واژگان مدیریت3

خط اعتباری Credit line اعتبار دهنده ، وام دهنده Creditor درجه اعتبار Credit rating فروش اعتباری Credit sale اتحادیّه اعتباری Credit union مدیریّت بحران Crisis management تحلیل وقایع بحرانی Critical incident analysis روش وقایع بحرانی Critical incident method (critical incident analysis) تجزیه و تحلیل مسیر بحرانی Critical path analysis (CPA) روش مسیر بحرانی ، روش مسیر حساس Critical path method=CPM فرهنگ Culture سهم ممتاز اندوخته Cumulative preference share زمان‌سنجی پیوسته کار Cumulative timing حساب جاری Current account داراییهای جاری Current assest تعهدهای جاری ، بدهیهای جاری Current liabilities نسبت جاری Current ratio سایبرنتیک ، فرمانش Cybernetics پیش‌بینی ادواری Cyclical forecast بیکاری ادواری Cyclical unemployment کار ادورای Cyclic duty ساعات کار موظّف روزانه ، ساعات مقرر کار روزانه Daily contracted hours پرداخت روزانه ، مزد روزانه Daily pay تاوان ، غرامت ، خسارت Damage فعّالیت معلّق ، فعالیّت منفرد Dangle پایگاه داده‌ها ، پایگاه اطلاعاتی Data-base مدیریّت پایگاه داده‌ها ، مدیریّت پایگاه اطلاعاّت Data-base management نظام مدیریّت پایگاه داده‌ها ، نظام مدیریّت اطلاعاّت Data-base management system (DBMS) گردآوری داده‌ها Data collextion فشرده کردن داده‌ها Data compression نمودار جریان داده‌ها ، نمودار گردش داده‌هٔا Data flow chart ثبت داده‌ها Data logging خدمات اطلاعاتی پستی ، سرویس اطلاعاتّی پستی Data post service داده‌پردازی Data processing نظام داده‌پردازی Data processing system داده‌پرداز Data porcessor تبدیل داده‌ها Data transformation طبقه‌بندی اسناد بر حسب تاریخ Date indexing record سرویس اطلاعاتی تلفنی یا تلگرافی Datel (service) تاریخ تملّک ، تاریخ خریداری Date of acquisition تاریخ مهلت ، تاریخ مهلت ارفاقی ، مهلت واریز Date of grace دفتر روزانه Day book (journal) کارگر روزمزد Day labor سفارش یک روزه ، سفارش روزانه Day order مزخصّی روزانه Day release (block release) نوبت کاری روز Day shift مرخصی جایگزین ، مرخصی جبرانی Days off in lieu زمان مهلت ، زمان ارفاق Days of grace (graced period) کار روزانه ، کاری که در طول ساعات روزانه انجام می‌گیرد. Day work (caual work) کارگر موقّت ، کارگر روزمزد ، کارگر روزکار Day worker دسی بل تنظیم شده DB (A) دی.سی.ای D.B.A. نام مدیریّت اطلاعاّت DBMS ارزش تنزیلی جریان وجوه نقدی DCF بایگانی راکد Dead file اموال غیرقابل انتقال (مانند مسجد) Dead hand مزد از پیش پرداخت شده Dead horse نامه‌بی اعتبار Dead letter بازار کساد Dead market حداقل اجاره Dead rent موجودی راکد Dead stock زمان مرده ، وقت فوت شده Dead time معامله ، سهم ، مقدار Deal فروشنده ، دلاّل Dealer پول باارزش Dear money بالا بودن هزینه زندگی Dearness of living اوراق قرضه ، حواله دولتی Debenture سند قرضه بی‌تضمین Debenture bond سرمایه حاصل از اوراق قرضه Debenture capital صاحب اوراق قرضه Debenture holder قباله تأمین اوراق قرضه Debenture trust deed بدهکار Debit بدهکاری ، دین ، بدهی داشتن Debt سرمایه ایتقراضی Debt capital (loan capital) طلبکار ، بستانکار Debtee بدهی شرافتی Debt of honor دفتر کل بدهکاران Debtors' ledger گیرزدایی ، اصلاح ، رفع نقص Debug طرح پاداش کاهنده Decelerating premium bonous عدم تمرکز Decentralization معیاری برای سنجش تأثیر صدار بر شنوایی انسان Decibel, adjusted تجزیه و تحلیل تصمیم Decision analysis روش مبتنی بر رده تصمیمگیری ، روش سطح تصمیمگیری Decision-bond method تصمیمگیری Decision making بازاریابی با استفاده از تجزیه و تحلیل شبکه‌ای Decision mapping via optimum network (DEMON)  قوانین تصمیمگیری Decision rules سیستمهای پشتیبانی تصمیمگیری Decision support system نظریهٔ تصمیمگیری Decision thory درخت تصمیم Decision tree اظهارنامه توانایی پرداخت دین ، اعلان ادای دین Declaration of solvency هزینه نزولی ، کاهش هزینه بر افزایش تولید. Decreasing cost بازده نزولی Decreasing return خودکاری اختصاصی ، خودکاری تک منظوره Dedicated automation قباله ، سند رسمی ، عمل Deed Deed of arrangement سند یکطرفه ، سند بدون رونوشت Deed poll بالفعل ، عملی ، غیررسمی ، موجود De facto اختلاس ، خیانت در امانت Defalcation قصور در پرداخت بدهی ، کوتاهی در وفای به عهد Default قیمت فسخ ، بهای الغاء Default price شرایط ابطال Defeasance clause مقرری سالانه معو ، ق ، مستمری انتقالی Deferred annuity دارایی معوّق ، پیش‌پرداخت هزینه Deferred asset سرمایه معوّق ، سرمایه مؤخر Deferred capital هزینه معوّق ، پیش‌پرداخت هزینه Deferred change حقوق معوّق ، مطالبات معوقّه Deferred compensation اعتبارات معوّق ، پیش‌دریافت درآمد Deferred credits بدهی درازمدت Deferred liability فروش اقساطی Deferred payment sale سهام مؤخر ، سرمایه تعهدشده Deferred share (deferred capital)  مالیات معوقّه Deferred taxation کسری ، خرج بیش از دخل Deficit اداره امور مالی با کسر بودجه Deficit financing (deficit spending) انقباض پولی ، ضدّ تورّم Deflation اعتماد Del creder نماینده متعهد Del credere agent حواله وصول طلب از بدهکار ، حواله بدهکار به بستانکار Delegant نماینده ، وکیل ، فرستاده دولتی Delegate جلسه نمایندگی ، گردهمائی ، نمایندگان Delegate conferenc (selegate meeting) محال علیه ، کسی که به او اختیاراتی واکذار شده است. Delegatee جلسه نمایندگی Delegate meeting تفویض ، نماینده ، هیئت نمایندگی Delegation تفویض اختیار ، واگذاری اختیار ، انتقال بخشی از اختیارات مدیر به کارکنان Delegation of authority مالیات معوقّه Delinquent tax تحویل کالا ، ترخیص کالا Delivery روش دلفی Delphi technique تقاضا Demand تجزیه و تحلیل تقاضا Demand analysis مدعّی ، متقاضی ، خواستار Demandant برات دیدرای ، حواله عندالمطالبه Demand debt سپرده جاری ، سپرده دیداری Demand deposit کشش تقاضا ، کشداری تقاضا Demand elasticity (elastic semand) تورم تقاضا (کشش تقاضا) Demand inflation (semand pull) قیمت تقاضا Demand price تورم ناشی از فشار تقاضا Demand pull ابداع ناشی از نیاز ، نوآوری ناشی از نیاز Demand pull innovation انواع تفکیک حدود ، دعوای تعیین حد ، اختلاف در قلمرو کار Demarcation dispute رهبری مردم سالارانه Democratic leadership مدیریّت مردم‌سالارانه (رهبری مردم