فرهنگ انگلیسی فارسی حرف A

 

English_WordFarsi_Wordarming system سیستم مسلح کنندهعلوم نظامى : دستگاه مسلح کننده arming vane پروانه مسلح کنندهعلوم نظامى : پروانه مسلح کننده بمب arming wire سیم مسلح کنندهعلوم نظامى : سیم ضامن arming مسلح شدنعلوم نظامى : مسلح کردن armistise اتش بس ،متارکه جنگقانون ـ فقه : عبارت است از توقف عملیات جنگى با موافقت طرفین محاربه اتش بس ممکن است کامل یعنى شامل کلیه عملیات جنگى و در جمیع میدانهاى نبرد باشد و نیز ممکن است محلى یعنى فقط مربوط به قسمت معینى از میدان جنگ و به مدت محدود باشد armless بى دست ،بى اسلحه armlock ورزش : گرفتن بازوى حریف و کشیدن ان با فشار به پشت ارنج ،فن ایپون سئوناگه armor basis قطر زرهعلوم نظامى : پوشیده با زره armor bearer مسلح ،حامل اسلحهعلوم نظامى : زرهدار armor group گروه زرهىعلوم نظامى : گروه زره تانک armor piercing capped داراى کلاهک ثاقبعلوم نظامى : گلوله با کلاهک ثاقب armor piercing ثاقبعلوم نظامى : ضد زره armor plate planer علوم مهندسى : ماشین رنده ورق زرهى armor plate rolling mill علوم مهندسى : دستگاه نورد ورق زرهى armor plate زره ،حفاظ یا پوشش زرهىعلوم مهندسى : ورق زرهىعلوم نظامى : زره دار کردن پوشاندن با زره armor protection حفاظت زرهىعلوم نظامى : حفاظت در مقابل ادوات زرهى پوشش زرهى armor sweep علوم نظامى : عملیات پاکسازى زرهى armored artillery توپخانه زرهدار( خودکششى)علوم نظامى : توپخانه زرهى armored cable الکترونیک : کابل مسلح armored car علوم نظامى : زره پوش armored cavalry علوم نظامى : سوار زرهى armored hose علوم مهندسى : لوله لاستیکى زره دار armored infantry پیاده زرهىعلوم نظامى : پیاده مکانیزه armored reconnaissance vehicle علوم نظامى : خودروى شناسایى زرهى armored vehicle خودروى زرهى ،خودروى زرهدارعلوم نظامى : زرهپوش armored زرهدارعلوم نظامى : زرهى armoring غلاف دار،زره پوشعلوم مهندسى : زرهى armory (armoury) قورخانه ،اسلحه خانهعلوم نظامى : کارخانجات اسلحه سازى armory training اموزش جنگ افزاردارىعلوم نظامى : اموزش اسلحه سازى armour-bearer سلاحدار armour-clad زره پوش ،زره دار armour-plated زره دار،زره پوش armoured مسلح ،تقویت شدهمعمارى : فولادگذارى شده armourer اسلحه ساز،زره ساز armouring میله تقویت ،سلاحمعمارى : جوشن armoury اسلحه خانه ،اسلحه ،قوزخانه armpoll ورزش : کشش دست شناگر arms (call on) حاضر به تیرعلوم نظامى : حاضر به تیر کردن فرمان حاضر به تیر arms (fly to) دست به اسلحه بردنعلوم نظامى : اماده جنگ شدن به تفنگ arms (shoulder) دوش فنگعلوم نظامى : فرمان دوش فنگ arms (to bear) مسلح شدنعلوم نظامى : حمل اسلحه کردن arms (under) صفى ،تحت سلاحعلوم نظامى : زیر سلاح arms control measures مقررات کنترل جنگ افزارعلوم نظامى : اقدامات کنترلى جنگ افزار arms control کنترل جنگ افزارعلوم نظامى : کنترل سلاح arms material position علوم نظامى : شغل همه رسته اى arms جنگ افزار،نشان دولتى ،نیرو( نیروهاى مسلح)علوم نظامى : نیرو armscye جاى استین armstand dive ورزش : بالانس برگشت ،شیرجه توام با بالانس armstand کلمات مرتبط(armstand): armstrong سیستم اجراى فرامین مربوط به مسلح کردن ماسوره