واژگان منابع طبیعی5

بیماری غربالی Stigmina carpophila ریشه دواندن، ریشه کردن Stike root استیل بسترول Stilbestrol پس‌مانده تخمیر الکلی غلات Stillage مرده‌زائی Stillbirth مرده به دنیا آمده Stillborn تحریک کردن Stimulate تحریک Stimulation تحریک کننده، محرک Stimulaor اثر تحریکی ، اثر انگیزشی Stimulatory affect محرکم تحریک کننده Stimulus سن گندم Stink bug ماهی بدبو Stink fish پایه قارچ کلاهک‌دار Stipe گوشوارک فرعی Stipel گوشواره‌دار Stipulate گوشواره Stipule گوشواره‌ای، گوشواره‌مانند Stipuloid لوپ بخیه‌زنی Stitch پایهٔ شب‌بو Stock دام‌ها Dtock گاوهای جوان، لاغر و سبک Stock cattle فام شکست گل شب‌بو Stock color break منطقه پرعلفزار، ناحیه سرسبز و چراگاهی Stock country Stocker خوراک دام، خوراک دام آماده Stock feed خوراک طبی Stock food یک اسب سواری، کوچک اندام، سبک وزن و تندرو برای مسافات کوتاه؛ این اسب چابک و معمولاً رنگ آن ابرش است و از آن برای چرانیدن یا هدایت گله‌های گاو، گوسفند یا اسب استفاده می‌شود Stock horse تعداد دام، وحوش، درخت و غیره در واحد سطح Stocking دام انداختن مداوم در چراگاه Stocking continuous میزان رها کردن دام در چراگاه Stocking rate دامدار، دامپرور Stockman انباردار Stockman جذرمریشهٔ دوم Square root بازار بورس سهام Stock market رشد زیاد علوفه برای مصرف آینده Stockpiled دامداری، حشم‌داری، پرورش احشام Stock raising نمک معمولی Stock salt محلول ذخیره Stock solution آبشخور Stock tank آبشخور گرم کن Stock tank warmer آبشخور Stock watering tank ساقهٔ رونده Stolon روزنهٔ هوائی Stoma منفذ، روزنه، سوراخ Stoma معده Stomach گلوله معدی، گلوله موئی Stomach ball نفخ معده Stomach bloat کثافت معده، گل معده Stomach dirt تلمبه معدی Stomach pump لوله معدی Stomach tube کرم‌های معده Stomach worms تعّرق روزنه‌ای Stomatal transpiration التهاب دهان Stomatitis دهان شناسی Stomatology سنگ Stone سنگ‌ادراری Stone سنگ Stone میوهٔ هستهٔ سخت Stone fruit هستهٔ میوه‌های هسته سخت Stones سنگ‌های مجاری بدن Stones مدفوع Stool منشاء شدن ساقه‌های متعدد از طوقهٔ یک گیاه یا از کُندهٔ درخت Stool خوابانیدن کپه‌ای Stool layering انبار، ذخیره، انبار کردن، ذخیره کردن Storage مدت ذخیره‌شدن، مدت انبار بودن، مدت انبار شدن Storage period ذخیره کردن، انبار کردن Store انبار، مغازه، فروشگاه Store انبار، انباری Store room اشکوب، طبقه Storey نگهداری، ذخیره Storing قوی Stout کاه غلات (معمولاً کاه ذرت و ذرت خوشه‌ای)، کُلَش Stover حیوان عقب مانده از گله Straggler مستقیم Straight آرد جریان مستقیم Straight run flour سویه Strain تلاقی سویه‌ای Strain cross عسل بدون موم، عسل Strained honey آبکش، تورصافی، صافی Strainer لایه‌ها، طبقه‌ها Strata طبقه‌بندی، چینه‌بندی Stratification مطبق، طبقه‌طبقه، لایه‌لایه Stralified چینه‌چینه‌کردن، مطبق‌کردن، طبقه‌‌طبقه‌کردن Stratify خنجرک صبری Stratiotes aloides کرهٔ هوا، هوا کره Stratosphere لایه، چینه، قشر Stratum غشای قاعده‌ای Stratum basale طبقهٔ شاخی Stratum corneum طبقهٔ زایگر، لایهٔ زایشی Stratum germinativum