واژگان صنعت1

بدون ، فاقد Ï»¿"a.without; not." آمپر A. ampere. آند ، قطب مثبت A. anode. انگستروم A.angstrom. محوری ، به طرف محور A. Axial. عدد جرمی A. Mass number. فعالیت آب Aw. Water activity. بی‌میکروب ، فاقد میکروب Abacterial. کشتارگاه ، سلاخ خانه ، مسلخ - Abattoir. Slaughterhouse; meat packaging plant. دور از محور Abaxial. شکم ، بطن Abdomen. Belly. شکمی ، بطنی Abdominal. آبرتام ، نوعی پنیر گوسفندی Abertam. غیر زنده ، فاقد حیات Abiotic. آبیوتیک ، بیماری فیزیوژنیک Abiotic disease. Physiogenic disease. پنبه نسوز ، پنبۀ کوهی Abiston. asbestos. حالات غیرطبیعی ، ناهنجاری‌ها Abnormalities. ناهنجاری ، حالت غیرطبیعی Abnormality. شیر غیرطبیعی ، شیر چرکی Abnormal milk. مطلق Absolute. الکل مطلق Absolute alcohol. محلول مطلق Absolute solution دَمای مطلق Absolute temperature. جذب کردن ، درآشامیدن Absorb. جذب Absorptionدستگاه سنجش جذب نور Absorption meter. آکاسیا ، صمغ عربی ، صمغ سنگالی Acacia. Arabic gum; senegal gum. کنه‌ها Acari. کنه‌زدگی Acariasis. کنه‌کش Acaricide. شمای گواهی مواد شیمیائی کشاورزی ACAS. agricultural chemicals approval scheme بیات کردن سریع ، کهنه کردن سریع Accelerated aging. شتاب‌دهنده ، تُندکننده ، شتاب‌گر ، تسریع کننده ، تندکننده Accelerator فرعی ، ضمیمه Accessory. عامل غذائی ضمیمه ، ماده غذائی کم نیاز Accessory food factor. Accessory factor; minornutrient. Micronutrient; مسمومیت اتفاقی Accidental poisoning. جنس ماهی خاویار Accipenser, Acipenser. ماهی خاویار ، ماهی اوزون برون A. fulvensens. تند ، تند مزه Acer. Bitter; biting. ترش ، گس ، دبش Acerb. تند و تیز کردن ، تلخ و گس کردن Acerbate. ترشی ، تندی ، دبشی Acerbity. اسرولا Acerola سبوس‌دار ، سبوسی شکل ، سوزنی شکل Acerose. شمردن ، صورت حساب ، گزارش Account. انباشتن ، جمع شده Accumulate. توده ، جمع‌آوری ، انباشتگی ، تجمع Accumulation خارج از مرکز ، بی‌مرکز Acentric. استالدئید ، آلدئید استیک ، اتانال استات Acetateاسید استیک ، اسید سرکه ، اسید پیرولیگنئوس Acetic acid. CH۳ CHO. استرمنوگلیسرید اسید استیک ، منوگلیسرید استیل‌دار شده Acetic acid bacteria. See acetic bacteria .Acetic acid ester of monoglyceride. acetylated monoglyceride. اسید استیک گلاسیال Acetic acid - glacial. C۲H۴O۲. انیدرید استیک Acetic anhydride. C۴H۶O۳. باکتری‌های استیک ، باکتری‌های موّلد اسید استیک Acetic bacteria. Acetic acid bacteria. تخمیر استیکی Acetic fermentation. سرکه‌ای شدن ، سرکه شدن Acetification. سرکه شدن ، سرکه کردن Acetify. ترشی سنج ، سرکه سنج Acetimeter. acetometer. استات Acetite. acetate. اسید استواستیک ، اسید استون منوکربوکسیلیک ، اسید دی استیک Acetoacetic acid. CH۳COCH۲COOH. استوباکتر Acetobacter. بچه سرکه Acetobater aceti. استوگلیسریدها Acetoglycerides. Partial glyceride esters. استویین Acetoin. CH۳COCHOHCH۳. استُن Acetone. CH۳COCH۳. پراکسید استن Acetone peroxide. Acetylated