راهنمای آبکشی در معادن

جمهوری اسلامی ایران

 

سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راهنمای آبکشی در معادن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضابطه شماره 573

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

 

معاونت امور معادن و صنایع معدنی

 

امور نظام فنی

دفتر نظارت و بهرهبرداری

 

 

 

nezamfanni.ir

www.mimt.gov.ir

 

 

 

1393

 

 

 

 

اصلاح مدارک فنی

 

 

 

 

 

خواننده گرامی:

 

امور نظام فنی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت بـه تهیه این ضابطه نموده و آن را برای استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نمـوده اسـت. بـا وجـود تلاش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلطهای مفهـومی، فنـی، ابهـام، ایهـام و اشـکالات موضوعی نیست.

 

از این رو، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت م شاهده هرگونه ایـراد و ا شـکال فنـیمراتب را به صورت زیر گزار ش فرمایید:

 

-1 شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را م شخ ص کنید. -2 ایراد مورد نظر را به صورت خلاصه بیان دارید.

 

-3 در صورت امکان متن اصلا ح شده را برای جایگزینی ار سال نمایید. -4 ن شانی خود را برای تما س احتمالی ذکر فرمایید.

 

کارشناسان این امور نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت. پیشاپیش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی میشود.

 

 

 

 

 

ن شانی برای مکاتبه : تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علیشاه، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور،

 

امور نظام فنی ، مرکز تلفن 33271

 

ri.innafmazen                                             Email:info@nezamfanni.ir

 

 

 

بسمهتعالی

 

 

 

 

 

سازماندریایتوت وریر ی ور

 

 

 

رییس سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره:

93/136245

 

بخشنامه به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران

 

 

1393/11/07

 

 

 

تاریخ:

 

 

 

 

 

 

 

موضوع: راهنمای آبکشی در معادن

 

 

به استناد ماده (23) قانون برنامه و بودجه و مواد ( 6) و (7) آییننامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی- مصوب سال 1352 و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویبنامه شماره /42339ت33497هـ مورخ 1385/4/20 هیأت محت رم وزیران)، به پیوست ضابطه شماره 573 امور نظام فنی، با عنوان »راهنمای آبکشی در معادن« از نوع گروه سوم ابلاغ میشود.

 

رعایت مفاد این ضابطه در صورت نداشتن ضوابط معتبر بهتر، از تاریخ 1394/04/01 الزامی است.

 

امور نظام فنی این معاونت دریافتکننده نظرات و پیشنهادهای اصلاحی در مورد مفاد این ضابطه بوده و اصلاحات لازم را اعلام خواهد کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ش ش: ۶۳۴۷۰۳

 

 

 

 

بسمه تعالی

 

 

 

پیشگفتار

 

نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره/42339 ت 33497 ه، مورخ 1385/4/20 هیات وزیران) به کارگیری معیارها، استانداردها و ضـوابط فنی در مراحل تهیه و اجرای طرح و نیز توجه لازم به هزینههای نگهداری و بهرهبرداری در قیمت تمام شده طرحها را مورداکیـدت جـدی قـرار داده است و این امور به استناد ماده 23قانون برنامه و بودجه و نظام فنی اجرایی کشور وظیفه تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای فنـی طرحهـای توسعهای کشور را به عهده دارد. آبکشی و آبرسانی در عموم کارهای مهندسی و از جمله مهندسی معدن جزو مسایل مهـم بـه حسـابمـیآیـد. مساله آبکشی در معادن با افزایش عمق معدنکاری از اهمیت ویژهای برخوردار است. در معادن عمیق و آبدار مشکلات آبکشی بر روند تولیـد اثـر گذاشته و سبب کاهش تولید میشود. یکی از مهمترین اطلاعات مورد نیاز برای طراحی سیستم آبکشی معـادن، اطلاعـات مربـوط بـه وضـع یت آبهای محدوده معدن و شدت جریان آب ورودی به معادن است. بر اساس شدت جریان آب ورودی و روش استخراج، سیستم آبکشی انتخاب و تاسیسات مربوطه تعیین میشود.