طبقهٔ دانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار Stratum granulosum طبقهٔ شفاف Stratum lucidum طبقهٔ خاردار، لایهٔ خاردار Stratum spinosum ابر نزدیک به زمین Stratus پایوت Straw کاه، کلش، ماشوره، بوریا، حصیر، پوشال بسته‌بندی Straw توت‌فرنگی Strawberry garden گل‌های خشک، گل‌های خشکیده Straw flowers کاه خیس‌داده، تفالهٔ‌کاه Straw pulp کومه کاه Straw stack رنگ زرد براّق مایل به زرد، رنگ زرد کهربائی Straw yellow استرلیزیاسه Streliziaceae پیچیده‌بالان Strepsiptera استرپتو کوکوس Streptococcus استرپتومیسز Streptomyces استرپتومیسزاسکای Streptomyces scabies استرپتومیسین Streptomycin تنش Stress فاضلهٔ یک جای پای اسب با جای دیگری از همان پا در نوبت بعدی برخورد با زمین Stride بوفیان Strigiformes ۱. ریسمان، رشته،نخ، ریشهٔ ظریف، هریک از الیاف گیاهی، طناب بسیار باریک، ۲. توالی اعداد، حروف یا الفبا در کامپیوتر String دوشیدن، تخلیه با فشاردادن Stip نوار کاشتن، به‌صورت نواری کاشتن Strip crop نواره کاری، کشت نواری Stip cropping نوار سفید روی بینی اسب Stripe آوند مخطط Striped vessel چرای تناوبی Strip grazing کشت توام نواری Strip infercropping غوزهٔ چین Stripper پس‌دوشی Stripping خلال چغندر Strips نوعی تولید مثل با تکثیر غیر جنسی که در آن بخش‌هائی از بدن جدا می‌شوند و به افراد جدید تبدیل می‌گردند؛ مثل، کرم‌های پهن یا نواری Strobilation بافت بینابینی تخمدان Stroma استروما Stroma قوی، پُرقدرت نیرومند، تنومند Strong پشم زخمت، پشم کلفت Strong wool استرانسیوم، استرانتیوم Strontium شتر مرغیان Struthionformes استریکنین Strychine آذاراقی Strychnos vomica کاهبن، ته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چر، اشگل، کُلش Stubble ۱. زمین خاشاک‌دار، ۲. شبیه زمین کاهبن‌دار، کشت غلات روی زمین کاهبن‌دار، ۴. ریش‌بز، موی نتراشیده Stubble محصول ثانویه Stubble crop زمین کاهبن‌دار Stubble ground مالچ کاهبن Stubble mulch شخم زمین کاهبن‌دار Stubble mulch tillage چراگاه کاهبن Stubble pasture پشم چینی برای نمایش Stubble shearing استابورن Stubborn بیماری دراز مدت Stubborn disease مرکز پرورش دام‌های نر تخمی Stud گروه دام‌های نر تخمی Stud مرکز پرورش گاوهای نر تخمی Stud - bull مرکز پرورش سگ‌های نر تخمی Stud - dog مرکز پرورش نریان‌های تخمی Stud - horse مرکز پرورش قوچ‌های تخمی Stud - ram قوچ تخمی Stud - ram sire Stump sucker کوتوله کردن، کوتولگی، توقف رشد Stunt کوتوله، رشد نیافته Stunted توقف رشد Stunting خوکدانی Sty ستونی Stylar خامه Style خرطوم Sylet ویروس خرطوم‌زاد، ویروس غیر گردشی Stylet borne virus خانوادهٔ استیلیدیاسه Stylidaceae لامی نیزه‌ای Stylohyoid سوسری آسیائی Stylopiga orientalis خانوادهٔ استیراکاسه Styracaceae جنس سویده Suaeda سویدهٔ بزرگ Suaeda altissima پیشوندی است به‌معنی زیر، تحت ، کمتر از Sub- زیر رده ‌دو لپه‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها Subclass dicotyledones زیرچنیری Subclavian تحت بالینی Subclinical قلب مانند Subcordate زیر جلدی، زیر پوستی Subcutaneous تزریق زیر جلدی