سالارانه) Democratic management (democratic leadership) ترسیم تصمیمها به وسیله شبکه مطلوب DEMON از اعتبار انداختن پول ، تنزل قیمت پول Demonetization چگالی ، تراکم Density اداره ، گروه تخصصی Depatment واحدسازی Departmentalization واحدبندی ، اداره‌سازی ، تقسیمبندی Departmentation تابعیّت ، وابستگی Dependency کاهش Depletion ذخیره کننده Depletion reserve گواه نویس ، شاهد Deponent سپرده ، ودیعه Deposit حساب سپرده Deposit account صندوق مدیریت سپرده‌ها Deposit administration fund گواهی‌نامه ، امانت سپاری ، شهادت با قید سوگند Deposition استهلاک ، کاهش بها Depreciation انبار Depot مصاحبه عمقی ، مصاحبه عمیق Depth interview تقاضای فرعی Derived demand تصمیمگیری توصیفی Descriptive decision making الگوی توصیفی ، الگوی وصفی Descriptive model تقلیل مهارت Deskilling کارمند Desk hokey تحقیق مبتنی بر اطلاعات ثانویه ، تحقیق پشت‌میزی ، پژوهش کتابخانه‌ای Desk research رایانه رومیزی ، کامپیوتر Desktop computer ارسال سریع ، پیام رسمی ، پیک ، اثربخشی Despatch (dispatch) کاهش ارزش پول Devaluation توسعه ، پرورش Development آزمودن دوتائی فرآورده‌ها Diadic product test برنامه تشخیص لغزشها ، برنامه عیب‌یابی Diagnostic program (diagnostic routine) برنامه عیب‌یابی ، برنامه تشخیصی Diagnostic routine ارتباط افقی Diagonal communication فرایند پویایی تغییر Dialectic process of change تناقص ، نمایی از آب و الماس Diamond-worker paradox روش یادداشت برداری ، روش ثبت وقایع روزانه Diary method تقسیم ثنایی ، حصر دووجهی ، دودسته‌ای ، دوگروهی Dichotomy طرح دیمر Diemer plan روز تهی Dies non تفاضلی ، افتراقی ، تغییرپذیر Differential هزینه‌بندی افتراقی ، هزینه‌بندی تغییرناپذیر Differential costing سیستم افتراقی قطعه‌کاری ، سیستم قطعه‌کاری تغییرپذیر Differential piece work system سیستم افتراقی قطعه‌کاری ، سیستم قطعه‌کاری تغییرپذیر Differential piece work system نمونه‌گیری افتراقی ، نمو.نه‌گیری تغییرپذیر ، نمونه‌گیری تفاضلی Differential sampling تفکیک تنوع ، پاره‌افزایی ، تمایز ، افتراق ، شاخص بودن Differentiation کامپیوتر رقمی Digital computer رقم‌ساز Digitizer بازده نزولی Diminishing return تبلیغ مستقیم Direct advertising ماهواره فرستنده مستقیم Direct broadcasting satellite (DBS) هزینه مستقیم Direct cost (prime cost) تخصیص دادن کالا یا خدمت ، طبقه‌بندی هزینه‌ها به هزینه‌های ثابت و متغیر Direct costing مصاحبه مستقیم ، مصاحبه منظم ، مصاحبه سازمان یافته Direct interview (structured interview) رهبری جهت دهنده ، رهبری هادی Directive lesdership نیروی کار مستقیم Direct labor بدهی مستقیم Direct liability تبلیغ مستقیم با پست Direct mail advertising فروش مستقیم از طریق پست Direct mail selling ناهمخوانی ، مخالفت صریح Direct negative کنترل عددی مستقیم Direct numerical control (distributed numerical control) (DNC) مدیر Director تبلیغ با پاسخ مستقیم Direct response advertising (direct response promotion) تبلیغ با پاسخ فوری Direct response promotion فروش مستقیم ، فروش از تولید به مصرف Direct selling مالیات مستقیم