فرهنگ انگلیسی فارسی حرف C

 

English_WordFarsi_Wordcrowed کلمات مرتبط(crowed): crown 1 سر( قرقره)علوم دریایى : سر crown 2 علوم دریایى : تاج لنگر crown ether شیمى : اتر تاجى crown gear علوم مهندسى : چرخ دنده محدب crown green bowls ورزش : بولینگ بین دو بازیگر در چمن وسیع crown imperial گل سرنگون crown knot علوم دریایى : گره تاج crown land قانون ـ فقه : خالصه crown law قانون جزائى crown of arch مهره طاقمعمارى : کلید طاق crown of the caves way قسمت میان سنگ فرش) crown section معمارى : برش در کلید قوس crown stopper سر بطرى پهن( چون سر بطرى ابجوى) crown top کلاهکمعمارى : تاج crown-colony مستعمره اى که حکومت وادراه ان باوزارت داخله است crown-debt وام بدولت ،طلب دولتى ،بستانکارى دولتى crown-glass شیشه گردیاچرخى crown-paper کاغذى که1/83 ¹ سانتیمتردر5¹8/¹ سانتیمترباشد crown-saw اره استوانه اى crown-tree شمع( درکان زغال) crown-wheel چرخى که دندانه هاى ان نسبت به سطح ان عمودباشد crowned محدب ،تاجدار،نوک دار،کاکلىعلوم مهندسى : برجسته crowner's quest بازجویى درمرگهاى ناگهانى crowner کلمات مرتبط(crowner): crowning علوم مهندسى : محدب crowns کلمات مرتبط(crowns): crows foot چین درگوشه چشم ،بته سه سویى درقلابدوزى ،قلاب c & f سى اند افقانون ـ فقه : قیمت کالا و هزینه حمل ان بدون بیمه دریایى و تولید کننده پس از تسلیم کالا به شرکت کشتیرانى و پرداخت هزینه حمل از خود سلب مسئولیت مى کند و حق بیمه تا مقصد به عهده خریدار است c (pure color response) پاسخ خالص رنگ( در رورشاخ)روانشناسى : پاسخ خالص رنگ c battey الکترونیک : باترى سى c bias الکترونیک : ولت شبکه c&f cost and freightبازرگانى : قیمت و هزینه حمل c++ کامپیوتر : زبانC++ c-123 (provider) هواپیماى سى123 - علوم نظامى : پروایدر c-124 (globemaster) هواپیماى سى124 - علوم نظامى : گلوبماستر c-130 (hercules) هواپیماى سى - ¹13علوم نظامى : هرکولس c-133 (cargomaster) هواپیماى سى133 - علوم نظامى : کارگوماستر c-140 (jetstar) هواپیماى سى - ¹14علوم نظامى : جت استار c-141 (starlifer) هواپیماى سى141 - علوم نظامى : استارلایفر c-5a (galaxy) هواپیماى سى 5 ا( گالاکسى)علوم نظامى : هواپیماى سى 5 ا c-battery علوم مهندسى : باطرى شبکه c-clamp علوم مهندسى : گیره" سى " شکلعلوم هوایى : گیره فلزى به شکل سى براى وارد کردن فشار و نگاه داشتن قطعات کنار یکدیگر c-display الکترونیک : ارائه سى c-frame press علوم مهندسى : پرس با قالب" سى " شکل c-i-d قانون ـ فقه : scotland yard c-o-d indicator الکترونیک : عقربه سى او دى c-ration علوم دریایى : جیره رزمى c-scan الکترونیک : ارائه سى c. degrace ضربه اخر،ضربه مرگ c. prefrential shares سهامى که سود پس افتاده انهایکى باسود جارى انها پرداخته شود c.and.f (cost and freight) سى اند اف( قیمت کالا باضافه هزینه حمل)بازرگانى : سى اند اف c.f.t crystal field theoryشیمى : نظریه میدان بلور c.g.s. system الکترونیک : دستگاه سگث c.i. cast ironشیمى : چدن c.i.f (cost , insurance , freight) سیف( قیمت کالا باضافه هزینه بیمه و حمل)بازرگانى : سیف c.i.f. سیفبازرگانى : یکى از قراردادهاى اینکوترمز که در ان فروشنده کالا را به هزینه خود و با پرداخت حق بیمه لازم در بندر مقصد به خریدار تحویل مى دهد c.o.d chemical oxygen demandزیست شناسى : نیاز شیمیایى به اکسیژن c.o.e قانون ـ فقه : Council Of Europe c.q.r. anchor علوم دریایى : لنگر خمیده c.r. catalytic reformingشیمى : تبدیل کاتالیزورى c.w. الکترونیک : موج پایدار ca (chronological age) روانشناسى : سن زمانى ca Connecting Arrangmentکامپیوتر : ارایش و ترتیب به صورت پیوندى و متصل caban علوم هوایى : طرز قرار گرفتن پایه ها بصورت هرمى براى نگه داشتن بال بالاى بدنه cabbage-palm فوفل امریکایى ،نخل هندى cabbaging press علوم مهندسى : پرس هیدرولیک cabbaging کلمات مرتبط(cabbaging): cabiler قطر دهنه ،استعداد cabin altitude علوم هوایى : فشار کابین برحسب فشار معادل ارتفاع بالاى سطح زمین cabin blower علوم هوایى : در بعضى هواپیماها کوپروسورى براى حفظ فشار کابین بالاتر از فشار محیط cabin pressure altimeter علوم نظامى : ارتفاع سنج نشان دهنده فشار کابین خلبان فشار سنج کابین cabin pressure فشار مطلق داخل هواپیماعلوم هوایى : اختلاف فشار بین کابین و اتمسفر پیرامون cabin pressurization safety valve علوم هوایى : شیرى مرکب از شیر خلاص فشار و خلاء و شیر تخلیه براى جلوگیرى از افزایش بیش از حد فشار داخل کابین cabin scooter علوم مهندسى : قفسه متحرک cabin supercharger علوم هوایى : کوپروسورى براى حفظ فشار کابین بالاتر از فشار محیط cabinet clamp علوم مهندسى : گیره قفسه cabinet council قانون ـ فقه : جلسه هیات وزیران cabinet government قانون ـ فقه : حکومت حزب حائز اکثریت cabinet prejection عمران : نمایش اجسام برروى یک صفحه بوسیله تصاویر cabinet reshuffle قانون ـ فقه : ترمیم کابینه cabinet soildarity قانون ـ فقه : وحدت کابینه cabinet-maker مبل ساز،قفسه ساز،فرنگى ساز cabint هیات وزراقانون ـ فقه : کابینه cable 1 زنجیر( لنگر)علوم دریایى : زنجیر cable 2 یکدهم میلعلوم دریایى : ¹¹ 2یارد cable accessory قطعات کابلعلوم نظامى : وسایل کابل cable assembly مجموعه کابل و پیچ ،مجموعه کابلعلوم نظامى : کابل cable block مجموعه کابلعلوم نظامى : قسمت کابل cable box الکترونیک : اتاقک کابل cable clamp الکترونیک : بست کابل cable cleat الکترونیک : بست کابل cable clip الکترونیک : پل کابل cable connector کامپیوتر : دو شاخه کابل cable control system علوم هوایى : سیستم کنترل کابلى cable core الکترونیک : سیم کابل cable distribution head علوم مهندسى : مقسم سر کابل cable drum علوم هوایى : قرقره استوانه شکلى که کابل کنترل به دور ان پیچیده شده و مقدار کابلى که با هر چرخش دسته حرکت میکند را افزایش میدهد cable duct عمران : لوله محافظ کابل برق cable grip الکترونیک : چنگال کابل cable guard علوم هوایى : نگهدارنده کابل cable head الکترونیک : سر کابل cable holder دوار زنجیرعلوم دریایى : syn : gypsy c.c.c شیمى : countercurrent chromatographyکروماتوگرافى جریان مخالف c.de oeil نظر اجمالى cable joint مفصل اتصال کابلعلوم مهندسى : موف اتصال cable jointing