monoglyceride. منوگلیسیرید استیل دار شده اسید استیک ، استرهای منو و دی استیل تارتاریک Acetytated tartaric acid monoglyceride. استیل کولین Acetylcholine. استیل کولین استراز Acetylcholinesterase. استیل کوآنزیم آ Acetycoenzyme A. استیلن ، اتین Acetylene. Acetyl tartrate mono and diglyceride. بی‌رنگ ، فاقد رنگ Achromous اسید ، ترش ، سرکه مانند Acid. اسید خونی Acidaemia. Acidemia تعادل اسید و باز Acid base balance. See PH. تعادل اسید و باز Acid base equilibrium. Acid calcium phosphate. کازئین اسیدی Acid casein. See casein الیاف نامحلول در محلول پاک کنندۀ اسیدی Acid detergent fiber. ADF محلول پاک کنندۀ اسیدی Acid detergent solution. ADF. مقاوم به اسید Acid duric. acid fast رنگ‌های اسیدی Acid dyes. اسید خونی Acidemia. acidamia. مقاوم به اسید Acid fast. طعم اسیدی ، مزه تند ، ترش. Acid flavor. a sharp. Sour taste. اسید کافت شده ، اسید کافه Acid hydrolyzed. See hydrolyzed. اسیدی کردن ، ترش کردن Acidification. اسیدی شده ، اسیدی Acidified. اسید خونی ، اسیدی شدن خون ، مسمومیت اسیدی خون Acid intoxication. Acidosis اسیدیته باقی Acidity residual. نشاستۀ ذرت تغییر یافته با اسید Acid modified corn starch. See corn starch - acid modified. ترشی دوست ، اسیدگرا ، اسید دوست Acidophile. اسید پذیر ، اسید دوست Acidophilic. acidophilous. اسید دوست‌ها Acidophils. اسید دوست ، کشت باکتری اسید دوست Acidophius. شیر اسیدی شده Acidophilus milk. acidophilus cultured buttermilk. اسید خونی ، مسمومیت اسیدی خون Acidosisکازئین رسوب شده با اسید Acid precipitated casein. فرآیند اسیدی Acid process. پروتئولیت اسیدی ، باکتری‌های اسیدی باکتریری‌های اسیدی هاضم پروتئین Acid proteolyte. نمک اسیدی Acid salt اسید سدیم پیروفسفات ، دی سدیم دی هیدروژن پیروفسفات ، اسید سدیم پیروفسفات ، دی سدیم دی فسفات ، سدیم پیروفسفات Acid sodium pyrophosphate. SAPP; Na۲Hp۲۰۷ ; sodium acid pyrophosphate. خاک اسیدی Acid soil. باکتری‌های اسید دوست Aciduric bacteria. acidophilic bacteria. آکونیتاز Aconitase. اکریفلاوین Acriflavin. آکرولئین ، آلدئید آکریلیک ، آلدئید آلیلیک ، آکرالدئید Acrolein. C۳H۴O به کار انداختن ، فعال کردن Activate. فعال‌سازی ، رادیواکتیو سازی Activation. radioactivation. تجزیه فعال سازی Activation analysis. انرژی فعال‌سازی Activation energy. فعال‌سازی آنزیم‌ها Activation of enzymes. فعال‌ساز Activator. فعال ، مؤثر ، کنشی ، بهره‌دار ، تنزیل‌دار ، کاری ، کارکن ، ساعی ، جدی ، پشت کاردار ، ربح‌دار ، فعالیت‌دار ، کوشنده ، با انرژی ، در حرکت Active. جذب فعال Active absorption. اسیدیتۀ فعال Active acidity. ماده مؤثر ، ماده فعال Active agent. کربن فعال Active carbon. مادۀ مؤثره Active ingredient. انتقال فعال Active transport. سیستم انتقال فعال Active transport system. تبخیر و تعرق واقعی Actual evapotranspirationحاد ، بحرانی ، تیز Actue. بیماری حاد ، مرض حاد Actue condition. مسمومیت