اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 27

اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 27

Accounting, Statistics, Math glossary - Part 27

 

L

دوازدهمین حرف الفبای انگلیسی

l space

L-فضا

L.u.b

کوچکترین کران بالا

L'hopital rule

قاعده هوپیتال، قاعده لوپیتال

L'hospital's rule

دستور لوپیتال، قانون هوپیتال

L'hospital's theorem

قضیه هوپیتال

L2 norm

نرم L2، هنج L2

label

برچسب

labeled digraph

گراف جهت دار برچسب گذاری شده

labeled graph

گراف نشاندار، گراف برچسب دار

lable

برچسب زدن، طبقه بندی کردن، علامت، نشانی، مشخصه، مشخصات، برگه، برچسب

labor

کار، نیروی کار، کارگر، نیروی کارگری، نیروی انسانی، دستمزد

labor cost

هزینه دستمزد

labor inspection

بازرسی کار

labor intensive

طرح کارطلب، کارطلب، کاربر، نفربر، کارگربر

labor law

قوانین کارگری، قانون کارگری، حقوق کار

labor productivity

بهره دهی کار

labor rate

نرخ دستمزد

lack of fit

نقض برازش

lacuna

رخنه، حفره

lacunary

حفره ای

lacunary values

مقادیر رخنه ای

ladder method

روش نردبانی

ladder network

شبکه نردبانی

ladder sliding

لغزش نردبان

ladder sliding problem

مساله لغزش نردبان

Lagrange

لاگرانژ

lagrange bracket

کروشه لاگرانژ

lagrange coordinates

مختصات لاگرانژی

lagrange equation of motion

معادله حرکت لاگرانژ

lagrange identity

اتحاد لاگرانژ

lagrange interpolation

درونیابی لاگرانژ

Lagrange multiplier

ضریب لاگرانژ

lagrange multiplier function

تابع ضرب کننده لاگرانژ، تابع تکثیر کن لاگرانژ

Lagrange multipliers

ضریب های لاگرانژ

lagrange theorem

قضیه لاگرانژ

lagrange's differential equation

معادله دیفرانسیل لاگرانژ

lagrange's form of the remainder for taylor's theorem

صورت باقیمانده لاگرانژ در قضیه تیلور

lagrange's formula

فرمول لاگرانژ

lagrange's formula of interpolation

فرمول درون یابی لاگرانژ

Lagrange's identity

اتحاد لاگرانژ

lagrange's theorem

قضیه لاگرانژ

lagrange's trigonometric identity

اتحاد مثلثاتی لاگرانژ

lagrangian

لاگرانژین، لاگرانژی

lagrangian dual problem

مسأله دوگان لاگرانژین

lagrangian function

تابع لاگرانژ

lagrangian multipliers

مضارب لاگرانژین، ضریب لاگرانژ

lagrangian theorem

قضیه لاگرانژ

lags in delivery time

تأخیر در زمان تحویل یا تولید کالا

laguerre functions

توابع لاگر

laguerre geometry

هندسه لاگر

laguerre polynomials

چندجمله ای های لاگر

laguerre's differential equation

معادله دیفرانسیل لاگر

lambda

لاندا، حرف یازدهم الفبای یونانی

lambda matrix

ماتریس لاندا

lambda transition

تبدیل تهی، تبدیل لاندا

lame differential equation

معادله دیفرانسیل لامه

lame function

تابع لامه

Lame' differential equation

معادله دیفرانسیل لامه

Lame' function

تابع لامه

lamina

لایه، ورقه

laminar flow

شارش لایه ای

laminar object

جسم ورقه ای

laminated

ورق مانند، متورق، چندلایی، ورقه ورقه شده

laminating

لایه سازی، ورقه سازی

lamination

ورقه شدن، ناخالصی لایه ای، پوسته پوسته شدن

lancing

شیار سازی، چاک دادن

land

زمین، کفی

land transport

حمل و نقل جاده ای

landed pluger

سمبه پله ای

landing gear

ارابه فرود

language

زبان

language equation

معادله زبان

laobor force

نیروی کار

lap

روی هم قرار گرفتن، لب روی هم، چرخ پرداخت، روی هم افتادن، صیقل دادن، زیر کار، ساییدن، صیقل زدن، ساییدن دقیق