Subcutaneous injection سوزن زیرجلدی Subcutaneous needle بخیهٔ زیرجلدی Subcuticular sutures چوب پنبه‌ای Suberose فحلی خفیف Subestrus نیمه‌بارور Subfertile نیمه مرطوب Subhumid تحت خاصره‌ای، زیرخاصره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای Subiliac آبیاری زیر زمینی نشتی Sub irrigation تغییر حالت مستقیم از جامد به بخار (بدون گذراندن مرحله مایع شدن). فرآیند بخار شدن و تغلیظ یک مادهٔ جامد بدن ذوب شدن آن Sublimation زیرزبانی Sublingual غرقاب Submerge جریان مستغرق Submerged flow زیرمخاطی Submucosal اقتصاد معیشتی Subsistence economy خاک زیرین، افق b افق b در یک خاک با نیمرح کامل Subsoil خیش عمقی Subsoiler شخم عمیق زدن Subsoiling پُرآفتاب، نقاط گرمسیری Subsolar زیرگونه Subspecies جسم Substance جسم، ماده Substance اسید چرب جانشین شده، چربی بدلی Substituted fatty acid کالاهای جانشین Substitue goods جایگزینی Substiutional اثر جایگزینی Substiutional effect سوبستره Substrate آبیاری زیرزمینی Subsurface irigation روش آبیاری زیر زمینی Subsurface system زیرزمینی Subterranean قنات، کاریز Subterranean canal شبدر زیرزمینی Subterranian clover نیمه‌گرمسیری، دارای آب و هوای تقریباً گرمسیری Subtropical در فش مانند Subulate اسید سوکسینیک Succinic acid سوکسینیل کوآنزیم آ Succinyl coa پُرآبی، آبداری، تردی، تازه Succulence آبدار، آبکی Succulent خوراک آبدار، خوراک پُرآب Succulent feed قسمت‌های آبدار، بخش‌های پُرآب Succulent parts گیاهان آبدار Succulent plants ترشحات یک موجود زنده Succus مکیدن Suck مکنده Sucker شاخهٔ زیرزمینی Sucker شپش مکنده، شپش انسانی Sucking louse آفت مکنده Sucking pest مکیدن، مک‌زدن Suckle حیوان یا نوازد شیرخوار، شیرخوار، مکنده، شیرخوارگی، شیرخواری Suckling عادت شیرخواری، عادت مکیدن Suckling habit سوکراز Sucrase قند، قند معمولی Sucrose سورگوم علوفه‌ای، سودان گراس Sudangrass چراگاه سورگوم علوفه‌ای، چراگاه سودان گراس Sudangrass pasture روش سوفر Suffer method گوسفند نژاد سوفولک Suffolk sheep شکر، قند چغندر قند Sugar چغندرقند Sugar beet تفاله چغندرقند Sugar beet pulp نیشکر Sugar cane شیره‌مالی Sugaring ذرت خوشه‌ای شیرین، سورگو Sugar sorghum مواد جامد عرق گوسفند Suint داروی سولفا Sulfa drug سولفامات Sulfamate سولفانیلامیدها Sulfanilimides سولفات Sulfate سولفات مس Sulfate of copper سولفات آلومینیم Sulfate of aluminum سولفات آمونیم Sulfate of ammonia سولفات آهن، سولفات فرو Sulfate of iron سولفات کلسیم Sulfate of lime سولفات تالیوم Sulfate of thalliume گروه یا بنیان سولفیدریل Sulfhydryl group (-sh) سولفیت، نمک اسید سولفورو Sulfite ضایعات مایع سولفیت Sulfite waste liquors تفالهٔ چوب عمل آوری شده با سولفیت Sulfite wood pulp مخمر سولفیت Sulfite yeast سولفونامیدها Sulfonamides گوگرد Sulfur اسید سولفوریک Sulfuric acid گوگردمانند، حاوی گوگرد Sulfureous ۱. گوگرد، گوگرددار، ۲. باگوگرد معالجه کردن Sulphur نمایه جمع Summation index تابستان Summer یک‌ساله تابستانه Summer annual بقولات تابستانه، بقولات یک‌ساله Summer