مقالات بررسی(104)

. بررسی خاصیت ضدمیکروبی عصاره ریحان روی باکتریها و قارچهای Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis , Bacillus subtilis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and Klebsiella pneumoniae Candida albicans and Saccharomyces cerevisiae
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: حجت قهرمانی مجد - زینب پروانه - فاطمه عقیقی روان
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۰۲. ارزیابی مدلCENTURYبرای پیشبینی میزان تولید چمنزار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: فاطمه ونائی - پرویز کرمی - حامد جنیدی جعفری - کمال نبی الهی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۰۳. برآورد تغییرات کربن آلی خاک در اکوسیستم چمنزار با استفاده از مدل CENTURY
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: فاطمه ونائی - پرویز کرمی - حامد جنیدی جعفری - کمال نبی الهی
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۰۴. شبیهسازی تغییرات نیتروژن خاک با استفاده از مدل CENTURY
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: فاطمه ونائی - پرویز کرمی - حامد جنیدی جعفری - کمال نبی الهی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۰۵. نفوذپذیری در مرتع در مقایسه با اراضی جنگل و کشاورزی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: فاطمه ونائی - کامران چپی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۰۶. بررسی جوانب اقتصادی و اجتماعی بهرهبرداری از اسطوخودوس بینالودی مطالعه موردی کوههای بینالود استان خراسان رضوی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: رضا اسماعیل نیاطالمی - زکیه قاسمی مایوان - جواد مومنی دمنه
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۰۷. بررسی اثر اقدامات آبخیزداری مکانیکی بر کاهش دبی اوج سیلاب با بهره گیری از مدلhec-hms مطالعه موردی: حوزه آبخیز نهند آذربایجان شرقی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: حدیث میکائیل زاده - علی طالبی - علی اکبر کریمیان - ابوالفضل مختاری
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۰۸. بررسی تاثیر دورههای خشکسالی و ترسالی بر تغییرات کاربری اراضی استان ایلام
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: ثریا یعقوبی - کامران کریمی - زاهده حیدری زادی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۰۹. ارزیابی و تعیین بیلان آب زیرزمینی دشت تویسرکان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: زهرا اژدری - حسین ملکی نژاد - علی فتح زاده - سیدزین العابدین حسینی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۱۰. اثر شکل و تغییر پراکندگی پلات بر روی برخی شاخصهای غنا، تنوع و یکنواختی در سه طرح ویتاکر، استولگرن و یک طرح پیشنهادی آریز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: فاطمه نوری - بهرام قلی نژادبداغ - حامد جنیدی جعفری - مریم نوری
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۱۱. بررسی رابطه تنوع و پراکنش جوامع مایوفونا با ساختار و میزان مواد آلی رسوبات سواحل سجافی ،خلیج فارس
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: تهمینه طاهری دزفولی - سیدمحمدباقر نبوی - ابراهیم رجب زاده قطرمی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۱۲. بررسی شرایط اکولوژیک سواحل سجافی هندیجان بر اساس مدل ولچ
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: تهمینه طاهری دزفولی - سیدمحمدباقر نبوی - ابراهیم رجب زاده قطرمی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۱۳. بررسی و تحلیل الگوی پراکنش دو گونهAstragalus gossypinus و Astragalus paralogues درمراتع طالقان میانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: لیلا درویشی - محمدعلی زارع چاهوکی - مجید یوسفی ولیک چالی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۱۴. بررسی برخی عوامل محیطی مؤثر بر رویشگاه گون سفیدAstragalus gossypinusدر مراتع طالقان میانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: لیلا درویشی - محمدعلی زارع چاهوکی - مجید یوسفی ولیک چالی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۱۵. بررسی جنگل شناسی ذخیره گاه جنگلی لرگ در استان ایلام
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: سمیرا پیری - پریوش پیرکی - شیوا پیری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۱۶. تاثیر سطوح مختلف کادمیم و مس بر غلظت نیتروژن در خاک
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: فاطمه دوست محمدی - جعفر یثربی - نجفعلی کریمیان