موشکهاعلوم نظامى : سیستم عمل کننده فرامین موشک هدایت شونده army 1 علوم دریایى : - ground forces army 2 (mil) علوم دریایى : ارتش army aircraft هواپیمایى نیروى زمینىعلوم نظامى : هواپیماهاى نیروى زمینى army airdefense command post علوم نظامى : پاسگاه فرماندهى پدافند هوایى نیروى زمینى army alpha test روانشناسى : ازمون الفاى ارتش army artillery توپخانه ارتشعلوم نظامى : توپخانه نیروى زمینى army assault team علوم نظامى : تیم هجومى نیروى زمینى army attache علوم نظامى : وابسته نظامى army aviation هواپیماى نیروى زمینىعلوم نظامى : هوانیروز army aviator خلبان نیروى زمینىعلوم نظامى : خلبان هوانیروز نیروزفر army base پایگاه نیروى زمینىعلوم نظامى : پادگان نیروى زمینى army beta test روانشناسى : ازمون بتاى ارتش army class manager activity سازمان مدیریت طبقه بندى اماد در نیروى زمینىعلوم نظامى : مدیریت طبقه بندى اماد army classification battery test ازمون کارایى پرسنلىعلوم نظامى : ازمون قابلیت انفرادى army commander فرمانده ارتشعلوم نظامى : فرمانده نیروى زمینى شرکت کننده در عملیات فرمانده قسمت زمینى army component علوم نظامى : نیروى زمینى شرکت کننده در عملیات یکان زمینى شرکت کننده در عملیات مشترک قسمت زمینى army corpa سپاه ،ستون army corps سپاه هاى ارتشعلوم نظامى : سپاه هاى نیروى زمینى army deposit fund سپرده پولى پرسنل نیروى زمینىعلوم نظامى : پس انداز انفرادى افراد army depot علوم نظامى : امادگاه نیروى زمینى army forces نیروهاى زمینىعلوم نظامى : نیروهاى ارتشى یکانهاى ارتشى army general staff ستاد عمومى ارتشعلوم نظامى : ستاد نیروى زمینى army genetal classification test (agct) روانشناسى : ازمون طبقه بندى عمومى ارتش army group علوم نظامى : گروه ارتش army in the field ارتش مستقر در صحنه عملیاتعلوم نظامى : نیروى زمینى در صحنه عملیات army landing forces علوم نظامى : نیروى زمینى شرکت کننده در عملیات اب خاکى نیروى زمینى پیاده شونده در ساحل army management structure علوم نظامى : سازمان مدیریت نیروى زمینى army material command علوم نظامى : فرماندهى اماد نیروى زمینى army material program علوم نظامى : برنامه تهیه اماد نیروى زمینى army national guard علوم نظامى : گارد ملى وابسته به نیروى زمینى army nurse corps قسمت پرستارى ارتشعلوم نظامى : قسمت پرستارى نیروى زمینى army of observation عده دیدبانى army of occupation نیروى اشغالگر،ارتش فاتح ،نیروهاى اشغالىقانون ـ فقه : ارتش اشغالگرعلوم نظامى : نیروى اشغال کننده army operations center مرکز عملیات نیروى زمینىعلوم نظامى : مرکز عملیات ارتش army personnel center علوم نظامى : مرکز عملیات پرسنلى نیروى زمینى army personnel system علوم نظامى : سیستم عملیات پرسنلى نیروى زمینى army post office پستخانه نیروى زمینىعلوم نظامى : شعبه پستى نیروى زمینى army postal clerk علوم نظامى : متصدى پست ارتشى army program memorandum لایحه برنامه هاى نیروى زمینىعلوم نظامى : لایحه برنامه هاى ارتشى army ready material program علوم نظامى : برنامه بهبود امادگى رزمى اماد army regulation نظام نامه ارتشىعلوم نظامى : مقررات ارتشى army reserve command علوم