پایان نامه های مدیریت شریف

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1

پایان نامه

کاربرد مدیریت دانش در توسعه مدیریت بازاریابی Knowledge Management Application in Developing Marketing Management

مدیریت دانش Knowledge Management / مدیریت بازاریابی Marketing Management / فرایند برنامه ریزی بازاریابی Marketing Planning Process

01-39084

2

پایان نامه

مبانی مدیریت اسلامی 

ساختار مدیریت اسلامی Islamic Management Structure / مبانی اندیشه غرب Western Thought Foundations / مبانی مدیریت اسلامی Islamic Management Foundations / مبانیمدیریت غربی Western Management Foundations / اصول مدیریت اسلامی Islamic Management Principles / علممدیریت اسلامی Islamic Management Science

44-35844

3

پایان نامه

مدیریت توسعه سیستمهای اطلاعاتی 

مدیریت MANAGMENT / برنامه نویسی Programming / ماشینی کردن Automation / نظام اطلاعاتی Information System

01-30880

4

پایان نامه

ارزیابی عملکرد مدیریت پروژه Project Management Performance Measurement

مدیریت پروژه Project Management / ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / موفقیت پروژه PROJECT SUCCESS / فرایند Process / معیار عملکرد Performance Index

44-39844

5

پایان نامه

طراحی سیستم یکپارچه مدیریت تدارکات و پشتیبانی در مدیریت پروژه 

مدیریت پروژه Project Management /مدیریت اطلاعات Information Management / طراحی Design / سیستم یکپارچه Integrated System / نمودار جریان داده Data Flow Diagram /مدیریت تدارکات پروژه Project Procurement Management

01-36604

6

پایان نامه

مدیریت ثروت افراد حقیقی از طریق تخصیص دارایی در ایران Wealth Management for Individuals through Asset Allocation in Iran

تخصیص دارایی Asset Allocation / بهینه سازی Optimization / دسته های دارایی Asset Classes / مدیریت ثروت Wealth Management / بیانیه سیاست سرمایه گذاری Investment Policy Statement (IPS)

44-42763

7

پایان نامه

چارچوب نوین مدیریت دانش مبتنی بر استاندارد PMBOK جهت ارتقا کارایی حوزهمدیریت ریسک پروژه A Novel Knowledge Management Framework based on PMBOK Standard to Achieve Efficiency in Project Risk Management

مدیریت پروژه Project Management /مدیریت خطرپذیری Risk Management /مدیریت دانش Knowledge Management / استاندارد مدیریت پروژه Project Management Standard (PMBOX) / افزایش بازدهی Efficiency Maximization

01-48082

8

پایان نامه

مدیریت مصرف آب در شهر تهران 

مدیریت تقاضا DEMAND MANAGEMENT / آب به حساب نیامده Unaccounted for Water (UFW) / نرم افزار اپنت OPNET SOFTWARE / مدیریت آب شهری URBAN WATER MANAGEMENT / آب بدون درآمد Non Revenue Water / تلفات پنهان Apparent Losses / تلفات حقیقی Real Losses

01-37040

9

پایان نامه

بررسی مدیریت روابط بامشتری از دیدگاه استراتژیک 

مدیریت روابط بامشتری. / استراتژی سازمانی Organizational Strategy / بازاریابی Marketing

44-34968

10

پایان نامه

تحلیل و پیشنهاد متدولوژی بکارگیری شاخص های عملکرد مدیریت در ارزیابی سازمان های پروژه محور توسط سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه (مطالعه موردی در شرکت راهبران پتروشیمی ایران) 

سیستم اطلاعات مدیریت پروژه Project Management Information System / مدل تعالی سازمانی Organizational Excellence Model / مدل بلوغ مدیریتپروژه سازمان Organizational Project Management Maturity Model / شاخص عملکرد کلیدی Key Performance Indicator (KPI) / مدیریت سبد پروژه Project Portfolio Management

44-40787

11

پایان نامه

طراحی سیستم جامع اطلاعات مدیریت جهت مدیریت بهینه مجموعه ماشین آلات راهسازی در سایت پروژه های عمرانی 