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۱۷. بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای کیفی اب شرب در دشت کازرون با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: مینو حقیر - محمدرضا اختصاصی - محمدحسین مختاری - علی مراد حسنلی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۱۸. بررسی علتهای وقوع پدیده گرد و غبار و راهکارهای مقابله با آن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: سمیه فاضلی کیا - فروغ چینی پرداز
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۱۹. بررسی تیپ پوشش گیاهی مرتعی و تعین گرایش مراتع در حوضه آبخیز قاپی استان خوزستان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: سمیه فاضلی کیا - نصرت اسدی مرعشی - فروغ چینی پرداز
تعداد صفحات: ۲۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۲۰. تاثیر پلیمر استاکوزوب بر میزان عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک ذرت دانه ای640
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: حشمت الله خیرآبادی - علی خان میرزایی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۲۱. شناخت رابطهی بین پارامترهای اقلیمی و رویش درختان راش شرقی با بکارگیری علم گاهشناسی درختی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: مالک حق شناس - پدرام عطارد - محمدرضا مروی مهاجر - سیدمحمدمعین صادقی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۲۲. بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی عملیات آبخیزداری مطالعه موردی: حوزه آبخیز دوآب شیروان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: سعید آئینه بیگی - محمدرضا خالقی - سیدهاشم حسینی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۲۳. بررسی اثر تغییر اقلیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: محبوبه مشعل - سمیه فاضلی کیا - مهدی مشعل
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۲۴. بررسی کیفیت شوری آب زیرزمینی وخاک منطقه مورد مطالعه بهادران مهریز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: شقایق گریوانی - علی اکبر کریمیان - محمدحسین مختاری - محمدرضا علمی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۲۵. بررسی تناسب مدلهای MPSIAC , EPMدر برآورد فرسایش و رسوب در سامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی حوضه زاخرد استان فارس
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: محمدتقی تابش مقدم - بختیار لله گانی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۲۶. آنالیز و ارزیابی پوشش گیاهی مراتع حوزه آبخیز تروتی استان گلستان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: محمدتقی تابش مقدم - بختیار لله گانی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۲۷. تاثیر پالایشگاه گاز ایلام بر پوششهای درختی و شاخص تنوع زیستی در جنگلهای دهستان گنجوان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: ایمان خسروی - سعید رستمی - جواد میرزایی - علی رستمی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۲۸. تأثیرپذیری ویژگیهای رویشی گیاه زرشک در منطقه نیمه خشک سرد از فواصل آبیاری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: نعیمه صالحیان دهکردی - سیدمحسن حسینی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۲۹. بررسی و ارزیابی تلفات آبیاری در سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت اجرا شده در مزارع شهرستان خرم آباد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: مهدی سیاهپوش - بهروز دهان زاده
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۳۰. بررسی صحت روش فاصلهای زوج تصادفی در تیپ گونزار مراتع مطالعه موردی: مراتع منزلاب زاهدان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: محمد طاهری - علیرضا شهریاری - مهدیه ابراهیمی - علی بمان میرجلیلی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۳۱. تاثیر آتشسوزی بر تنوع زیستی و ترکیب گونههای گیاهی کف جنگل منطقه مانشت و قلارنگ ایلام
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: ایمان خسروی - حجت جمشیدزاده - جواد میرزایی - علی رستمی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۳۲. بررسی تاثیرگذاری تغییرات فشار بر یکنواختی توزیع آب در سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت اجرا شده در مزارع شهرستان خرمآباد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: مهدی سیاهپوش - بهروز دهان زاده
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۳۳. واکنش ارقام مختلف برنج به آبیاری در استان گیلان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: سعید وکیلی راد - ابراهیم امیری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۳۴. مطالعه ی تأثیر نوع پوشش زمین بر فراوانی گرازها در منطقه ی کوه خان کماندار استان لرستان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: حسن مینایی - بهروز بهروزی راد