حاد نمکی Actue salt poisoning. سازگار ، قابل تطبیق Adaptable. سازگاری ، عادت کردن ، تطابق Adaptation. خدمات مشاوره‌ای و توسعۀ کشاورزی ADAS. Agricultural Development and Adivisory service. سطح فوقانی Adaxial. مادۀ افزودنی Additive. See feed additive concentrate; feed additive supplement; feed additive premix. اثر فزاینده ، اثر مادۀ افزودنی Additive effect. تخم بدون نطفه Addled egg. آدنوزین تری فسفاتاز Adenosine triphosphatase. ATPase. آدنوزین تری فسفات Adenosine triphosphate. ATP. آدرمین ، پیریدوکسین ، ویتامین B۶Adermine. pyridoxine; vitamin B۶ مرحلۀ چسبندگی Adherence phase. چسبندگی Adhesion. بی‌درروئی Adiabatic اشباع بی‌درروئی Adiabatic saturation. بمب کالریمتر Adiobatic bomb calorimeter. اسید آدیپیک Adipic acid. C۶H۱۰O۴. انیدرید آدیپیک Adipic anhydride. چرب ، پیه‌دار ، پیه مانند ، چربی مانند Adipose. consisting of or resembling fat. چربی ، چاقی Adiposeness. adiposity. بافت چربی Adipose tissue. fatty tissue. کمکی ، کمک‌دار Adjuvant. استعمال کردن ، تجویزکردن Administerاستعمال ، تجویز ، اداره Administeration. آدنوزین دی فسفات ADP. adenosine diphosphate. جذب سطحی کردن Adsorb. مادۀ جذب شده Adsorbate. آب جذب سطحی شده Adsorbed water. گیرا ، جاذب Adsorbent. جذب سطحی ، رونشینی Adsorption. تقلب کردن Adulterate. تقلب Adulteration. انتقال افقی گرما Advection. شوراء (کمیتۀ) انرژی اتمی AEC. atomic energy commission. تهویه کردن ، هوادهی Aerate. تهویه ، هوا دادن Aeration. هوادهنده ، دستگاه تهویه Aerator. هوازی ، در حضور هوا Aerobe. هوازی Aerobian. هوازی Aerobic. باکتری‌های هوازی Aerobic bacteria. تخمیر هوازی Aerobic fermentation. تنفس هوازی Aerobic respiration ایروسول Aerosol. تاثیر ، ابتلاء Affection. مؤثر ، محرّک Affective. ریزش ، جریان ، انبوهی Afflux. افلاتوکسین Aflatoxinشوراء تحقیقات کشاورزی و مواد غذائی AFRC. Agricultural and Food Research Council. مزۀ بعدی After taste. آگار ، آگار آگار Agar. agar agar آگار- آگار ، آگار Agar agar. See agar. سنّ ، کهنه کردن Age. توده شدن ، انبوه شدن Agglomerate. لخته شدن ، منعقد شدن ، به‌هم چسبیدن ، همچسبی Agglutination. عیار همچسبی Agglutination titer. به‌هم پیوسته ، توده ، توده شدن Aggregate. همزن ، دستگاه همزن Agitator. کشاورزی ، زراعت ، فلاحت ، برزگری Agriculture. دانشکده کشاورزی Agriculture collage. محیط کشاورزی Agro environment. مجتمع کشت و صنعت Agro industrial integration. کشت و صنعت Agroondustry. زراعت Agronomy. تکنولوژی کشاورزی Agro technology. خاکستر شده در مجاورت هوا Air ashed. سرد کردن با جریان هوا Air blast chilling. هوابُرد Airborne. خنک سازی با هوا Air chilling. صافی هوا Air cleaner. با هوا سرد کردن Air cool. خشک کردن با هوا Air curing. خشک شده در هوا (دارای تقریبا ۹۰% ماده خشک) Air dry (approximately %۹۰ dry matter) خشک کردن با هوا Air drying جریان هوا ، نسیم ، وزش