legume مرتع تابستانه، مرتع ییلاقی Summer range زخم‌های تابستانه Summer sore جمع، حاصل جمع Sum مجموع مجذورات Sum of square روغندان، مخزن روغن ماشین، کارتر ماشین Sump خورشید، آفتاب Sun آفتاب خشک Sun cured آفتاب خشک قهوه‌ای، علف خشک قهوه‌ای، علف آفتاب خشک قهوه‌ای Sun cured brown علف آفتاب خشک Sun cured hay علوفهٔ آفتاب خشک روی سه‌پایه Sun cured on riders آفتاب خشک ، خشک شده در آفتاب Sun dried آفتابگردان، آفتابگردان روسی، گل‌شانه، گل آفتابگردان Sunflower پوست تخم آفتاب گردان Sunflower hull کنجالهٔ آفتابگردان Sunflower meal پوستهٔ تخم آفتابگردان Sunflower seed hulls کنجالهٔ آفتابگردان، کنجالهٔ تخم آفتابگردان Sunflower seed oil meal سیلوی آفتابگردان Sunflower silage هوای فراسردشده Supercooled air لقاح ثانوی Superfetation بخار فراتافته، بخار بسیار داغ Superheated steam فوقانی، بالائی Superior بخش فوقانی، لُب بالائی Superior lobe بخش یا لَب بالائی شش چپ Superior lobe of the left lung واقع روی هم، روی هم قرار گرفته Superposed چند تخمک‌گذاری Superovulation تجویز مسهل زیاد Superpurigation فوق اشباع Supersaturation ۱. از ریشه کندن، جابجا کردن، ۲. جابجائی شدن Supplant ریشه کن کننده Supplanter قابل ارتجاع، مکشدار، نرم Supple مکمل Supplement تکمیلی Supplemental ۱. عرضه، فرآورده، موجودی ذخیره، ۲. تهیه کردن، رساندن، تولید کردن، آماده کردن Supply منحنی عرضه Supply curve جلوگیری، توقیف، توقف Suppresion متوقف کردن، موقوف کردن، فرونشاندن، مانع شدن ، جلوگیری کردن از (رشد)، تحت فشار قرار دادن Suppress چرکزائی، تشکیل چرک Suppuration پیشوندی است به معنی روی over; obove یاماوراء در ورای Supra فوق محوری Supra axillary فوق چادرینه‌ای Supraomental غده فوق کلیوی Suprarenal gland سطح Surface غرقاب سازی سطحی Surface flooding روان آب سطحی Surface run off جراح Surgeon گره جراحی Surgeon,s knot جراحی Surgery کانگوت Surgical gut سوزن جراحی Surgical needle محلول‌های ضدعفونی جراحی Surgical scrub نخ نایلون تابیده Surgilon مازاد، اضافیم ذخیره Suplus آب اضافی، مازاد آب زراعی Surplus water مساحی، سرشماری Survey حساسیت Susceptibility حساس Susceptible تعلیق Suspension جنس خنجرک Stratiotes گرهٔ مضاعف Square knot رباط نگهدارنده Suspensory ligament رباط نگهدارندهٔ میانی Suspensory ligament - median بخیه Sutrue مواد بخیه Suture material اشکال بخیه Suture patterns سوراخ متصل به نخ Swagged eyeless ۱. بلع، ماده بلعی، ۲. بلعیدن Swallow اتلاق Swamp باتلاقی، لجنزار Swampy دستهٔ حشرات Swarm نوار کن، ردیف‌کن، خط‌کن Swather پشت نوسانی Sway back عرق Sweat مجرای عرق Sweat canal غدهٔ عرق Sweat gland فرآیند مثل سازی پشم پوست Sweating process آغل عرق کُنی Sweat shed جاروب کردن، جاروب Sweep جاروب کردن Sweeping شیرین، دارای مزهٔ شیرین Sweet تیموس، لوزالمعده Sweetbread کرهٔ شیرین، کرهٔ نمک نزده Sweet butter شبدر شیرین Sweetclover مسمومیت با شبدر شیرین Sweetclover poisoning شبدر شیرین گل سفید Sweetclover - white شبدر شیرین گل زرد Sweetclover - yellow ذرت شیرین، ذرت