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۳۵. مقایسه دو روش برآورد تراکم گونهAstragalus squarrosusدر تیپ گیاهی مراتع مناطق خشک و نیمه خشک مطالعه موردی: مراتع منزلاب زاهدان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: محمد طاهری - علیرضا شهریاری - مهدیه ابراهیمی - علی بمان میرجلیلی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۳۶. بررسی رابطه پراکنش گراز Sus scrofa با فاصله ازمنابع آبی ، سکونتگاه ها ، جاده ها و زمین های کشاورزی در منطقه کوه خان کماندار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: حسن مینایی - بهروز بهروزی راد
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۳۷. تعیین الگوی پراکنش سه گونه مرتعیPhlomis Benth،Festuca ovina Astragalus gossypinus ،olivieri مطالعه موردی: مراتع آریز سنندج
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: بهرام قلی نژاد - آریان فرهادی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۳۸. ارزیابی روند درازمدت پارامترهای اقلیمی و تبخیرتعرق مرجع در اقلیم مدیترانه ای زاگرس شمالی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: آوازه دولتشاهی - پدرام عطارد - سیدمحمدمعین صادقی - قوام الدین زاهدی امیری
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۳۹. تخمین کتیرای گون زرد با استفاده از روش های آماری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: قاسم اسدیان - نسرین کلاهچی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۴۰. بررسی اثرگیاهان داروئی بر روی سیاه شدن مو
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
نویسندگان: کامبیز دوستی - قاسم اسدیان - کیوان رزاقی - آمنه یزدان فر
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۴۱. بررسی تاثیرشرایط اقلیمی بر میزان تولیدمحصولات کشاورزی شهرستان رشتخوار نمونه موردی ؛محصول گندم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسنده: حسن رحمان پور
تعداد صفحات: ۲۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۴۲. بررسی تأثیر برخی عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر کنگر برگ ابلقی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسندگان: مریم عابدی - محمد رضوانی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۴۳. مطالعه برازش قطرگونه شمشادبا استفاده از برخی توزیعهای احتمالی مطالعه موردی:ذخیره گاه جنگلی سی سنگان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسندگان: محمد قمی - میر مظفر فلاح چای - یوسف گرجی بحری
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۴۴. نقش عوامل فیزیوگرافی با گونه انجیلی Parrotia persica (d.c)c.a در جنگل های شمال ایران مطالعه موردی سری یک جنگل سرچشمه چالوس
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسندگان: حامد زال نژاد - مهدی بهربر - فاطمه زال نژاد - جواد جلالی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۴۵. بررسی خواص فیزیکی تخته خرده چوب ساخته شده از ساقه کلزا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسندگان: سجاد اکبری - مرتضی ناصریان - بابک نصرتی - سعیدرضا فرخ پیام
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۴۶. تاثیر تراکم مختلف تاج خروس (Amaranthus retroflexus)بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycine max.L.)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسندگان: رضا محمد علیان - محمدرضا حاج سید هادی - سعید صفری دولت آباد
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۴۷. بررسی استعداد فرسایش خندقی با استفاده از ضرایب اقلیمی هیدروترمال و کمبود رطوبت خاک(مطالعه موردی:حوزه آبخیز قهرود همدان)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسندگان: حسن زبر جدی - رضا قضاوی - محسن شکل آبادی - عادل زارعی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۴۸. تاثیر نانو نقره به عنوان بازدارنده عملکرد اتیلن بر میزان تولید قندهای احیا، تجمع نقره و میزان عناصر در گیاه کلزا ( Brassica napus)در شرایط کشت درون شیشه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسندگان: زهرا طباطبایی پزوره - رویا رضوی زاده
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۴۹. بررسی و تحلیل کارایی فنی، تخصصی و اقتصادی تولید ذرت علوفهای در شهرستان میانه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسندگان: بهروز ملکی - علی شهنوازی - لورنس انویه تکیه
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۵۰. بررسی تاثیر آبیاری تکمیلی ،تداخل علف های هرز و مقادیر مختلف کود دامی بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسندگان: همت اله طاهر زاده - مسعود رفیعی - پیام پزشکپور
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۵۱. بررسی تاثیر آبیاری تکمیلی ،تداخل علف های هرز و مقادیر مختلف کود دامی بر تلاش بازآوری و خصوصیات ریخت شناسی نخود
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسندگان: همت اله طاهر زاده - مسعود رفیعی - پیام پزشکپور