Airflow. انجماد با هوای سرد Air freezing. جداگر بادی Air separator. آلانین Alanine. C۳H۷NO۲ آلبدو Albedo. آلبومینی ، آلبومین‌دار Albominous. آلبومن ، سفیدۀ تخم پرندگان Albumen. آلبومین Albumin. آلبومینوئیدها Albuminoids. الکالیژن‌های مدفوعی Alcaligenes fecalis. الکل Alcohol. الکلاز Alcoholase. تخمیر الکلی Alcoholic fermentation. الکلی کردن Alcoholification. آلدئید Aldehyde. آلدوهگزوز Aldohexose. آلدوترویوز Aldotroise. اسیدآلریک Aleric acid. CH۳CH۲CH۲CH۲COOH. قشر آلورن ، لایۀ آلورن Aleurone grain. See aleurone. Aleurone layer قشر آلورن ، لایۀ آلورن Aleurone layer. آلوروپلاست Aleuroplast. یونجه ، یونجۀ معمولی Alfalfa. برگ‌های یونجه Alfalfa leaves. یونجه Alfalfa lucerne. alfalfaپودر یونجه Alfalfa meal. جلبک Alga. Pl. algae. جلبک‌ها Algae. آلژین Algin. آلژینات‌ها ، نمک‌های اسید آلژنیک Alginates. اسید آلژینیک Alginic acid. (C۶H۸O۶)n. مغذّی ، غذائیت‌دار Alible. غذا دادن ، مواد غذائی Aliment. گوارشی ، هضمی Alimentary. digestive. لولۀ گوارشی ، دستگاه گوارش ، جهاز هاضمه ، مجراء معدی - روده‌ای Alimentary canal. alimentary or digestive (canal; system; tract) Alimentary system. Alimentary tract. تغذیه ، غذا خوردن ، خوردن غذا ، عمل غذا خوردن. Alimentation. علم تغذیه Alimentology. غذا درمانی Alimentotherapy. چرب ، چربی‌دار ، روغنی ، خطی Aliphatic. اسیدهای آمینۀ زنجیره باز یا خطی Aliphatic amino acids. ترکیبات زنجیره باز Aliphatic compounds. هیدروکربورهای (کربوهیدرات‌های) زنجیره باز Aliphatic hydrocarbons. غیرچربی‌زا Alipogenic. قلیاخونی Alkalemia. باز ، قلیا ، قلیائی Alkali. alkaline. فلزات قلیائی خاکی Alkali earth metals. قلیائی کردن (شدن) Alkalify. alkalization. قلیازا ، موّلد قلیا Alkaligenousفلزهای قلیائی Alkali metals قلیاسنج Alkalimeter. قلیاسنجی Alkalimetry. قلیائیت Alkalinity. باقی‌ماندۀ خاکستر قلیائی Alkaline ash residue. پاک کنندۀ قلیائی Alkaline detergent. طعم قلیائی Alkaline flavour (flavor) خاک قلیائی Alkaline soil محلول قلیائی Alkaline solution آب قلیائی Alkaline water قلیائیت ، قلیائی شدن Alkalinisation قلیائی شدن Alkalinity آلکالوئیدها Alkaloids آلکالوز Alkalosis حساسیت ، آلرژی Allergy. غذاهای غیرآلرژی‌زا Allergy free foods حساسیت در مقابل بقایای داروئی Allergy to drug residues آلوز Allose C۶H۱۲O۶ آرد همه کاره ، آرد همه منظوره ، آرد خانواده All purpose flour فلفل فرنگی شیرین ، ادویه جامائیکائی Allspice- Jamaican spice آلورای قرمز ، رنگ قرمز شماره ۴۰Allura Red Ac- See FD & C Red ۴۰ آنترانیلات آلیل Allyl anthranilate کاپروآت آلیل Ally caproate- See allyl n-hexanoate سینامات آلیل Allyl cinnamate هگزانوآت نرمال آلیل ، کاپروآت آلیل Allyl n-hexanoate. allyl capoate ایزوتیوسیانات آلیل ، روغن خردل Allyl isothiocyanate ایزووالرات آلیل Allyl isovalerate آلیل مرکاپتان ، ۲پروپلین ۱- تیول Allyl mercaptan نونانوات آلیل Allyl nonanoate