مدیریت MANAGMENT / بانک اطلاعاتی DataBase / تصمیم گیری Decision Making / ماشین آلات راهسازی. / نظام اطلاعات مدیریت Management Information System (MIS)

01-33056

12

پایان نامه

سیستم اطلاعات مدیریت پروژه های طراحی خودرو 

نظام اطلاعات مدیریت Management Information System (MIS) / بانک اطلاعاتی DataBase / خودرو ها Automobiles / صفحه وب اینترانت Internet Web Pages

01-33124

13

پایان نامه

سیستم اطلاعات مدیریت ستادجرایم زیست محیطی کشور 

نظام اطلاعات مدیریت Management Information System (MIS) / بانک اطلاعاتی DataBase / جریان اطلاعات Information Flow / محیط زیست ENVIROMENT / جرایم Fines / آلودگی آب Water Pollution

01-34653

14

پایان نامه

بررسی وضعیت ممیزی داخلی مدیریت منابع انسانی در بانک صنعت و معدنH.R.M Internal Auditing Assessment in Bank of Industry and Mine

مدیریت منابع انسانی Human Resources Management / ممیزی داخلی Internal Auditing / کنترل داخلی Internal Control / مدل کوزو Coso Model / مدیریت منابع انسانی Human Resources Management / استاندارد انجمن ممیزی داخلی Institude of Internal Auditors (IIA)Standard / عدم انطباق Non-Compliance

44-41212

15

پایان نامه

بررسی کیفی فرایند مدیریت ریسک در سرمایه گذاری های خطرپذیر 

سرمایه گذاری مخاطره ای VENTURE CAPITAL / مدیریت خطرپذیری Risk Management / فناوری پیشرفته HIGH TECHNOLOGY

44-38099

16

پایان نامه

بررسی وضعیت مدیریت دانش مشتریان و مدیریت تعامل با آنها در سیستممدیریت ارتباط با مشتریان در صنعت بیمه کشور (مطالعه موردی: بیمه های ایران، آسیا، البرز، دانا و پارسیان) Analyzing of Customer Knowledge Management and Customer Interaction Management in CRM in Insurance Industry of Iran (Case Study:Iran, Asia, Alborz,Dana and Parsian Insurance co.)

مدیریت ارتباط با مشتری Customer Relationship Management / مدیریتدانش مشتری Consumer Knowledge Management / صنعت بیمه Insurance Industry / مدیریت تعامل با مشتری Customer Interaction Management

44-46394

17

پایان نامه

کاربرد داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری Application of Data Mining in Customer Relationship Management

داده کاوی Data Mining / مدیریت ارتباط با مشتری Customer Relationship Management / بانکداری Banking / امتیازدهی اعتبار Credit Scoring / وام Loan / برآورد اعتبار Credit Evaluate

01-39789

18

پایان نامه

سیستم مدیریت صید 

صید Fisheries / شیلات. / مدیریت صید.

01-30067

19

پایان نامه

مدیریت دانش های کهنه و منسوخ، موردکاوی صنعت نرم افزار ایران Managing Old and Obsolete Knowledge: Exploring the Pattern of Unlearning Actions Based on Different Knowledge Types, The Case of Iranian Software Industry

دانش Knowledge / مدیریت دانش Knowledge Management / نرم افزار SOFTWARE / یادگیری سازمانی Organizational Learning / دانش های کهنه و منسوخ Old and Obsolete Knowledges / فراموشی فعال Active Forgetting

44-41802

20

پایان نامه

مدیریت موجودی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی فراابتکاری 

بهینه سازی Optimization / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / مدیریتموجودی Inventory Management / الگوریتم فرایابنده Meta Heuristic Algorithm / موجودی اطمینان Safety Stock / نقطه دریافت سفارش Reorder Point

51-47316

21

پایان نامه

نقد و بررسی نظام مدیریت کیفیت در شرکت مگاموتور با استناد به استاندارد ایزو 9004 و لزوم بکارگیری اصول مدیریت کیفیت جامع 

مدیریت MANAGMENT / کیفیت Quality / استاندارد Standard / ایزو 9004 Iso 9004 / شرکت مگاموتور. / نظام اطلاعاتمدیریت Management Information System (MIS)

01-33027

22

پایان نامه

سیستم اطلاعات مدیریت دراداره کل مخابرات استان یزد 

نظام اطلاعات مدیریت Management Information System (MIS) / مخابرات TELECOMMUNICATION / مخابرات استان یزد.