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۵۲. تنش خشکی دوره ای، حافظ استمرار حیات سیاه تاغ Haloxylon aphyllum در مناطق خشک کشور
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسندگان: ناصر عرب زاده - وفا شهیدی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۵۳. تأثیر کمپوست زباله شهری و نیتروژن بر عملکرد غده، عملکرد زیستی و برخی اجزای عملکرد سبزی تربچه Raphanus sativus L. در شرایط آب وهوائی کرمان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسندگان: ناصر عرب زاده - مریم آقا رحیمی - وفا شهیدی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۵۴. تأثیر تنش های دورهای خشکی بر تغییرات فتوسنتز در دو گونه تاغ زرد و سیاه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسندگان: ناصر عرب زاده - وفا شهیدی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۵۵. تأثیر تنشهای خشکی پریودیک بر تغییرات قندهای محلول در دو گونه زرد تاغ Haloxylon persicumو سیاه تاغ Haloxylon aphyllum
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسندگان: ناصر عرب زاده - وفا شهیدی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۵۶. بررسی تاثیر مقادیر مختلف ورمی کمپوست و کود بیولوژیک نیتروکسین بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی ریحان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسندگان: پرنیا عاشقی - محمد تقی درزی - محمدرضا حاج سید هادی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۵۷. ارزیابی کربن آلی خاک در کاربری های اراضی مختلف در دانشکده کشاورزی لرستان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسندگان: حمیدرضا متین فر - فاطمه قدوسی فرد
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۵۸. بررسی تاثیر برخی خصوصیات خاک بر پراکنش دو گونه Rheum ribesوDorema ammoniacum در مراتع ییلاقی منطقه باغدر بافق
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسندگان: عبدالحسین رضائی پور باغدر - احمد فتاحی - مجید صادقی نیا
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۵۹. شناسایی گیاهان مرتعی و شکل زیستی آن ها در مراتع منطقه باغدر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسندگان: عبدالحسین رضائی پور باغدر - احمد فتاحی - مجید صادقی نیا
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۶۰. بررسی مراحل مختلف فنولوژی در بین ارقام و گونه های کلزا در شرایط اقلیمی مشهد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسندگان: پویا آروین - رعنا فیروزه - مجید حلیمی خلیل آباد - رضا اباذریان
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۶۱. ارائه روشی برای وزندهی به شاخصها در مدلهای شبیه سازی- بهینه سازی و کاربرد آن در مدل BISEDOM
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسندگان: سید اسدالله محسنی موحد - محمود اکبری - جواد مظفری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۶۲. مطالعه اثرات محلول پاشی روی، بور، و منگنز بر صفات مرفولوژیکی لوبیا چشم بلبلی Vigna sinensis (L.) Walp
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسندگان: الهام شیبانی - رضا صدر آبادی حقیقی - محسن قاسمی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۶۳. بررسی اثر تنش شوری در اکوتیپ های مریم گلی مزرعه روی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسندگان: امراله تاجی - زهرا خدا رحم پور - شهرام نخجوان
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۶۴. تجزیه و تحلیل چند متغیره اکوتیپ های مریم گلی مزرعه روی در شرایط تنش شوری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسندگان: امراله تاجی - زهرا خدا رحم پور - شهرام نخجوان
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۶۵. بررسی القای کالوس گیاه دارویی سنبل الطیب (Valeriana officinalis L.) تحت تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی و مدت زمین تاریکی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسندگان: اکرم زمانی - محمود اطرشی - مینو تن ساز - آرش مختاری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۶۶. بررسی حساسیت سنین لارویDiaphania indica Lep: Pyralidae به تاثیر ترکیب تجاری Biolep
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسندگان: فاطمه افشاری پور - پیمان نامور - هادی استوان
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۶۷. تاثیر پرایمینگ بذر و کود زیستی بر شاخص های رشد ذرت در سطوح مختلف نیتروژن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسنده: مسلم ابدالی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۶۸. بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه ای
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسندگان: مسلم ابدالی - هبت اله حیدری فرد - رضا پیروز - معصومه میرزاوند