اکتانوات نرمال آلیل Allyl n-octanoate استات آلیل فنیل Allyl phenylacetate استات الیل فنوکسی Allyl phenoxyacetate آلیل سوربات ، آلیل ، ۲-۴هگزاد یونات Allyl sorbate بادام Almond روغن بادام Almond oil خمیر بادام Almond paste اسید آلفاکیتوگلوتاریک Alpha ketoglutaric acid ذرۀ آلفا Alpha particle آلفاتوکوفرول Alpha tocopherol- See tocopherol میدان متناوب Alternate field ارتفاع Altitude زاج Alum استات آلومینیم Aluminium acetate استات آلومینیم Aluminium ammonium sulfate. A۱H۴NO۸S۲ سیلیکات آلومینیم کلسیم Aluminum calcium silicate کاپرات آلومینیم Aluminum caprate کاپریلات آلومینیم Aluminum caprylate لارات آلومینیم Aluminum laurate. میریستات آلومینیم Aluminum myristate نیکوتینات آلومینیوم Aluminum nicotinate. C۱۸H۱۲A۱NO۳O۶ اولئات آلومینیم Aluminum oleate اکسید آلومینیم Aluminum oxide. Al۲O۳ پالمیتات آلومینیم Aluminum palmitate. C۴۸H۹۳AlO۶ سدیم سولفات آلومینیم ، آلوم سودا Aluminum sodium sulfate. AINaS۲O۸ استئارات آلومینیم Aluminum stearate. C۵۴H۱۰۵AlO۶ سولفات آلومینیم Aluminum sulfate. Al۲ (so۴)۳. حباب Alveoli حبابچه Alveolus. درجه حرارت هوا Ambient air temperature. ambient temperature درجه حرارت هوا Ambient temperature. آمیب Ameba. See amoeba آمیداز Amidase. آمید Amide سیاه آمیدو Amido Black. آمیدوهگزوز Amidohexose. آمیدون ، نشاسته Amidon. Starch. آمیدولین ، نشاستۀ محلول ، نشاسته قابل حل Amidulin. Soluble starch. آمیل الکل ، الکل آمیلیک Amile alcohol. آمینی شدن Amination. آمین Amine. see amines آمین‌ها Amines. اسید آمینه Amino acid. آنتاگونیسم اسیدهای آمینه Amino acid antagonism عدم تعادل اسیدهای آمینه Amino acid imbalance الگوی ترجیحی اسیدهای آمینه Amino acid referece pattern آمینوپپتیداز Amino peptidase آمینوز Aminosis قند آمینه Amino sugar آمیوکا Amioca. See waxy maize starch. آمونیاک Ammonia. NH۳ آمونیاک خونی Ammoniaemia آمونیاک مایع Ammonia liquour. آلودگی آمونیاکی Ammonia pollution. آمونیاکی شده Ammoniated گلیسریزین آمونیاکی شده Ammoniated glyeyrrhizin آب آمونیاکی ، آب آمونیاک‌دار Ammonia water. یون آمونیم Ammonium- NH۴ آلژینات آمونیم Ammonium alginate. (C۶H۷O۶NH۴)n. بی‌کربنات آمونیم Ammonium Bicarbonate. NH۴HCO۳. کربنات آمونیم Ammonium carbonate- (NH۴)۲CO۳ کازئینات آمونیم Ammonium caseinate کلرور آمونیم Ammonium chloride. NH۴.Cl. هیدروکسید آمونیم Ammonium hydroxide. NH۴ پرسولفات آمونیم Ammonium persulfate فسفات دی بازیک آمونیم Ammonium phosphate, dibasic. (NH۴)۲.HPO۴. فسفات منوبازیک آمونیم Ammonium phosphate, monobasic. NH۴. H۲PO۴. سولفات آمونیم Ammonium sulfate- (NH۴)۲SO۴. سولفیت آمونیم Ammonium sulfite. (NH۴)۲SO۳. آدنوزین منوفسفات AMP. adenosine monophosphate نشاسته Amydon استات آمیل Amyl acetate. آمیلاز Amylase دارای نشاسته ، تولید کنندۀ نشاسته Amyliferous. آمیلودکسترین Amylodextrin. عدم توانائی هضم نشاسته