واژگان منابع طبیعی2

آب مقطر Condensation water تغلیظ شده ، تغلیظ کردن ، متراکم ، متراکم شده Condensed ، condensing دوغ تغلیظ شده Condensed butermilk آب پنیر تغلیظ شدهٔ کشت یافته Condensed cultured whey مواد محلول تخمیری تغلیظ شده Condensed fermentation solubles مواد محلول تغلیظ شدهٔ ماهی Condensed filh soluble مواد محلول تقطیری ملاس تغلیظ شده Condensde molasses distillers ، solubles شیر پس چرخ تغلیظ شده Condensed skim milk آب مقطر Condensed water آب پنیر تغلیظ شده Condensed whey فرآوردهٔ فرعی آب پنیر تغلیظ شده Condensed whey by product مواد محلول آب پنیر تغلیظ شده Condensed whey solubles مبرد ، چگالنده ، کندانسور ، متراکم کننده ، تبدیل کننده به مایع Condenser کارخانهٔ تغلیظ Condensery ادویه‌ها ، چاشنی‌ها Condiments ۱. در مورد پشم چربی‌دار ، مقدار چربی و ناخالصی‌های خارجی پشم. ۲. حالت سلامتی گوسفند که از ظاهر عمومی پشم مشخص می‌شود. ۳. مقدار گوشت یا چربی. ۴. شرط ، حالت ، وضعیت Condition آمده شده ، آمده ساختن ، عمل آورده ، عمل آوردن Conditioned ، conditioning گندم عمل آوری شده Conditioned wheat شرایط پیمان ، شرایط قراداد Conditions of contract امتیازدهی به‌شرایط بدنی حیوان Condition scoring کاندوم ، کاپوت ، حفاظ Condom انتقال دادن ، منتقل کردن Conduct انتقال گرما ، هدایت گرما Conduction انتقال انرژی Conduction of energy آب‌رسانی Conduction of water لایهٔ هادی ، لایهٔ ناقل ، لایهٔ انتقال دهنده Conductive layer هادی گرما Conductor of heat قوزک ، لقمه Condyle مخروط ، مخروطی‌شکل ، کله‌قندی ، قیف ، قیفی‌شکل Cone گل‌آذین مخروطی Cone قیف مهبل مصنوعی Cone میوهٔ سرو Cone of cypress مخروطی ، کله‌قندی Cone shaped شیرینی Confect قنادی ، شیرینی‌ساز ، شیرینی‌فروش Confecteoner چسبیده ، کاملاًچسبیده (در گیاهان لپه‌دار) Conferruminate مجتمع شده Conferted نزدیک هم ، مجتمع Confertus کرک دار ، کرک مانند Confervoid کاج Confier آرایش فضایی Configuration نگهداری شده در قضای بسته ، محبوس ، درقید ، تحت فشار Confined سفرهٔ آب زیرزمینی محبوس Confined aquifer چاه آرتزین Confined water well محبوس ، محصور Confinement جایگاه بسته Confinement facility جایگاه بسته ، طویله محصور شده Confinement housing جایگاه بسته Confinement housing میوه‌های مرکب Confluent fruits نهرهای هم‌آب Confluent streams فرم ، شکل ، قالب ، قواره Conformation ریخت ، شکل ، قوراه ، صورت‌بندی Conformation ترکیب ، ساختار ، ساختمان ، تطبیق ، انطباق ، برابری ، تشکیلات ، شکل Conformation شبیه‌هم ، هم‌شکل ، موافق Conformed همشیبی ، همدیسی Conformity درهم برهم ، شلوغ ، آشفته ، اشتباه Confused نقطهٔ انجماد Congealing point مادرزادی Congenital ناهنجاری مادرزادی Congenital abnormality ایمنیت مادرزادی ، مصونیت مادرزادی Congenital immunity نقص مادرزادی ، بدشکلی‌مادرزادی Congenital malformation ناهنجاری و نقص در استخوان سازی Congenital osteogenesis imperfecta مفصل بین استخوانی مادرزادی Congenital synostosis مارماهی کانگر Conger eel تراکم ، تجمع ، جمع‌شدگی ، اجتماع ، انبوهی ، فراهم آمدگی Congestion پرخونی ، التهاب Congestion گرد شده ، بهم چسبیده ، گلوله شده Conglomerate گرد آوری ، به‌هم جوش‌خوردگی ، عمل به‌هم چسباندن ، گلوله‌شدگی ، توده ، گلوله ، کومه ، کلوخه Conglomeration نخود کنگو ، نخود کبوتری Congo pea مقاربت یا آمیزش جنسی ، جفتگیری Congress جفتگیری ، آمیزش جنسی Congress-sexual خانوادهٔ مارماهیان آب شور Congridae اوره Co(NH۲)۲ مخروطی Conical مخروطی‌شکل Conicalness خانوادهٔ حلزون‌های مخروطی Conidae کنیدی‌بر Conidiophore کُنیدیفور - کنیدی‌بر Conidiophore کُنیدی Conidium کُنیدی اولیه Conidium initial سوزنی‌برگ Conifer سخروطیان ، ردهٔ کاج Coniferae راستهٔ مخروطیان Coniferales جنگل سوزنی برگان Conifer forest سوزنی برگان ، مخروطیان Coniferous چوب کاج Coniferous wood ضایعات چوب کاج Coniferous wood wastes صمغ‌کاج Conifer resine شوکران بزرگ Conium Conium maculatum با هم جفت شدن ، درهم آمیختن Conjugate شکل مزدوج Conjugated form چربی‌های مزدوج Conjugated lipids گشنگیری ، جفتگیری ، آمیزش Conjugation لولهٔ امتزاج Conjugation tube درزقابل انعطاف میان قسمت‌های به‌هم پیوستهٔ بدن حشرات. Conjunctiva ملتحمهٔ چشم Conjunctima خونریزی ملتحمه Conjunctival hemorrhages