sleeve موف انشعابعلوم مهندسى : مفصل انشعاب کابل cable laid rope طنابیکه ازسه رشته سه لایى بافته شده باشد cable locker علوم دریایى : چاه زنجیر cable match ورزش : رویارویى تلگرافى شطرنج cable moulding فتیله نیمگرد یا گرد( گچبرى)معمارى : فتیله نیمگرد یا گرد cable officer علوم دریایى : افسر لنگر cable party علوم دریایى : گروه لنگر cable rigging tension chart علوم هوایى : جدولى که ارتباط بین تنش کابل کنترل و درجه حرارت را نشان میدهد cable shield الکترونیک : لوله کابل cable support الکترونیک : بست کابل cable suspension bridge پل معلق با سیم تابیدهعلوم مهندسى : پلى که از رشته هاى سیمى بهم تابیده درست شده باشد cableway عمران : پل تلفریک cabling diagram کامپیوتر : نمودار سیم کشى cabling کلمات مرتبط(cabling): cac currency adjustment chargeبازرگانى : هزینه تعدیل نرخ ارز cach کلمات مرتبط(cach): cachalot اب منى ،نطفه cachexis روانشناسى : نزارى cachexy فسادخون ومزاج cachou قرص یاحبى که نفس را خوشبوکند cacodemonomania روانشناسى : جن زدگى cacoepy تلفظ بد cacoethes خوى بد cacographer بدچیزنویس ،بدخط،بداملاء cacology تلفظ یا انشاء غلط cadam Manufacturing Computerکامپیوتر : فرایند بکارگیرى سیستم هاى کامپیوترى به عنوان وسائلى در کاربردهاى طراحى و ساخت cadastral map نقشه مقیاس بزرگمعمارى : نقشه ثبتىعلوم نظامى : نقشه استراتژیکى cadastral survey نقشه بردارى زمینىمعمارى : ممیزى زمین cadastral surveys عمران : عملیات نقشه بردارى به منظور تفکیک و تعیین حدود اراضى cadaveric لاشه اى ،لاشه مانند،نعشى ،داراى رنگ مرده cadd کامپیوتر : Computer Aided Design and Draftingطراحى و نقشه کشى به کمک کامپیوتر cade-oil روغن عرعر cadency وزن ،اهنگ ،تاب ،افت صدا،ایقاع cadi قاضى cadminum-plate علوم مهندسى : ابکارى کادمیومى کردن cadminum کلمات مرتبط(cadminum): cadmium meter الکترونیک : ولت سنج کادمیمى cadmium test الکترونیک : ازمایش با کادمیم cadmium symb: Cdالکترونیک : کادمیمشیمى : کادمیومعلوم هوایى : کادمیوم cadre strength column علوم نظامى : ستون مربوط به استعداد پرسنل یکان ستون استعداد پرسنل کادر cae کامپیوتر : Computer Aided Engineeringمهندسى توسط کامپیوتر caecum روده کور caeli نجوم : اسکنه caelum نجوم : اسکنه caesarean قیصرى ،امپراطورى caf currency adjustment factor،ارزبازرگانى : ضریب تعدیل نرخ پول cafeteria messing علوم دریایى : ناهار خورى همگانى cage compound شیمى : ترکیب قفسى cage rotor رتور قفسى ،رتور اتصال کوتاه ،رتور سنجابىعلوم مهندسى : گردانه قفس سنجابى caged storage قسمتى از انبار که براى نگهدارى اقلام مخصوص و خطرناک در نظر گرفته شده انبار محصورعلوم نظامى : انبار کردن به طریقه محصور caged کلمات مرتبط(caged): cager ورزش : بسکتبالیست cai کامپیوتر : Computer Assisted Instructionاموزش به کمک کامپیوتر caiman یکجورسوسمارامریکایى cain قانون ـ فقه : قابیل caique قایق ،کرجى که دربوسفوربکارمیرود cairo قاهره caissa کایساورزش : الهه شطرنج مخلوق سر ویلیام جونز caisson foundation پى سازى با هواى فشرده( زیر اب)معمارى : پى سازى با هواى فشرده cakamander درخت خرماندو caking coal علوم مهندسى : ذغال کوره caking کلمات مرتبط(caking): cal calorieکامپیوتر : Computer Augmented Learningشیمى : کالرى calabash کدوى قلیانى یا کشکولى calamanco قره منگوله ،قره مندول calami کلمات مرتبط(calami): calamine سنگ توتیا calamint فرنجمشک ،بادرنجبویه calamite سنگ اهن ربا calamities کلمات مرتبط(calamities): calamity pours بلا میبارد،بلامیریزد calareous soil عمران : خاک اهکى calareous عمران : اهکى calcaneum استخوان پاشنه calcareous deposit معمارى : ته نشست اهکى calcareous marl معمارى : سنگ اهک رسدار calcareous sandstone معمارى : ماسه سنگ اهکى calcarine fissure روانشناسى : شیار مهمیزى calcarine sulcus روانشناسى : شیار مهمیزى calcarine کلمات مرتبط(calcarine): calcify اهکى یا سنگى کردن ،اهکى شدن calcined lime اهک زندهعلوم مهندسى : اهک تصفیه شده calcined magnesia منیزى مکلس ،منیزى کلسینه calcined ore سنگ معدن تصفیه شدهعلوم مهندسى : سنگ معدن تکلیس شده calcined کلمات مرتبط(calcined): calcining klin بوته تصفیهعلوم مهندسى : کوره تدلیس calcining method روش تدلیسعلوم مهندسى : روش تصفیه calcining کلمات مرتبط(calcining): calcite سنگ اهک بلورىمعمارى : کلسیتشیمى : کلسیت calcium oxide شیمى : کلسیم اکسید calcn کلمات مرتبط(calcn): calcspar شیمى : کلسیت calculated altitude ارتفاع تنظیم شدهعلوم نظامى : ارتفاع محاسبه شده calculated field کامپیوتر : فیلد محاسبه calculated کلمات مرتبط(calculated): calculating factor ضریب براوردعلوم مهندسى : ضریب محاسبه calculating machine ماشین محاسباتىعلوم مهندسى : ماشین حسابکامپیوتر : ماشین محاسبه calculating punch کامپیوتر : پانچ محاسباتى calculating کامپیوتر : دوباره سازى یا ایجاد داده جدید از طریق فشرده سازى وقایع عددى معین calculation sheet عمران : برگ محاسبه calculation variation عمران : انالیز تغییرات calculations کامپیوتر : محاسبات calculative حسابى calculator mode مد ماشین حسابکامپیوتر : وجه حسابگر calculvs کلمات مرتبط(calculvs): caldarium معمارى : گرمخانه در حمام رومى calebrate بجا اوردن مراسم ،با تشریفات انجام دادن ،مشهور کردن ،جشن گرفتن ،عید گرفتن ،ذکر کردن calefacient داروى گرم کننده ،گرمى ده calefaction گرم کردن ،یا گرم شدن calendar year علوم هوایى : سال تقویمى calendaring علوم هوایى : قرار دادن الیاف کتان یا پارچه در محلول داغ و غلیظ سود براى افزایش مقاومت و شفافیت ان calender year سال تقویمى ،سال کاملبازرگانى : تقویم یک سال calendering شیمى : غلتک زنى calends روز یکم ماه ،غره calf machine ورزش : دستگاه پرورش عضله calf-skin پوست گوساله ،تیماج caliber (mil,gun) قطر دهانه لولهعلوم دریایى : کالیبر calibrated air speed سرعت هوایى تنظیم شدهعلوم نظامى : سرعت تنظیم شده هواپیما calibrated airspeed علوم هوایى : سرعت کالیبره شدن calibrated altitude علوم نظامى : ارتفاع تنظیم شده هواپیما calibrated focal lenght علوم نظامى : فاصله کانونى تنظیم شده calibrated orifice علوم هوایى : سوراخ یا تنگنایى