مقالات بررسی(273)

۲۷۰۰۰۱. بررسی عددی اثر افزودن ذرات نانو در سیستم های ذخیره سازی انرژی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: سینا کاشانی - علی اکبر رنجبر - سید فرید حسینی زاده - مرتضی قنبرپور
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۰۲. اثر نانوسیال اکسید آلومینیوم- آب به عنوان سیال عامل در بهبود راندمان حرارتییک ترموسیفون دوفازی بسته
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: مصطفی کاهانی - سید حسین نوعی - سعید زینالی هریس
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۰۳. بررسی پدیده کاویتاسیون حول یک بدنه با سر نیمکروی بصورت آزمایشگاهی ومقایسه آن با حل عددی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: عطااله ربیعی - محمد مهدی علیشاهی - همایون امداد - بهادر سرانجام
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۰۴. ارزیابی عملکرد مدلWRFدر ایران برای پیش بینی بارش با استفاده از طرحوار ههای فیزیکی مختلف: مطالعه موردی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: مجید آزادی - زهرا کلاته سیفری - سمیه جعفری
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۰۵. بررسی عددی تاثیر ویسکوزیته بر نفوذ جت سیال در جریان عرضی مادون صوت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: فتح الله امی - محسن میرزا بزرگ - وحید فرج پور خاناپشتانی - هادی فکوری
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۰۶. بررسی فلاتر مقطع بال تحت اثر جریان دائمی و غیردائمی به روش حل تکرار مقادیر ویژه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: حسین گل پرور - سعید ایرانی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۰۷. بررسی اثر حذف گردابه های انتهای بال بر سرعت فلاتر در جریان غیردائمی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: حسین گل پرور - سعید ایرانی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۰۸. شبیه سازی ساختاری و بررسی جذب و انتقال ذرات در مجاری ریوی انسان به روشآماری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: رامین داستانپور - مژده منجزی - محمد سعید سعیدی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۰۹. مطالعه عددی و مقایسه مدل های احتراق در پیش گویی دمای محفظه احتراقاستوان های با سوخت مایع
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: میثم بابابیک - علی سعیدی - محمد مقیمان
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۱۰. تحقیق بر روی بدست آوردن ضریب ثابت انتقال جرم جابجایی و ضریب دیفیوژن متغیردر دو تابع نمایی وخطی از روی نتایج تجربی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: احمد هاشمی اصفهانیان - امیر مختاری کرچگانی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۱۱. بررسی تاثیر کانارد مثلثی بر جریان روی بال مثلثی و چگونگی ادغام گردابه ها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: محمدرضا سلطانی - محمد ایزدخواه - علیرضا داوری - آرش نایب زاده
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۱۲. بررسی رفتار سازندهای شیل در مقابل سیالات حفاری و ارائه راهکارهایپایدار سازی آن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: احسان اسماعیل پورمطلق - بابک امین شهیدی - محمد ابراهیم اسماعیل پور
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۱۳. بررسی تجربی اثرات فرکانس کاهش یافته روی دنباله جریان یک ایرفویل درحرکتانتقالی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: محمدرضا سلطانی - مریم دلالی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۱۴. مقایسه انواع روش های مدلسازی ریاضی شبکه باتر یهای سرب-اسید
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: وحید اصفهانیان - علی عار ف منش - فرشاد ترابی - پریسا امیری
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۱۵. بررسی اثرات فرکانس کاهش یافته بر توزیع فشار دیواره تونل باد برای مدل در نوسانانتقالی قبل از واماندگی استاتیکی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: محمدرضا سلطانی - زینب محمدی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۱۶. مدلسازی شار حرارت بحرانی در لوله های عمودی با جریان جوشش حلقوی باالگوریتم جدید
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
نویسندگان: فضل الله اسکندری - مهدی هدایت پور - حمیدرضا ابراهیمی کبریا - موسی حیدرنتاج
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۱۷. معماری و شهر سازی از منظر روانشناسی و جامعه شناسی زنان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: همایش ملی زن و معماری
نویسندگان: مهری اذانی - فروغ خیر اندیش
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۱۸. بررسی ویژگیهای درونگرایی متاثر از مفاهیم حجاب قرآنی در معماری با رویکردی بر معماری مسکونی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: همایش ملی زن و معماری
نویسنده: آمنه هاشمی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۱۹. نقش آموزش عالی در توسعه فعالیتهای زنان معمار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: همایش ملی زن و معماری
نویسندگان: مجتبی طلیمی - سمانه افغان
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۲۰. عنوان مقاله: ردپای حریم و حجاب در کالبد و روح معماری ایرانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: همایش ملی زن و معماری