التهاب ملتحمهٔ چشم Conjunctivitis پیوسته ، متصل ، Connate دستهٔ پیستون Connecting rod یاتاقان متحرک Connecting rod bearing سیم اتصال Connecting wire رابط ، متصل‌کننده Connective پیوندی ، همبندی Connective بافت همبندی Connective tissue سد نسبتاً مخروطی شکل Conoidal dam خانوادهٔ کونوپیده Conopidae دولالان ، خانوادهٔ حشرات دوبال Conopidate جنس کنوپودیوم Conopodium کنوپودیوم تکمه‌ای Conopodium denudatum سوسک خرطوم کوتاه چغندر Conorrhynchus brevirostris gyll شاه‌بلوط هندی Conqueror tree جنس خردل گوش خزگوشی Conringia قابل نگهداری ، قابل محافظت Conservable نگهداری ، محافظت ، محافظت کردن Conservation حفاظت جنگل‌ها Conservation of forests کشت حفاظتی Conservation farming حفاظت اراضی Conservation of land حفظ ارزش نهاده‌ها Conservation of resources حفظ منابع Conservation of resiurces کشت و کار حفاظتی Conservation tillage محافظت کردن ، حفظ کردن ، ذخیره کردن Conserve قوام Consistency جنس زبان در قفا Consolida برنامه‌ریزی تلفیقی Consolidated planning مخزن تغلیظ Consolidation tank سدقوسی با زاویهٔ یکسان Constant angle arch dam سرمایه ثابت Constant capital یبوست Constipation یبوست مزاج Constipation اجزاء Constituent قدرت و نیروی بدنی یک حیوان Constitution جمع کننده ، منقبض کننده ، تنگ کننده Constrictor طرح ساختمانی Construction plan طراح Constructor مشاوره ، مشورت ، مجلس مشاوره Consult مشاور ، مشورت کننده ، پزشک ، مهندس یا وکیل مشاور و غیره Consultant مشورتی Consultary مشاوره ، مشورت ، رایزنی ، شور Consultation مهندسین مشاور Consulting engineers کالاهای مصرفی Consumer goods ترجیح مصرف کننده Consumer ، s preference شاخص قیمت کالاهای مصرفی Consumer price index حمایت از مصرف کننده Consumer protection انتخاب مصرف کننده Consumer ، s choice تعاونی مصرف Consumer ، s cooperative نیاز مصرف کنندگان Consumers ، needs ترجیح مصرف کننده Consumer ، s ppreference مصرف Consumption سرمایهٔ مصرفی Consumption capital شرکت تعاونی مصرف Consumption cooperative company تابع مصرف Consumption function آمواد مصرفی Consumption materials مصرف فرآورده‌های کشاورزی Consumption of agricultural products محصول مصرفی Consumption product آهنگ مصرف Consumption rate آب مصرفی Consumptive use بازدهی آب مصرفی Consumptive use efficiency نیاز آب مصرفی Consumptive water use تماسم تماس گرفتن ، مماس شدن Contact جذب تماسی Contact absorption هدایت تماسی Contact guidance ممانعت تماسی Contact inhibition حشره‌کُش تماسی Contact insecticide تماس با دست جلو ، تماس با دهان اسب Contact with the rein مسری ، واگیردار Contagious شامل بودن ، محتوی ، ظرفیت Contain ظرف ، جعبه ، صندوق ، محتویم مخزن ، جا ، خازن ، قالب زبانه ، اتاقک ، منبع ، تانک ازت یا اسپرم ، جعبهٔ وسایل ، جعبهٔ آماد Container محدود کردن بیماری واگیردار Containment of disease مسری ، واگیردار ، قابل سرایت ، آلوده‌شدنی ، لوث‌شدنی ، ملوث‌شدنی Contaminable آلوده کننده ، جسم آلوده کننده ، واگیر ، مسری ، سرایت‌کننده Contaminant آلوده ، کثیف ، فاسد ، چرکین Contaminate زخم آلوده Contaminated wound آلودگی ، ناخالصی ، ناپاکی ، سرایت ، آلوده بودن Contamination مسری ، واگیردار Contaminous مگس سورگوم Contarinia sorghicola گنجایش ، حجم ، مقدار Content حالت عاری از تنش یک حیوان سالم Contentment اثر متقابل Conteract انقباض Conteraction قاره ، خشکاد Continent تودهٔ هوای قاره‌ای Continental air mass © سکوی قاره ای ، کفهٔ دریایی ، فلات قاره ای Continental platform نقالهٔ پیوسته Continous conveyor مخلوط کن پیوسته Contnous mixer جریان با دبی ثابت ، جریان مداوم Continuous flow خشک کن با جریان مداوم Continuous flow drier تلمبه با جریان پیوسته Continuous flow pump خشک کردن غلات باجریان مداوم هوا Continous grain drying چرای مداوم Continous grazing آخور پیوسته Continous manger بخیه‌های سرتاسری Continous sutures متغیّر پیوسته Continous variable گلپوش آذین Contorted مواد حاجب اشعهٔ ایکس Contrast medium عوامل کمک کننده Contributing factors ۱. نظارت کردن ، بازرسی کردن ، آزمایش کردن ، امتحان کردنم تنظیم کردن ، ممیزی کردن ، کنترل کردن“ سامان دادن ، مقابله کردن. ۲. مبارزه کردن ، ممانعت کردن ، جلوگیری کردن ، منع کردن ، مهار کردن. ۳. تحت فرمان در آوردن Control ۱. نظارت ، رسیدگی ، بازرسی ، آزمایش ، امتحان ، ممیزی ، وارسی ، بررسی ، بازخواست ، تطبیق ، مقابله ، تنظیم. ۲. منع ، ممانعت ، جلوگیری. ۳. مبارزه. ۴. فرمان ماشین. ۵. مهار. ۶. شاهد Control جلوگیری ، ممانعت ، کنترل Control جیرهٔ شاهد Control diet انبار با اتمسفر کنترل شده Controlled atomospher storage تغذیهٔ تحت کنترل ، تغذیهٔ محدود Controlled feeding آبیاری غرقابی با کنترل میزان آب ورودی Controlled flooding گروه شاهد ، گروه مقایسه‌ای Control group آتش‌زنی کنترل شده Controlled burning زهکشی نظارت‌شده Controlled drainage محیط کنترل شده Controlled environment آزمایش کنترل شده ، آزمایش تحت کنترل Controlled experiment جفتگیری تحت نظارت Controlled induced breeding کنترل ورودی‌ها Control of accesses کنترل علف‌های هرز آبزی ، مبارزه با رویش علف‌های هرز آبزی Control of aquatic weeds کنترل منابع ، نظارت بر منابع Control of resources نوعی سوزن بخیه که به سادگی نخ از آن جدا می‌شود Control release مقطع کنترل Control section ایستگاه کنترل Control station سوپاپ ، دریچه یا شیر کنترل Control valve کوفتگی Contusion زنبق الوادی ، خانم سلیمان ، گل فیروز Convalaria جنس گل برف ، جنس موگه Convallaria ل برف بهاره Convallaria maialis گل برف ، گل موکه Convallaria majallis جنس موگه Convallaria موگه‌ بهار Convallaria maialis خانوادهٔ مارچوبه Convallariaceae انتقال حرارت ، همرفت Convection باران همرفت Convection rain غذای آماده Convenience food قرارداد ، پیمان‌نامه ، میثاق Convention قراردادی ، مرسوم ، قانونیم رسمی ، متعارف ، متداول ، مورد قبول عامه ، معمولی Conventional خاک‌ورزی مرسوم Conventional tillage گاه آهن ساده ، گاو آهن یک‌طرفه Conventional plough وارونه‌سازی Conversion چوب استحصالی Converted timber مبدّل Convertor عدسی محدب ، عدسی همگرا Convex lens کانال آبرسانی Conveyance chanel بازدهٔ انتقال Conveyance efficiency تلفات آبرسانی ، اتلاف انتقال Conveyance losses تسمهٔ نقاله ، نوار نقاله Conveyer belt خشک کن نقاله (چوب) Conveyer drier ۱. نقاله ، انتقال‌دهنده ، بالابر ، ۲. صلح کننده؛ واگذارنده؛ برنده Conveyor نوار نقاله ، تسمهٔ نقاله Conveyor band نوعی ماهی به طول ۱۷ تا ۲۴ سانتی‌متر ، این ماهی از جلبک‌های رشته‌ای کف چسب تغذیه می‌کند. تخم ریزی این ماهی به‌صورت دسته جمعی و در تاریکی انجام می‌شود. در آبهای ایران ، در دریای عمان یافت می‌شود ، ولی از شرق آفریقا تا سواحل مکزیک گسترش دارد Convict sugeongish خانوادهٔ پیچک صحرایی ، خانوادهٔ پیچکیان ، پیچکیان ، خانوادهٔ نیلوفرسانان Convolvulaceae شرکت تعاونی Cooperative company سازمانه‌های تعاونی Cooperative organizations فروشگاه تعاونی Cooperative store شرکت‌های تعاونی Cooperatives جنس ستارهٔ شب Cooperia Cooperia pedunculata چوب درخت زبان گنجشگ قرمز (در استرالیا) Cooper ، s-wood نوعی ماهی روغن Cooth مال‌بند ارابه Cope پاروپایان Copepoda ترشح فراوان بزاق Coplous salivtion لولهٔ مسی Copper tueb پاجوش Coppice shoot مخروطی ، نوک‌دار ، دارای رأس و قله Coppled ترشح فراوان بزاق Copious salivation مس Copper مسمومیت با مس Copper poisoning سولفات مس ، (کات کبود) Copper sulfate مسمومیت با مس Copper toxicity لولهٔمسی Copper tube بال‌مسی Copper wing کنجالهٔ نارگیل Copra meal روغن کشی با روش حلال Copra meal ، solv extracled روغن نارگیل Copra oil مدفوع خونی Copremia جنس کوپرینوس Coprinus کپرنیوس دراز Coprinus comatus کودزی Coprobiont سوسک مدفوع خوار ، سوسک مستراح Coprophagan مدفوع خواری Coprophagy گیاه کودرو Coprophyte کود رویش ، کود رویشی Coprophytic شقایق ، حشحاش بستان Coprose جنس رنگین‌بار Coprosma جنگل برشی Copse ۱. جماع کردن ، آمیزش کردن ، جفتگیری کردن ، مقاربت جنسی کردن ، ۲. متصل شدن ، جفت شدن Copulate جفتگیری ، آمیزش جنسی ، مقاربت جنسی Coulation سخت منقاران ، کلاغ شکلان Coraciiformes سیاه براّق Coracinus مرجان Coral گل‌آویز مرجان Coral drops جزیرهٔ مرجانی Coral isand شبیه جام گل Corallate خانوادهٔ مرجان‌ها Corallidae آهک مرجانی Coral limestone صخرهٔ مرجانی Coral reef مرجان‌ها Corals علف دندان Coralwort ۱. طناب ، زه ، سیم ، ریسمان ، قیطان ، وتر ، رباط ، ۲. بندبند ، ۳. واحد ظرفیت چوب که برابر است با ۱۲۸ فوت مکعب Cord مقدار