برآورد شدت جریان آب در بخشهای مختلف معدن با استفاده از روشهای تجربی، تحلیلی و عددی انجام میشـود. پـس از تعیـین شـدت جریان ورودی باید برای انتقال آب در تونلهای افقی و طبقات معادن روباز، در کف تونل یا پله معدن روباز جوی باریکی موسوم به غنو احداث و به کمک آن آب را به محل مخزن هدایتکرد. انتخاب محل و اندازه مخزن تابع میزان آب و شرایط استخراج است. آب هدایت شده بـه مخـزن باید به وسیله پمپ و یا سایر روشها (نظیر احداث تونل¬های آببر) به بیرون معدن منتقل شوند. رعایت مسایل زیستمحیطی و کنترل کیفیـت آبهای خروجی از معدن نیز از اهمیت ویژهای در طراحی سیستم آبکشی برخوردار است.

 

این ضابطه با عنوان » راهنمای آبکشی در معادن « در چارچوب برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن بـا هـدف ارایـه اطلاعـات لازم برای طراحی سیستم آبکشی در معادن و فضاهای زیرزمینی در راستای اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکـاری سـازمان مـدیریت و برنامه ریزی کشور در چارچوب برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن، تهیه شده است

 

با همهی تلاش انجام شده قطعا هنوز کاستیهایی در متن موجود است که إنشاءا... کـاربردعملـی و در سـطحوسـیع ایـن نشـریه توسـط مهندسان موجبات شناسایی و برطرف نمودن آنها را فراهم خواهد نمود.

 

در پایان، از تلاش و جدیت جناب آقای مهندس غلامحسین حمزه مصطفوی و کارشناسان امور نظام فنی همچنین جناب آقای دکترجعفـر سرقینی مجری محترم طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی بخش معدن کشور در وزارت صنایع و معادن، کارشناسان دفتر نظارت و بهـرهبـرداری معادن و متخصصان همکار در امر تهیه و نهایی نمودن این نشریه، تشکر و قدردانی مینماید. امیداسـت شـاهد توفیـق روزافـزون همـه یایـن بزرگواران در خدمت به مردم شریف ایران اسلامی باشیم.

 

معاون نظارت راهبردی دی 1393

 

راهنمای آبکشی در معادن

 

(نشریه شماره (573

 

 

 

مجری طرح

 

آقای جعفر سرقینی                         معاون امور معادن و صنایع معدنی - وزارت صنایع و معادن

 

تهیه پیشنویس اصلی

 

آقای مهندس حسینعلی طاهری

 

اعضای شورای عالی به ترتیب حروف الفبا

 

 

 

فرزانه آقا رمضانعلی

معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

 

 

سیف ا... امیری

وزارت صنعت، معدن و تجارت

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

 

 

بهروز برنا

سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور

کارشناس مهندسی معدن

 

 

محمد پریزادی

معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

کارشناس ارشد مهندسی معدن

 

عبدالعلی حقیقی

معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

کارشناس ارشد زمینشناسی

 

 

جعفر سرقینی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

دکتری مهندسی فرآوری مواد معدنی

 

علیرضا غیاثوند

وزارت صنعت، معدن و تجارت

کارشناس ارشد زمینشناسی اقتصادی

 

 

حسن مدنی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارشناس ارشد مهندسی معدن

 

 

اعضای کارگروه اکتشاف به ترتیب حروف الفبا

 

 

 

علی اصغرزاده

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

کارشناس ارشد مهندسی معدن

 

بهروز برنا

سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور

کارشناس مهندسی معدن

 

علیرضا غیاثوند

وزارت صنعت، معدن و تجارت

کارشناس ارشد زمینشناسی اقتصادی

 

