واژگان تجارت11

قیمتهای متعدد Multiple Price چند نرخی؛ نرخهای متعدد Multiple Rates وایازی چندگانه Multiple Regression ترتیب چندنوبتی Multiple-shift Arrangement نظام تعرفهٔ گوناگون، متنوع Multiple Tariff System مالیات‌بندی متعدد؛ مالیات بندی چندگانه Multiple Taxation معادلهٔ ضربی پیشگوی؛ معادلهٔ ضربی پیش‌بینی کننده Multiplicative Predicting Equation ضریب افزایش؛ ضریب فزاینده Multipleir ضریب افزایش صادرات؛ ضریب فزایندهٔ صادرات Multipleir, Export ضریب افزایش بازرگانی خارجی؛ ضریب فزایندهٔ تجارت خارجی Multipleir, Foreign Trade انواع ضریب افزایش؛ انواع ضریب فزاینده Multipleir, Types of تأثیر متقابل ضرایب فزاینده - شتابنده (شتاب)؛ کنش متقابل ضرایب افزایش شتاب Maltiplier-accelerator Interaction نظریهٔ ضریب افزایش؛ نظریهٔ ضریب فزاینده؛ آموزهٔ ضریب افزایش Multiplier Doctrine اثر ضریب فزاینده Multiplier Effect تأثیر مصرف از لحاظ ضریب افزایش؛ اثر ضریب فزایندهٔ مصرف Multiplier Effect of Consumption تأثیر ضریب فزایندهٔ سرمایه گذاری Multiplier Impact of nvestment اصل فزاینده Multiplier Principle بی‌اطمینانی ضریب فزاینده Multiplier Uncertainty کار کردن با چند نوع برنامه در یک ماشین حساب الکترونی در یک زمان Multiprogramming الگوی چند بخشی رشد؛ الگوی رشد چند بخشی Multisector Growth Model تحلیل چند متغیره Multivariate Analysis توماس مان Mum, Thomas سند قرضهٔ شهرداری Municipal Bord واحد اقتصادی شهرداری Municipal Enterprise سوسیالیسم بلدی؛ سوسیالیسم شهری Municipal Socialism با دادن تغییرات ضروری Mutatis Mutandis تعاونی Mutual بانک تعاونی Mutual Bank اتحادیهٔ منفعت متقابل؛ شرکت تعاونی Mutual Benefit Association شرکت تعاونی Mutual Company شرکت تعاونی Mutual Corporation حساب پولی متقابل؛ حساب نقدینهٔ متقابل Mutual Currency Account شرکت سرمایه گذاری متغیر؛ صندوق تعاونی Mutual Fund Open-end Investment Company شرکت بیمهٔ تعاونی Mutual Insurance Company شرکتهای سرمایه گذاری تعاونی Mutual Investment Companies صندوق سرمایه گذاری تعاونی؛ وجوه سرمایه گذاری متقابل Mutual Investment Funds شرکت امانی سرمایه گذاری تعاونی Mutual Investment Trust شرکت تعاونی وام و ساختمان Mutual Loan Association بانک تعاونی پس‌انداز Mutual Saving Bank اصل تعاون؛ اصل تشارک؛ اصل خدمت دو طرفه تعاون گرایی Mutualism طرحهای متقابلاâ€استثنایی Mutually Exclusive Projects کوتاه مدت نگری Myopia الگوی بهینه سازی کوتاه مدت نگری Myopic Optimization Model میردال، گونار کارل Myrdal, Gunnar K. نایرا، واحد پول نیجریه، نشانهٔ Naira است N گیلدر، واحد پول انتیل هلند (جزایر)، نشانهٔ Guilder است Naf نقد پرداختن Nail ضریب سادهٔ شتاب؛ ضریب ساده شتابنده Naïve Accelerator قرارداد بی‌پشتوانه؛ قولنامه Naked Contract قرضهٔ بی‌تضمین؛ قرضهٔ بدون وثیقه Naked Debenture مالک صرف؛ در ید دارندهٔ محض Naked Possessor سد قرضهٔ با نام Name Bond روز ارسال اسامی Name Day بیمه نامهٔ با نام Named Policy نارودنا بانکای یوگسلاوی Narodna Banka Jugoslaviye بازار محدود Narrow Market عرضهٔ پول به حصر تعریف؛ عرضهٔ پول به تعریف محدود Narrowly Defined Money