نویسنده: تورج جلیلی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۲۱. نقش زنان در معماری یورد و آبادی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: همایش ملی زن و معماری
نویسندگان: دنا حسن آقایی - فرنوش سقائی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۲۲. بررسی نقش زنان در نظام برنامه ریزی و طراحی شهری در شهر کرمان در سال 86
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: همایش ملی زن و معماری
نویسندگان: رحمت اله دادور - معصومه افضلی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۲۳. روانشناسی شناخت گرایی در تبیین تفکر طراحی معماری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: همایش ملی زن و معماری
نویسنده: زهره ترابی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۲۴. تأثیر زنان در معماری ایرانی،نمونه موردی؛ گوهرشاد آغا و معماری دوران تیموری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: همایش ملی زن و معماری
نویسندگان: زینب مرادی - علی صالحی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۲۵. بررسی آماری نقش زنان در معماری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: همایش ملی زن و معماری
نویسنده: غلامرضا ضیائی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۲۶. طراحی و مناسب سازی فضاهای شهری برای حضور زنان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: همایش ملی زن و معماری
نویسندگان: ماندانا کمالی - پرنا مرادی - مرضیه فغفوری
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۲۷. مرکز تولد ، حلقه گمشده در فضاهای درمانی ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: همایش ملی زن و معماری
نویسنده: زهرا احمدی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۲۸. حریم وحجاب درمعماری مسکونی سنتی ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: همایش ملی زن و معماری
نویسنده: هنگامه احمدی نژاد
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۲۹. فضاهای شهری مناسب زنان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: همایش ملی زن و معماری
نویسندگان: اعظم افشارنیا - منصوره دارستانی فراهانی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۳۰. خلاقیت در معماری زنان: دیدگاهی بر پایه پژوهش های روان شناختی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: همایش ملی زن و معماری
نویسندگان: الهام فروزنده - نغمه علیزاده گوهری
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۳۱. تبیین نقش اجتماعی - مکانی زن در فضاهای شهری (تاملی در معماری وشهرسازی ایرانی )
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: همایش ملی زن و معماری
نویسندگان: آویده طلایی - نیما نصر
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۳۲. نقش زنان ، از معماری تا شهرسازی شهرهای دیروز ، امروز، فردا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: همایش ملی زن و معماری
نویسندگان: آیناز شیرازی زاده - مسعود رحیمیان
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۳۳. سیمای انسان شناسی فضاها در معماری ایرانی (با رویکرد زن در جامعه)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: همایش ملی زن و معماری
نویسندگان: جواد محمدی - سیدحسین اشرفی - علی احمدیان خامنه
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۳۴. نقش های جنسیتی، از سینما تا طراحی فضاهای شهری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: همایش ملی زن و معماری
نویسنده: شفیقه عزتی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۳۵. بررسی تأثیر کالبدی و اجتماعی حضور زن در بازارهای سنتی و مراکز خرید امروزی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: همایش ملی زن و معماری
نویسندگان: اصغر محمدمرادی - فرشته بهمنی اسکویی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۳۶. تحلیلی بر نقش زنان روستایی در توسعه روستا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: همایش ملی زن و معماری
نویسنده: مجتبی حاتمی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۳۷. بررسی عملکرد مدیریتی واجرایی زنان درمعماری و شهرسازی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: همایش ملی زن و معماری
نویسنده: مریم حقایق
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۳۸. جایگاه زن در نظام مدیریت و ساخت تخت جمشید
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: همایش ملی زن و معماری
نویسندگان: مریم حقایق - مجتبی خوارزمی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۳۹. بررسی ضرورت حضور زنان در فضای شهری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: همایش ملی زن و معماری
نویسنده: مریم محمدی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۴۰. الن گری درتاریخ معماری غرب
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: همایش ملی زن و معماری
نویسنده: مهروش کاظمی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۴۱. نقش محرمیت در احراز هویت محیط - از طریق باز شناخت فضاهای شهری و معماری گذشته ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: همایش ملی زن و معماری
نویسندگان: نازنین غفاری - عارف مجیدی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۴۲. بررسی رابطه علل عدم رضایت شغلی زنان معمار با موانع موجود در حرفه و تحصیل