Amylodyspepsia. نشاسته‌ای ، نشاسته مانند Amyloid. آبکافت نشاسته Amylolysis. آمیلوپکتاز Amylopectase. آمیلوپکتین Amylopectin. پلاست نشاسته‌دار ، لکوپلاست ، آمیلوپلاست Amyloplast. آمیلوپسین Amylopsin. آمیلوز Amylose. سازنده ، تولیدی Anabolic productive. فرآیند سازنده ، فرآیند تولیدی Anobolic process. آنابولیسم Anabolism. constructive metabolism. فقدان اسید Anacidity. بی‌هوازی ، موجود بی‌هوازی Anaerobe. بی‌هوازی ، غیرهوازی Anaerobic. باکتری‌های بی‌هوازی ، باکتری‌های غیرهوازی Anaerobic bacteria. فساد بی‌هوازی Anaerobic decomposition تخمیر غیرهوازی ، تخمیر بی‌هوازی Anaerobic fermentation. تنفس بی‌هوازی Anaerobic respiration. تجزیه‌ای ، تحلیلی Analytical. Analytican. تجزیه‌ای ، تحلیلی Analytical. Analytican. ترازوی حساس ، ترازوی آزمایشگاهی Analytical balanceشیمی تجزیه Analytical chemistry. وزنه‌های ترازوهای حساس Analytical weights. دارای خلوص آزمایشگاهی Analytic, pure. متجانس ، مشابه Analog. Analogue. همسان ، شبیه ، جور ، هم‌ارز Analogous. متجانس ، همسان ، مشابه Analogue. Analog. تجزیه ، تجزیه و تحلیل Analysis. Analyses. تجزیه کردن ، تحلیل کردن ، موشکافی کردن ، جدا کردن ، جزئیات را مطالعه کردن ، تشریح کردن Analyze, Analyse. حسّاسیت شدید Anaphylactic shock. Anaphylaxix کم خونی Anemia. کم خون ، مبتلا به کم‌خونی Anemic. فشارسنج فلزی Aneroid barometer. آنورین ، تیامین ، ویتامین ب۱Aneurin- thiamine; vitamin B۱ آنژیوتونین Angiotunin. شیرفلکۀ زاویه‌ای Angle valve. آنگستروم Angstrom. A بی‌آب Anhydrous. آمونیاک مایع بی‌آب Anhydrous liquid ammonia. چربی شیر بی‌آب Anhydrous milk fat. See butter oil. مدفوع یا فضولات حیوانی Animal excreta. چربی حیوانی Animal fat. دامپروری Animal husbandry. تغذیۀ دام ، تغذیه حیوانی Animal nutrition روغن حیوانی Animal oil تولیدات یا فرآورده‌های دامی یا حیوانی ، محصولات حیوانی Animal productionsکرم‌کُش ، داروی ضّد کرم Anthelmintic. Vermifuge. داروهای کرم‌کُش ، داروهای ضدّ کرم Anthelmintic. Drugs. ضد باکتری Antibacterial آنتی بیوگرام Antibiogram. پادزیو ، آنتی بیوتیک ، ضدّ حیات Antibiotic. پادتن Antibody. مادۀ ضد کلوخه‌ای شدن Anticaking agent. ضد انعقاد Anticoagulant. ضدّ مدّر ، ضد تشکیل ادرار Antidiuretic. ضدّ اسم Antidote. مواد ضدّ کف Antifoaming agents. Defoaming agents. پادگن Antigen. ضدّ خونریزی Anti haemorrahgic. ویتامین ضدّ خونریزی ، ویتامین K Anti hemorrahage vitamin. vitamin K. ضدّ کرمی ، اثر ضد کرمی یا کرم‌کُشی Antihelminic. ضدّ انگل Antihelminthic. عمل ضدّ تولید اجسام ستونی Anti ketogenic action. AKA ماده ضدّ متابولیکی Antimetabolite. داروهای ضدّ میکروب Antimicrobial drugs. آنتی اکسیدان ، ماده ضدّ اکسیداسیون Antioxicant. عامل ضدّ کم‌خونی کشنده ، ویتامین B۱۲Anti pernicious anemia factor. APAF. ضدّ التهاب Antiphlogestic. ضدّ نرمی استخوان Antirachitic. ویتامین ضد نرمی استخوان ، ویتامین D Antirachitic vitamin. vitamin