Supply نش، کتر جان اف. Nash, Dr, John F. ضابطهٔ نش Nash Criterion ملت Nation لقب اهانت امیزی که ناپلئون به ملت انگلیس داده است. "Nation of Shopkeepers" بودجهٔ اقتصادی ملت Nation's Economic Budget حسابداری ملی National Accounting تعدیل و تصحیح حسابداری ملی National Accounting Deflation حسابهای ملی National Accounts ورقهٔ ترازنامهٔ ملی National Balance Sheet بانک ملی National Bank بانک ملی یوگسلاوی National Bank of Yugoslavia چانه‌زنی ملی National Bargaining نهاد ملی قیمتها و درآمدها National Board for Prices and Incomes (U.K.) نشان ملی؛ درفش ملی؛ آرم ملی National Brand سرمایهٔ ملی National Capital نهاد ملی زغال National Coal Board (U.K.) مصرف ملی National Consumption جدول مصرف ملی National Consumption Schedule پول ملی National Currency قرضهٔ ملی؛ قرض ملی؛ دین ملی؛ مجموعهٔ بدهی یک ملت؛ قرض دولت مرکزی؛ مجموع بدهی یک حکومت ملی National Debt بار قرضهٔ ملی؛ گنجایش قرضهٔ ملی National Debt, Burden of قرضه‌های دفاع ملی National Defence Bonds مالیات دفاع ملی؛ کمک دفاع ملی؛ اعانهٔ دفاع ملی National Defence Contribution قرضهٔ توسعهٔ ملی National Development Bonds بهرهٔ ملی National Dividend اقتصاد ملی National Economic اقتصاد ملی National Economy اختلاف در حالت اضطراری ملی؛ کشمکش در حالت فوق العاده؛ درگیری در حالت اضطراری National Emergency Dispute مرکز ملی مبادلهٔ عادلانهٔ نیروی کار National Equitable Labour Exchange هزینهٔ ملی؛ مخارج دولت National Expenditure انجمن ملی وام کشاورزی National Farms Loan Association فدراسیون ملی سازمان صنعتی (ژاپن) National Federation of industrial Organization (Jap) مالیهٔ ملی National Finance جیروی ملی National Giro جیرو بانک ملی National Girobank اندازه ناخالص بازدهٔ ملی National Gross Rate of Return درآمد ملی National Income حسابداری درآمد ملی National Income Accounting حساب درآمد ملی و محصول ملی National Income and Product Account محاسبهٔ درآمد ملی؛ حسابداری درآمد ملی National Income Accounting بیمهٔ ملی؛ بیمهٔ اجتماعی National Insurance سهمیهٔ بیمهٔ ملی؛ سهم مشارکتی بیمهٔ ملی National Insurance Contribution صندوق بیمهٔ ملی National Insurance Fund وام ملی National Loan کمینهٔ سطح زندگی؛ کمینهٔ ملی National inimum درآمد ملی پولی National Money Income محصول ملی؛ فرآوردهٔ ملی National Product دریافتی ملی؛ عواید ملی National Revenue پس‌انداز ملی National Savings بانک ملی پس انداز National Savings Bank گواهی پس‌اندازهای ملی National Savings Certificate گروه‌های پس‌انداز ملی National Savings Groups جنبش پس‌اندازهای ملی؛ نهضت پس‌انداز ملی National Savings Movement بازار اوراق بهادار ملی؛ بورس ملی اوراق بهادار National Security Exchange خودبسندگی ملی؛ خودبسایی ملی National Self-sufficiency سیاست ملی مزد National Wages Policy ثروت ملی National Wealth ملی کردن Nationalization صنعت ملی؛ صنعت ملی شده Nationalized Industry سال تجاری؛ سال مالی و تجاری عادی Natural Business Year سرمایهٔ طبیعی Natural Capital سپردهٔ طبیعی Natural Deposit اقتصاد