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۶۹. تاثیر تراکم های مختلف گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم سویا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسندگان: مسلم ابدالی - رضا پیروز - معصومه میزاوند - امین هوشیاری
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۷۰. تاثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم رقم کریم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسندگان: مسلم ابدالی - هبت اله حیدری فرد - معصومه میرزاوند - محمدرضا افشاری
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۷۱. بررسی اثر امواج تلفن همراه بر محتوای آنتی اکسیدانی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسنده: فریبا رمضانی ویشکی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۷۲. تأثیر رطوبت کیک بر خواص مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از ساقه کلزا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسندگان: سجاد اکبری - مرتضی ناظریان - بابک نصرتی - سعیدرضا فرخ پیام
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۷۳. بررسی همگرایی بهره وری در استان های عمده تولید کننده گوجه فرنگی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسندگان: سهیلا عامری - حسین مهرابی بشر آبادی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۷۴. بررسی ارتباط و میزان همبستگی تنوع زیستی گیاهان و برخی خصوصیات بافت خاک با استفاده از روش های نمونه برداری سیستماتیک تصادفی در منطقه کاکارضا در استان لرستان ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسندگان: آتنا اسلامی فاروجی - حامد خدایاری
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۷۵. ارزیابی عملکرد استانهای کشور در تولید مواد پروتئینی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسنده: یعقوب زارعی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۷۶. تحلیل میزان توسعه در سکونتگاههای روستایی استان تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسنده: یعقوب زارعی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۷۷. ارزیابی ژئومورفولوژیکی اراضی به منظور یافتن مکانهای مستعد برای توسعه ی کاربری کشاورزی در شهرستان بهبهان با استفاده از مدل AHP/FUZY
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسندگان: راضیه طیبی - سمیرا نجف وند
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۷۸. مقایسه ی اجزای گل در 10 ژنوتیپ گل محمدی Rosa damascena Mill در شهرستان گلپایگان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسندگان: اسماعیل نظر الملک - بهمن زاهدی - حسین زینلی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۷۹. مقایسه اثرات ضد کوکسیدیایی عصاره گیاه درمنه سیبری و کمپلکس گیاهی apacoxوداروی سالینومایسین در آلودگی تجربی جوجه های گوشتی به کوکسیدیوزیس
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسندگان: سید مهدی موذن جمشیدی - سید منصور موذن جمشیدی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۸۰. تعیین عوامل مؤثر در مدیریت عرضه محصولات باغی (مطالعه موردی: سیب درختی شهرستان میانه)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسندگان: جلال سینایی - جلیل اجلی - علی شهنوازی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۸۱. آیا سیاستهای حمایتی دولت بر بهره وری کل عوامل تولید زیربخش زراعت و باغبانی اثرگذار است؟
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسندگان: محبوبه نارویی - حسین مهرابی بشر آبادی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۸۲. مطالعه اثر پرایمینگ و زمان آبیاری اول بر سبز شدن و استقرار گیاهچه ذرت هیبرید سینگل کراس 407 در شمال خوزستان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسندگان: حسن نوری نژاد - نرگس قنادنیا
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۸۳. مدیریت بیماری سوختگی استمفیلیومی برگ پیاز (Stemphylium vesicarium) با استفاده از عوامل بیولوژیکی و مواد القاء کننده مقاومت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسندگان: امین عبدالله پور - روح الله رجبی - حسین شوهانی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۸۴. تاثیر استعمال خارجی گلایسین بتائین بر تخفیف تنش خشکی در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه آفتابگردان (Helianthus annuus L.)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
نویسندگان: محمد امیدوار - محمد علی بهدانی - سید وحید اسلامی - محمد حسن سیاری زهان
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۰۱۰۸۵. اثر PH محیط بر خصوصیات مورفولوژیک کاهو Lactuca sativa L
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

/ 0 نظر / 105 بازدید