هیزم یا بوتهٔ معادل cord یا ۱۲۸ فوت مکعب Cordage برگ قلبی شکل (برگ) Cordate طناب پشتی Cord-dorsal سپستان Cordia mixa بی‌‌سیم ، بی‌مغز Cordless کوردوآ ، پشم قالی Cordova بندبیضه ، طناب منوی Cord-spermatic طناب نخاعی ، نخاع شوکی ، نخاع ، مغز حرام Cord-spinal بندناف ، طناب نافی Cord-umbilical مقدار هیزم یا بوته معادل یک cord یا ۱۲۸ فوت مکعب Cordage لایه‌ای از آب اقیانوس ها که در آن معیارهایی چون درجه حرارت ، شوری یا سرعت به حداکثر می‌رسد. Core مغز ، هسته ، وسط هر چیز Core متهٔ نمونه‌گیر ، متهٔ نمونه‌بردار Core git بدون هسته ، بی‌مرکز ، توخالی ، بی‌قلب Coreless پوسیدگی مغز Core rot چرمی Coriaceous گشنیزه Coriander سیاه‌دانه ، تخم گشنیز Coriander seed جنس گشنیز Coriandrum گشنیز Coriandrum sativum خانوادهٔ کوریاریاسه Coriariaceae جنس ساسک Corispermum ساسک زوفانی Corispermum hyssopifolium لاپوست ، زیرسمُ Couium بیماری چوب پنبه‌ای سیب Cord چوب پنبه Cork سُم پیچیده ، ناخن پیچ خورده Corkscrw claw ورقهٔ چوب پنبه‌ای Cork sheet گل زنگولهٔ مرجان Corla bells ساقهٔ زیرزمینی پیاز مانند Corm میخچه Corn ذرت Corn خانواده زغال اخته ، خانوادهٔ آل Cornaceae راستهٔ کورنالز Cornales درخت آل Cornal tree بلال آسیاب شده Corn and cob meal خوزاک ذرت و یولاف Corn and oat chop خوراک ذرت و یولاف Corn and oat feed پس ماندهٔ ذرت و سورگوم Cornand sorghum residue کمربند ذرت ، نواحی کشت ذرت Corn belt آب و هوای کمربند ذرت ، اقلیم غله خیز Corn belt climate نیلوفر صحرایی ، پیچک صحرایی ، لبلاب Corn bind سبوس ذرت Corn bran ذرت آسیاب شده Corn chop چوپ بلال Corn cob چوب بلال آسیاب شده Corn cobs - ground آرد چوب بلال Corn cob meal آسیاب ذرت Corn cracker آلالهٔ صحرایی ، آلالهٔ وحشی Corn crowfoot ذرت داندان اسبی Corn-dent پس ماندهٔ خشک تقطیر الکلی ذرت Corn distiller ، s dried grains س‌ماندهٔ خشک تقطیر الکلی ذرت با مواد محلول Corn distiller ، s dried grains with solubles پس‌ماندهٔ خشک کرده تقطیر الکلی ذرت Corn distillers grains-dried شاخ Corne قرنیه Cornea سیلوی بلال با غلاف Corn ear silage ، husks included زغال اخته Cornel tree ماهی آلاش Cornet fish تغذیه شده با ذرت ، پروارشده با ذرت Corn fed خوراک آرد ذرت Corn feed meal مزرعهٔ ذرت Corn field گلایول ، زنبق ، سوسن سرخ Cornflag ذرت پولکی ، ذرت پولکی شده Cornflake ذرت سخت Corn-flint آرد ذرت ، نشاستهٔ ذرت Corn flour ذرت آردی Corn-flour علوفهٔ ذرت Corn fodder ذرت علوفه‌ای Corn forage نوالهٔ جنین ذرت Corn germ cake کنجالهٔ جنین ذرت Corn germ meal خوراک گلوتن ذرت Corn gluten feed آرد گلوتن ذرت Corn gluten meal دانهٔ ذرت Corn grain Corn grits غلاف بلال ، پوست بلال Corn husk ذرت پوست‌کن Corn husker غلاف‌کنی ذرت ، پوست کندن ذرت Corn husking عامل پوسیدگی حلقوی سیب‌زمینی Cornibacterium sepedonicum سیخک پای مرغ Cornicle ضایعات نوک تیز چوب Corniferous wood waste شاخی شدن Cornification نیلوفر صحرایی ، پیچک صحرایی ، لبلاب Corn lily گل مینای طلایی ، گل ژاپنی ، گل داوودی Corn marigold آرد ذرت Corn meal ملاس ذرت Corn molasses روغن ذرت Corn oil نوالهٔ گیاهک ذرت Corn oil cake کنجالهٔ گیاهک ذرت Corn oil meal بلال Corn on the cob ذرت چین Corn picker ذرت کار Corn planter ذرت بو دادنی ، ذرت بلال Corn-pop ضایعات بوجاری ذرت Corn screenings دستگاه ذرت پوست‌کن ، ذرت دانه کُن Corn sheller ذرت خردکن Corn shredder سیلوی ذرت ، ذرت سیلو شده Corn silage کلالهٔ ذرت Corn silk شربت ذرت Corn sirup ساقهٔ ذرت Corn stalk سیلوی ساقه و برگ ذرت ، سیلوی کاه ذرت Corn stalklage نشاستهٔ ذرت Corn starch کاه ذرت ، ساقه و برگ ذرت Corn stover سیلوی ساقه و برگ ذرت Corn stover silage ساقه و برگ ذرت ، کاه ذرت Corn straw ته چرت ذرت Corn stubble ذرت شیرین Corn-sweet درخت آل ، زغال‌اخته Cornus florida سیاه‌آل Cornus florida sanguinea زغال‌اخته Cornus florida mas شفت Cornus florida senguinea ذرت مومی Corn-waxy عامل پژمردگی باکتریایی یونجه Cornybacterium insidosum جام گل Corolla شبیه جام گل Corollaceous دارای گل‌هایی به‌شکل حقه یا گلبرگ Corollifloral به‌شکل جام گل Corolliform تاج Corona تاج دندان Corona-dental تاج حشقه (مربوط به قضیب) Corona glandis ریشه‌های افشان Coronal roots تاج مشعمع Corona radiata ۱. کلیلی ، تاجی ، ۲. استخوان کوچک بخلق Coronary جنس کرونیلا ، جنس گل عقرب Coronilla کرونیلای بی‌برگ Coronilla glauca کرونیلای طاوسی Coronilla juncea کرونیلای کوهی Coronilla montana کرونیلای غلافی Coronilla vaginalis شبدرک ، تله ، خاراگل کرونیلای داسی Coronilla varia اجسام سفید Corpora albicans غدد آلاتا Corpora allata اجسام زرد Corpora lutea ۱. جسم ، تنه ، بدن ، نعش ، لاشه ، پیکره ، ۲. سرمایهٔ اولیه Corpus. Pl جسم سفید Corpus جسم غاری قضیب Corpus cavernosum جسم مژگانی ، جسم هدبی Corpus ciliare دانه ، ذره ، جزء کوچک Corpuscle گویچه ، گلبول Corpuscle-blood گویچهٔ قرمز Corpuscle - rid گویچهٔ قرمز خون Corpuscle - red blood گویچهٔ سفید Corpuscle - white گویچه سفید خون Corpuscle - white blood جسم چوچوله ، جسم بظر Corpus clitoridis جسم اسفنجی قضیب Corpus covernosum penis بدنهٔ بربخ ، بدنهٔ جنب بیضه Corpus epidydymidis جسم لیفی Corpus fibrosum جسم خونی Corpus hemorrhagicum. Ch جسم زرد Corpus luteum جسم زرد آبستنی Corpus luteum of pregnancy جسم نوک پستانی Corpus mammillare تنهٔ قضیب Corpus penis جسم صنوبری ، غدهٔ صنوبری Corpus pineale جسم اسفنجی قضیب Corpus spongiosum penis بدنهٔ رحم ، تنهٔ رحم Corpus uteri آب بردگی Corrasion ضریب تصحیح Corraction factor. C.f همبستگی Correlation ضریب همبستگی Correlation coefficient گوسفند نژاد کاریدال Corriedale sheep فرسایش شیمیایی ، خوردگی Corrosion جلوگیری از فرسایش ، کنترل خوردگی Corrosion control انهدام خوردگی ، تخریب خوردگی Corrosive wear آبیاری نشتی Corrugation irrigation جویچه‌ها ، شیارهای کم عمق و کوچک Corrugations شیارزن Corrugator ۱. فاسد ، تباه ، فاسد‌شده ، ۲. معیوب ، ناقص ، خراب ، خراب‌شده ، ۳. دست خورده ، تحریف شده ، ۴. رشوه‌خوار ، فاسد (از نظر اخلاق) Corrupt جنس کرسینیا Corsinia کرسینیا Corsinia marchantoide جنس علف دشتی Cortaderis قشر ، قشر خارجی ، لایهٔ خارجی لایهٔ خارجی Cortex پوست اولیه Cortex قشر فوق‌کلیوی Cortex-abrenal قشرمخچه Cortex-cerebellar قشرمخ Cortex-cerebral قشرمخ Cortex cerebri قشرمخ Cortex of cerebrum قشر فوق‌کلیوی Cortex of surrenal gland کورتیکوستروئیدها Corticosteroids کورتیکوسترون Corticosterone بخش قشری غدد فوق‌کلیوی Cortico surrevale کورتیکوتروفین ، کورتیکوتروپین Corticotrophin هورمون محرک قشر غدهٔ فوق‌کلیوی Corticotropic hormone کورتیکوترپین ، هورمون آدرینوکورتیکوترپین Corticotropin. Acth عامل (هورمون) ازاد کنندهٔ کوتیکوتروپین Corticotropin eleasing factor.c-rf; acth-rf کورتیزول Cortisol کورتیزون Cortisone سیاه ، مشکی Corvinus حنس ارکید ملوس (زینتی) Coryanthes جنس شاه‌تره Corydalis شاه‌ترهٔ طلایی Corydalis aurea شاه ترهٔ زرد Corydalis lutea جنس شاه‌تره Cordalis شاه‌تره زرد Cordalis lutea شاه‌ترهٔ استوار Cordalis solida خانوادهٔ فندق ، فندقیان ، خانوادهٔ ممرز Corylaceae جنس فندق Corylus درخت فندق ، فندق اروپایی Corylus avellana فندق سبدی Corylus cornuta فندق بزرگ Corylus maxima فندق وحشی ، فندق صحرایی Corylus sylvestris دیهیم Corymb ، corymbe ماهی گالیت سرحلوایی Cornphaena equiselis ماهی دلفین ، ماهی یونس ، گالیت معمولی Cornphaena equiselis hippurus شریک آبیاری Cosharer تاج بالشی Coshion comb اشعه‌های کیهانی Cosmic rays آبهای آسمانی Cosmic waters سرخرطومی موز Comopolites sordidus germ برهٔ بی‌مادرم برهٔ یتیم Cosset ۱. بها ، قیمت ، هزینه ، خرج ، ۲. قیمت یا بها گذاردن ، ارزیدن ، ارزش داشتن ، قیمت داشتن ، برآورد هزینه کردن Cost کوستاسه Costaceae کنترل تولید و هزینه‌های آن ، نظارت بر هزینه‌ها و تولید Cost and production control منحنی هزینه Cost curve بهره‌وری زیاد Cost-effective هزینهٔ کارآیی Cost-effectiveness پیش‌بینی هزینه Cost expectation سیف Cost insurance freight. C.l.f قیمت یا بهای تمام شده Cost price کاهش هزینه ، تقلیل قیمت تمام شده Cost reduction جنس درخت پر ، جنس زرده چوب ، جنس دودی Cotinus سوسک‌ بهاره Cotinus nitida جنس شیر خشت Cotoneaster گوسفند نژاد کاتزوولد Cotswold sheep کلبه ، خانه روستایی ، خانهٔ ییلاقی ، سایبان ، محل پذیرایی ، مهمان‌سرا Cottage صنعت روستایی Cottage industry روستایی ، کلبه‌نشین Cottager نخ پنبه‌ای ، پنبه Cotton اقلیم پنبه خیز Cotton belt climate نوالهٔ پرس شدهٔ تخم پنبه Cotton cake ماشین پنبه پاک کنی