طبیعی Natural Economy افزایش طبیعی؛ افزایش عادی Natural Increase اندازهٔ بهرهٔ طبیعی؛ اندازهٔ بهرهٔ عادی Natural Interest Rate قانون طبیعی Natural Law لگاریتم طبیعی Natural Logarithm انحصار طبیعی؛ انحصار طبیعی فروش Natural Monopoly نظم طبیعی Natural Order حق بیمهٔ طبیعی Natural Premium قیمت طبیعی Natural Price اندازهٔ طبیعی رشد؛ میزان طبیعی رشد Natural Rate of Crowth اندازهٔ بهرهٔ طبیعی Natural Rate of Interest اندازهٔ طبیعی بیکاری؛ میزان طبیعی بیکاری Natural Rate of Unemployment منابع طبیعی Natural Resources حقوق طبیعی؛ حقوق نظری Natural Rights مقیاس طبیعی Natural Scale فرضیهٔ بهگزینی طبیعی Natural Selection Uypothesis وضع طبیعی؛ حالت طبیعی Natural State تحلیل طبیعی؛ اتلاف طبیعی Natural Wastage طبیعت، زمین Nature گواهی معافیت از بازرسی Navicert حقوق کشتیرانی Navigation Dues جواز کشتیرانی؛ پروانهٔ کشتیرانی Navigation Permit یادداشت شود N.B. منع خروج Ne Exeat شبه پول Near Money بازار کوتاه‌مدت؛ بازار آیندهٔ نزدیک Near-term Market شرط ضروری Necessary Condition سپردهٔ قهری؛ امانت قهری Necessary Deposit امر قهری Necessitous Circumstance ادلهٔ ضروری Necessitous Reasons کالای ضروری (در مقابل کالای تجملی)؛ نیازمندی؛ احتیاج Necessity دفتر ملی توسعه؛ دفتر ملی توسعهٔ اقتصادی "NEDDY" دفتر ملی توسعهٔ اقتصادی N.E.D.O. شورای توسعهٔ اقتصاد ملی N.E.D.C. نیاز؛ احتیاج Need منفی Negative بدهی؛ دارایی منفی Negative Asset اندوختهٔ منفی استقراضی Negative Borrowed Reserve جریان منفی وجه نقد؛ کمبود جریان نقدی Negative Cash Flow گواهی مبداء Negative Certificate of Origin همبستگی منفی Negative Correlation اندوخته‌های آزاد منفی Negative Free Reserves صادرات منفی Negative Exports تابع منفی Negative Function مالیات منفی بر درآمد Negative Income Tax بهرهٔ منفی Negative Interest سرمایه گذاری منفی Negative Investment وثیقهٔ سلبی Negative Pledge شرط بی‌گروی؛ شرط بدون وثیقه؛ شرط عدم وثیقه به ضرر بیمه گذار؛ شرط عدم گروگذاری به زیان بیمه گذار Negative Pledge Clause پس‌انداز منفی Negative Saving چولگی منفی Negative Skewness برنامهٔ مالیات منفی Negative-tax plan تأیید ضمنی Negative Verification کوتاهی، قصور؛ ترک قول؛ انجام ندادن وظایف محوله Negligence اعتبار معامله؛ اعتبار دادوستد Negociation Credit انتقال پذیری (در مورد بروات)؛ قابلیت دادوستد؛ قابلیت معامله Negotiability مزایای خالص Net Advantages میزان خالص در خطر Net Amount at Risk دارایی خالص؛ خالص دارایی Net Asset ارزش خالص دارایی؛ ارزش دارایی خالص Net Asset Value ارزش خالص دارایی Net Asset Worth بازیافت Net-back قاعدهٔ خرج دررفته؛ قاعدهٔ تعیین قیمت کاذب؛ قاعدهٔ بازیافت Net Back Formula روش خرج دررفته؛ روش بازیافت Net Back System خالص رابطهٔ مبادله پایاپا Net Barter Terms of Trade نفع خالص؛ فایدهٔ خالص Net Benefit موافقتنامهٔ خالص کتاب Net Book Agreement مبلغ خالص دفتری Net Book Amont ارزش دفتری پس از کسر اندوخته‌ها؛ مبلغ دفتر نقدی؛ ارزش ویژهٔ دفتری Net Book Value خالص اندوخته‌های استقراضی Net Borrowed Reserves خالص تشکیل سرمایه Net