شیرین رقم ساکاراتا Sweet corn خوراک گلوتن ذرت شیرین شده Sweetened corn gluten feed خوراک یولاف شیرین شده Sweetened oat mill feed خوراک شیرین، خوراک ملاس دار Sweet feed شیر شیرین، شیر معمولی Sweet milk سیب‌زمینی شیرین Sweet potatپودر سیب‌زمینی شیرین Sweetpotato meal تفالهٔ سیب‌زمینی شیرین Sweetpotato pulp سرور گوم شیرین، سورگو، ذرت خوشه‌ای شیرین Sweet sorghum علف خشک سورگوم شیرین، علف خشک ذرت خوشه‌ای شیرین Sweet sorghum hay تورم، ورم، آماس Swelling جنس سوریتا Swertia سوریتای پایا Swertia perennis خوک، ماده خوک، گراز Swine منگولهٔ دُم Switch همزیست Symbiont همزیستی دو جانبه Symbiosis به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور همزیستی Symbiotically تثبیت همزیستی ازت Symbiotic nitrogen fixation متقارن Symmitric Symmetrical تقارن Symmetry سمپاتیک Sympathetic هم‌بوم Sympatric پیوستهٔ گلبرگ، پیوستهٔ جام Sympetalous التصاق Symphesis هم‌نوع‌ها Symphyla جنس سمفیتون Symphytum سمفیتون Symphytum officinalo خانوادهٔ سیمپلوکاسه Symplocaceae انشعابات زایشی‌پنبه Sympodiaنشانه، علامت Symptom پشوندی است به‌معنی با، باهم Syn - سیناپس جفت شدن کروموزوم‌های متجانس در خلال اولین تقسیم با کاهش کروموزمی (میوز). این کرموزوم‌ها به‌صورت جفت کروماتید متصل به هم در ناحیهٔ سانترومر ظاهر می‌شوند. Synapsis راستهٔ سیبرانشی شکلان Syndranchiformes میوه فرآهم یا مجتمع Syncarp پیوسته برچه Syncarpous مفصل غضروفی Synchondrose همزمان‌سازی Synchronization همزمان‌سازی فحلی، همزمان کردن فحلی Synchronization - estrus بیماری سرطان سیب‌زمینی Synchytrium endobioticum نشانه‌های یک بیماری Syndrome یاخته‌های همراه Synergids همکوشی Synergism همکوش Synergist همکوشی Synergistic تأثیر همگون، اثر یا تأثیر همکوشی Synergistic effect همکوشیده Synergized سینگامی Syngamy پرچم‌های پیوستهٔ بساک Syngenesious مترادف Synonym مجموعهٔ همدید حشرات Synoptic insect collection مایع مفصلی Synovia مربوط مایع مفصلی Synovial مایع مفصلی Synovial fluid مایعات مفصلی و غلاف وتری Synovial sheath and joint ساختن مصنوعی Synthesis مصنوعی Synthetic الیاف مصنوعی Sythetic fibers موادّ مصنوعی Synthetics رقم ساختگی Synthetic variety گوسفند سوریه‌ای Syrian sheep جنس یاس شیروانی Syringa یاس شیروانی Syringa vulgaris سرنگ Syringe مگس‌های سیرفید Syrphidae شربت Syrup فرآورده فرعی شربت Syrup by product شربتی، غلیظ، چسبنده Syrupy روش، طریقه، سلسله، قاعده، نظم System قاعده‌دار Systematic عمومی Systemic عوامل عمومی Systemic factors تبدیل ریشهٔ دوم Square root transformation قندشناسی Saccharosuria مثمر ثمر کردن ، مفیدتر کردن با وسایل مصنوعی Season ۱.