01-30856

23

پایان نامه

ارائه مدل مدیریت نگهداری پل ها درسازمان های بزرگ Developing a Sustainable Model for Bridge Maintenance in Big Organisations

مدیریت دارایی Asset Management / زیرساخت Infrasructure / تعمیر ونگهداری Maintenance / مدل دوره عمر Life Cycle Model / مدیریت نگهداری پل Bridge Maintenance

09-47188

24

پایان نامه

مدل سازی مدیریت پورتفولیو در سازمانهای چند کسب و کاره 

مدیریت سبد مالی Portfolio Management / مزیت رقابتی Competitive Advantage / سازمان چندکسب و کاره Diversified Firm /مدیریت ارتباط متقابل Interrelationship Management

44-38496

25

پایان نامه

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت دانش 

مدیریت دانش Knowledge Management / نظام اطلاعاتی Information System / فناوری اطلاعات و ارتباطات Information and Communication Technology (ICT) / مدل سطح بلوغ Maturity Level Model / دانش صریح Explicit Knowledge / دانش ضمنی Tacit Knowledge

44-35841

26

پایان نامه

اثر مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری بر وفاداری و حفظ مشتری در بخش مخابرات موبایل ایران The Impact of eCRM on Loyalty and Retention of Customers in Iranian Mobile Telecommunication Sector

مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری Electronic Customer Relationship Management / وفاداری مشتری Customer Loyalty / حفظ مشتری Customer Retention / مخابرات تلفن همراه ایران Iranian Mobile Telecommunication / اپراتورهای مخابراتی تلفن همراه Mobile Telecom Operators

54-42481

27

پایان نامه

مدیریت هزینه در پروژه ها مبتنی بر مدیریت ارزش کسب شده (EVM) Cost Management in Projects Based on Earned Value Management System

مدیریت هزینه Cost Management / ارزش به دست آمده Earned Value / بودجه بندی Budgeting / کنترل هزینه Cost Control / حساب های کنترلی Control Accounts / اجزای هزینه Cost Elements

01-42458

28

پایان نامه

سیستم عمومی مدیریت اطلاعات (جیمز) 

مدیریت MANAGMENT / اطلاعات Information

02-31325

29

پایان نامه

بررسی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان در بانک های ایرانی و تاثیر آن بر رضایتمندی مشتری (مطالعه موردی بانک ملت) 

مشتری Customer / مدیریت ارتباط با مشتری Customer Relationship Management / فناوری اطلاعات Information Technology / تجارت الکترونیکی Electronic Commerce / بانکداری الکترونیکی Electronic Banking / رضایت مشتری Customer Satisfaction / بانک ملت Mellat Bank / مدیریتالکترونیکی ارتباط با مشتری Electronic Customer Relationship Management

01-38332

30

پایان نامه

طراحی سیستم مدیریت پروژه 

مدیریت سیستم ها. / کنترل Control / راهسازی Construction Road

01-31078

31

پایان نامه

توسعه ابزار ممیزی انطباق نظام مدیریت پروژه سازمانها بااستاندارد مدیریتپروژه (2000 PMBOK (VERSION: مطالعه موردی شهرداری منطقه17تهران 

مدیریت پروژه Project Management / ابزار ممیزی Auditing Tools / قرارداد مهندسی عمران Civil Engineering Projects / مدیریت شهری URBAN MANAGEMENT / شهرداری منطقه17تهران. / استاندارد Standard / دانش مدیریت پروژه Project Management Body of Knowledge (PMBOK)

44-34698

32

پایان نامه

شناخت و بررسی شیوه ی رهبری و مدیریت غالب در سازمان های موفق ایرانی مطابق با "مدل شبکه مدیریتی" Defining and Investigating the Dominant Leadership Style in the Iranian Successful Organizations According to the Managerial Grid Model

