مقالات بررسی(122)

. استفاده از آزمون دنباله ها و زنجیره مارکف جهت پایش خشکسالی در ایستگاه سینوپتیک سبزوار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: محمود نعمتی - حسن یزدانی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۰۲. تجزیه و تحلیل روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی دشت ارسنجان با استفاده از آزمون ناپارامتری من-کندال
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: سارا نژاد ملا علی شیرازی - سید امیر شمس نیا - رضا افشین شریفان
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۰۳. بررسی تأثیر کاربری اراضی بر نرخ رواناب و میزان آورد رسوب حوضه آبریز گیلارد استان تهران با استفاده از مدل ArcSWAT 10.1
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: نیما برزو - هادی عبدالعظیمی - رضا افشین شریفان
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۰۴. جنگلداری شهری: فرامطالعه موردی پارک جنگلی چیتگر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: الهام کیانی - حمیدرضا ناصری - سید محمد جعفری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۰۵. ارزیابی کارماتوگرافی و اثر آللوپاتیک ماده ی موثره درخت گردو (ژوگلون) بر جوانه زنی بذور گیاهان زراعی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: حمید رضا جوانمرد∗ - حسین مختاری کرچگانی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۰۶. بررسی روش های افزونگری سریع و دستیابی به بهترین ترکیب تنطیم کننده های رشد گیاهی موثر در وزن تر کالوس آلوئه ورا در شرایط درون شیشه ای
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: مسلم امیرمختارخانلو - بهنام بهروزنام - روح اله حسینی منفرد - حمیده رحیمی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۰۷. اثر هومات پتاسیم بر ویژگی های جوانه زنی ریحان سبز و بنفش تحت تنش کلرید سدیم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: مریم تقاء - فرشاد صادقی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۰۸. بررسی تاثیر تنش خشکی بر شاخصهای رشدی و درصد اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: حسین گرگینی شبانکاره - فرنوش صبوری - فریبا ساعدی - محمد رضا اصغری پور
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۰۹. اثرمثبت غلظتهای مختلف کبالت برصفات رشدی و مورفولوژیکی لوبیا سبز ( Phaseolus vulgaries L.) درشرایط گلخانه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: لیلا محمدی - محمد مجتبی کامل منش
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۱۰. بررسی اثر دور آبیاری و کاربرد سوپرجاذب بر روی برخی خصوصیات مورفولوژیکی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: سمیه مستکانلو - مهدی جورابلو - الهام دانایی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۱۱. ردپای اکولوژیکی: شاخصی برای بررسی توسعه پایدار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسنده: نسیم بخشی جهرمی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۱۲. بررسی اثر کاربرد اسیدسالسیلیک و چیتوسان بر برخی خصوصیات کمی و کیفی پس از برداشت میوه گوجه فرنگی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: هانیه پورفرزام - مسعود زاده باقری - زهرا کیخائی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۱۳. پاسخهای بیوشیمیایی گیاهچه های لوبیا آلوده با قارچ Fusarium oxysporum f. Sp.Phaseoli به تیمار بذری سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: افروز احمدی - ساغر کتابچی - علی مرادشاهی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۱۴. تأثیر ارتباط همزیستی پنج گونه میکوریزداخلی Glomus spp در القای مقاومت گیاه سیب زمینی آلوده به قارچ Rhizoctonia solani
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: الناز شهابی - صدیقه محمدی - علی کسرائیان
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۱۵. تأثیر ارتباط همزیستی پنج گونه میکوریزداخلی Glomus spp در شاخصهای رشدی گیاه سیب زمینی Solanum tuberosum
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: الناز شهابی - صدیقه محمدی - علی کسرائیان
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۱۶. گروه بندی و تعیین میزان تنوع بین جمعیتهای سیب بر اساس ژنهای مقاومت به بیماری لکه سیاه سیب در باغات استان اصفهان به کمک نشانگرهای اختصاصی SCAR و SSR
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: جمیله خسروانی - آنیتا نماینده