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: همایش ملی زن و معماری
نویسنده: ندا ضیابخش
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۴۳. جایگاه زن در معماری سنتی ایران با تاکید بر الگوهای معماری مسکونی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: همایش ملی زن و معماری
نویسنده: مهناز طالبی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۴۴. شبیه سازی دیابت نوع یک و نوع دو با استفاده از مدل سیستم تنظیم گلوکز - انسولین با تأخیر زمانی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیوالکتریک
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: مریم السادات احمدی - امیرهمایون جعفری - میثم مشهدی ملک
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۴۵. استخراج پتانسیلهای مغزی وابسته به یک رخداد در تک آزمایش با استفاده از الگوریتم تنظیم زیرفضا
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیوالکتریک
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: وحید اعتضادی - محمدحسن مرادی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۴۶. تعیین موقعیت ابزار در تصاویر لاپاروسکوپی جهت کنترل و هدایت ربات دستیار جراح نگهدارنده لنز
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیوالکتریک
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: کیوان امینی خویی - علیرضا میرباقری - فرزام فرهمند - سعید باقری
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۴۷. تخمین عمق هیپنوتیزم در طول القا به کمک نگاشت های خوشه - زمان
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیوالکتریک
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: گلناز بغدادی - علی مطیع نصرآبادی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۴۸. بهینه سازی شبکه عصبی هاپفیلد برمبنای معیار عدم شباهت
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیوالکتریک
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: مهدی دلیری فلاح آبادی - سیداحمد ناصحی - حمید ابریشمی مقدم - معصومه گیتی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۴۹. ارائه مدلی جددی از کل سیستم قلبی عروقی با قابلیت مدلسازی فعالیت ورزشی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیوالکتریک
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: احسان روحانی - شهریار غریب زاده - فرزاد توحیدخواه
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۵۰. شبیه سازی تولید سیگنالهای اتوآکوستیک امیشن با استفاده از مدل بهبود یافته گوش انسان و تحلیل نتایج با الگوریتم پیگیری تطبیقی (MPA)
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیوالکتریک
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: سینا شامخی - محمدجواد ابوالحسنی - محمدحسین میران بیگی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۵۱. آنالیز تصاویر الکتروفورز ژل دو بعدی از نمونه های بیولوژیکی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیوالکتریک
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: پگاه شرف صالح - محمدحسین میران بیگی - بهروز وزیری
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۵۲. متافازیاب اتوماتیک بکمک تصویربرداری میکروسکوپی و پردازش تصویر
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیوالکتریک
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: علی عطاری لر - محمد فیروزمند - اسد باباخانی - سیدابوالقاسم حائری
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۵۳. طراحی و ساخت سیستم ارسال وایرلس پتانسیل های عمل نرونی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیوالکتریک
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: سجاد فراشی - یوسف سلیم پور - نیما همتی - محمدجواد ابوالحسنی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۵۴. ناحیه بندی و تعیین حجم رحم در تصاویر MRI مربوط به بیماران دارای فیبروم رحمی با استفاده از روش FCM و عملگرهای مورفولوژی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیوالکتریک
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: علیرضا فلاحی - محمد پویان - حسن هاشمی - محمدعلی عقابیان
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۵۵. کنترل پیش بین سطح بیهوشی برمبنای تکنیک انشعاب و محدودیت
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیوالکتریک
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسنده: علی مالکی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۵۶. طراحی و ساخت دستگاه پرتابل اندازه گیری اطلاعات حرکتی راه رفتن با استفاده از شتاب سنج مبتنی بر تکنولوژی MEMS
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیوالکتریک
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: علی مالکی - یگانه محمدعلی مرغی - مریم سعیدی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۵۷. بررسی حساسیت شکل دهنده پرتو وفقی مینیمم واریانس به تغییرات سرعت صوت در تصویربرداری اولتراسوند
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیوالکتریک
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: بابک محمدزاده اصل - علی محلوجی فر