با قطر داخلى مشخص جهت اندازه گیرى یا کنترل جریانى که از ان عبور میکند calibrated کلمات مرتبط(calibrated): calibrating standard علوم مهندسى : تنظیم شده به صورت استاندارد calibrating کلمات مرتبط(calibrating): calibration capacitor علوم مهندسى : خازن کالیبراسیون calibration card کارت خصلت یابى توپخانهعلوم نظامى : کارت تنظیم بى سیم یا وسایل دیگر calibration constant شیمى : ثابت درجه بندى calibration curve شیمى : منحنى درجه بندى calibration error شیمى : خطاى درجه بندى calibration mark علوم مهندسى : علامت کالیبراسیون calibration marker الکترونیک : فاصله یاب رادارى calibration standard اندازه کالیبراسیونعلوم مهندسى : استاندارد تنظیم calibre کالیبرعلوم نظامى : قطر داخلى جنگ افزار calices فنجان california achievement tests روانشناسى : ازمونهاى پیشرفت کالیفرنیا california bearing ratio (c.b.r) اندیس مقاومت کالیفرنى ،نمایه کالیفرنىمعمارى : توان باربرى نسبى کالیفرنیا california psychological inventory روانشناسى : پرسشنامه روانى کالیفرنیا california tests of mental maturity روانشناسى : ازمونهاى کالیفرنیا براى بلوغ ذهنى california tests of personality روانشناسى : ازمونهاى کالیفرنیا براى سنجش شخصیت california کلمات مرتبط(california): californium symb: Cfشیمى : کالیفرنیم caliper setting علوم مهندسى : تنظیم پرگار calipers پرگار براى سنجش ،قطر اشیاءعلوم مهندسى : پرگار caliphs کلمات مرتبط(caliphs): calk (calque) کاغذ کالکعلوم نظامى : کاغذ شفاف calk weld علوم مهندسى : درز جوش calk(ins) ورزش : برامدگى زیر نعل اسب calked joint علوم مهندسى : اتصال فاق و زبانه calked کلمات مرتبط(calked): calkin نوک برگشته نعل ،نعل روسى calking (am) معمارى : کوبش calking chisel علوم مهندسى : نوعى اسکنه براى فاق دراوردن calking hammer علوم مهندسى : چکش کام کنى calking mallet قلم کام کنىعلوم مهندسى : ابزار زفت بردارى calking seam علوم مهندسى : درز جوش calking کلمات مرتبط(calking): call a metting قانون ـ فقه : تعیین وقت و دعوت براى جلسه call back to life زنده کردن call bad names فحش دادن ،ناسزا گفتن call bearing علوم هوایى : بلبرینگ call book علوم نظامى : دفتر بیدار کردن و تنظیم نوبت نگهبانىعلوم دریایى : دفتر بیدار کردن و تنظیم نوبت نگهبانى call directing code کامپیوتر : یک کد دو یا سه کاراکترى است که در سیستم تله تایپ بکار مى رود call for ..... under the credit بازرگانى : درخواست کردن ..... تحت اعتبار call for fire درخواست اتشعلوم نظامى : درخواست اتش کردن call for help to god قانون ـ فقه : دعا call for some one پى کسى فرستادن call for tender بازرگانى : براى مزایده یا مناقصه فراخواندن call for ایجاب کردن ،مستلزم بودن call forth بکار انداختن call in evidence قانون ـ فقه : گواهى خواستن از call in question تردید کردن در call into requisition قانون ـ فقه : به مصادره گرفتن call mission علوم نظامى : درخواست پشتیبانى فورى هوایى ماموریت هوایى طبق درخواست call of more قانون ـ فقه : حق تقاضاى زیاد کردن مبیع call one's shot