حسابدار B

◊  سند قرضهٔ اجرا؛ سند قرضهٔ انجام کار

◊  Bond,-performance

◊  ضمانت‌نامهٔ حسن اجرای کار؛ ضمانت‌نامهٔ حسن انجام کار؛ ضمانت‌نامهٔ حسن اجرای قرارداد

◊  Performance Bonds

 - تضمینی است که یک طرف قرارداد به طرف دیگر می‌سپارد که کار طرف ثالث به خوبی انجام خواهدگرفت. Contract bond نیز نامیده می‌شود.

◊  ضمانت‌نامه حسن انجام کار

◊  Performance bond

 - تضمینی که یک طرف قرارداد به طرف دیگر می‌دهد که کار طرف ثالثی به خوبی انجام خواهدشد. مثلاً شرکتی که می‌خواهد ساختمان بسازد ممکن است از سازنده بخواهد که ضمانت بانکی بدهد که ساختمان را به خوبی تکمیل و تحویل خواهد داد.

◊  ضمانت‌نامه حسن انجام کار

◊  Performance bond, performance guarantee surety bond

◊  سند اجرای کار

◊  Performance bond

 - =contract bond >bond، performance

◊  ضمانت‌‌نامهٔ حسن انجام کار

◊  Performance bond

 - ضمانت‌نامه‌ای که در آن ضامنی نزد صاحب‌کار تضمین می‌کند که کار مطابق با اسناد پیمان انجام شود؛ غالباً در ضمانت‌نامه پرداخت گنجانده می‌شود ، مگر در مواردی که قانون آن را منع کرده باشد.

◊  ضمانت حسن انجام کار

◊  Good performance bond

◊  سند اجراء کار، ضمانت حسن انجام کار، ضمانتنامه حسن انجام کار، ضمانتنامه انجام تعهدات، سند قرضه اجراء، سند قرضه ایفاء

◊  Performance bond

 - نوعی وثیقه قرارداد برای ایجاد تضمین در مقابل خسارات ناشی از عدم توانائی یا عدم تمایل پیمانکار به انجام تعهدات خود. این‌گونه وثیقه معمولاً در طرح‌های ساختمانی عمومی اخذ می‌شود.

◊  وثیقهٔ حسن انجام تعهد

◊  Good performance bond (or security)

 

◊  برگهٔ قرضهٔ کشاورزی

◊  Bond, Agricultural

◊  سند قرضهٔ سالانه

◊  Bond, Annuity

 - سند قرضه‌ای است که سررسید موعد ندارد و ربح آن به طور نامحدود از لحاظ زمان ادامه پیدا می‌کند.

◊  سند قرضه با حق رجوع؛ اوراق قرضه با حق مراجعه به صادرکننده؛ سند پژوهشی

◊  Bond, Appeal

◊  سند قرضهٔ مصوب

◊  Bond, Assented

◊  سند ارزیابی

◊  Bond, Assessment

 - (تقویم مالیات و جز این) قرضه‌ای که به علت افزایش قبلی بهای یک بدهی از این نوع تحویل می‌شود.

◊  سند قرضهٔ؛ تضمین شده؛ نسد قرضهٔ تضمینی

◊  Bond, Assumed

 - در این نوع نسد اصل قرضه یا سود آن یا هر دو را شرکت سهامی محدود دیگری جز شرکت نشرکننده ضمانت می‌کند.

◊  ضمیمهٔ سند قرضه

◊  Bond, Attachment

◊  حامل سند قرضه

◊  Bond, Bearer

◊  مزایدهٔ سند قرضهٔ دولتی؛ قولنامه

◊  Bond, Bid

◊  سند قرضهٔ زیر تضمین مشترک

◊  Bond, Blanket

 - برای چنین سند قرضه، یک گروی عمومی به منظور تضمین گذاشته می‌شود به طوری که این وثیقه تابع شمار زیادی دعاوی ما قبل نیز هست یعنی عین شیئی قبلاً نیز برای چند مورد دیگر به عنوان گروی داده شده است.

◊  وضع سند قرضهٔ تضمینی

◊  Bond, Blanket Position

◊  سند قرضه به تضمین کشتی

◊  Bond, Bottomry

 - سند قرضه‌ای است که گروی آن یک کشتی است.

◊  دلال اوراق بهادار

◊  Bond, Broker

◊  سند قرضهٔ عندالمطالبه؛ سند قرضهٔ قابل مطالبه

◊  Bond, Callable

 - سندی است که به محض اطلاع به حامل، قابل خریداری است.