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۵۸. معرفی ابزاری برای ارزیابی کمی فراوانی کلاژن با استفاده از تصاویر اولتراسوند فرکانس بالا
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیوالکتریک
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: لیلا محمدی - محمدحسین میران بیگی - سحر مقیمی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۵۹. سیستمی نوین جهت اندازه گیری تغییرات Auto-fluo در بیماران AMD بعد از تزریق درون وریدی داروی Bavecizumab
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیوالکتریک
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: محمد نوروزی فرد - جمشید شنبه زاده
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۶۰. مدلسازی بازوی انسان با در نظر گرفتن دو عضله موافق و مخالف در صفحه افق، تنظیم ضرایب مدل با استفاده از الگوریتم ژنتیک و بررسی صحت مدل توسط نتایج ثبت کینماتیکی و الکترومایوگرام
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیوالکتریک
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: فریدون نوشیروان راحت آباد - علی فلاح - امیرهمایون جعفری
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۶۱. استخراج پتانسیل برانگیخته بینایی با استفاده از ترکیب تبدیل موجک گسسته و ICA مقید در P300Speller
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیوالکتریک
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: بهرام پرسه - احمدرضا شرافت
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۶۲. ارائه مدل غیرخطی به منظور بررسی عملکرد حرکت بازوی عصبی عضلانی اسکلتی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیوالکتریک
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: محمد کریمی مریدانی - امیرهمایون جعفری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۶۳. محاسبه ثابتهای انتقال مویرگ، فضای داخل و خارج سلولی با استفاده از تصویربرداری تشدید مغناطیسی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیوالکتریک
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: عفت یاحقی - یاشار نوحی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۶۴. بررسی توزیع دز سیستم طراحی درمان دستگاه کبالت 60 با استفاده از فیلم رادیوکرومیک و شبیه سازی مونت کارلو
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیوفیزیک
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: میکائیل ملازاده - محمود اله وردی - طیب الهویردی پورفلاح - نادر ریاحی عالم
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۶۵. پیاده سازی و مقایسه دو روش تجربی جهت محاسبه منحنی MTF در اسکنرهای CT
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیوفیزیک
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: سیدمصطفی اکبری - محمدرضا آی - علیرضا کمالی اصل - حسین قدیری
تعداد صفحات: ۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۶۶. سنتز شیشه سرامیک دندانی لیتیم دی سیلیکات - نانو فلوروآپاتیت و بررسی مکانیزم تبلور و زینتر آن
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیومواد
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: گلنوش ابوالفتحی - بیژن افتختری یکتا - حسین قصاعی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۶۷. پوشش دهی هیدروکسی آپاتیت روی زیرلایه تیتانیم برونایز شده به روش سل - ژل غوطه وری
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیومواد
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: حمید اصفهانی - فاطمه دبیر - نفیسه سهرابی - علی نعمتی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۶۸. بررسی هیدروژل ترکیبی آگاروز - ژلاتین جهت کاربرد در انکپسولاسیون سلول
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیومواد
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: رعنا ایمانی - پریسا رهنمای مشتاق - علی محمد شریفی - شهریار حجتی امامی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۶۹. سیمانهای کلسیم فسفاتی پلیمری نورپخت: ساخت، ارزیابی ریزساختار و زیست تخریب پذیری
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیومواد
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: محمدحسن بارونیان - سعید حصارکی - اصغر کاظم زاده
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۷۰. اثر افزودن سیلیس کلوئیدی بر استحکام مکانیکی و تخریب ساختاری سیمان نانوکامپوزیتی کلسیم سولفات - هیدروکسی آپاتیت
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیومواد
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: شکوفه برهان - سعید حصارکی - مسعود علیزاده
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۷۱. بررسی تأثیر دی کلسیم فسفات دی هیدرات (براشیت ) بر ترکیب شیمیایی ، ترکیب فازی و زیست فعالی بیوسرامیک های کلسیم فسفاتی متخلخل ساخته شده از مواد اولیه هیدروکسی آپاتیت براشیت
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیومواد
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: داود بی زری - فتح ا... مضطرزاده - سیدمحمود ربیعی - محمدرضا تحریری
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۷۲. طراحی و سنتز داربست نانوکامپوزیتی جهت مهندسی بافت استخوان
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیومواد
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: هادی حاجی علی - محمد حسینعلی پور - سعید کرباسی - حمیدرضا رضایی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۷۳. بررسی اثر پوشش سرامیکی آلومینایی زییست خنثی بررفتار خوردگی قطعات ایمپلنت متخلخل ساخته شده از جنس نایتینول
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیومواد
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: سیدعلیرضا حسینی - داریوش محمدیانی - سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۷۴. ساخت و بررسی کشت سلولهای مزانشیم برروی داربست متخلخل ازکامپوزیت هیدروکسی اپاتیت / PLGA با روکش پلیمر سه قطعه ای
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیومواد
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: معصومه حق بین نظرپاک - فرزانه پورعسگر - محمدنبی سربلوکی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۷۵. تهیه و مطالعه پوشش های زیست سازگاری و نانوساختار هیدروکسی آپاتایت / تیتانیا بر روی زیر لایه تیتانیمی به روش سل - ژل غوطه وری
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیومواد
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: فاطمه دبیر - محمدعلی فقیهی ثانی - نسترن براتی - مصطفی مقداری
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۷۶. بررسی تاثیر نسبت مواد افزودنی برخواص تزریق پذیری خمیرهای هیدروکسی آپاتیتی جهت کاربرد در درمان بیماری بازگشت ادراری کودکان
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیومواد
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: الیاس شهرام - فتح ا... مضطرزاده - مسعود حافظی اردکانی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۷۷. سنتز و مشخصه یابی نانوفروسیال اکسید آهن پوشش داده شده با سیلیس و طلا برای درمان تومور به روش لیزر - هایپرترمیا
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیومواد
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: سیدمحمد عترتی خسروشاهی - لیدا غضنفری
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۷۸. تاثیر پارامترهای فرایند بر روی سنتز نانوذرات هیدروکسی اپاتیت به روش هیدروترمال
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیومواد
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: علی اکبر مسیحیان پور - علی نعمتی - جعفر جوادپور - کاوه ارزانی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۷۹. بررسی تاثیر میزان فلوراید بر خواص زیستی نانوپودر فلوئوروهیدروکسی آپاتیت سنتز شده به روش هیدروترمال
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیومواد
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: لیلا منتظری - جعفر جوادپور - محمدعلی شکرگذار - شاهین بنکدار
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۸۰. بررسی تغییرات خواص اپتیکی - گرمایی پلیمر PSMS با استفاده از سنسور CdS , PTD حین اصلاح سطح با لیزر آرگون و CO2
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیومواد
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: نجمه نجم الدین - محمد عترتی خسروشاهی - مریم تاج آبادی - مریم گوران
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۸۱. ساخت داربستهای متخلخل کلسیم فسفاتی برای کاربردهای مهندسی بافت استخوان به روش اختلاط فازی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیومواد
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: علی اصغر بهنام قادر - رعنا طلوعی - رقیه نعمتی - سعید حصارکی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۸۲. بررسی نانو اثر فیبرهای سیلیکاتی برخواص مکانیکی کامپوزیتهای دندانی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیومواد
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: آیدین هوشیار - علیرضا خاوندی - جعفر جوادپور - بهزاد هاشمی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۸۳. تاثیر استریلیزاسیون به روش تابش گاما برخصوصیات هیدروژل های پلی (وینیل الکل) شبکه شده با HMDI و روش فریز - تاو به عنوان منیسک مصنوعی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیومواد
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: عاطفه پورجاهد - محمد ربیعی - شاهین بنکدار
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۸۴. بررسی زیست سازگاری غشاهای نانوکامپوزیتی برپایه کوپلیمر پلی هدرال الیگومریک سیلسسکویی اکسان (POSS) و پلی کربنات اوره (PCU) با کاربرد جایگزین موقت پوست
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیومواد
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: بهروز کرمی - محمد ایمانی - اسکندر سیف علیان - علیرضا خاوندی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۸۵. بررسی رفتار حرارتی و آنالیز فازی نانوپودر دوفازی هیدروکسی آپاتیت و تری کلسیم فسفات دارای منیزیم سنتز شده به روش سل - ژل
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیومواد
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
نویسندگان: افسانه گوزلیان - علی اصغر بهنام قادر
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۰۰۸۶. بررسی انتقال حرارت و انجماد برروی بافت های بیولوژیک با مدل رسانایی فوریه و غیرفوریه هایپربولیک
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: بیومکانیک
سال انتشار ۱۳۸۸
محل انتشار:

/ 0 نظر / 30 بازدید