نظامى : فرماندهى احتیاط نیروى زمینى قسمت احتیاط ارتش army reserve احتیاط نیروى زمینىعلوم نظامى : قسمت احتیاط نیروى زمینى army service area منطقه سرویس نیروى زمینىعلوم نظامى : منطقه عقب ارتش army staff ستاد نیروى زمینى ،ستاد ارتشعلوم نظامى : ستاد نظامى army standard score علوم نظامى : نمرات استاندارد و اندازه هاى بدنى افراد army stores فروشگاه ارتش army terminals باراندازهاى نظامىعلوم نظامى : سکوهاى نظامى باراندازهاى نیروى زمینى army training and evaluation program برنامه اموزش و ارزیابى یکانهاى نیروى زمینى( ارتپ)علوم نظامى : برنامه اموزش و ارزیابى یکانهاى نیروى زمینى army training program برنامه اموزش نیروى زمینىعلوم نظامى : برنامه اموزش نظامى army training test علوم نظامى : راهنماى ازمایشات یکانهاى ارتشى راهنماى ازمایش یکانها army troops یکانهاى رده ارتشعلوم نظامى : عده هاى ارتشى یکانهاى نیروى زمینى arndt-eistert synthesis شیمى : سنتز ارنت - ایسترت arndt کلمات مرتبط(arndt): arnica ارنیقه ،چشم گاو aroad کلمات مرتبط(aroad): arock کلمات مرتبط(arock): aromatic vinegar محلول سرکه و کافور aromatic hydrocarbons شیمى : هیدروکربنهاى اروماتیک aromatic-aliphatic compound ترکیب اروماتیک - الیفاتیکشیمى : ارن aromaticity خصلت اروماتیکىشیمى : اروماتیسه aromatise خوشبو ساختن aromor thickness ضخامت زرهعلوم نظامى : قطر زره aromor کلمات مرتبط(aromor): aroom کلمات مرتبط(aroom): arose لشگر arounditself کلمات مرتبط(arounditself): arousal threshold روانشناسى : استانه انگیختگى arousal روانشناسى : انگیختگى arpanet کامپیوتر : Advanced Research Projects Agencyاژانس پروژه هاى پیشرفته تحقیقاتى ارپانت arraignment اتهام ،احضار به محکمه ،تعقیب arramgement ارایشروانشناسى : ترتیب arrangement for payment by instalment تقسیطقانون ـ فقه : قسط بندى arrangemment کلمات مرتبط(arrangemment): arrangments کلمات مرتبط(arrangments): array index number کامپیوتر : عدد شاخص ارایه array processor کامپیوتر : پردازشگر ارایه arrayal صف ارایى ،صف arrears of debt قانون ـ فقه : دیون معوقه arrears of rent قانون ـ فقه : اجور معوقه arrears of taxes قانون ـ فقه : بقایاى مالیاتى arrears پرداختهاى معوققانون ـ فقه : دیون معوقهبازرگانى : بدهیهاى عقب افتاده arrefication رقیق سازى ،ترقیق ،لطیف سازى ،لطافت arrendare قانون ـ فقه : اجاره دادن ملک یا زمین به طور سالانه arrenge کلمات مرتبط(arrenge): arrengement of the reonforcement عمران : توزیع اماتور arrengement عمران : ترتیب دادن arrentation قانون ـ فقه : پروانه یا جواز بهره بردارى ار اراضى جنگلى در ازاى پرداخت اجاره سالانه معین arrest of judgment قانون ـ فقه : سرباز زدن قاضى از صدور حکم پس از اعلام نظر هیات منصفه به علت مطالبى که در مدارک ارائه شده به نظر رسیده و انهارا غلط یا قابل نقض قلمداد کند . به عبارت دیگر خوددارى قاضى از صدور راى است تا رفع اشتباهات موجود arrest warrant قانون ـ فقه : قرار توقیف arrester gear علوم دریایى : سیم نگهدارنده arrester کلمات مرتبط(arrester): arresting barrier علوم نظامى : چتر کم کننده سرعت هواپیما در روى باند arresting