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۱۷. پاسخ های بیوشیمیائی گیاهچه های لوبیا آلوده به قارچ Fusarium oxysporum f.sp phaseoli بنزوتیادیازول ( BTH) و هیومیک اسید ( HA)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: حسنیه ری شهری زاده - ساغر کتابچی - علی مرادشاهی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۱۸. شناسایی عوامل قارچی خاکزاد دخیل در زوال مرکبات و فراوانی و پراکنش آن ها در استان هرمزگان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: حمید دولتی - صدیقه محمدی - مجید عسکری سیاهوئی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۱۹. نقش استحکام دیواره سلولی در برهمکنش گوجه فرنگی و Rhizoctonia solani
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: زهرا نوربخش - پریسا طاهری
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۲۰. بررسی تأثیر سالسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم گوایکول پراکسیداز و میزان پروتئین کل در گندم آلوده به Pratylenchus thornei
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: ساغر کتابچی - شیوا مجذوب - حبیب اله چاره گانی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۲۱. بررسی امکان کنترل شیمیایی قارچ Paecillomyces variotii عامل بیماری سرخشکیدگی درختان پسته با استفاده از سموم شیمیایی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: علی زارعی جلال آبادی - صدیقه محمدی - محمد مرادی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۲۲. برهمکنش دز علف کش ایمازتاپیر در کنترل علفهای هرز و عملکرد ارقام لوبیا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: محمد امانی بابادی - مصطفی اویسی - علیرضا افتخاریان
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۲۳. گروه بندی و بررسی الگوی باندی حاصل از نشانگرهای مولکولی اختصاصی در تشخیص ژن های مقاومت در درختان سیب (Malus domestica) استان اصفهان به بیماری آتشک (Fire Blight)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: مرضیه ربانی - مجتبی کامل منش
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۲۴. تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی (MIC) اسانس اسطوخودوس بر روی Pectobacterium carotovorum subsp. Carotovorum
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: مونا علایی - رویا رضائیان دلویی - محمد محسن زاده
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۲۵. تأثیر عناصر NPK بر کارایی قارچ Trichoderma در کنترل بیماری شانکر رایزوکتونیایی سیب زمینی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: نادیا امیری - صدیقه محمدی - علی کسراییان
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۲۶. تأثیر عناصر NPK بر کارایی قارچ Trichoderma در افزایش وزن و محصول گیاه سیب زمینی آلوده به شانکر رایزوکتونیایی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: نادیا امیری - صدیقه محمدی - علی کسراییان
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۲۷. بررسی رقابت تغذیه ای و قدرت کلونیزاسیون گونه های قارچ تریکودرما و باکتریهای آنتاگونیست علیه قارچ Macrophomina phaseolina جدا شده از طوقه و ریشه سویا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: نسترن ارشدی - صدیقه محمدی - ساغر کتابچی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۲۸. مطالعه ترجیح تخم ریزی و استقرار شپشه دندانه دار برنج Oryzaephilus surinamensis (Coleoptera, Silvanidae) روی برخی ارقام برنج محلی استان فارس در شرایط آزمایشگاهی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: الهام پورزائر - مجید فلاح زاده - ناصر فرار
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۲۹. برآورد آستانه ی پایین دمایی و نیاز گرمایی مراحل رشدونمو پروانه Galleria mellonella (L.) با استفاده از مدل خطی روز-درجه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: حسین رنجبراقدم - آرزو یوسفی پرشکوه - لادن صدیقی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۳۰. جدول زندگی جمعیت سفیدبالک یاس Aleuroclava jasmini (Hem.: Aleyrodidae) روی پرتقال محلی سیاه ورز در شرایط طبیعی در دزفول
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: سعید باقری - ابراهیم سلیمان نژادیان، - محمود شاهی کوتیانی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۳۱. بررسی اثر فنوکسی کارب به عنوان ترکیب شبه هورمون جوانی، روی پروانه مدیترانه ای آرد Ephestia kuehniella (Zell.) (Lepidoptera: Pyralidae