Direct tax افشاء اطلاعات توسط کارفرمایان Disclosure of information by employers کارنوبتی ناپیوسته Discontinuous shift تخفیف ، تنزل ، کسر Discount ارزش تنزیلی جریان وجوه نقدی Discounted cash flow (DCF) بصیرت ، مصلحت اندیشی ، صلاحدید شخصی Discretion انگیزه‌های گروهی ، محرکّهای گروهی Discretionary stimuli تبعیض Discrimination سیستم عامل دیسک Disk operating system (DOS)  انفصال ، اخراج Dismiss حق اخراج Dismissal pay تجهیزات جابه‌جا شده Displaced equipment تجهیزات جابه‌جا شده Displaced plant تبلیغ نمایشی Display advertising حق اختلاف ، حقوق مربوط به دورۀ اختلاف (میان کارگر و کارفرما) Dispute benefit روشهای حلّ اختلاف ، رویه‌های حلّ اختلاف Dispute procedures عوامل ناراضی‌کننده ، عوامل بقا Dissatisfiers یادگیری از راه دور Distance learning نظارت عددی پخش شده ، نظارت عددی مستقیم Distributed numerical control داده‌پردازی توزیعی Distributed processing توزیع ، پراکندگی Distribution چانه‌زنی برای توزیع ، پیمان توزیعی Distribution bargaining کانالهای توزیع Distribution channels هزینه‌های توزیع Distribution costs روشهای توزیع ، کانالهای توزیع Distribution mix شبکه توزیع Distribution network برنامه‌ریزی توزیع Distribution planning دادوستدهای توزیعی ، اقدامهای مربوط به توزیع Distributive trades موزّع ، توزیع‌کننده Distributior تخفیف توزیع‌کننده Distributior discount عدم صلاّحیت ، فقدان شرایز احراز Disqualification تنوع ، چندگونگی Diversification سود سهام ، بهره و سود قابل توزیع Dividend بازدهی سهام Dividend yield قسمت ، واحد ، بخش Division ایجاد واحدهای مستقل Divisionalization تقسیم‌کار Divesion of labor کنترل عددی مستقیم DNS پته ، خلاصه‌نویسی ، ملخصی از یک سند ، رسیدگی گمرکی Docket تقلیل مزد Docking برات اسنادی Documentary bill داگ (سگ) Dog حق بیمه بیکاری Dole ارزشیابی مشاغل با عامل چیره ، روش مقایسه عوامل در ارزشیابی شغل Dominant element job evaluation اعتصاب سرنوشت‌ساز Doomsday strike سیستم عامل دیسک (داس) DOS (disk operating system) سند قرضه دوطرفه Double bond سیستم دونوبتی Double day shift اشتغال مضاعف Double employment توزیع دوطرفه ، حسابداری دوطرفه ، دفترداری دوبل Double entry مالیات‌بندی مضاعف Double taxation زمان مضاعف Double time حساب مطالبات مشکوک‌الوصول Doubtfull account شاخص دو-جونز Dow jones index تنزل رتبه ، تنزل مقام Downgrading نوبت‌کاری صبحگاهی Down shift وقت تلف شده ، وقت از دست رفته Downtime داده‌پردازی D.P. حافظه با دسترسی تصادفی پویا DPAM (dynamic random addess memoory)  برگشت حقوق گمرکی Drawback برات‌گیر Drawee صادرکننده برات Drawer نظرّیه رانش ، مظریهٔ سائق Drive theory لیست حذف‌شدگان Drop dead list دراکر ، پیتر Drucker, Peter فعالیّت مجازی Dummy activity دمپینگ ، تبعیض قیمت در بازرگانی با خارج Dumping انحصار دوجانبه ، انحصار دوتایی Duopoly حراج هلندی ، حراج مناقصه‌ای Dutch auction حقوق گمرکی ، وطیفه ، تعرفه Duty معاف از حقوق گمرکی Duty-free خودنگهداری پویا ، تعادل پویا Dynamic homeostasis برنامه‌ریزی پویا Dynamic programming رفتار مخلّ Dysfunctional behavior لغزشها و از قلم افتادگیها مستثنا هستند E and OE = errors & omissions exceplted کارمند سخت‌کوش و پرتحرک Eager beaver ماشینهای حسابداری الکتریکی EAM انجمن اروپایی مدیریّت منابع انسانی EAPM زودترین زمان رخداد Earliest event time زودترین زمان انجام Earliest finish time = earliest finish date زودترین زمان آغاز Earliest start time = earliest start date حقوق بازنشستگی زودرس Early retirement benefits نوبت اول کار Early shift سود سهامداران عادی Earned for ordinary درآمد مکتسب ، درآمد حاصله Earned income هزینه تبلیغ Earned rate پیش‌پرداخت ، بیعانه Earnest money درآمد ، عواید Earning سود هرسهم ، درآمد هر سهم Earning per share = EPS توان بالقوه ایجاد درآمد Earning potential قدرت کسب درآمد Earning power درآمد قابل کسر بهره و پس از پرداخت مالیات ، سود خالص Earnings before interest and after tax = EBIAT درآمد قبل از پرداخت بهره و مالیات ، سود عملیاتی Earnings before interest and tax = EBIT نسبت سود به سود سهام پرداختی Earnings dividend ratio مزایای مرتبط با درآمد Earnings-related benefits گزارش درآمد Earnings report بازده درآمد Earnings yield حقوق ارتقاقی Easement کالای نامرغوب ، ارزان Easy commodity پول ارزان ، پول سهل‌الوصول Easy money = cheap money دادگاه استیناف روابط کار ، دیوان استیناف امور استخدامی EAT میزان اقصادی تولید EBQ جامعهٔ اروپایی EC اکافه ECAFE = Economic commission for Asia and Far East شرکت مذهبی Ecclesiastical corporation اقتصادسنجی ، اندازه‌گیری پدیده‌های اقتصادی Econometrics میزان اقتصادی تولیدات دسته‌ای Economic batch quantity فضا ، جوّ اقتصادی Economic climate کارایی اقتصادی Economic efficiency کالا یا خدمت اقتصادی Economic good رشد اقتصادی Economic growth سلطه‌جویی اقتصادی ، امپریالیسم اقتصادی Economic imperialism شاخص اقتصادی Economic indicator عمر اقتصادی Economic life مقدار اقتصادی شفارش Economic lot size = ELS تکنیک میزان اقتصادی تولید یا فروش Economic lot technique انسان اقتصادی Economic man میزان اقتصادی تولیدات دسته‌ای Economic manufacturing quantity مقدار اقتصادی سفارش Economic order quantity + EQQ = economic lot size سود اقتصادی ، سود خالص Economic profit = pure profit اجارۀ اقتصادی Economic rent = rent سلاطین اقتصاد ، اشراف و اغنیا Economic royalists حصر اقتصادی ، تحریم اقتصادی Economic sanction اعتصاب اقتصادی Economic strike صرفه‌جویی ناشی از تنوع تولید Economies of scale صرفه‌جویی ناشی از تنوعّ تولید Economies of scope نظام-محیط ، اکوسیستم Ecosystem فعالیّت اقتصادی تحقیق و توسعه آموزشی Edbiz داده‌پردازی الکترونیکی EDP = electronic date processing اشتباهات قابل برگشتند ، اشتباهات قابل جبرانند. EE= erors excepted جامعهٔ‌ اقتصادی اروپا EEC=European Economuc Community تاریخ مؤثر Effective date اثربخشی ، تقرب به هدف Effectiveness ارزش اسمی مؤثر Effective par راندمان ، بازدهی ، ثمربخشی ، کارآئی Efficiency مذاکره جمعی برای تعیین میزان کار Effort bargain مقیاس تلاش Effort scale اتحادیّه بازرگانی آزاد اروپا EFTA = European Free Trade Assocition مکتب مساوات و برابری Eglitarianism اصل هشتاد-بیست Eighty-twenty principle حق تصرّف ملک و دریافت خسارت Ejectment تقاضای کشمند ، تقاضای کششدار و انعطاف‌پذیر ، تقاضای حساس Elastic demand عرضه کشمند ، عرضه کششدار و انعطاف‌پذیر ، عرضه حساس Elastic supply ماشینهای حسابداری الکتریکی Electrical accounting machines=EAM صندوق الکترونیکی Electronic cash register=ECR سیستم انتقال وجوه الکترونیکی Electronic funds-transfer system=EFTS پست الکترونیکی Electronic mail=e-mail Electronic office سیستمهای الکترونیک زمانسنجی Electronic time study systems سازمانهای خیریّه ، سازمانهای غیرانتفاعی Eleemosynary جزء عامل Element بروات قابل قبول Eligible bills سرمایه‌گذاری قابل قبول Eligible investment انگیزهٔ تشخّص Eliteness motivation مقدار اقتصادی موجودی ELS=economic lot size تحریم ، ممنوعیّت ، توقیف Embargo اختلاس Embezzle=embezzlement اختلاف شدید Emergency dispute رهبر برخاسته از گروه Emergent leader حق تصرّف ملک Eminent domain حقوق و مزایای نقدی و جنسی Emolument انگیزه‌های احساسی خرید Emotional buying motives قدرت درک رفتار مشتری Empathy اجاره مشروط Emphyteutic lease توسعه افراطی ، امپراطوری ساختن ، فزون‌طلبی سازمانی Empire building اصالت تجربه ، روش تجربی Empiricism مزایای کارمندی Employee benefits راهنمای کارگران Employee handbook برنامه توجیه کارکنان Employee orientation روابط بین کارمنان و مدیران Employee relations اثر قصور کارگر در سوانح کاری Employee's contributory negligence برنامه‌های سهیم شدن کارکنان در مالکیّت سازمان Employee stock ownership plans=ESOPs اشکال‌تراشی کارفرما Employee interference امتیازهای مدیرّیت Employee rights=management prerogatives فدارسیون کارفرمایان Employer strike insurance قوانین استخدامی Employment acts دادگاه استیناف کار Employment appeals tribunal (EAT) دفتر استخدامی Employment exchanges پزشک مشاور کارکنان Employment medical advisor کمک دولت برای اشتغال در مناطق خاصّ Employment subsidy مرکز تجاری Emporium اقتباس و تقلید Emulate فروش اموال گرویی یا رهنی Enclosure sale به حالت رمز درآوردن Encode گروه مقابل در جلسه Encounter group تجاوز ، تخطّی Encroachment مال دردسرآفرین ، مالی که مدعّی دارد Encumbered فنون رمزی حفاظت داده‌ها Encryption techniques پول ذخیره End money ذاتی ، ناشی از نظام اقتصادی Endogenous پشت‌نویسی کردن Endorse ظهرنویسی ، امضای سند Endorsement هدیه ، بخش Endowment بیمه عمر قابل پرداخت در زمان حیات Endowment policy سیاست حمایت از بهای نهایی End price support استخدام شدن ، متعهد شدن ، گرفتار شدن Engage منحنی انگل Engel curve قانون انگل Engel's law فرم تغییرات مهندسی Engineering change note فرم بررسی مهندسی Engineering query note خرید به قصد انحصار Engross جلوگیری ، فرمان ممانعت از اعتصاب Enjoibn منفعت طلبی آگاهانه ، نفع‌طلبی روشنفکرانه Enlightened self-interest در راه En route واگذاری مشروط ملک به دیگری تا آخر عمر Entail کار پرمخاطره Enterprise=enterprize مناطق صنعتی و بازرگانی Enterprise