Cotton gin خاکستر پوستهٔ تخم پنبه Cotton hull ash کارخانهٔ نخ ریسی Cotton mill هفت‌کول ، گرمه‌شو ، زنیرا ، پلاخور Cottoner viburnum kabtaba روغن تخم‌پنبه ، روغن پنبه‌دانه Cotton oil پنبه ، بوتهٔ پنبه Cotton plant پنبه ، بوتهٔ‌پنبه Cotton planter غوزه پنبه Cotton pod Lsland پنبهٔ مصری Cotton-sea تخم‌پنبه ، بذرپنبه Cottonseed نوالهٔ تخم‌پنبه Cottonseed cake نوالهٔ تخم‌پنبهٔ نامرغوب Cottonseed cake-off quality نوالهٔ تخم‌پنبه مرغوب Cottonseed cake-prime quality ضایعات یوجاری نوالهٔ تخم‌پنبه Cottonseed cake screenings کنجالهٔ تخم‌پنبه مکعبی Cottonseed cubes خوراک تخم‌پنبه Cottonseed feed آرد تخم‌پنبه Cottonseed flour پوستهٔ تخم‌پنبه Cottonseed hull کنجالهٔ تخم‌پنبه Cottonseed meal کنجالهٔ تخم‌پنبهٔ نامرغوب Cottonseed meal-off quality مسمومیت با کنجالهٔ تخم‌پنبه Cottonseed meal poisoning کنجالهٔ تخم‌پنبه ، روغن کِشی با روش مکانیک ، حاوی ۴۱% پروتئین کنجاله تخم‌پنبه ، روغن کِشی با روش مکانیکی ، حاوی ۳۶% پروتئین Cottonseed meal ، mech extd ، %۳۶ prot کنجالهٔ تخم‌پنبه ، روغن کِشی با روش حلال ، حاوی ۴۱% پروتئین Cottonseed meal ، solv extd ، %۴۱ prot کنجالهٔ تخم‌پنبه مرغوب Cottonseed meal-prime quality روغن پنبه‌دانه ، روغن تخم‌پنبه Cottonseed oil کارخانهٔ روغن کشی از تخم‌پنبه Cottonseed oil mill Cottonseed pellet ماشین برداشت پنبه Cotton stripper کنگرفرنگی وحشی ، کنگر گسپیدان Cotton thistle درخت پنبه ، کاپوک Cotton tree پنبه آمریکایی Cotton upland نوعی سپیدار با رشته‌های پنبه‌‌ای‌شکل روی بذر آن که در نواحی شرقی و مرکزی اغلب به خاط رشد سریع و برگ‌های زیبایش کاشته می‌شود. Cotton wood پنبهٔ وحشی Cotton wild پشم گوریده ، پشم نمدی Cotty wool تکمهٔ جفت Cotyledon لپه Cotyledon برگ بذر Cotyledon سرفه Cough پیش‌بر Coulter کومارین Coumarine کوماتترالیل Coumatetralyl درجهٔ ظرافت بافت پارچه Count شمارشگر ، شمارنده Counter داغ ثانوی Counter brand طول سنج منحنی Courvimeter جنس سیاه‌ پوشک ، جنس خار بیابانی Cousinia گیاهان پوششی ، محصولات زراعی پوششی Cover crops پوشیده از سیاهک Coveres smut غاری Covernous دستهٔ بلدرچین ، دستهٔ کبک Covey گاو ، گاوماده Cow مرتع گاو و گوساله Cow and calf ranch سرگین ، پهن Cow dung نزدیکی مفاصل خرگوشی بهم حالتی است در اسب یا گاو که در آن مفصل خرگوشی دوپا به هم نزدیک و در نتیجه مفصل بخلوق دوپا از هم دور قرار می‌گیرند. Cow hocked لوبیا چشم بلبلی معمولی Cowpea لوبیا چشم‌بلبلی ، لوبیا چشم سیاه هندی Cowpea بذر لوبیا چشم‌بلبلی Cowpea seed شپشهٔ لوبیا چشم‌بلبلی Cowpea weevill آبلهٔ گاوی Cowpox پشم مویی زمحت Cowtail پیشران Coxa خرچنگ Crab پودر خرچنگ Crab meal شکاف ، ترک Crack شکسته و خردشده Cracked شکستن و فشردن Cracking کراکلینگ Crackings تارتننده ها Crambus spp تغذیهٔ زورکی Cramming دستگاه تغذیهٔ زورکی Cramming machine آس‌بری کوچک ، قره‌قاط Cranberry پیشین ، جمجمه‌ای ، بطرف سر Craial جمجمه Cranium محور لنگ Crank axle جای میل‌لنگ ، محل اتصال میل‌لنگ Crankcase میل‌لنگ Crankshaft گل‌نازیان ، خانواده گل‌ناز ، خانوادهٔ ابرون Crassulaceae جنس ولیک Crategus سیاه‌ولیک Crategus ambigua زالزالک ، کیالک Crategus melanocarpa سرخ‌ولیک Crategus oxycantha لارو حشره Crawler تراکتور چرخ‌زنجیری Crawler tractor بیماری مرغ دیوانه Crazy chick disease خامه ، سرشیر Cream خامه‌ای شدن Vreaming دستگاه خامه‌گیر Cream separator خامه‌ای Creamy کرآتینین Creatinine اعتبار ، وام Credit آخور گوساله‌های شیرخوار Creep Creep مکان تغذیهٔ دام‌های جوان با غذای مکمل Creep area فلج گاو ، عارضهٔ کریپرگاو Creeper cow تغذیهٔ دام‌های جوان با شیر مادر و غذای خشک مکمل Creep feed آخور یا ‎آغل تغریهٔ مکمل دام‌های جوان Crrp feeder چرای دام‌های جوان Crrp grazing خزش ، خزیدن Creeping عضلهٔ کرماستر Cremaster muscle کنگره‌ای Crenate کزول Creosol جنس کفشک Crepis کفشک دوساله Crepis biennis کفشک زیبا Crepis pulcra کفشک متعفن Crepis tectorum کفشک سبز Crepis verens صدای خس‌خس Crepitation sound شاهی Cress شاهی ، ترتیزک Cress-garden ۱. ستیغ ، ستیغ گردن یک حیوان ، ۲. کاکل- دسته‌ای پَر روی سر بعضی پرندگان Crest عارضهٔ هواخوری Cribbing جبرجیرک ، زنجره Cricket انگشتری Cricoid جعد Crimp غلتک کنگره‌دار خورده Crimped یولاف غلتک خورده Crimped