◊  سند قرضه با مرهونهٔ منقول؛ سند رهن اموال؛ سند قرضه با وثیقهٔ دارایی شخصی

◊  Bond, Chattel Mortgage

◊  سند وثیقهٔ اضافی؛ سند قرضهٔ مورد ضمانت؛ سپرده‌های سهام دیگر؛ سند قرضه به تضمین اسناد دیگر

◊  Bond, Collateral Trust

 - سند قرضه دارای ودیعهٔ دو جانبه. برای تضمین چنین نسد قرضه، اسناد دیگری نزد امین به ودیعه گذاشته می‌شوند.

◊  سند قرضهٔ مستعمراتی

◊  Bond, Colonial

 - سند قرضه‌ای که یک مستعمره آن را نشر کرده است. م. Bond، insular

◊  سند قرضهٔ بدون تاریخ سررسید

◊  Bond, Consol

 - سندی که صادرکننده بتواند هر موقع آن را باز بخرد؛ سهام قرضهٔ بدون مدت.

◊  سند قرضهٔ رهن تثبیت شده

◊  Bond, Consolidated Mortgage

◊  سند قرضهٔ مداوم؛ سند قرضهٔ تمدیدی

◊  Bond, Continued

 - سند قرضه‌ای است که به هنگام سررسید موعد ارائهٔ آن برای گرفتن پول حتمی نیست و حامل می‌تواند آن را تا مدتی نامحدود به همان میزان بهره یا هر میزان دیگر نگاه دارد.

◊  سند قرضه برای ضمانت یک قرارداد؛ سند قرضهٔ قرارداد

◊  Bond, Contract

◊  سند قرضهٔ قابل تبدیل

◊  Bond, Convertible

 - دارندهٔ این نوع سند قرضه حق دارد سند قرضهٔ خود را با هر نوع سند دیگر از قبیل سهام عادی یا ترجیحی مبادله کند.

◊  سند قرضهٔ پولی؛ سند قرضه به پول رایج

◊  Bond, Currency

 - سند قرضه‌ای است که به هر نوع پول قانونی قابل پرداخت می‌باشد.

◊  سهم قرضه

◊  Bond, Debenture

◊  سند قرضهٔ معوق

◊  Bond, Deferred

 - سند قرضه‌ای که پرداخت بهرهٔ آن برای مدت معین به تأخیر افتاده است.

◊  تنزیل برگهٔ قرضه

◊  Bond, Discount

 - بدین معنا که اسناد قرضه به مبلغی کمتر از ارزش اسمی خرید و فروش شوند.

◊  سند قرضه به تضمین جزئی

◊  Bond, Divisional

 - برای تضمین چنین قرضه‌ای، جزئی از خط راه‌آهن به گرو داده می‌شود.

◊  سند قرضه به دلار؛ سند قرضهٔ دلاری

◊  Bond, Dollar

◊  سند قرضه مبهم

◊  Bond, Double Barreled

 - (دو جنبه‌ای)

◊  سند قرضه به تضمین ماشین آلات

◊  Bond, Equipment Trust

 - این گونه اسناد قرضه را مالی تضمین می‌کند که حق مالکیت این مال به ودیعه‌گذار تعلق دارد و مال به استفاده کننده اجاره یا کرایه داده می‌شود. استفاده کننده معمولاً یک شرکت راه‌آهن یا هواپیمایی است.

◊  سند قرضهٔ تمیدیدی

◊  Bond, Extended

 - سند قرضه‌ای که تاریخ سررسید موعد آن به تصویب دارندگان اسناد قرضه به تعویق افتاده است.

◊  سند قرضه به تضمین سرمایهٔ الحاقی؛ قسمت افزودهٔ سند قرضه؛ قسمت الحاقی سند قرضه؛ سند قرضه به تضمین سرمایهٔ توسعه؛ سند قرضهٔ تمدیدی؛ سند قرضهٔ الحاقی

◊  Bond, Extention

 - این گونه اسناد قرضهٔ مالی که بر اثر توسعه و افزایش خدمت یک شرکت راه‌آهن یا هر مؤسسهٔ دیگر به تصرف شرکت یا مؤسسه درمی‌آید به گرو گذاشته می‌شود.

◊  سند قرضه به ضمانت درست قولی؛ سند قرضه به تضمین درست پیمانی؛ سند قرضه به ضمانت درستی و راستی؛ سند وفاداری

◊  Bond, Fidelity

◊  سند قرضه براساس اطمینان، نه به تضمین وثیقهٔ اعتباری

◊  Bond, Fiduciary

◊  سند قرضهٔ مقدم؛ سند قرضهٔ ترجیحی

◊  Bond, First-lien

 - این گونه اسناد قرضه مقدم بر همهٔ دعاوی دیگر حق تصرف نسبت به مال گروی را دارا می‌باشد.