lap joint

مفصل روی هم، اتصال نیم-نیم، جوشکاری، اتصال روی هم، اتصال پوششی

laplace

فرمول مجانبی موآور-لاپلاس

Laplace differential equation

معادله دیفرانسیل لاپلاس

laplace expansion

بسط لاپلاس

laplace function

تابع لاپلاس

laplace operator

عملگر لاپلاس، لاپلاسی، عامل لاپلاس، اپراتور لاپلاس

laplace transform

تبدیل لاپلاس، مبدّل لاپلاس، تبدیل لاپلاس

laplace's differential equation

معادله دیفرانسیل لاپلاس

laplace's equation

معادله لاپلاس

laplace's theorem

قضیه لاپلاس

laplacian

لاپلاسی

laplacian operator

عملگر لاپلاسی

lapse

افت، تنزیل، تنزل، کاهش

lapse rate

نرخ افت، سرعت افت

lare sample theory

نظریه بزرگ، نمونه ها

large

بزرگ

large numbers

شرط لازم و کافی قانون اعداد بزرگ

large quantity

بی نهایت بزرگ

large sample

بزرگ-نمونه

large sample approximation

تقریب با نمونه بزرگ

large sample inference

استنباط با نمونه بزرگ

large sample theory

نظریه بزرگ نمونه ها

large scale production

تولید در مقیاس وسیع، تولید انبوه، تولید مقیاس

largely

جامعا، به طور فراگیر

largen

وسعت بخشیدن، بزرگ کردن

larger

بزرگتر

larger area

سطح بزرگتر، قطعه بیشتر از نیم

larger than

بزرگ تر از

larger topology

توپولوژی قویتر

largest

بزرگترین

largest member

بزرگترین عدد، بزرگترین عضو

last

آخرین، دوام آوردن، واپسین، پائیدن

last come first serve

سرویس به ترتیب عکس ورود، نظام آخرین مشتری

LCFS

سرویس به ترتیب عکس ورود، نظام آخرین مشتری

last element

آخرین عنصر، عنصر آخر، جزء انتها، عضو انتها

last in first out

اولین صادره از آخرین وارده

LIFO

اولین صادره از آخرین وارده

last theorem of fermat

قضیه آخر فرما

last theorem of poincare

آخرین قضیه پوانکاره، قضیه نقطه ثابت پوانکاره-برکاف

lastest time of occurence

دیرترین زمان مجاز برای وقوع

latch

زبانه، بست، قفل، قفل فنری، چفت

latch jig

جیگ چفتی

late finish time

دیترین زمان پایان

late start time

دیرترین زمان شروع

latent

نهفته، نهان

latent root

مقدار ویژه، ریشه راکد

latent root of a matrix

مقدار ویژه یک ماتریس

latent vector

بردار راکد، بردار ویژه

lateral

پهلوئی، جانبی

lateral area

مساحت جانبی، سطح جانبی

lateral edge

یال جانبی

lateral face

وجه جانبی

lateral surface

رویه جانبی

laterally

از پهلو، جانبا

latex

لاتک، لاستیک خام، شیره لاستیک، لاتکس

latin square

مربع لاتین

latin squares

مربعات لاتین

latitude

عرض جغرافیایی، عرض

latter

نوع اول، دوم، اخیر، قسمت اخیر

lattice

مشبّکه

lattice distribution

توزیع مشبّکه ای، پخش مشبک، توزیع مشبکه

lattice homomorphism

همریختی مشبّکه ای

lattice isomorphism

یکریختی مشبّکه ای

lattice point

نقطه شبکه ای

latus rectum

پارامتر سهمی، طول قطر اطول، ضلع قائم، وتر کانونی

latus rectum of a conic

پارامتر منحنی مخروطی

latus rectum of ellipse

راست وتر بیضی

latus rectum of hyperbola

راست وتر هذلولی

latus rectum of parabola

راست وتر سهمی

Laurent

لوران

Laurent expansion

بسط لوران

laurent series

سلسله لورن، سری لورانت، رشته لوران، سری لوران

law

قانون

law of a group

قانون گروه

law of action and reaction

قانون کنش و واکنش

law of area

قانون مساحت ها

law of associatiativity

قانون پذیری شرکت

law of binomial probability distribution

قانون توزیع احتمال های دوجمله ای

law of cancellation

قانون حذف

law of combination

قانون ترکیب

law of commutativity

قانون جابجائی

law of composition

قانون ترکیب، قانون همنهش

law of conservation

قانون بقا

law of conservation of momentum

قانون بقاء اندازه حرکت

law of contradiction

قانون تناقض

law of cooling

قانون تبرید

/ 0 نظر / 102 بازدید