رهبری Leadership / مدیریت سازمان BUSINESS MANAGEMENT / سبک رهبری Leadership Style / سازمان موفق Successful Organization / مدل شبکه مدیریتی Managerial Gride Model

54-41054

33

پایان نامه

مدلی برای مدیریت انرژی در توسعه صنعت سیمان A Model for Energy Management in Cement Industries Development in Iran

مدیریت انرژی Energy Management / آلاینده زیست محیطی Environmental Pollutant / برنامه ریزی خطی Linear Programming / توسعه صنعت سیمان Cement Industry Development / نظریه بنگاه در اقتصاد خرد Micro Economic Theory of Production / تامین تقاضای سیمان Cement Demand Provide / محدودیت های قانون بقای جرم و انرژی Constraints of Low of Conservation of Mass and Energy Conservation

01-40727

34

پایان نامه

مدیریت عملکرد با نگرش فرایندی - موردکاوی: شرکت فرآورده های گوشتی تهران 

مدیریت عملکرد PERFORMANCE MANAGEMENT / نگرش فرایندی PROCESS APPROACH / مدل Pipe PIPE MODEL / نرم افزار مدیریت TEN PERFORMANCE MANAGEMENT SOFTWARE / شرکت فرآورده های گوشتی تهران (سولیکو) TEHRAN MEAT PRODUCTS CO / شاخص Index

44-34659

35

پایان نامه

طراحی سیستم اطلاعات مدیریت MIS براساس فراروش SSADM درصنایع فلزی 

نظام اطلاعات مدیریت Management Information System (MIS) / روش ساختاری تحلیل و طراحی نظام ها(فراروش) METAL SEMICONDUCTORS MIS SSADM METHODOLOGY (STRUCURED SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN METHOD) / صنایع فلزی Metal Industries / سیستم های کاربردی نرم افزار Application Software Systems / سیستم های جامع Total Systems

01-32507

36

پایان نامه

مدیریت پیشگیرانه ادعا و مدیریت ادعای متقابل در پروژه های صنعت نفت ایرانClaims Prevention Management & Counter Claim Management in Oil Industry Projects of Iran

اختلاف Discrepancy / قرارداد Protocol / صنعت نفت Petroluem Industry / صنعت گاز Gas Industry / مدیریت پروژه Project Management / ادعا Claim / ادعای متقابل Counter Claim / حل و فصل اختلاف Dispute Resolution

09-43624

37

پایان نامه

مدل بلوغ مدیریت پروژه 

مدیریت پروژه Project Management / مدل سطح بلوغ Maturity Level Model /مدیریت برنامه Program Management / راهکار برتر Best Practice / مدل بلوغمدیریت پروژه سازمان Organizational Project Management Maturity Model

01-38221

38

پایان نامه

ارائه چارچوب تصمیم گیری مدیریت استراتژیک جهت مدیریت ماشین آلات و تجهیزات پروژه ای A Navol Strategic Decision Making Framework for Project Machines & Resources Management

طراحی بدیهی گرا Axiomatic Design / کارت امتیازی متوازن Balanced Scorecard / تصمیم گیری استراتژیک STRATEGIC DECESION MAKING / مدیریتاستراتژیک STRATEGIC MANAGEMENT / استراتژی INSourcing INSourcing Strategy / کارت امتیازی متوازن بدیهی گرا Axiomatic Balanced Scored Card

01-47044

39

پایان نامه

سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS) دربخش طراحی بدنه وقطعات خودرو 

نظام اطلاعات مدیریت Management Information System (MIS) / تکنیک های کامپیوتری Computer Techniques / نرم افزار اکسس ACCESS SOFTWARE / مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو AIRIC / خودرو ها Automobiles / بدنه خودرو Automobile Body

01-32855

40

پایان نامه

مدیریت ریسک: گروه بندی سهام با استفاده از شبکه های عصبی خودسازمانده 

مدیریت خطرپذیری Risk Management / تحلیل خوشه ای Cluster Analysis / نگاشت خودسازمانده Self-organizing Map (SOM) / بازار سهام Stock Market / انتخاب سهام Stock Selection / تمایز محصول Product Differentiaion