◊  سند قرضهٔ دارای جریمهٔ ثابت؛ سند قرضهٔ با جریمهٔ ثابت

◊  Bond, Fixed Penalty

◊  سند قرضهٔ بی‌تغییر

◊  Bond, Flat

◊  سند قرضهٔ مبتنی بر قول و اعتبار تمام

◊  Bond, Full Faith and Credit

◊  سند قرضه؛ گروی عمومی سند

◊  Bond, Ceneral Mortgage

◊  تعهد عمومی سند قرضه

◊  Bond, General Obligation

◊  مالیات عمومی نسد قرضه

◊  Bond, General Tax

◊  سند قرضهٔ قابل پرداخت به طلا

◊  Bond, Gold

 - سند قرضه‌ای است که پرداخت آن به سکهٔ طلا به وزن و عیار معین انجام می‌گیرد.

◊  سند قرضهٔ دولتی

◊  Bond, Government

◊  سند قرضهٔ ضمانت شده؛ سند قرضهٔ تضمینی

◊  Bond, Guaranted

◊  تضمین سند قرضه

◊  Bond, Guaranty

◊  زیر کلید گمرک؛ در گرو گمرک

◊  Bond, In

◊  سند قرضهٔ درآمدی

◊  Bond, Income

 - سند قرضه‌ای است که پرداخت بهرهٔ آن منوط به درآمدهای جاری می‌باشد.

◊  سند قرضهٔ تضمین خسارت؛ سند پرداخت غرامت

◊  Bond, Indemnity

◊  سند قرضهٔ ضمانت شده؛ سند قرضهٔ ظهرنویسی شده

◊  Bond, Indorsed

◊  سند قرضهٔ قابل پرداخت به اقساط

◊  Bond, Instalment

 - این گونه اسناد قرضه در ظرف چند سال به اقساط پرداخته می‌شوند.

◊  سند قرضهٔ تمیدیدی

◊  Bond, Extended

 - سند قرضه‌ای که تاریخ سررسید موعد آن به تصویب دارندگان اسناد قرضه به تعویق افتاده است.

◊  سند قرضه به تضمین سرمایهٔ الحاقی؛ قسمت افزودهٔ سند قرضه؛ قسمت الحاقی سند قرضه؛ سند قرضه به تضمین سرمایهٔ توسعه؛ سند قرضهٔ تمدیدی؛ سند قرضهٔ الحاقی

◊  Bond, Extention

 - این گونه اسناد قرضهٔ مالی که بر اثر توسعه و افزایش خدمت یک شرکت راه‌آهن یا هر مؤسسهٔ دیگر به تصرف شرکت یا مؤسسه درمی‌آید به گرو گذاشته می‌شود.

◊  اوراق قرضه بدون بهرهٔ متعلقه

◊  Ex Bond

◊  اسناد قرضهٔ خزانه

◊  Exchequer Bonds

 - قرضه‌های کوتاه مدت ۱، ۲ و ۵ ساله.

◊  قرضهٔ خلاصی

◊  Exit Bond

 - اوراق قرضه‌ای است که یک کشور بدهکار به یک بانک طلبکار از خود می‌دهد تا بانک طلبکار از تقاضای اعتبار جدید و تمدید وامهای قبلی خلاصی پیدا کند.

◊  سند قرضهٔ تمدید شده

◊  Extended Bond

 - ن.ک: Bond، extended

◊  سند قرضه به تضمین سرمایهٔ توسعه‌ای

◊  Extention Bond

 - سند قرضه که به وسیلهٔ رهن راه‌آهن توسعه یافته یا اضافه شده تأمین می‌گردد. ن.ک: Bond، extension

◊  اسناد قرضهٔ متغیر؛ اسناد قرضهٔ شاخص

◊  Index Bonds

 - سند قرضه‌ای که ارزش پولی سود قابل تقسیم و پرداخت سرمایه در سررسید برحسب شاخص معین تغییر می‌کند.

◊  فرو به بری‌الذمه

◊  Sale Ex Bond

◊  قرضه‌های شاخص‌بندی شده

◊  Index bonds

 - اوراق قرضه‌ای که نرخ سود معینی ندارد و با تغییرات شاخص معینی (مثلاً تغییرات شاخص قدرت خرید پول) تغییر می‌یابد.

◊  قرضه‌های شاخص‌بندی شده

◊  Index bonds

◊  اوراق قرضه بدون بهره

◊  Ex bond

◊  سند قرضه تمدید شده

◊  Extended bond

◊  تنش پیوستگی خمشی

◊  Flexural bond stress

 - در بتن پیش‌تنیده ، تنش بین بتن و تاندون که از اِعمال بار خارجی ناشی می‌شود.