میز، ۲. جدول Table ته‌سفره، ضایعات یا پس‌مانده‌های غذائی Table scraps آب آشامیدنی Table waters خانوادهٔ تا کاسه Taccaceae مگسی است که از آن به‌عنوان شکارچی و انگل حشرهٔ برگخوار نارگیل استفاده شده‌است Tachinidae پُرضربانی قلب، تاشیکاردی Tachycardia زین و افسار، وسایل تیمار و آرایش اسب Tack لامسه، لمسی، مربوط به لمس Tactile ردیاب Tag نشان Tag زنجیر شمارهٔ گردن Tag chain جداسازی پشگل از پشم Tagging ۱. شماره گذاری حیوان، ۲. شماره تعیین هویت حیوان، شماره بره یا گوسفند Taging پشم ‎آغشته به پشگل Tags دُم Tail سردَم، بالای دُم Tail head رتیل Tailless whipscorpion آلودگی، آلودشدن، عفونی شدن Taint پذیرش نر Take عفونت ملایم ناشی از واکسن‌زنی Take سودبردن، منفعت بردن Take advantage ریشه‌دار شدن، ریشه‌دواندن Take root پودر تالک Talcum مرغزار علف بلند Tall - grass prairie روش پشم چینی تالی‌ها Talli hi method پی، پیه Tallow پیه‌ای، طعم‌پیه Tallowines (tallowy flavor) پروار کردن، چاق‌کردن Tallowing پیه‌مانند Tallowish چوب خط، چوب خط‌زدن، با چوب خط حساب کردن Tally حسابدار Tallman خانوادهٔ گز Tamaricaceae تمبرهندی Tamarind جنس گز از خانوادهٔ گزها Tamarix تمیس Tamarix communis گز معمولی Tamarix gallica گزانگبین Tamarix mannifera گزشاهی Tamarix stricta اهلی، رام کردن Tame چراگاه کشت‌دشه Tame pasture جنس کاسنی‌بری Tanacethum کاسنی‌بری Tanacethum vulgare پوست بلوط، پوست شاه‌بلوط Tanbark مسیر مسابقه Tanbark trail نارنگی Tangerine تانکاژ Tankage Tanked گرم‌کن آبشخور Tank heater پختن در مخزن یا دیگ بخار Tanking اتاق تانکاژ Tank room اسیدتانیک Tannic acid تانن، اسیدتانیک، اسیدگالیک Tannin دبّاغی، چرم‌سازی، پشم دباغی Tanning سوزن‌های نوک نیزه‌ای Taper cut needle کرم‌های پهن Tapeworms ریشهٔ اصلی Taproot آب شیر، آب معمولی Tap water رُنیل Tarantula جنس شیرداندان Taraxacum کاسنی‌زرد، شیردندان، گل‌قاصد Taraxacum leontodonte گل قاصد Taraxacum officinale کندجنبان Tardigrada توزین ظرف Tare وزن خالص ظرف Tare اهداف Targets گوسفند نژاد تارقی Targhee sheep جنس تارژیونیا Targionia تارژیونیای برگی Targionia thypophylla گوش فیل نواحی گرمسیر Taro ترخون Tarragon اسیدتارتاریک Tartaric acid گیلاس‌های مربائی Tart cherries تاسل Tassel مزه، مزه‌کردن، چشیدن Taste جوانه‌های چشائی، پرزهای چشائی Taste buds مزه کننده Taster تاتو، خالکوبی Tattoo خال کوبی Tatooing داربستی جناغی Tatura trellis مالیات جنسی Tax in kind تاکسیدرمی Taxidermy تاکسون، تاکسا Taxon رده‌بندی Taxonomy جنس سرخدار Taxus سرخدار مشعل Taxus baxxata پیوندشکمی مجموع موادغذائی قابل هضم Tdn تبدیل مجموع مواد غذائی قابل هضم به مگاکالری Tdn to mcal چای Tea خانوادهٔ چای، چاییان Teaceae گاز اشک آور Tear gas مسمومیت با مولیبدنوم، تارت Teart مولیبدنوز گاوها Teart of cattle بازی جنسی دادن Tease فحل یاب Teaser قوچ فحل یاب Teaser ram ۱. فحل یابی، ۲. بازی جنسی، عشقبازی Teasing سرپستانک Teat دهانک Teat cup فروبری سرپستانک‌های پستان در محلول ضدعفونی کننده Teat dipping سرپستانک‌ها Teats آموزش فنی Technical instruction خانوادهٔ تکوفیلاآسه Tecophilaeaceae جنس تسدالیا Teesdalla تسدالیا Teesdalla mdicinalis گوسفند دوساله Teg شبه بالپوش Tegmen شبه بالپوش‌ها Tegmina نشان‌دهنده تعداد قطعات Merous ماهیان استخوانی جدید، ماهیان استخوانی عصر حاضر Teleostei تله‌فاز Tlephase تلیوسپور Teliospore تلیوم، تلیوسپوردان Telium تمیک Temik مرطوب