gear علوم هوایى : قلابى براى نگه داشتن هواپیما هنگام فرود در فاصله کمعلوم نظامى : دستگاه کم کننده سرعت هواپیما در روى باند دستگاه مهار هواپیما arresting net stanchion علوم نظامى : قلاب تور مهار هواپیما arresting sheave span علوم نظامى : محوطه ریل و سرسره مهار هواپیما arresting sheave ریل و سرسره مهار هواپیماعلوم نظامى : پل مهار هواپیما arresting system cycle time علوم نظامى : زمان تناوب سیستم مهار هواپیما arresting system payout علوم نظامى : بازده سیستم مهار هواپیما arresting system purchase element علوم نظامى : وسیله ضربه گیر سیستم مهار هواپیما arresting system reset unit علوم نظامى : متوقف کننده سیستم مهار هواپیما arresting system runout علوم نظامى : محوطه دویدن سیستم مهار هواپیما arret حکم محکمهقانون ـ فقه : قضاوت arretted قانون ـ فقه : متهم arrhythmia روانشناسى : بى نظمى arris fillet joint معمارى : اتصال فرنگى arris زاویه خارجى ،نبش arrival rate کامپیوتر : نرخ ورود arrive at a conclusion قانون ـ فقه : اتخاذ تصمیم کردن arrived in paris وارد شدم ،وارد پاریس شدم ،در پاریس arrived کلمات مرتبط(arrived): arrives کلمات مرتبط(arrives): arrow block معمارى : بلوک پیکانى arrow diagram عمران : نمودار بردارى arrow keys کامپیوتر : کلیدهاى جهت arrow rest ورزش : تکیه گاه تیر روى کمان arrowhead ورزش : نوک تیر arrowheaded نوک تیز،میخى arrowroot اروروت ( قسمى گیاه نشاسته اى) ،نشاسته اى که از ریشه اوروت گرفته میشود arrows کلمات مرتبط(arrows): arsacid (پادشاه ) اشکانى arsenic (as) علوم هوایى : ارسنیک arsenide علوم هوایى : ارسناید شدن arsonval meter movement الکترونیک : سنجه ارسنوال arsonval کلمات مرتبط(arsonval): art bronze علوم مهندسى : برنز صنعتى art casting علوم مهندسى : ریخته گرى صنعتى art of drawing معمارى : هنر ترسیم رسم art therapy روانشناسى : هنر درمانى artaxerxes اردشیر artem کلمات مرتبط(artem): arteries کلمات مرتبط(arteries): arteriography رگ نگارىروانشناسى : نبض نگارى arteriology شریان شناسى arteriotomy برش یا گشایش شریان arterities کلمات مرتبط(arterities): artesian وابسته بشهرى درفرانسه artfully بحیله ،با نیرنگ ،ماهرانه artfulness حیله گرى ،زیرکى arth کلمات مرتبط(arth): arthralgia درد مفاصل ،دردبند arthrography شرح مفاصل arthrology بند شناسى ،مفصل شناسى arthropod vector کنه خونخوارعلوم نظامى : کنه ارتروپود arthropod جانور مفصل دار arthropoda جانوران مفصل دار،بند داران arthrosis روانشناسى : استحاله مفصلى arthur performance scale روانشناسى : مقیاس عملکردى ارتور arthur کلمات مرتبط(arthur): articlcs of virtu کالاهاى صنعتى و کهنه و کمیاب articlcs کلمات مرتبط(articlcs): article 1 had two notes ماده یکم دو تبصره ( یا اگاهى ) داشت article of a building by law معمارى : ائین نامه ساختمان article of a company قانون ـ فقه : اساسنامه شرکت article of association قانون ـ فقه : اساسنامه شرکت article of roup قانون ـ فقه : اموال مورد حراج articled clerk بازرگانى : کاراموز articled کلمات مرتبط(articled): articles of association قانون ـ فقه : اساسنامه articles