◊  سند قرضه تمدیدی، سند قرضه تمدید شده

◊  Extended bond

◊  اوراق قرضه قابل تمدید

◊  Extendible bond

◊  سند قرضه یه تضمین سرمایه توسعه‌ای، سند قرضه به تضمین سرمایه انکشافی

◊  Extension bond

◊  اوراق قرضه بدون بهرهٔ متعلقه

◊  Ex bond

◊  اسناد قرضهٔ متغیر، اسناد قرضه شاخص

◊  Index bonds

◊  اوراق قرضه با بهره متغیر، اوراق قرضه شاخص

◊  Indexed bonds

◊  فروش به بریٌ‌الذمٌه

◊  Sale ex bond

 

◊  سند قرضهٔ قابل تبدیل

◊  Bond, Convertible

 - دارندهٔ این نوع سند قرضه حق دارد سند قرضهٔ خود را با هر نوع سند دیگر از قبیل سهام عادی یا ترجیحی مبادله کند.

◊  سند قرضهٔ قابل تبدیل؛ قرضه یا سهام قابل تعویض

◊  Convertible Bond

 - (به اختیار دارندهٔ آن به شرط مراعات مفاد قرارداد از نظر زمان و نرخ و سایر شرایط). م. Convertible security

◊  سند قرضهٔ قابل تبدیل؛ قرضه یا سهام قابل تعویض

◊  Convertible Bond

 - (به اختیار دارندهٔ آن به شرط مراعات مفاد قرارداد از نظر زمان و نرخ و سایر شرایط). م. Convertible security

◊  اوراق قرضهٔ قابل تبدیل

◊  Convertible bonds

 - اوراق قرضه‌ای که دارندهٔ آن دارای این حق است که آن را با انواع دیگری از اوراق بهادار تعویض کند.

◊  اوراق قرضهٔ قابل تبدیل

◊  Convertible bonds

◊  اوراق قرضه یا سهام قابل تبدیل

◊  Convertible bond

 - اوراق قرضه یا سهامی که در یک دوره معین بنا به خواست مالک آن قابل تبدیل به سهام در شرکت صادرکننده است.

◊  سند قرضهٔ قابل تبدیل، قرضهٔ قابل تعویض، سهام قابل تعویض، اوراق قرضهٔ قابل تعویض، تعهدات اعتباری قابل تبدیل

◊  Convertible bond

 

◊  اوراق قرضهٔ بی‌نام

◊  Bearer Bonds

 - چنین اوراق قرضهٔ دولتی نیاز به ظهرنویسی برای انتقال مالکیت ندارد، بلکه فقط با حق تصرف منتقل می‌شود.

◊  حامل سند قرضه

◊  Bond, Bearer

◊  برگهٔ قرضهٔ ثبت نشده

◊  Bond to Bearer

◊  اوراق قرضهٔ بی نام

◊  Bearer bonds

 - اوراق قرضه‌ای که فاقد نام مالک است و فقط با تسلیم آن به دیگری مالکیت آن نیز منتقل می‌شود و دارنده آن مالک واقعی‌اش تلقی می‌گردد.

◊  اوراق قرضهٔ بی نام

◊  Bearer bonds

◊  اوراق قرضۀ بی‌نام

◊  Bearer Bond

 - اوراق قرضه‌ای که دارندۀ آن بدون هیچ قید و شرطی صاحب قانونی آن است و در این میان وجود هیچ‌‌گونه سند انتقالی ضرورت نمی‌یابد. یک چک پشت‌نویسی شده (چک قابل پرداخت در وجه حامل) یا اسکناس ماهیتاً مشابه اوراق بهاءدار بی‌نام به‌‌شمار می‌رود. اوراق بهاءدار بی نام معمولاً با کوپن‌های بهرۀ تاریخ‌دار همراه هستند که می‌‌توان آنها را برای دریافت بهره به ناشر اوراق ارائه داد. اوراق قرضۀ دولتی ---> اوراق قرضه Government Bond

◊  قرضه بدون نام؛ اوراق قرضۀ بی‌نام*

◊  Bearer bond

◊  سندقرضهٔ بدون نام

◊  Bearer bond

 - اوراق قرضه‌ای که به نام فردی خاصّ صادر نشده و نیاز به ظهرنویسی برای انتقال ندارند.

◊  اوراق قرضه حامل

◊  Bond, bearer

 - اوراق قرضه‌ای که به نام فرد خاصّی ثبت نشده و قابل پرداخت به حامل است.