D. ضدّ اسکوربوت ، ویتامین â€C Antiscorbutic. C گندزُدا ، پلشت بر ، ضدعفونی کننده Antiseptic. ضدّعفونی کردن ، پلشت بری کردن. Antisepticize. ضدّ سرم Antiserum. ویتامین ضد عقیمی ، ویتامین E Anti sterility vitamin. Vitamin E. ضدّ ترومبین Antithrombin. ضدّ سم Antitoxin. ضدّ ویتامین Antivitamin. انجمن رسمی شیمی‌دانان کشاورزی AOAC. Association of Official Agricultural Chemists. رأس ، نوک ، تارک Apex. عامل پروتئین حیوانی. APF. Animal protein factor. کمبود فسفر Aphosphorosis. Phosphorous deficiency. زنبوردار Apiarist. Beekeeper. زنبورستان Apiary. انتهائی ، رأسی Apical. پرورش زنبور عسل ، زنبورداری Apiculture. آپو آنزیم Apoenzyme. آپوفریتین Apoferritin. دستگاه Apparatus. بازدۀ ظاهری ، کارآئی ظاهری Apparent efficiency. لزجت ظاهری Apparent viscosity. زایده ، ضمیمه Appendage. اشتهاء ، میل به خوردن Appetite. اشتها‌آور ، مشهی Appetizer. سیب Apple. Malus sylvestris. تفاله سیب Apple cheesتفالۀ سیب درختی Apple pulp. Apple pomace. سرکۀ سیب Apple vinegar. See cider vinegar. درخواست ، مصرف ، استعمال Application بازدۀ مصرف ، بازده کاربرد یا استعمال Application efficiency. میزان مصرف ، میزان استعمال Application rate. تیزآب سلطانی Aqua regia. آبزی Aquatic گیاه آبزی Aquatic plant آب‌دار ، آبکی Aqueous. میزان آب‌داری ، میزان آبکی بودن Aquidity. تحقیقات کشاورزی AR. Agricultural research. صمغ کاج Arabionogalactan. صمغ عربی ، آکاسیا Arabic. Arabic gumY acacia. آرابینوز Arabinose. اسید آراشیدونیک Arachidonic acid. روغن بادام زمینی Arachis oil. Peanut oil. انجمن تحقیقات کشاورزی ARC. Agricultural research council. آرژیناز Arginase. آرژینین Arginine. عارضه کمبود ویتامین B۶Ariboflavinosis. عطر ، رایحه Aroma. معطر ، عطردار Aromatic. ترکیبات معطره Aromatic compounds. روغن معطر Aromatic oil. ادویۀ معطر Aromatic spiceخوشبو کردن ، معطر کردن ، عطر زدن Aromatize. آرروروت Arrowroot. آرسنیک Arsenic۰ As. اسید آرسنیک Arsenic acid. شبه آرسنیک ، آرسنیک دار ، دارای ترکیبات آرسنیک Arsenical. مسمومیت با آرسنیک Arsenic poisoning. افسنطین ، درمنه Artemisia. رنگ‌دهنده مصنوعی ، رنگ مصنوعی Artificial coloring. خشک کردن مصنوعی Artificial drying. طعم مصنوعی Artificial flavor. پنبۀ نسوز ، سنگ پنبه ، سنگ کتان Asbestos۰ abiston. آزبستوز Asbestosis آسکارید Ascaird. اسید آسکوربیک ، ویتامین ث Ascorbic acid. vitamin C; C۶H۸O۶. پالمیتات آسکوربیل Ascorbil palmitate. ضدعفونی ، پالودگی ، گندزدودگی Asepsis. ضدعفونی ، بدون میکروب ، گندزدائی شده ، پاک Aseptic. بسته‌بندی ضدعفونی Aseptic packaging. خاکستر Ash. آسپاراژین Asparagine. اسید آسپارتیک Aspartic acid. C۴H۷NO۴. اسید آسپارتیک Aspartic acid. باد داده ، با فشار هوا تمیز شده Aspirated تنفس Aspiration. هواکش Aspiratorسنجش Assay. دارائی Asset. جذب Assimilation. انجمن رسمی کنترل خوراک‌های حیوانی آمریکا Association of American feed control officials. AAFCO.