oats غلتک‌زدن Crimping شبدر ایتالیایی ، شبدر آلمانی ، شبدر یک‌ساله ، شبدر مخملی Crimson clover لاله‌وشان Crinoidea بیماری شکنندگی استخوان Cripple ail وخیم ، بحرانی Criticaصر بحرانی ، عنصر ضروری Critical element خشک کردن با بهره‌گیری از نقطهٔ بحرانی Critical point drying دمای بحرانی ، درجهٔ حرارت بحرانی Critical temperature تمساح‌ها Crocodilia جنس زعفران Crocus زعفران رسمی Crocus sativus درختان کج و معوج Crook trees محصول Crop همزیستی گیاهان Crop association چرای نزدیک زمین Crop back انباشتگی یا انسداد چینه‌دان Crop bound سرعت رشد محصول Crop growth rate کشت گیاهان زراعی Cropping استعداد تولیدمحصول ، استعداد بارآوری Crop potential پس‌مانده یا ضایعات گیاهان زراعی Crop residue مدیریت پس‌مانده‌های گیاهان زراعی Crop residue management تهیگاه Crops تلاقی ، آمیخته‌گری Cross آمیخته ، دورگ ، هیبرید Crossbred پشم گوسفندان آمیخته Crossbred wool نژاد‌های آمیختهٔ پشمی Crpssbred wool breeds آمیخته‌گری ، دگرگشنی Crossbreeding برش عرضی Cross cutting آمیخته‌گری ، دورگ گیری Cross fertillization دگرگشن ناسازگار ، آمیخته یا هیبرید ناسازگار Cross-incompatible آمیخته‌گری ، دورگ گیری ، تلاقی Crossing تبادل بخش‌های توسط کروموزم‌های متجانس در خلال سیناپس تقسیم میوز (تقسیم با کاهش کروموزومی) قبل از تشکیل یاخته‌های (گانه‌ها) جنسی. بنابراین کروموزم‌های متجانس ژن‌ها را تبادل می‌کنند. Crossing over پیوند عرضی Cross linking کراس اوپتریژن‌ها Crossopterygii خانوادهٔ کراسوسوماتاسه Crossosomataceae دگرگرده‌افشانی Cross pollination آمار مقطع زمانی Cross sectional data جدول های دو بُعدی Cross tabulation گرهٔ ضربدری Cross tie جنس کرچک هندی Croton کرچک هندی Croton tiglium تاج ، تاج درخت ، طوفهٔ گیاه Crown درختان هم‌ارتفاع Crown class پوشش تاجی Crown cover انسداد طوقه Crown closure طول سرتادم Crown rump length خانوادهٔ فندق Croylaceae بخیه تشکی متقاطع Cruciate mattress suture بوته Crucible خانوادهٔ چلیپاییان ، خانوادهٔ شب‌بو ، خانوادهٔ کلم ، خانوادهٔ گل دیواری Cruciferae خام Crude روغن خام تخم‌پنبه Crude cottonseed oil چربی خام Crude fat الیاف خام Crude fiber زوغن خام Crude oil پروتئین خام Crude protein پروتئین خام اوره‌ای Crude protein as urea خاک نرم ، خرده ، خرده‌سنگ Crumb کرامبل شده Crumbled' کرامبل Crumbles کرامبل‌کردن Crumbling مربوط به پا یا ساختمان پا مانند Crural غلتک‌خورده Crushed بلال آسیاب شده Crushed ear corn یولاف آسیاب‌شده یا خرده‌شده Crushed oats خردکُن ، دستگاه روغن کِشی ، آب‌میوه‌گیری Crusher قشر ، پوستهٔ زمین ، سله Crust سخت پوستان Crustacea ۱. سله‌بندی (درخاک) ، ۲. قشربندی ، پوسته‌سازی Crustification انجماد با مایعات سرمازا Cryogenic freezing سرمادرمانی Cryotherapy نهان‌بر ، نهان‌میوه Cryptocarpous نهانزاد Cryptogam نهانزادان Cryptogamia کفشدوز Cryptolaemus montrouziere muls Cryptolestes minutus نهان خایه Cryptorchid نهان‌خایگی Cryptorchidism نهان‌خایهٔ دوطرفه Cryptorchidism-bilateral کریپتواگزانتین Crptoxanthin بلور ، شفّاف Crystal تبلور ، بلورسازی ، بلوری کردن Crystalization ریشهٔ سوم ، کعب Cube root پلت مرتعی Cubes-range بسته‌های مکعبی Cubic bales تبدیل علف خشک به پلت‌های مکعبی‌شکل Cubing مکعبی ، مکعبی‌شکل Cuboidal جنس کوکوبالوس Cucubalus کوکوبالوس میوه‌دار Cucubalus baecifenus راستهٔ کوکوشکلان Cuculiformes خیار Crcumber جنس خیار Cucumis کدو Cucumis citrullus خربزه Cucumis melo خیار‌رسمی Cucumis sativus جنس کدو Cucurbita کدوی تنبل Cucurbita maxima کدوی حلوایی Cucurbita melo pepo کدو تخم Cucurbita pepo خانوادهٔ کدو ، کدوییان ، خانوادهٔ خیار Crcurbitaceae صیفی‌جات Cucurbits لقمهٔ بالاآورده Cud جوندهٔ نشخوار ، نشخوارکننده Cud chewing نشخوار کدن Cudding Cull حذف‌کردن ، حذف Crlling کرمینه Culmen قابل کشت Cultivable رقم زراعی Cultivar کشت‌کردنم زراعت‌کردن Cultivate ایجاد و توسعهٔ دوستی Cultivate a friendship زمین را کشت و کارکردنم زمین را کشتکاری کردنم کشت کردن در یک زمین Cultivate a land علوفه کشت‌شده Cultivated forage رقم زراعی Cultivated variety کشت و کار ، زراعت ، تربیت ، تهذیبم ترویج Cultivation کولتیواتور Cultivator کشتکارم بزرگر ، زارع ، دهقان Cultivator محیط کشت Culture رشددادن میکروارگانیسم در محیط کشت Culture کشتکاری Culture کشت‌میکروب Culture agerm پرورده ، کشت‌شده ، تولید شده توسط زراعت ، پرورش یافته Cultures محیط کشت Culture medium آب‌گذر ، نهر سرپوشیده ، مجرای آب زیر جاده Culvert زیرهٔ سبز Cumin جنس زیرهٔ سبز Cuminum منحنی فراوانی تجمعی Cumulative frequency curve منحنی تجمعی نزولات آسمانی Cumulative precipitation curve خاک‌های مملو از مواد گیاهی پوسیده Cumulose soil کومولوس اُاُفوروس Cumulous oophprus کرنونیاسه Cunoniaceae