◊  اوراق قرضهٔ حامل

◊  Bond bearer

◊  برگهٔ قرضهٔ ثبت نشده

◊  Bond to bearer

◊  حامل سهام

◊  Bearer bonds

◊  حامل سندقرضه، سند قرضهٔ بدون نام

◊  Bearer bond

 

◊  سند قرضه با مرهونهٔ منقول؛ سند رهن اموال؛ سند قرضه با وثیقهٔ دارایی شخصی

◊  Bond, Chattel Mortgage

◊  سند قرضهٔ رهن تثبیت شده

◊  Bond, Consolidated Mortgage

◊  سند قرضه؛ گروی عمومی سند

◊  Bond, Ceneral Mortgage

◊  سند قرضهٔ گروی

◊  Bond, Mortgage

 - معمولاً آن سند قرضه را گویند که زمین یا مال غیرمنقول تضمین آن باشد.

◊  اوراق قرضهٔ دولتی با وثیقهٔ نامحدود؛ سند رهن قابل تبدیل و تغییر

◊  Bond, Open-end Mortgage

◊  سند قرضه رد وام با گروی

◊  Bond, Refunding Mortgage

◊  اسناد قرضه دارای وثیقهٔ مشترک؛ اسناد قرضهٔ رهن تلفیقی

◊  Consolidated Mortgage Bonds

◊  اسناد قرضه دارای وثیقهٔ مشترک؛ اسناد قرضهٔ رهن تلفیقی

◊  Consolidated Mortgage Bonds

◊  قرضهٔ با رهن کلی

◊  General Mortgage Bond

◊  سند وثیقهٔ اجارهٔ ملک

◊  Leasehold Mortgage Bond

◊  اسناد قرضهٔ رهنی

◊  Mortgage Bonds

 - سند قرضه‌ای است غالباً متکی بر دارایی واقعی مانند املاک و مستغلات، دارای بهرهٔ معین و سررسید. این سند با اوراق قرضه این تفاوت را دارد که مورد اخیر فقط بر حسن شهرت و اعتبار نشر دهنده مبتنی است. ن.ک: Bond، mortgage

◊  سند قرضهٔ رهن آزاد

◊  Open-end Mortgage Bond

 - سند قرضه‌ای که به وسیلهٔ وثیقه تأمین شده و بیمهٔ اسناد اضافی را در مقابل همان وثیقه مجاز می‌دارد.

◊  اسناد قرضه با گروی نو به جای قدیمی؛ استرداد وجه اسناد رهنی

◊  Refunding Mortgage Bonds

◊  اوراق قرضهٔ رهنی

◊  Mortgage bonds

 - قرضه‌ای که متکی به یک گروئی از دارائی واقعی است. اوراق قرضهٔ رهنی دارای سررسید معین و بهرهٔ مشخص است. در ایتالیا و آلمان غربی از این اوراق برای تأمین مالی طرح‌های خانه‌سازی استفاده می‌کنند.

◊  اوراق قرضهٔ سامورائی

◊  Mortgage bonds

◊  اوراق قرضه رهنی

◊  Bond, mortgage

 - اوراق قرضه‌ای که پرداخت آن به وسیلهٔ اموال صادرکننده تضمین می‌شود.

◊  سند قرضه رهن تثبیت شده

◊  Consolidated mortgage bond

◊  اوراق قرضه رهنی

◊  Bond-mortgage

◊  سند‌قرضه‌با مرهونهٔمنقول ، سند رهن‌اموال ، سند‌قرضه‌با‌وثیقهٔدارایی‌ شخصی

◊  C hattel mortgage bond

◊  سند قرضه، گروی عمومی سند

◊  General mortgage bond

◊  سند قرضه دارای گروی اجاره کردنی

◊  Leasehold mortgage bond

◊  سند قرضه گروی، سند رهنی، قرضه رهنی، اوراق بهاءدار تضمینی، اوراق قرضه تضمین‌شده

◊  Mortgage bond

◊  اوراق قرضهٔ پرداختنی وثیقه‌دار

◊  Mortgage bonds payable

◊  سند قرضهٔ رهن آزاد، اوراق قرضهٔ دولتی با وثیقهٔ نامحدود، سند رهن قابل تبدیل و تغییر

◊  Open-end mortgage bond

◊  سند قرضه دارای گروی برای رد وام

◊  Refunding mortgage bond

◊  سند قرضه با مرهونه منقول، سند رهن اموال، سند قرضه یا وثیقه دارائی شخصی

◊  Chattel mortgage bond

 

◊  بیمهٔ ابواب جمعی

◊  Fidelity Bond Insurance

 - بیمه کردن دارائی اعم از نقدی یا جنسی در برابر دستبرد احتمالی کارمندان و کارگران نادرست.