نعمتا... رشیدنژادعمران

دانشگاه تربیت مدرس

دکترای پترولوژی

 

عبدالمجید یعقوبپور

دانشگاه تربیت معلم

دکترای زمینشناسی اقتصادی

اعضای کارگروه تنظیم و تدوین به ترتیب حروف الفبا

 

 

 

 

 

 

 

آقای مهدی ایراننژاد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکترای مهندسی فرآوری مواد معدنی

 

بهرام رضایی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکترای مهندسی فرآوری مواد معدنی

 

علیرضا غیاثوند

وزارت صنعت، معدن و تجارت

کارشناس ارشد زمینشناسی اقتصادی

 

 

حسن مدنی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارشناس ارشد مهندسی معدن

 

بهزاد مهرابی

دانشگاه خوارزمی

دکترای زمینشناسی اقتصادی

             

 

اعضای گروه هدایت و راهبری پروژه

 

 

 

خانم فرزانه آقارمضانعلی آقای علیرضا غیاثوند آقای اسحق صفرزاده


 

رئیس گروه امور نظام فنی رئیس گروه ضوابط و معیارهای معاونت امور معادن و صنایع معدنی کارشناس معدن امور نظام فنی

 

 

ب

 

فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

فصل اول- کلیات طراحی سیستم آبکشی

1

-1-1 آشنایی

3

-2-1 انتخاب سیستم آبکشی

3

-3-1 برآورد شدت جریان آبهای ورودی به معدن

3

-4-1 هدایت آبها در تونلهای افقی

4

-5-1 احداث مخزن یا مخازن آب

6

-6-1 انتخاب لولههای انتقال آب

6

-7-1 انتخاب تلمبه یا تلمبههای آبکشی

6

-8-1 احداث تاسیسات آبکشی

6

فصل دوم-دستورالعمل برآورد شدت جریان آب در بخشهای مختلف معدن

7

-1-2 آشنایی

9

-2-2 روشهای تجربی

9

-1-2-2 مطالعه رژیم آبهای منطقه

9

-2-2-2 تعیین ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان

11

-3-2-2 روش مقایسه طولی

12

-4-2-2 روش مقایسه سطحی

12

-5-2-2 روش مقایسه مرکب

13

-3-2 روشهای تحلیلی

13

-1-3-2 رابطه دوپویی

13

-2-3-2 رابطه گودمن

14

-3-3-2 رابطه فریز و چری

15

 

 

 

 

ث

 

-4-3-2 رابطه هیوور

15

-5-3-2 رابطه گودمن برای جریانهای اولیه

16

-6-3-2 رابطه تیم

16

-7-3-2 رابطه لی

17

-8-3-2 رابطه کارلسرود

17

-9-3-2 رابطه التانی

18

-10-3-2 رابطه بهینه شده التانی

18

-4-2 روشهای عددی

19

فصل سوم-دستورالعمل طراحی غنوها

21

-1-3 آشنایی

23

-2-3 مشخصات مقطع غنو

23

-1-2-3 مساحت مقطع (A)

23

-2-2-3 محیط خیس (P)

23

-3-2-3 شعاع هیدرولیکی (R)

23

-4-2-3 عمق متوسط (DM)

23

-5-2-3 شیب غنو (S)

23

-3-3 رابطه اساسی جریان یکنواخت در غنوها- فرمول چزی

24

-4-3 محاسبه ضریب C در رابطه چزی

25

-1-4-3 رابطه گانگیه- کوتر

25

-2-4-3 فرمول بازن

26

-3-4-3 فرمول مانینگ

26

-5-3 طراحی غنو در حالتی که محدودیتی وجود نداشته باشد.

26

-1-5-3شرط ماکزیمم شدن شعاع هیدرولیکی

27

 

 

 

 

ج

 

-2-5-3طراحی مقطع بهینه

28

-6-3 حالتی که در طراحی غنو محدودیت وجود داشته باشد.

28

/ 0 نظر / 43 بازدید