کردن، ترکردن، ملایم کردن، معتدل کردن، تعدیل کردن درجهٔ حرات، سرد یا گرم کردن، نرم کردن، باز پختن Temper ۱. شرایط صیحیح رطوبت غلات برای آسیاب کردن، ۲. سختی یا نرمی نسبی یک فلز در وسایل و ابزار، ۳. خلق و خوی نسبی یک حیوان، ۴. شیر آهک و غیره که برای تصفیه شربت در حال پخت به آن اضافه می‌شود Temper خُلق وخوی Temperament معتدل، ملایم Temperate منطقهٔ معتدله Temperate zone درجه حرارت، دما Temperature تب Temperature درجه حرارت محیطی Temperature - environmental بهرهٔ دمائی، ضریب‌دمائی Temperature quotient معتدل کردن درجه حرارت یا رطوبت Tempered گیجگاهی Temporal موقتی، غیردایمی Temporary علفزار موقتی Temporary meadow چراگاه موقتی Temporary pasture سیلوی موقتی Temporary silo دندان‌های شیری، دندان‌های موقتی Temporary teeth مستأجر Tenant چوپانی کردن، رمه‌بانی کردن Tend ترد، شکننده، ضعیف Tender تُرد کردن Tenderize تُرد شده Tenderized تردی، شکنندگی، حساسیت Tenderness زرد‌پی آشیل، وترآشیل، رباط آشیل Tendo achillis زردپی، رباط، وتر Tendon پیچک، تاک، پیچنده Tendril جنس کرم آرد Tenebrio گونه‌ای کرم آرد Tenebrio molitor گونه‌ای کرم‌آرد Tenebrio obscurus التهاب و تری مفصلی Tenosynovitis مقاومت کششی Tensile strenght برطرف کردن کشش Tension relieving آویخته‌های پوستی رفع کننده کشش Tension - relieving flaps بخیه‌های کششی Tension suture کشنده Tensor خانوادهٔ تنوئیپالپیده Tenuipalpidae کنهٔ قرمز پاکوتاه انار Tenuipalpus punicae ذرت مکزیکی Teosinte تراتوما Teratoma تره بانتین Terebenthine خانوادهٔ سماقیان Terebinthaceae بندواش، علاءگلی Terfil - big دورهٔ آبستنی Term انتهائی Terminal جوانه انتهائی Termminal bud پلیله گیاهی است از خانوادهٔ موردیان؛ میوهٔ این گیاه خاصیت مسهلی دارد Terminalla belerica خامه انتهائی Terminate style موریانه Termite تقسیمات سه قسمتی یک برگ یا برگچه Ternate خانودهٔ چای Ternstroemiaceae ترپن‌‌‌‌‌‌‌ها Terpenes سقزدار، دارای تربانتین Terpentinic پلکان، تراس Terrace زمینه، عوارض زمین، ناحیه، نوع زمین Terrain ترامیسین، هیدروکلروتتراسیکلین Terramycin یک طبقهٔ سنگی با نوع خاصی از سنگ در سطح آن TERRANE اکوسیستم خشکی Terrestrial ecosystem پشم غرب رودخانه میسوری Territory wool التیام به شیوهٔ نوع سوم Tertiary healing intention ساختمان ثالثیه Tertiary structure آزمون، آزمایش، امتحان، معاینه Test تلاقی آزمایشی Test cross تلاقی آزمایشی Test cross دوره آزمایش خوراک Test feeds period استحالهٔ بیضه Testicular degeneration ماده‌نمائی جنس‌نر Testicularfeminization کوچک‌شدن بیضه‌ها Testicular hypoplasia بیضه Testis تستوسترون Testosterone تستوسترون، هورمون‌تستوسترون Testostrone hormone وزن آزمایشی، وزن مادهٔ مورد آزمایش Test weight وزن ۱۰۰۰ دانهٔ هر بوشل Test weight per bushel کزازی Tetanic کزاز، تشنّج Tetanus پادزهر کزاز Tetanus antitoxin کزاز Tetany غش علفی Tetany - grass افسار کردن، بستن‌دام Tethering چهار فندقه Tetraakene خانوادهٔ تتراسنتراسه Tetracentraceae تتراسیکلین Tetracycline تتراد Tetrad اسیدتت

/ 0 نظر / 27 بازدید