◊  سند قرضهٔ بیمه‌ای

◊  Insurance Bond

 - ن.ک: Insurance bond

◊  ضمانت‌نامه بیمه‌ای

◊  Insurance bonds

 - ضمانت‌نامه‌ای دارای سررسید معین که در مقابل پرداخت یک‌جای مبلغ مشخص تحصیل شده و به‌موجب آن ، دارنده هم بیمه عمر می‌شود و هم به‌طور منظم و رأس زمان‌های مشخص مبالغی دریافت می‌دارد. مترادف است با: Income Bond.

◊  ضمانتنامهٔ بیمه‌ای

◊  Insurance bonds

◊  بیمه ابواب جمعی

◊  Fidelity bond insurance

◊  سند قرضه‌ای بیمه

◊  Insurance bond

 

◊  سند قرضهٔ درآمدی

◊  Bond, Income

 - سند قرضه‌ای است که پرداخت بهرهٔ آن منوط به درآمدهای جاری می‌باشد.

◊  قرضه درآمدی؛ تعهد پرداخت بهره

◊  Income Bond

 - (اگر به دست آمده باشد) قرضه‌ای با سررسید معلوم که در برابر پرداخت یک‌جای مبلغ معین اخذ شده است که دارندهٔ آن هم بیمهٔ عمر می‌شود و هم به طور منظم در رأس زمان‌های مشخص مبلغی دریافت می‌دارد.

◊  ضمانتنامهٔ درآمدی

◊  Income bond

 - ۱. ضمانت‌نامه‌ای دارای سررسید معین که در مقابل پرداخت یک جای مبلغی مشخص ، تحصیل شده و به‌موجب آن ، هم دارندهٔ آن بیمهٔ عمر می‌شود و هم به‌طور منظم و در رأس زمان‌های معین مبالغی دریافت می‌دارد. مترادف است با: Insurance Bond. ۲. به اوراق قرضه‌ای اطلاق می‌شود که عایدی سالانه آن بالا باشد ولی افزایش ارزش (Capital Gain) آن چندان قابل توجه نباشد.

◊  ضمانتنامهٔ درآمدی

◊  Income bond

◊  سند قرضه درآمدی

◊  Bond, income

 - نوعی قرضه که پرداخت بهرۀ آن منوط به کسب درآمد مؤسسه صادرکننده است.

◊  اوراق قرضه درآمدی

◊  Income bond

 - > bond، income

◊  سند قرضه درآمدی

◊  Bond-income

 - نوعی قرضه که پرداخت بهرهٔ آن منوط به کسب درآمد مؤسسه صادر کننده است.

◊  سند قرشهٔ درآمدی، سند قرضه عایداتی، اوراق قرضهٔ درآمدی، اوراق قرضه با درآمد متغیر، اوراق بهادار درآمد، اوراق درآمد، درآمد اوراق قرضه، تعهد پرداخت بهره، تعهد پرداخت شده

◊  Income bond

 

◊  سند قرضهٔ بهره‌ده

◊  Bond, Interest

 - سند قرضه‌ای است که برای پرداخت بهرهٔ اسناد قرضهٔ دیگر نشر شده است، هنگامی که پول نقد ضروری در دسترس نباشد.

◊  سند قرضه‌ای که اصول و بهرهٔ آن در سررسید موعد توأما†باید پرداخته شوند

◊  Bond, Non-interest-bearing

◊  قرضهٔ بهره

◊  Interest Bond

 - هنگامی که یک سازمان، با میزان مناسب بدهی، نقدینگی لازم برای پرداخت‌های بهره را در سررسید نداشته باشد، گاهی اسناد قرضه اضافی را می‌فروشد و عواید این فروش را به مصرف پرداخت بهره‌های بدهی اول می‌رساند. ن.ک: Bond، interest

◊  سند قرضهٔ متراکم تا موعد

◊  Non Interest-bearing Discount Bond

 - سند قرضه‌ای که بهره و اصل آن در سر موعد یکجا قابل پرداخت است.

◊  سند قرضه‌ بهره‌دار، سند قرضه دولتی بهره‌دار، سند قرضه بهره‌ده، سند قرضه ربح

◊  Interest bond

◊  اووراق قرضهٔ بهادار

◊  Interest-bearing bonds

 

◊  ارزش دفتری؛ ارزش حسابی؛ بها بر طبق دفاتر

◊  Book Value

 - در مورد سهام سرمایه، آن مبلغ متناسب پول را گویند که به هر سهم سرمایهٔ ناپرداختهٔ یک شرکت سهامی برسد، در صورتی که تمام دارایی شرکت به ارزشی که در دفاتر آن ثبت است به نقد تبدیل شود و حق کلیهٔ طلبکاران و صاحبان ادعای مقدم کامل] تأدیه شده باشد.