Capital Formation خروج خالص پول نقد Net Cash Drains خالص جریان نقد Net Cash Flow کاهش خالص پول نقد Net Cash Loss خالص جریان نقدی؛ خالص عایدی نقدی Net Cash Flow تغییر خالص در موجودی انبار بازرگانان و مؤسسات بازرگانی Net Change in Business Inventories هزینهٔ خالص؛ قمیت ویژه؛ ارزش ویژه Net Cost خالص تخصیص انباشتی Net Cunulative خروج خالص پول نقد Net Currency Drain ورود خالص پول نقد Net Currency Flow خالص دارایی جاری تنخواه گردان Net Currency Asset فاصلهٔ زمانی خرید و فروش یک کالا Net Cycle Time دین خالص؛ قرض خالص Net Debt محصول خالص داخلی Net Domestic Output محصول خالص داخلی Net Domestic Product عواید خالص مدیریت Net Earnings of Management خالص داراییهای سهمی Net Equity Assets هزینهٔ ویژه Net Expenditure خالص صادرات Net Exports خالص درآمد عامل از خارج کشور Net Factor Income from abroad خالص سرمایه‌گذاری خارجی Net Foreign Investment اندوخته‌های آزاد خالص Net Free Reserves درآمد خالص (در کار و کسب)؛ درآمد ویژه Net Income ورودی خالص Net Inflow بهرهٔ خالص Net Interest سرمایه گذاری خالص Net Investment کرایهٔ خالص؛ اجازهٔ خالص Net Lease زیان خالص؛ زیان ویژه Net Loss درصد سود خالص؛ مابه‌التفاوت خالص Net Margin قرض خالص ملی Net National Debt خالص درآمد ملی؛ درآمد ملی خالص Net National Income خالص خرج ملی؛ هزینهٔ ملی خالص Net National Outlay محصول خالص ملی؛ فرآوردهٔ خالص ملی Net National Product محصول خالص ملی به قیمت عوامل Net National Product at Factor Prices وزن واقعی خالص Net Net Weight سود عملیات؛ سود خالص عملیات Net Operating Profit حق انتخاب صریح Net Option محصول خالص؛ بازدادهٔ خالص Net Output روش تولید خالص؛ روش بازدادهٔ خالص Net OutputMethod وضع روشن Net Position حق بیمهٔ خالص Net Premium خالص ارزش حال Net Present Value قیمت خالص؛ بهای ویژه Net Price خالص سرمایه گذاری خصوصی داخلی Net Private Domestic Investment عواید خالص از فروش Net Proceeds a Sale محصول خالص؛ فرآوردهٔ خالص Net Product بهره‌وری خالص؛ فراوری خالص Net Productivity سود خالص؛ نفع خالص؛ سود ویژه Net Profit مابه‌التفاوت خالص سود Net Profit Margin خالص درآمد دارایی از خارج Net Property Income from Abroad خرید خالص Net Purchase نرخ خالص Net rate ضریب خالص وایازی Net Regression Coefficient عایدی خالص ملک یا مال Net Rental آهنگ خالص زه و زاد Net Reproduction Rate دریافتی خالص؛ دخل خالص Net Revenue فروش خالص؛ فروش ویژه؛ فروش کل منهای برگشتی تخفیفات Net Sale پس‌انداز خالص Net Saving ظرفیت بارگیری خالص Net Tonnage (Vessel) جمع ویژه Net Total انتقال خالص Net Transfer شکبه نمودار Network تحلیل مسیر کار Network Analysis سرمایهٔ در گردش خالص Net Working Capital ارزش خالص؛ دارایی خالص؛ ارزش ویژه Net Worth بازدهٔ خالص؛ بازدهٔ ویژه؛ حاصل خالص Net Yield بازدهٔ ویژه تا سررسید؛ خالص بازده تا سررسید Net Yield Maturity خالص کردن؛ پابه‌پا کردن Netting نویمن Neumann بی‌طرف؛ خنثی Neutral تعادل بی‌تفاوت؛ تعادل بی‌اثر Neutral Equilibrium پول بی‌طرف Neutral Mney اندازهٔ بهرهٔ بی‌طرف Neutral Rate of Interest مالیات بی‌اثر؛ مالیات خنثی Neutral Tax بی‌طرفی پول Neutrality of Money بی‌طرف سازی Neutralization جریانهای پول خنثی کننده Neutralizing Monetary Flows حساب نو؛ حساب جدید New Account کار و کسب جدید New Busiuess سدی جدید، واحد پول کشور غنا و برابر با صد پسوا (Pessewa) است New Cedi «اقتصاد کلان؛ کلاسیک نوین» "New Classical Macroeconomies" استعمار نو New Colonialism نیودیل New Deal سیاست اقتصادی نو، سیاست اقتصادی نوین New Economic Policy روز حساب جدید Newgo دولت صنعتی نوین New Industrial State تورم نو؛ تورم جدید New Inflation نشر تازه سهام New Issue بازار نشر جدید؛ بازار سرمایهٔ درازمدت جدید New Issue Market «اقتصاد خرد نوین»؛ اقتصاد خرد جدید "New Microeconomics" اقتصاد خرد «نوین تازه»؛ اقتصاد خرد جدید جدید "New New" Microeconomics سفارش جدید؛ حوالهٔ تازه New Order نظریهٔ مقداری نوین پول New Quantity Theory of Money روپیهٔ تازه؛ نیوروپیه، واحد پول کشور اندونزی برابر با صد سن (Sen) است New Rupiah علم نوین یا اشباع پایدار New Science or Stable Saturation زمان جدید؛ وقت جدید؛ روز تصفیهٔ حساب جدید New Time اتحادیه‌گرایی نوین New Unionism دید تازهٔ سرمایه‌گذاری New View of Investment دید تازه دربارهٔ عرضهٔ پول New View on Money Supply بهرهٔ نیویورک New York Interest شرط زیان نیویورک New Yourk Loss Clause طرح نیویورک New Yourk Plan بورس نیویورک New Yourk Stock Exchange حق سهم نیویورک ن.ک: Stock right New Yourk Stock Right بعدی؛ پس از آن؛ پسین؛ متعاقب Next تسویه؛ تسویهٔ بعدی؛ واریز آینده Next Account (Next Settlement) نگولترام، واحد پول کشور بوتان Ngultrum کار شبانه؛ شب کاری Night Work بی‌اثر Nilpotent جز اینکه مقدم باشد Nisi Prius شاخص نیکی Nikeiانجمن ژاپنی فدراسیون کارفرمایان؛ اتحادیهٔ ژاپنی فدراسیون کارفرمایان Nikeire اصالت آزادی در قرن نوزدهم؛ آزادی‌گرایی قرن نوزدهم Nineteenth-century Liberalism اتاق بازرگانی و صنعتی ژاپن Nisho (Japan) کرون، واحد پول نروژ، نشانهٔ N. Krone است NKr تولید خالص ملی N.N.P. کشندهٔ چک حساب ندارد No Account بی‌خبر؛ بی‌اطلاع؛ فقدان اعلان No Advice (N/A or No Order) جایزهٔ عدم مطالبه؛ پاداش عدم ادعای خسارت No Claims Bonus شرط بدون نتیجه؛ شرط عدم پرداخت No Cure No Pay Clause معاملاتی نیست؛ نبود دادوستد No Dealings (Stock or either Exch) بی‌پرداخت اولیه No Down Payment بدون محل No Funds سفارش بی‌قید No Limit Order مادهٔ عدم تعطیل اجباری؛ شرط عدم تعطیل اجباری No Lockout Clause اصطلاح حمل و نقل و مبین "Not Otherwise Indexed By name" است No.I.B.N. صندوق وجوه بی‌هزینه No-load Fund بی‌هزینه؛ برگشت بدون هزینه No Noting (N/N) بدون ارزش اسمی No Par سهم بدون ارزش برابری؛ سهم بدون بهای اسمی No Par Stock بدون ارزش اسمی؛ بدون بهای اسمی No Par Value سهمهای فاقد ارزش اسمی No Par Value Shares بدون منطقه No Quotation 