zones ارثیه زن و شوهر Entirety (estate by) ملیات حقّه ، مالیات برای برابری و تعادل Entitlement موجودیّت ، ماهیّت ، مؤسسه Entity صدور مجدد کالاهای وارده Entrepot trade کارآفرین ، مدیر پیشرو ، فعال و مخاطره‌‌جو Entrepreneur ورودی به کامپیوتر ، یک ثبت در حسابداری ، ورود به یک رشته کار و کسب Entry استراتژی ورود Entry strategies تبلیغات از طریق پست Envelope stuffer مأمور کنترل بهداشت Environmental health officer=EHO شبیه‌سازی محیط فروش Environmental selling میزان عدم اطمینان محیطی Environmental uncertainty میزان اقتصادی سفارش EOQ ساختن فراورده‌های بی أوام و منسوخ ، محصول از رواج افتاده ساختن Ephemeralization معرفت‌شناسی ، دانش‌شناسی Epistemology حافظه فقط خواندنی با قابلیت برنامه‌ریزی و پاک شدن EPROM=erasable programmable read only memory سود هر سهم EPS فرصتهای برابر در استخدام Equal opportunities in employment حقوق و پرداخت برابر Equal pay حقوق برابر برای کار برابر Equal pay for Equal work نظریّه تساوی در پرداخت مالیات Equal sacrifice theory همپایانی Equfinality توازن ، تعادل Equilibrium قیمت تعادل Equilibrium price اوراق بهادار خرید تجهیزات Equipment trust certificate تبدیل دارایی غیر منقول به منقول ، تبدیل معادل و همتراز Equitable conversion گروی حکمی Equitable mortgage دارایی خالص ، سرمایه ، قوانینی که بر اجرای عدالت وضع شده است ، حق صاحبان سهام Equity سرمایهٔ سهامداران Equity capital کاهش قدرت سهام Equity dilution تأمین مالی از طریق فروش سهام Equity financing حق استرداد ملک گرویی Equity of redemption نرخ برابری ، نرخ تعدیلی Equity rate امین اموال ، کفیل Equity receiver سهام حقّ مالی ، حقب ناشی از سهام Equity shares حقّ ناشی از سرمایه Equity stake نظریّه برابری ، تئوری انصاف Equity theory بازدهی سرمایه ، نسبت بازدهی سرمایه Equity turnover معادل مزایای بازنشستگی Equivalent pension benefit مهندسی انسانی ، مهندسی زیستی ، ارگونومی Ergonomics=human engineering=human factors engineering نظریبه نیازهای زیستی ، تعلّق و رشد ERG thory=existence, relatedness & growth thory

نوسانات غیرمنتظره Erratic fluctuations گروههای همبسته ، گروههای سیار Erratic groups پوشش بیمه‌ای لغزشها و از قلم‌افتادگیها Errors and omissions Errors and omissions excepted شرط افزایش بها Escalation clause شرط افرایش دستمزد Escalator clause شرط گریز ، شرط عدم رعایت برخی از تعهداّت Escape clause ضبط مال بی‌وارث Escheat قرارداد سپرده امانتی Escrow Escrow agreement برنامه‌های سهیم شدن کارکنان در مالکیّت سازمان ESOPs برنامه استراتژیک اروپایی برای پژوهش و توسعه در تکنولوژی اطلاعاتّی ESPRIT=European Strategic Programme for Research and Development in Information Technology روحیهٔ جمعی ، روح یگانگی و صمیمیّت بین اعضای گروه Esprit de corps روش ارزشیابی شرح عملکرد Essay method صنعت اساسی Essential industry مؤسسه ، بنگاه ، کارخانه Establishment هزینه غیرمستقیم Establishment expense=Indirect cost حقّ ، دارایی ، ملک Estate حقّ مستأجر در ملک بر اساس توافق Estate at will ملک بدون شریک Estate in severalty واگذاری مشروط ملک به دیگری تا آخر عمر Estate in tail مالیات بر دارایی ، مالیات بر املاک فرد متوفّا Estate tax نیاز به حرمت Esteem needs هزینه برآوردی ، هزینه تخمینی یک محصول Estimated cost زمان تخمینی انجام دادن کار Estimated work ارزیاب ، قیمت‌گذار Estimator منع قانونی انکار پس از اقرار Estoppel ودیگران Et al.