انجمن رسمی شیمی‌دانان کشاورزی Association of official agricultural chemists. AOAC. داروهای قابض Astringent. فشار جوّ Atmospheric pressure. اتم Atom. طیف نورسنج جذب اتمی Atomic absorption spectrophotometer. جرم اتمی Atomic mass. واحد جرم اتمی Atomic mass unit. هستۀ اتم Atomic nucleus. عدد اتمی Atomic number. راکتور اتمی ، راکتور هسته‌ای Atomic reactor. ساختمان اتمی Atomic structure. ذرّه پاش Atomizer. آدنوزین تری فسفات ATP. Adenosine triphosphate. آدنوزین تری فسفاتاز ATPase. Adenosine triphosphatase. تحلیل رفتن ، کوچک شدن Atrophy. طعم‌های اشتهاآور (جذاب) غذاها Attractive flavours of foods. سائیده شدن ، سائیدگی Attrition. اورومیسین Aureopycin. اتوکلاو ، دیگ بخار Autoclave. اتوکلاو شده ، پخته شده در دیگ بخار Autoclaved. خودهضمی Autodigestionخودکافتی ، خود تجزیه‌ای Autolysis. وسیلۀ خودکار Automatic equipment. خود اکسایشی چربی ، تند شدن خود به خود چربی Auto oxidation of fat. خود احیاء Auto reduction. گیاهان سبزینه‌دار ، اوتوتروف Autotroph. موجودات اوتوتروف Autotrophic organisms. خود اکسایش ، اُکسایش خودبه‌خودی Autoxidation. در دسترس بودن مواد غذائی Availability of foods. انرژی قابل استفاده ، انرژی متابولیسمی Available energy. See metabolizable energy. رطوبت قابل استفاده ، آب در دسترس Available moisture. ماده غذائی قابل استفاده ، ماده غذائی در دسترس Available nutrient. آب موجود ، آب قابل استفاده ، آب قابل دسترس Availble water. میانگین ، متوسط Average. سرعت متوسط مایع (سیال) Average fluid velocity. تولید متوسط Average product. پرورش طیور Aviaculture. طیور ، پرندگان Avian. آویدین Avidin. غیرمهاجم ، فاقد قدرت بیماری‌زائی Avirulent. اسید آویتامیک ، اسید آسکوربیک ، ویتامین ث Avitamic acid. See vitamin C. فقدان ویتامین ، کمبود ویتامین Avitaminose. بیماری یا عارضه کمبود ویتامین Avitaminosis. اووکادو Avocado. سیستم اوزان و مقیاس‌های آووایردوپویز Avoirdupois seights and measures. چربی سفید A A white grease پاک ، عاری از ، خالص Axenic. کشت خالص Axenic culture. پمپ (تلمبه) با جریان محوری Axial flow pump. محوری ، واقع در محور Axile. جانبی ، بغلی ، زیربغلی ، گوشه‌ای Axillary. محور ، مهرۀ آسه ، ساقۀ اصلی Axis. آمید آزودی کربن Azo dicarbon amide. B,b. باسیلوس باسیل Ba-bacillus. باکتریائی Ba- bacterial باریم Ba.Barium. روغن باباسو Babassu oil. آزمایش بابکوک Babcock test گوشت گوسالۀ یکساله Baby beef باسیلی شکل ، میله‌ای شکل Bacilliform. باسیل ، باسیلوس Bacillus. باسیل سیاه زخم Bacillus of anthrax. پشت ، عقب Back. چربی پشت Back fat. بالۀ پشتی Back fin عیارسنجی معکوس Back titration. بیکن Bacon. انجمن تولیدکنندگان بیکُن و گوشت Bacon and Meat Manufacturer's Association. BMMA چربی زیرپوستی خوک Bacon fat. طرف پهلو یا پشت خوک Bacon sideباکتری‌ها Bacteria شمارش باکتریائی ، شمارش میکروبی Bacteria count.

/ 0 نظر / 7 بازدید