قیمتهای متعدد Multiple Price چند نرخی؛ نرخهای متعدد Multiple Rates وایازی چندگانه Multiple Regression ترتیب چندنوبتی Multiple-shift Arrangement نظام تعرفهٔ گوناگون، متنوع Multiple Tariff System مالیات‌بندی متعدد؛ مالیات بندی چندگانه Multiple Taxation معادلهٔ ضربی پیشگوی؛ معادلهٔ ضربی پیش‌بینی کننده Multiplicative Predicting Equation ضریب افزایش؛ ضریب فزاینده Multipleir ضریب افزایش صادرات؛ ضریب فزایندهٔ صادرات Multipleir, Export ضریب افزایش بازرگانی خارجی؛ ضریب فزایندهٔ تجارت خارجی Multipleir, Foreign Trade انواع ضریب افزایش؛ انواع ضریب فزاینده Multipleir, Types of تأثیر متقابل ضرایب فزاینده - شتابنده (شتاب)؛ کنش متقابل ضرایب افزایش شتاب Maltiplier-accelerator Interaction نظریهٔ ضریب افزایش؛ نظریهٔ ضریب فزاینده؛ آموزهٔ ضریب افزایش Multiplier Doctrine اثر ضریب فزاینده Multiplier Effect تأثیر مصرف از لحاظ ضریب افزایش؛ اثر ضریب فزایندهٔ مصرف Multiplier Effect of Consumption تأثیر ضریب فزایندهٔ سرمایه گذاری Multiplier Impact of nvestment اصل فزاینده Multiplier Principle بی‌اطمینانی ضریب فزاینده Multiplier Uncertainty کار کردن با چند نوع برنامه در یک ماشین حساب الکترونی در یک زمان Multiprogramming الگوی چند بخشی رشد؛ الگوی رشد چند بخشی Multisector Growth Model تحلیل چند متغیره Multivariate Analysis توماس مان Mum, Thomas سند قرضهٔ شهرداری Municipal Bord واحد اقتصادی شهرداری Municipal Enterprise سوسیالیسم بلدی؛ سوسیالیسم شهری Municipal Socialism با دادن تغییرات ضروری Mutatis Mutandis تعاونی Mutual بانک تعاونی Mutual Bank اتحادیهٔ منفعت متقابل؛ شرکت تعاونی Mutual Benefit Association شرکت تعاونی Mutual Company شرکت تعاونی Mutual Corporation حساب پولی متقابل؛ حساب نقدینهٔ متقابل Mutual Currency Account شرکت سرمایه گذاری متغیر؛ صندوق تعاونی Mutual Fund Open-end Investment Company شرکت بیمهٔ تعاونی Mutual Insurance Company شرکتهای سرمایه گذاری تعاونی Mutual Investment Companies صندوق سرمایه گذاری تعاونی؛ وجوه سرمایه گذاری متقابل Mutual Investment Funds شرکت امانی سرمایه گذاری تعاونی Mutual Investment Trust شرکت تعاونی وام و ساختمان Mutual Loan Association بانک تعاونی پس‌انداز Mutual Saving Bank اصل تعاون؛ اصل تشارک؛ اصل خدمت دو طرفه تعاون گرایی Mutualism طرحهای متقابلاâ€استثنایی Mutually Exclusive Projects کوتاه مدت نگری Myopia الگوی بهینه سازی کوتاه مدت نگری Myopic Optimization Model میردال، گونار کارل Myrdal, Gunnar K. نایرا، واحد پول نیجریه، نشانهٔ Naira است N گیلدر، واحد پول انتیل هلند (جزایر)، نشانهٔ Guilder است Naf نقد پرداختن Nail ضریب سادهٔ شتاب؛ ضریب ساده شتابنده Naïve Accelerator قرارداد بی‌پشتوانه؛ قولنامه Naked Contract قرضهٔ بی‌تضمین؛ قرضهٔ بدون وثیقه Naked Debenture مالک صرف؛ در ید دارندهٔ محض Naked Possessor سد قرضهٔ با نام Name Bond روز ارسال اسامی Name Day بیمه نامهٔ با نام Named Policy نارودنا بانکای یوگسلاوی Narodna Banka Jugoslaviye بازار محدود Narrow Market عرضهٔ پول به حصر تعریف؛ عرضهٔ پول به تعریف محدود Narrowly Defined Money Supply نش، کتر جان اف. Nash, Dr, John F. ضابطهٔ نش Nash Criterion ملت Nation لقب اهانت امیزی که ناپلئون به ملت انگلیس داده است. "Nation of Shopkeepers" بودجهٔ اقتصادی ملت Nation's Economic Budget حسابداری ملی National Accounting تعدیل و تصحیح حسابداری ملی National