=and orthers اخلاقیّات ، اصول اخلاقی Ethics بازاریابی برای جلب گروههای خاصّ Ethnicity قوم مداری ، نژادگرایی Ethnocentrism ارزش اخلاقی سازمان Ethod تشریفات رسمی Etiquette اورکا EUREKA اوراق قرضه اروپایی Eurobond اطاق تهاتر اروپایی Euroclear اورکرات Eurocrat پول اروپایی Eurocurrency دلار اروپایی Eurodollars شبکه اروپایی دستیابی مستقیم به اطّلاعات Euronet Diane=Direct Information Access Network for Europe جامعه اروپایی مدیریّت منابع انسانی European Association for Personnel Management=EAPM جامعه اقتصاد اروپا European Economic Community=EEC ارزشیابی Evaluation نوبت کار شبانه Evening shift سهام صدتایی Even lots واقعه ، رویداد Event عارضهٔ اورست Everest ayndrome خلع ید Eviction مدرک ، گواهی ، شهادت ، حقایق Evidence مدرک برای بیمه شدن Evidence of insurability تحوّل ، تکامل تدریجی ، استخراج جذر ، ریشه گرفتن از عدد Evolution اوراق قرضه بدون بهره Ex bond صندوق احتیاطی بازنشستگی Excepted provident fund=EPF اقلام فوق‌العاده ، اقلام استثنایی Exceptional items=extraordinary items اصل استثنا Exception principle گزارش مورد استثنایی Exception report مبلغ قابل کسر ، مبلغ قابل کاهش Excess=dedutible ظرفیّت اضافه ، ظرفیّت زائد Excess capacity تصرّف زائد ، تصرّف اضافی Excess condemnation قرارداد بیمه اضافی (آزاد) Excess coverage clause بیمه برای خطرات بیش از حد معّین Excess insurance فرم اعلام نیاز به مواد اضافی Excess materials requisitions مالیات بر منابع اضافی Excess profits tax مبادله ، معاوضه ، تسعیر ، محّل مبادلات ارزی ، صرافی Exchange کنترل ارز ، کنترل مبادلات ارز Exchange control خسارتهای ناش یاز مبادلات ارزی Exchange losses صرّاف ، تسعیر‌کننده Exchanger نرخ ارز ، نرخ مبادله ارز Exchange reserves خزانه ، خزانه‌داری Exchequer مالیات کالاهای تولیدی داخلی Excise duty=excise tax گواهی پرداخت مالیات صدور پروانه Excise licence مالیات صدور پروانه یا مجوّز Excise licence duty محدودیّت استثنا Exclusion پرداخت معاف از مالیات Exclusion allowance توریع انحصاری Exclusive distribution قرارداد کارگزاری انحصاری برای فروش یا اجاره Exclusive listing نمایندگی انحصاری Exclusivity شرط معافیّت Exculpatory clause سهام بدون سود Ex-dividend=ex div.=XD رئیس Exec اجرا ، ضبط اموال ، اعدام Exection توانایی اجرایی Executive ability مدیر اجرایی مدیر داخلی Executive director استراتژی کنترلی ، استراتژی مدیرمدار Executive-dominated strategy مدیر معزول Executive fallout برنامه سرپرستی ، برنامه اجرایی Executive routine=supervisory program=supervisor سیستم فرعی اجرایی Executive subsystem وصّی ، قیم Executor قرارداد مشروط Executory وصی و قیّم مؤنّث Exectrix جرایم تنبیهی

/ 0 نظر / 14 بازدید