قارچ‌فنجانی شکل Cupfungus برگ‌های فنجانی‌شکل Cupped leaves جنس سرو Cupressus سرو ژاپونی Cupressus cryptomeria سروناز Cupressus pyramidalis زربین Cupressus sempervirens horizontalis کوپول Cupule خانوادهٔ پیاله‌داران Cupuliferae خانوادهٔ کورکولیونیده Curculionidae جنس زردچوبه Curcuma جذوار Curcuma aromatica زردچوبهٔ معمولی Curcuma longa زردچوبه Curcuma tinctoria لخته ، لختهٔ شیر Curd لخته کردن ، لخته‌ساختن Curdle دلمه‌شده ، لخته‌شده Curdy معالجه ، شفا Cure عمل آورده ، عمل‌آوری‌شده Cured علوفهٔ خشک Cured forage گوشت عمل‌آوری‌شده Cured meat عمل‌آوری Curing تاب‌برداشتنم لوله‌شدن ، پیچیده‌شدن Curl فلج پنجهٔ پیچیده Curled toe paralysis انگور بی‌دانه ، انگور فرنگی Currant تحدب Curvature سوزن خمیده Curved needle تطبیق منحنی Curve fiting جنس سس Cuscuta سس‌کتان Cuscutadensiflora افتیمون ، کشوث Cuscuta epihymum سس بزرگ Cuscuta major سس پنتاگون Cuscuta pentagona سس کوسکوت Cuscuta spp سس معطر Cuscuta suaveolens خانوادهٔ سس‌ها ، سسیان Cuscutaceae بخیهٔ بالشی Cushing suture دریچه Cusp لبهٔ‌دندان Cusp فرنی تخم‌مرغ Custard میزبان معمولی Customary host تغذیهٔ گاوها برای مشتری Custom cattle feeding خوراک سفارشی برای مشتری Customer-formula feed خاکبرداری ، برش ، بریدن Cut یونجهٔ خردشده یا خردکرده؛ یونجهٔ چاپرشده Cut alfalfa پوستی Cutaneous لارو Cuterpilar گل‌بریدنی Cut flower زه ، کاتکوت Cutgut ۱. علف خشکی که برای تغذیه یا ذخیره کردن به قطعات ریز خرد شده باشد ، ۲. علف خشک بسته بندی شده Cut hay کوتیکول ، پوست ، بشره ، پوشش‌مو ، پوشش‌شاخی Cuticle وابسته به پوست ، پوست‌مانند Cuticular تعرّق کوتیکولی Cuticular transpiration کوتین Cutin کوتینی‌شدن Cutinization پوست زیرین ، لایهٔ زیرین پوست Cutis نوعی خوراک دام متشکل از یولاف شکاف داده یا بلغور آسیاب‌شدهٔ یولاف Cut oat groats برنده ، الت تراش یا برُس Cutter میلهٔ برش Cutter bar استوانه ، سیلندر Cylinder دروگر شانه‌ای یا تیغه‌ای Cutter bar mower قلمه Cutting ۱. خارج کردن بیضه از کیسه بیضه ، ۲. جدا کردن یک یا چند حیوان از گله Cutting سرزنی Cutting back چربی لاشه Cutting fat ارتفاع بُرش Cutting height چاقوی برنده Cutting knife سوزن برنده Cutting needle نوک برنده Cutting peak دارای گل‌های آبی‌رنگ Cyananthus اسیدسیانواستیک Cyanoacetic acid ویتامین B۱۲ ، سیانوکوبالامین ، کوبالامین Cyanocobalamin جلبک‌های آبی متمایل به سبز Cyanophyceae سیانوز Cyanosis سیبرنتیک Cybernetics سیکا Cyca سرخس نخلی Cycad سیکاس Cycas سیکلامن ، نگونسار Cyclamen persicum سیکلانتاسه Cyclanthaceae راستهٔ سیکلانتالز Cyclanthales چرخهم دوره Cycle دور در دقیقه (برق و مکانیک) Cycles per second طوفان ، طوفان موسمی ، گردباد ، باد تند و شدید Cyclone دهان گردان Cyclostomata کرم سیب Cydia pomonella l به Cydonia oblonga سی‌هکزاتین Cyhexatin استوانه‌ای Cylindric قفس توری استوانه‌ای Cylindrical screen cage گل‌آذین گرزن Cyme جنس انگنار ، جنس کنگر فرنگی Cynara انگنار بی‌دُم Cynara acaule انگنار صحرایی Cynara arvense انگنار تکمه‌ای Cynara bulbosum انگنار پشمی Cynara eriophorums انگنار نیزه‌ای Cynara lanceolatum انگنار فرنگی خوراکی Cynara oleraceus انگنار باتلاقی Cynara palustre Cynocrambaceae پنجه‌مرغی ، مرغ Cynodon dactylon سگ‌زبان Cynoglossum officinales خانوادهٔ گُل قاضی Cynomoriaceae خانوادهٔ اویارسلام ، خانوادهٔ جگن ، خانوادهٔ جگنیان Cyperaceae جنس اویارسلام یا کرش Cyperus اویارسلام Cyperus difformiss کرش زرد Cyperus flavescens کرش‌قهوه‌ای Cyperus fuscus کرش دراز Cyperus longus اویارسلام Cyperus rotundus سرو Cypress نوعی میوهٔ خشک ناشکوفای حاصل از تخمدان تحتانی که در خانوادهٔ کاسنی دیده می‌شود. Cypsela خانوادهٔ سیریلاسه Cyri

/ 0 نظر / 42 بازدید