Accounting Deflation حسابهای ملی National Accounts ورقهٔ ترازنامهٔ ملی National Balance Sheet بانک ملی National Bank بانک ملی یوگسلاوی National Bank of Yugoslavia چانه‌زنی ملی National Bargaining نهاد ملی قیمتها و درآمدها National Board for Prices and Incomes (U.K.) نشان ملی؛ درفش ملی؛ آرم ملی National Brand سرمایهٔ ملی National Capital نهاد ملی زغال National Coal Board (U.K.) مصرف ملی National Consumption جدول مصرف ملی National Consumption Schedule پول ملی National Currency قرضهٔ ملی؛ قرض ملی؛ دین ملی؛ مجموعهٔ بدهی یک ملت؛ قرض دولت مرکزی؛ مجموع بدهی یک حکومت ملی National Debt بار قرضهٔ ملی؛ گنجایش قرضهٔ ملی National Debt, Burden of قرضه‌های دفاع ملی National Defence Bonds مالیات دفاع ملی؛ کمک دفاع ملی؛ اعانهٔ دفاع ملی National Defence Contribution قرضهٔ توسعهٔ ملی National Development Bonds بهرهٔ ملی National Dividend اقتصاد ملی National Economic اقتصاد ملی National Economy اختلاف در حالت اضطراری ملی؛ کشمکش در حالت فوق العاده؛ درگیری در حالت اضطراری National Emergency Dispute مرکز ملی مبادلهٔ عادلانهٔ نیروی کار National Equitable Labour Exchange هزینهٔ ملی؛ مخارج دولت National Expenditure انجمن ملی وام کشاورزی National Farms Loan Association فدراسیون ملی سازمان صنعتی (ژاپن) National Federation of industrial Organization (Jap) مالیهٔ ملی National Finance جیروی ملی National Giro جیرو بانک ملی National Girobank اندازه ناخالص بازدهٔ ملی National Gross Rate of Return درآمد ملی National Income حسابداری درآمد ملی National Income Accounting حساب درآمد ملی و محصول ملی National Income and Product Account محاسبهٔ درآمد ملی؛ حسابداری درآمد ملی National Income Accounting بیمهٔ ملی؛ بیمهٔ اجتماعی National Insurance سهمیهٔ بیمهٔ ملی؛ سهم مشارکتی بیمهٔ ملی National Insurance Contribution صندوق بیمهٔ ملی National Insurance Fund وام ملی National Loan کمینهٔ سطح زندگی؛ کمینهٔ ملی National inimum درآمد ملی پولی National Money Income محصول ملی؛ فرآوردهٔ ملی National Product دریافتی ملی؛ عواید ملی National Revenue پس‌انداز ملی National Savings بانک ملی پس انداز National Savings Bank گواهی پس‌اندازهای ملی National Savings Certificate گروه‌های پس‌انداز ملی National Savings Groups جنبش پس‌اندازهای ملی؛ نهضت پس‌انداز ملی National Savings Movement بازار اوراق بهادار ملی؛ بورس ملی اوراق بهادار National Security Exchange خودبسندگی ملی؛ خودبسایی ملی National Self-sufficiency سیاست ملی مزد National Wages Policy ثروت ملی National Wealth ملی کردن Nationalization صنعت ملی؛ صنعت ملی شده Nationalized Industry سال تجاری؛ سال مالی و تجاری عادی Natural Business Year سرمایهٔ طبیعی Natural Capital سپردهٔ طبیعی Natural Deposit اقتصاد طبیعی Natural Economy افزایش طبیعی؛ افزایش عادی Natural Increase اندازهٔ بهرهٔ طبیعی؛ اندازهٔ بهرهٔ عادی Natural Interest Rate قانون طبیعی Natural Law لگاریتم طبیعی Natural Logarithm انحصار طبیعی؛ انحصار طبیعی فروش Natural Monopoly نظم طبیعی Natural Order حق بیمهٔ طبیعی