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: مهدی فتوحی - مهدیه مظفری
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۳۲. شبیه سازی و تخمین تغییرات رطوبت خاک در اعماق مختلف
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: بهادر پرهیزگار - سید امیر شمس نیا
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۳۳. تنوع و گوناگونی ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و ژنتیکی خاکهای منطقه درودزن در یک ردیف پستی بلندی و زمانی (استان فارس)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: زهرا عمادی - سید علی ابطحی - سیروس شاکری
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۳۴. شناخت کمی و کیفی کانیهای رسی با استفاده از آنالیز پراش پرتو ایکس در خاک های منطقه درودزن، استان فارس
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: زهرا عمادی - سید علی ابطحی - سیروس شاکری
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۳۵. تأثیر پوشش سنگریزه سطحی بر خصوصیات هیدرولیکی جریان و رواناب خروجی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: سارا کلبعلی - شجاع قربانی - مهدی نادری - نجیمه رشیدی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۳۶. تأثیر پوشش سنگریزه سطحی بر خصوصیات هیدرولیکی جریان و فرسایش شیاری بر اساس زمان و مکان تشکیل شیار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: سارا کلبعلی - شجاع قربانی - مهدی نادری - نجیمه رشیدی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۳۷. بررسی روند توزیع آلودگی سرب در اطراف یک بزرگ راه در جنوب غرب شیراز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: سید محمود انجوی نژاد - علی کسرائیان
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۳۸. آلودگی هوا و تاثیر آن بر سلامت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: علیرضا احمدی - مسعود برادران - غلامرضا مرداسی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۳۹. بررسی چگونگی تحول و تکامل وتعیین قابلیت و محدودیت های خاکهای بخشی از فضای سبز شهر بهارستان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: مسیحا کلیشادی - احمد جلالیان
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۴۰. توسعه پایدار و نابرابری استان های کشور ( با روش سیستم فازی)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: جلیل خداپرست شیرازی - نازنین فهندژ سعدی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۴۱. بررسی تعیین کننده های نگرش و نیت مروجان نسبت به کشاورزی پایدار: مطالعه موردی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: مسعود یزدان پناه - زهرا نامجویان شیرازی - مجتبی دهقانپور
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۴۲. راهبرد مشارکت گرایانه مردم محلی در مدیریت جامع حوزه های آبخیز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: زهرا نامجویان - مجتبی دهقانپور
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۴۳. بررسی عوامل موثر بر بیمه پذیری گندمکاران مطالعه موردی: شهرستان زرقان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: هما سالاری - حامد روستایی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۴۴. اثر سالسیلیک اسید و باکتری Bacillus subtilis برمیزان فنول کل گیاهچه های لوبیا آلوده به قارچ Fusarium oxysporum f.sp. Phaseoli
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: سعیده رحمتی - ساغر کتابچی - علی مرادشاهی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۴۵. اثر سالسیلیک اسید و باکتری Bacillus subtilis برفعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) در گیاهچه های لوبیا آلوده به قارچ Fusarium oxysporum f.sp. Phaseoli
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: سعیده رحمتی - ساغر کتابچی - علی مرادشاهی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۴۶. بررسی وضعیت خشکسالی در استان کرمانشاه (1392-1367) و راهکارهای مناسب کاهش اثرات آن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسنده: محمد صادق قاسمی آزادخانی
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۴۷. اثر آللوپاتیک علف هرز ارزنی سبز (Setaria viridis L.) بر جوانه زنی و پارامترهای رشد آفتابگردان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
نویسندگان: سمیه معصومی - منصوره معینی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۴۸. بررسی وضعیت گردشگری مذهبی دراستان گلستان (مطالعه موردی:امامزاده شیخان شهرستان علی آبادکتول)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