مشخص کردن هدف( بیلیارد)ورزش : مشخص کردن هدف call option خرید به شرط خیارقانون ـ فقه : خیار مشترى در مورد کم کردن ثمن call out اعلام خطرعلوم نظامى : اعلام خطر کردن call over the coals سرزنش کردن call price قانون ـ فقه : ارزش اسمى call the roll حضور و غیاب کردنقانون ـ فقه : حاضر و غایب کردن call time تایم اوتورزش : تام یک دقیقه اى مربى براى راهنمایى کردن بازیگران call to account مواخذه کردن ازقانون ـ فقه : حساب خواستن از call to mind بخاطر اوردن call to order به حفظ انتظام دعوت کردن ،نظم مجلسى را برقرار کردن call to prayer اذانقانون ـ فقه : اقامه قبل از نماز call to witness گواه گرفتن ،گواهى خواستن ازقانون ـ فقه : به شهادت طلبیدن call-fee indicator علوم مهندسى : دستگاه نشاندهنده نرخ تلفن call-meter علوم مهندسى : کنتور مکالمات تلفنى call-sign علوم دریایى : معرف callable bond قانون ـ فقه : نوعى قرضه که صادر کننده حق بازخرید ان را قبل از موعد اسمى ندارد callective note قانون ـ فقه : بیانیه یا یادداشت دسته جمعى callective کلمات مرتبط(callective): called ball گوى تعیین شده از طرف بازیگر( بیلیارد)ورزش : گوى تعیین شده از طرف بازیگر called pocket کیسه تعیین شده از طرف بازیگر( بیلیارد)ورزش : کیسه تعیین شده از طرف بازیگر called shot ضربه معین بطرف گوى یا کیسه یا هر دو( بیلیارد)ورزش : ضربه معین بطرف گوى یا کیسه یا هر دو called strick ورزش : پرتابى که از منطقه توپزن مى گذرد ولى ضربه نمى خورد callendar year سالعلوم نظامى : سال جارى callendar کلمات مرتبط(callendar): calligraph قطعه ،نمونه ،خط خوب calligraphic graphics کامپیوتر : گرافیک خطاطى calling dial صفحه شماره گیر تلفنعلوم مهندسى : صفحه نمره گیر تلفن calliper compasses پرگارقطرپیما callipers پرگار قطر پیما callisto نجوم : کالیستو callmness ارامش ،ملایمت callosum کلمات مرتبط(callosum): callout کامپیوتر : نوشته راهنما calls کلمات مرتبط(calls): calm sea (meteor) علوم دریایى : دریاى خیلى ارام calomel جیوه سفید،کرم دارو calorescence معمارى : گرماتابى caloric value شیمى : ارزش گرمایى caloric-engine ماشینى که باهواى گرم حرکت میکند calorific power مقدار حرارتىعلوم مهندسى : قدرت گرم کنندگى calorific value گرمادهىمعمارى : ارزش گرمایىشیمى : ارزش گرمایىعلوم هوایى : ارزش گرمایى calorification پیدایش گرما،تولید حرارت( حیوانى) calorimotor موتورگرمى زا calorize علوم مهندسى : کالوریزه کردن calque کلمات مرتبط(calque): caltrop خسک ،پاگیر،بته خار calulus کلمات مرتبط(calulus): calumnaite افترا زدن بهقانون ـ فقه : بهتان زدن به calumniation افترا،بهتان calumniatory افترا امیز calvary نام صلیب گاه حضرت عیسى ،نمایش صلیب کردن حضرت عیسى calving معمارى : یخزائى calvus hystericus روانشناسى : سردرد هیستریایى calvus کلمات مرتبط(calvus): calx شیمى : کلیسم اکسید caly soil علوم مهندسى : خاک رس caly کلمات مرتبط(caly): calypso نجوم : کالیپسو cam calculation علوم مهندسى : محاسبه کرو cam control بادامک کنترلعلوم مهندسى : بادامک اتصال cam ground piston علوم هوایى : پیستونى که قطر ان در امتداد موازى با انگشتى کمتر از قطر ان در امتداد عمود بر انگشتى باشد cam mechanism علوم مهندسى : مکانیزم بادامک cam ring علوم هوایى : رینوى داخل پوسته موتور که توسط میل لنگ به چرخش درامده و باز و بسته شدن سوپاپها را کنترل میکند cam shaft علوم هوایى : میل بادامک cam throw ارتفاع منحنىعلوم مهندسى : ارتفاع بادامک cam turning attachment علوم مهندسى : تجهیزات تراش بادامک cam type regulation الکترونیک : تنظیم بادامکى cam-grinding attachment علوم مهندسى : تجهیزات سنگ زنى قوسى cam-operated automatic lathe علوم مهندسى : ماشین تراش اتوماتیک بادامکى cam-operated switch علوم مهندسى : کلید بادامکى cama ریشه ،توده ابرمانندى که هسته ستاره دنباله دار رافراگرفته است camail زره شانه وگردن camber gage علوم مهندسى : دستگاه اندازه گیرى زاویه کمبر camber weld معمارى : جوش محدب cambering کلمات مرتبط(cambering): cambist صراف ،ارزشناس ،متخصص ارزقانون ـ فقه : دلال برات cambrel قناره cambric tape الکترونیک : نوارچسب کمبره cambridge equation M = Kبازرگانى : نشان میدهند . یعنى پول واقعى برابراست با طول متوسط دوره اى که هر واحد پول بین دو معامله نگهدارى میشود ضرب در درامد واقعى cambridge springs defence ورزش : دفاع کیمبریج اسپرینگز درگامبى وزیر شطرنج cambridge کلمات مرتبط(cambridge): cambyses کامبوزیا came into force قانون ـ فقه : مجرى شدن camel litter هودج ،کجاوه ،محمل camel(spin) ورزش : فرفره خوردن بدن در حالت یک پا جلو و یک پا عقب camel-driver ساربان camelopardalis زرافهنجوم : شتر گاو پلنگ camelopardi زرافهنجوم : شتر گاو پلنگ camelopardus زرافهنجوم : شتر گاو پلنگ camelry لشکرشترسوار camels-hair کرک یاپشم شتر،پارچه پشم شتر camels-hay گورگیاه camels-thorn گون ،علف ترنجبین ،خارشتر camels کلمات مرتبط(camels): camera axis علوم نظامى : محور دوربین عکاسى camera cycling rate علوم نظامى : نواخت باز و بسته شدن دیافراگم دوربین دوره تناوب عکاسى camera magazine کاست فیلم دوربینعلوم نظامى : جعبه محتوى فیلم عکاسى camera nadir خط لولاى دوربینعلوم نظامى : محور لولایى دوربین عکاسى camera ready copy کامپیوتر : کپى اماده تکثیر camera station (photogrametry) ایستگاه تنظیم عکاسى هوایىعلوم نظامى : نقطه تنظیم دوربین camera tube الکترونیک : دوربین تلویزیونى camera window علوم نظامى : دریچه دیافراگم دوربین cameralistic science قانون ـ فقه : مالیه عمومى cameralistic کلمات مرتبط(cameralistic): cameras کلمات مرتبط(cameras): camisade شبیخون camlock spindle nose علوم مهندسى : هرزگرد بادامکى شکل camlock کلمات مرتبط(camlock): camouflage dicipline علوم نظامى : انضباط استتار camouflage net علوم نظامى : تور استتار camouflet حفره زیرزمینى ،حفره ماسوره( قیف انفجار)علوم نظامى : حفره ماسوره camp color party گروه پرچم ،دسته پرچمعلوم نظامى : یورتچى camp color پرچم اردویىعلوم نظامى : پرچم کوچک اردوگاهى camp-bed تخت خواب سفرى camp-chair صندلى تاشویاسفرى camp-follower شخص غیرنظامى که ازدنبال اردومی

/ 0 نظر / 60 بازدید