Natural Premium قیمت طبیعی Natural Price اندازهٔ طبیعی رشد؛ میزان طبیعی رشد Natural Rate of Crowth اندازهٔ بهرهٔ طبیعی Natural Rate of Interest اندازهٔ طبیعی بیکاری؛ میزان طبیعی بیکاری Natural Rate of Unemployment منابع طبیعی Natural Resources حقوق طبیعی؛ حقوق نظری Natural Rights مقیاس طبیعی Natural Scale فرضیهٔ بهگزینی طبیعی Natural Selection Uypothesis وضع طبیعی؛ حالت طبیعی Natural State تحلیل طبیعی؛ اتلاف طبیعی Natural Wastage طبیعت، زمین Nature گواهی معافیت از بازرسی Navicert حقوق کشتیرانی Navigation Dues جواز کشتیرانی؛ پروانهٔ کشتیرانی Navigation Permit یادداشت شود N.B. منع خروج Ne Exeat شبه پول Near Money بازار کوتاه‌مدت؛ بازار آیندهٔ نزدیک Near-term Market شرط ضروری Necessary Condition سپردهٔ قهری؛ امانت قهری Necessary Deposit امر قهری Necessitous Circumstance ادلهٔ ضروری Necessitous Reasons کالای ضروری (در مقابل کالای تجملی)؛ نیازمندی؛ احتیاج Necessity دفتر ملی توسعه؛ دفتر ملی توسعهٔ اقتصادی "NEDDY" دفتر ملی توسعهٔ اقتصادی N.E.D.O. شورای توسعهٔ اقتصاد ملی N.E.D.C. نیاز؛ احتیاج Need منفی Negative بدهی؛ دارایی منفی Negative Asset اندوختهٔ منفی استقراضی Negative Borrowed Reserve جریان منفی وجه نقد؛ کمبود جریان نقدی Negative Cash Flow گواهی مبداء Negative Certificate of Origin همبستگی منفی Negative Correlation اندوخته‌های آزاد منفی Negative Free Reserves صادرات منفی Negative Exports تابع منفی Negative Function مالیات منفی بر درآمد Negative Income Tax بهرهٔ منفی Negative Interest سرمایه گذاری منفی Negative Investment وثیقهٔ سلبی Negative Pledge شرط بی‌گروی؛ شرط بدون وثیقه؛ شرط عدم وثیقه به ضرر بیمه گذار؛ شرط عدم گروگذاری به زیان بیمه گذار Negative Pledge Clause پس‌انداز منفی Negative Saving چولگی منفی Negative Skewness برنامهٔ مالیات منفی Negative-tax plan تأیید ضمنی Negative Verification کوتاهی، قصور؛ ترک قول؛ انجام ندادن وظایف محوله Negligence اعتبار معامله؛ اعتبار دادوستد Negociation Credit انتقال پذیری (در مورد بروات)؛ قابلیت دادوستد؛ قابلیت معامله Negotiability مزایای خالص Net Advantages میزان خالص در خطر Net Amount at Risk دارایی خالص؛ خالص دارایی Net Asset ارزش خالص دارایی؛ ارزش دارایی خالص Net Asset Value ارزش خالص دارایی Net Asset Worth بازیافت Net-back قاعدهٔ خرج دررفته؛ قاعدهٔ تعیین قیمت کاذب؛ قاعدهٔ بازیافت Net Back Formula روش خرج دررفته؛ روش بازیافت Net Back System خالص رابطهٔ مبادله پایاپا Net Barter Terms of Trade نفع خالص؛ فایدهٔ خالص Net Benefit موافقتنامهٔ خالص کتاب Net Book Agreement مبلغ خالص دفتری Net Book Amont ارزش دفتری پس از کسر اندوخته‌ها؛ مبلغ دفتر نقدی؛ ارزش ویژهٔ دفتری Net Book Value خالص اندوخته‌های استقراضی Net Borrowed Reserves خالص تشکیل سرمایه Net Capital Formation خروج خالص پول نقد Net Cash Drains خالص جریان نقد Net Cash Flow کاهش خالص پول نقد Net Cash Loss خالص جریان نقدی؛ خالص عایدی نقدی Net Cash Flow تغییر خالص در موجودی انبار بازرگانان و مؤسسات بازرگانی Net Change in Business Inventories

/ 0 نظر / 19 بازدید