◊  ارزش دفتری؛ ارزش حسابی؛ بها بر طبق دفاتر

◊  Book Value

 - در مورد سهام سرمایه، آن مبلغ متناسب پول را گویند که به هر سهم سرمایهٔ ناپرداختهٔ یک شرکت سهامی برسد، در صورتی که تمام دارایی شرکت به ارزشی که در دفاتر آن ثبت است به نقد تبدیل شود و حق کلیهٔ طلبکاران و صاحبان ادعای مقدم کامل] تأدیه شده باشد.

◊  ارزش ناویژهٔ دفتری؛ ارزش ناخالص دفتری

◊  Gross Book Value

◊  ارزش دفتری پس از کسر اندوخته‌ها؛ مبلغ دفتر نقدی؛ ارزش ویژهٔ دفتری

◊  Net Book Value

 - ارزش داراییهای ثبت شده در دفتر پس از کسر اندوختهٔ مربوط به آن دارایی، مانند ذخیرهٔ استهلاک.

◊  قیمت اسمی دفتری

◊  Nominal Book Value

◊  ارزش دفتری

◊  Book value

 - ارزشِ دارائی‌های یک شرکت مطابق آنچه در دفاتر آن ثبت شده است. ارزش روز یا ارزش بازار (Market Value) دارائی‌ها ممکن است کمتر یا بیشتر از ارزش دفتری آنها باشد.

◊  ارزش دفتری خالص

◊  Net book value

 - هزینهٔ خرید دارائی پس از کسر استهلاک

◊  ارزش دفتری

◊  Book value

◊  ارزش دفتری خالص

◊  Net book value

◊  ارزش دفتری

◊  Book value

◊  ارزش دفتری ، ارزش مطابق دفتر

◊  Book value

 - ارزش دارائیها سازمان ارقام دفتری است که با قیمتهای جاری بازار یا هزینهٔ جایگزینی آنها ، فرق دارد.

◊  ارزش دفتری، ارزش حسابی، بها بر طبق دفاتر

◊  Book value

◊  ارزش دفتری سهام

◊  Book value of stocks

◊  ارزش دفتری هر سهم

◊  Book value per share

◊  ارزش ناوپژه دفتری، ارزش ناخالص دفتری، ارزش دفتری، ارزش دفتری ناویژه، ارزش دفتری ناخالص

◊  Gross book value

◊  ارزش ویژهٔ دفتری، ارزش دفتری خالص

◊  Net book value

◊  ارزش دفتری، قیمت اسمی دفتری

◊  Nominal book value

◊  ارزش هر شیی برحسب آنچه در دفترحساب نشان داده شود، ارزش سهام طبق دفاتر.

◊  Book value

 

◊  ارزش خالص دارایی؛ ارزش دارایی خالص

◊  Net Asset Value

 - ارزش سهام عادی یک شرکت که از تقسیم خالص داراییهای سهمی بر شمار سهام به دست می‌آید. در شرکتهای سرمایه گذاری، ارزش بازاری کلیهٔ داراییها منهای دیون تقسیم بر شمار سهام پرداخته نشده که معمولاً روزانه تقویم گردیده است. ن.ک: Net aset worth

◊  ارزش دفتری پس از کسر اندوخته‌ها؛ مبلغ دفتر نقدی؛ ارزش ویژهٔ دفتری

◊  Net Book Value

 - ارزش داراییهای ثبت شده در دفتر پس از کسر اندوختهٔ مربوط به آن دارایی، مانند ذخیرهٔ استهلاک.

◊  خالص ارزش حال

◊  Net Present Value

 - مبلغی که بر اثر کسر ارزش تنزیل شدهٔ هزینه‌های مورد انتظار یک سرمایه‌گذاری از ارزش تنزیل شدهٔ بازده‌های مورد انتظار به دست می‌آید. فرض می‌کنیم r میزان تنزیل، ۱ R بازده در سال اول، ۲ R بازده در سال دوم، الخ ...، ۱ C هزینه در سال اول، ۲ C هزینه در سال دوم، و الخ... باشد. اگر NPV مثبت باشد طرح موردنظر را بالقوه می‌توانیم بپذیریم و اما قاعدهٔ دقیق برای پذیرش یا رد بستگی به طرز ترتیب همهٔ گزینه‌های موجودی دارد که ارزش‌های کنونی خالص آنها مثبت هستند و این امر ممکن است مستلزم کاربرد روش‌های برنامه‌ریزی باشد. ن.ک: Marginal efficency of investment

◊  ارزش دارائی خالص

◊  Net asset value

 - این اصطلاح که Net Asset Worth نیز گفته می‌شود ، عبارت است از ارزش سهام شرکت که از تقسیم خالص دارائی بر تعداد سهام به‌دست می‌آید.