نویسندگان: سیده سمیرا میردیلمی - هاجر مزیدی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۴۹. آرامستان های تاریخی؛ مقاصدی پیش روی گردشگران فرهنگی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
نویسندگان: زاهد شفیعی - طاهره زارعی مزرعچه
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۵۰. ارزیابی مدیریتی سیستم حمل و نقل عمومی درون شهری در جهت دستیابی به حمل و نقل پایدار شهری(مطالعه موردی: شهر بیرجند)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
نویسندگان: یدالله غلام پور - مرتضی عراقی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۵۱. مقایسه اثرات زیست محیطی حمل ونقل ریلی و جاده ای بر توسعه پایدار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
نویسندگان: افشین رسولی - محمدمهدی خزایی - سعید باباخانی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۵۲. بررسی عوامل خوانایی ورودی شهرهای ایران نمونه موردی شهر زنجان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
نویسندگان: شهرام مینویی - رویا بازرگانی - مریم ابراهیمی
تعداد صفحات: ۲۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۵۳. ارزیابی نقش اولویت بندی مرمت پیاده روهای شهری در حرکت عابرین پیاده و توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی:بافت تاریخی شهر یزد)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
نویسندگان: محمدمهدی خبیری - ابوالفضل صلانی کاخکی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۵۴. اولویت سنجی ایستگاه های خط یک قطار شهری مشهد مقدس جهت برنامه ریزی TOD
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
نویسندگان: محمدحسن دهقان تنها - کامران موسی خانی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۵۵. ارزیابی ترکیب و توزیع فضایی لکه های سبز شهر مشهد با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
نویسندگان: مریم حاتمی - احد ستوده - محمدحسین مختاری - بهمن کیانی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۵۶. بررسی تأثیر کاربری زمین بر محیط زیست شهری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
نویسنده: علی رضایی مقدم
تعداد صفحات: ۲۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۵۷. بررسی تطبیقی شهر اطلاعاتی از دیدگاه ویلیام میچل و شهر عام از دیدگاه رم کولهاوس
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
نویسنده: سمانه زارع استحریجی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۵۸. خانه هوشمند گامی به سوی شهر هوشمند
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
نویسندگان: رقیه حاجی زاده طوسی - محمدرضا سمیعی - محمدقاسم موحدی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۵۹. حوزه های فنآوری و آزمایشگاه زندگی به عنوان نمونه ای از شهر هوشمند
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
نویسندگان: سهراب دل انگیزان - زینب خالوندی - شیما یاوری
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۶۰. بررسی جایگاه شبکه موردی بین خودرویی (VANET) در شهر هوشمند
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
نویسندگان: هدی اصلانی - اسدالله ابراهیم زاده
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۶۱. شناسائی و تعیین انواع بافت های شهری در شهر سبزوار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
نویسندگان: محمد سلمانی مقدم - داوود سمیعی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۶۲. ارزیابی و تحلیل سکونت گاههای غیررسمی با تاکید بر مسکن (چالشها و راهبردها) مطالعه موردی: محلهی قاسم آباد شهر زاهدان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
نویسندگان: عبدالغفور ریگی - زهرا احمدی - شمسی شیرانی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۶۳. مقایسه تطبیقی روشهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده با روشهای ساماندهی مناطق اسکان غیررسمی (نمونه موردی: شهر مشهد)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
نویسندگان: محمود محمدی - مهدی محرری - مرتضی اصغری
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۶۴. ارزیابی و تحلیل شاخص های تعیین محدوده بافتهای فرسوده شهری در ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
نویسندگان: محمدهادی درودی - علی خوشاب
تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۶۵. تحلیل لایه های ادراکی معماری شهری ایرانی اسلامی در پایتخت معنوی ایران (محدوده مورد مطالعه –بدنه بالا خیابان و پایین خیابان در شهر مشهد)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
نویسندگان: براتعلی خاکپور - مژگان پورعماد - نونا مسگرانی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۶۶. بررسی جایگاه و نقش بازار در شهرهای ایرانی- اسلامی (نمونه مورد مطالعه: بازار بزرگ ایرانی- اسلامی شهر جدید اندیشه)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
نویسندگان: بهار منوچهری - معصومه ترک - کتایون علیزاده
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۶۷. شناسایی نقش وجایگاه صنعت گردشگری مذهبی درآرمان شهر ایرانی- اسلامی از منظر مدیریت ساخت (مطالعه موردی: حوزه خدماتی شهرداری منطقه سه مشهد)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
نویسندگان: حسین آل سیدان - حامد حسن زاده رحمانی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۶۸. مبانی اندیشه ی اسلامی در شکل گیری فضای کالبدی آرمان شهر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
نویسنده: سیدهادی حسینی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۶۹. جایگاه پیاده راه سازی در ارتقاء کیفیت منظرشهری (مطالعه موردی: خیابان مسجد جامع شهر یزد)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
نویسندگان: علیرضا طاقه باف - حسین حاتمی نژاد - فاطمه پسند
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۷۰. برنامه ریزی توسعه ی پایدار با تاکید بر عوامل هویت شهری (نمونه ی موردی شهر دزفول)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
نویسندگان: محمد آذرکیش - فرزانه افضلی نیا
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۷۱. تجسم هنر اسلامی در فرهنگ ایرانی در راستای هویت بخشی به شهر و فضاهای شهری با تاکید بر طراحی پروژه بوستان خورشید
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
نویسندگان: سیدمسعود احمدی - ملیکا نفتی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۷۲. بررسی تطبیقی مکان گزینی مساجد محله ای در بافت قدیم و جدید به منظورارتقاء ساختار هویتی محلات (نمونه موردی مشهد)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
نویسندگان: جواد خدایی - مریم خزاعی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۷۳. بررسی میزان انطباق نابرابری های اجتماعی و فضایی نواحی هشت گانه شهر یزد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
نویسندگان: محمدحسین سرایی - سمانه ایرجی - فرزانه دستا
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۷۴. چیستی «شهر اسلامی»، بررسی دیدگاه ها و رویکردهای متفاوت درادبیات فارسی زبان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
نویسندگان: احسان بابائی سالانقوچ - محمد مسعود
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۷۵. بررسی نقش بازارهای سنتی در سازمان فضایی و ساختار کالبدی شهر ایرانی- اسلامی نمونه موردی: بازار سرشور مشهد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
نویسنده: پریسا کوشا
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۷۶. ارزیابی حس مکان در حرم امام رضا ع و تاثیر آن بر هویت معنوی شهر مشهد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
نویسندگان: فاطمه محمدی زارع - نسترن قصاب نژاد
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۷۷. ساخت فضایی شهر در ایران قبل و بعد از اسلام
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
نویسنده: احمد پوراحمد
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۷۸. شهر اسلامی و چشم انداز آینده آن از دیدگاه مکتب های جغرافیایی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
نویسنده: محمدعلی احمدیان
تعداد صفحات: ۲۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۷۹. معنا و مفهوم شناسی شهر ایرانی- اسلامی؛ مبانی نظری و مصداق ها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
نویسنده: محمدرضا بمانیان
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۸۰. راهبردها و علل عمران شهر در احادیث اهل بیت علیهم السلام
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
نویسنده: محمدرضا جواهری
تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۱۱۹۰۸۱. بررسی مولفه ها و شاخص های شهر اسلامی با تاکید بر نقش و اهمیت فرهنگ سازی در تحقق الگوی شهرسازی اسلامی- ایرانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
نویسندگان: ابوالفضل مشکینی - علی رضایی مقدم
تعداد صفحات: ۲۹ | زبان

/ 0 نظر / 23 بازدید