44-37418

41

پایان نامه

طراحی سیستم اطلاعات مدیریت امور مالی شرکت گاز استان ایلام 

نظام اطلاعات مدیریت Management Information System (MIS) / نمودار جریان داده Data Flow Diagram / نظام اطلاعاتی Information System / تشریح پردازش Process Description / فرهنگ داده ها Data Dictionary

01-38289

42

پایان نامه

چهارچوبی برای مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت گسترش انفورماتیک 

مدیریت ارتباط با مشتری Customer Relationship Management / مطالعه موردی Case Study / شرکت گسترش انفورماتیک ایران Iran Gostaresh Informatic Company

01-38838

43

پایان نامه

مشارکت عمومی - خصوصی در پروژه های زیرساخت ایران: مدیریت ریسک های قراردادی Public-Private-Partnership in Infrastructure Projects in Iran: Management of Contractual Risks

مدیریت خطرپذیری Risk Management / زیرساخت Infrasructure / روش اجرای پروژه Project Delivery Method / قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی Piblic-Private-Partnership Contracts

09-46760

44

پایان نامه

بررسی فرایند مدیریت الکترونیک در سازمان ها مطالعه موردی: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - معاونت فناوری اطلاعات 

مدیریت MANAGMENT / فناوری اطلاعات Information Technology / نظام اطلاعاتی Information System /مدیریت الکترونیکی Electronic Management

01-37855

45

پایان نامه

ارتقای نام تجاری از طریق مدیریت جامع تجربه مشتری 

نشان تجاری Brand / مدیریت جامع INTEGRATED MANAGEMENT / بازاریابی تجربی Experiential Marketing / تجربه مشتری Consumer Experience / نقطه تماس Touch Point / برندینگ هیجانی Emotional Branding

44-38442

46

پایان نامه

مطالعه عوامل موثر بر رضایتمندی و وفاداری مشتریان در طرح‌های خدماتی مدیریت ارتباط با مشتریان: موردکاوی گروه صنعتی ایران‌خودرو Studying the Factors Affecting Customer Satisfaction and Customer Loyalty from Customer Relationship Management Plans: Case of IranKhodro Company

کیفیت خدمات Service Quality /مدیریت ارتباط با مشتری Customer Relationship Management / رضایت مشتری Customer Satisfaction / وفاداری مشتری Customer Loyalty / گروه صنعتی ایران خودرو Iran Khodro Industrial Group / بهبود خدمات Service Recovery

44-49169

47

پایان نامه

طراحی مدل شی گرای نظام مدیریت پروژه بر اساس استاندارد آمریکایی PMBOX 

روش شناسی مدیریت پروژه Project Management Methodology / نظاممدیریت پروژه Project Management System / روش شی ءگرا Object-Oriented Method / استاندارد مدیریتپروژه Project Management Standard (PMBOX)

01-38045

48

پایان نامه

تجزیه وتحلیل گردش اطلاعات مدیریت سیستم بازاریابی وفروش ماشین سازی تبریز 

بازاریابی Marketing / ماشین سازی تبریز. / نظام اطلاعات مدیریت Management Information System (MIS)

01-31375

49

پایان نامه

بررسی و تبیین نقشه راه درس آموخته ها در مدیریت پروژه (مطالعه موردی: شرکت سپانیر) Considering Lessons Learned and Ascertaining Their Roadmap in Project Management (Case Study: Sepanir Company)

مدیریت دانش Knowledge Management / مدیریت پروژه Project Management / درس آموخته ها Lessons Learned / رویکرد نقشه راه Roadmap Approach

44-44731

50

پایان نامه

بررسی نیازمندی های استراتژیک مدیریت زنجیره تأمین بالادستی نفت Strategic Requirements of Petroleum Upstream Supply Chain Management

مدیریت زنجیره عرضه Supply Chain Management (SCM) / کارت امتیازی متوازن Balanced Scorecard / نیازمندی های استراتژیک Strategic Requirements / زنجیره تامین بالادستی نفت Petroleum Upstream Supply Chain / تحلیل همبستگی Balanced Scorecard

/ 0 نظر / 21 بازدید