◊  ارزش دفتری خالص

◊  Net book value

 - هزینهٔ خرید دارائی پس از کسر استهلاک

◊  ارزش فعلی ویژه

◊  Net present value

 - ارزش حال مجموع عواید حاصل از سرمایه‌گذاری منهای ارزش خود سرمایه‌گذاری.

◊  ارزش دارائی خالص

◊  Net asset value

◊  ارزش دفتری خالص

◊  Net book value

◊  ارزش فعلی ویژه

◊  Net persent value

◊  ارزش پولی مورد انتظار

◊  Expected monetry value=EMV=expected pzyoff=expected value

 - ارزش پولی مورد انتظار عبارت است از حاصلضرب احتمال وقوع یک گزینه در نتیجه حاصل آن. اگر نتیجه یک گزینه V و احتمال وقوع آن P باشد ، ارزش مورد انتظار از فرمول EMV=P.V به دست خواهد آمد.

◊  ارزش دارایی خالص

◊  Net assets value

 - ارزش هر سهم ، پس از محاسبه روزانه داراییها در شرکتهای سرمایه‌گذاری ، نحوه محاسبه این رقم عبارت است از: مجموع ارزش بازاری سهام موجود در شرکت ، منهای کلّ بدهیها ، تقسیم بر تعداد سهام موجود.

◊  ارزش خالص فعلی ، ارزش خالص حال

◊  Net present value (NPV)

 - تفاوت میان ارزش فعلی گردش در نقدینگی ورودی و خروجی پیش‌بینی شده حاصل از یک سرمایه. تفاضل بین جریان نقدی مثبت و جریان نقدی منفی در یک دورۀ معیّن.

◊  ارزش خالص واقعی فروش

◊  Net realizable value

 - قیمت فروش یک کالا منهای هزینه‌های فروش.

◊  عدد انرژی خالص

◊  Net-energy value

 - مقدار انرژی که از من‌ها کردن انرژی ناخالص خوراک مصرفی از انرژی مدفوع ، انرژی ادرار ، انرژی گازهای قابل احتراق و حرارت مصرف غذا (heat increment) باقی می‌ماند.

◊  شبکه‌های ارزش افزوده

◊  Added value networks

◊  ارزش پولی مورد انتظار

◊  Expected monetary value

◊  ارزش خالص دارائی، ارزش دارائی خالص

◊  Net asset value

◊  ارزش ویژهٔ دفتری، ارزش دفتری خالص

◊  Net book value

◊  ارزش فعلی خالص، ارزش خالص فعلی، ارزش فعلی ویژه، ارزش کنونی خالص، ارزش خالص حال، خالص ارزش فعلی

◊  Net present value (NPV)

◊  ارزش خالص تولیدی

◊  Net production value

◊  ارزش خالص بازیافتنی، ارزش تحقق یافته خالص، ارزش واقعی خالص، ارزش خالص واقعی

◊  Net realizable value

◊  ارزش ویژه، ارزش خالص، وجه خالص

◊  Net value

 

◊  قیمت اسمی دفتری

◊  Nominal Book Value

◊  ارزش اسمی؛ مبلغ اسمی

◊  Nominal Value

 - ارزش اسمی یک سهم عبارت است از ارزش آن به هنگام صدور. م. Face value; Market valuation

◊  ارزش اسمی

◊  Nominal value

 - ارزشِ اموال و اشیاء مثل سهم ، قرضه ، سکه و غیره مطابق آنچه روی آنها نوشته شده است. مترادف است با: Value Face.

◊  ارزش اسمی

◊  Face value, Nominal value, Par value

◊  ارزش اسمی

◊   Face Value/Nominal Value

 - ارزش تعیین‌‌شده اولیه که با ارزش بازار تفاوت دارد. ارزش اسمی سهم عادی ، همان ارزش صوری یا بهائی است که سهم به آن مبلغ انتشاریافته ، و ارزش اسمی یک سکه مبلغ حک‌‌ شده بر آن است که برای سکه‌‌های طلا و نقره می‌تواند کمتر از ارزش بازار آن باشد.

◊  ارزش اسمی*

◊  Face value / nominal value

◊  ارزش اسمی*

◊  Nominal value / f

/ 0 نظر / 16 بازدید