of assosiation بازرگانى : اساسنامه شرکت articles of food موادغذایى یا خوراکى articles of war قانون نظامى ،قوانین جنگىقانون ـ فقه : قوانین داد رسى نظامى articles کلمات مرتبط(articles): articular sensations روانشناسى : احساسهاى مفصلى articular بندى ،مفصلى articulata جانوران حلقه دار articulated connecting rod علوم هوایى : شاتون فرعى articulated jack علوم مهندسى : جک مفصلى articulated machine lamp علوم مهندسى : چراغ مطالعه با گردن تاشو articulated pipe لوله تاشو( مفصلى)علوم مهندسى : لوله تاشو articulated rotor علوم هوایى : روتور مفصلى articulated shaft علوم مهندسى : محور مفصلى articulated vehicle علوم مهندسى : وسیله نقلیه مفصلى articulated بند بندعلوم مهندسى : مفصلى articulately شمرده ،جدا جدا articulation wales معمارى : چوب بست مفصلى artieles of association شرکت ناور artieles کلمات مرتبط(artieles): artifical leather علوم مهندسى : چرم مصنوعى artifical light علوم مهندسى : روشنایى مصنوعى artifical silk علوم مهندسى : ابریشم مصنوعى artifical کلمات مرتبط(artifical): artificalism روانشناسى : ساخته پندارى artifici tooth دندان مصنوعى یا ساختگى یاعملى یا دستى artifici کلمات مرتبط(artifici): artificial aging علوم هوایى : افزایش استحکام الومینیوم artificial aids ورزش : وسایل کمکى artificial antenna الکترونیک : انتن کمکى artificial climbing ورزش : صعود مصنوعى artificial daylight فلق ظاهرىعلوم نظامى : سپیده دم مصنوعى artificial delay line الکترونیک : خط تاخیر artificial expended clay عمران : رس منبسط شده مصنوعى artificial ground الکترونیک : زمین مصنوعى artificial horizon افق مجازىعلوم هوایى : یکى از الات اصلى کابین خلبان که وضعیت هواپیما را نسبت به افق نشان میدهدعلوم نظامى : افق مصنوعى artificial intelligence هوش مصنوعىکامپیوتر : هوش ساختگىروانشناسى : هوش ماشینى artificial lake معمارى : دریاچه مصنوعى artificial lighting معمارى : روشنائى مصنوعى artificial magnet الکترونیک : مغناطیس صنعتى artificial mother اسباب جوجه پرورى artificial persons قانون ـ فقه : اشخاص حقوقى artificial recharge عمران : تغذیه مصنوعى artificial route مسیر مصنوعى( کوهنوردى)ورزش : مسیر مصنوعى artificial satellite ماهوارهنجوم : قمر مصنوعىعلوم دریایى : syn : satellite 2 artificial silk شیمى : ابریشم مصنوعى artificial stone سنگ مصنوعىمعمارى : سنگ ساختمانى artificial suporters ورزش : وسایل محافظتى artificialize مصنوعى کردن artificially بطور مصنوعى یا ساختگى artill کلمات مرتبط(artill): artillery (heavy) علوم نظامى : توپخانه سنگین artillery (light) علوم نظامى : توپخانه سبک artillery (medium) علوم نظامى : توپخانه متوسط artillery (very heavy) علوم نظامى : توپخانه خیلى سنگین artillery ammunition علوم نظامى : مهمات توپخانه artillery annex پیوست توپخانه( به طرح اتش)علوم نظامى : پیوست توپخانه artillery battalion علوم نظامى : گردان توپخانه artillery branch علوم نظامى : رسته توپخانه artillery brigade علوم نظامى : تیپ توپخانه artillery carriage قنداق توپعلوم نظامى : قنداق سلاح توپخانه artillery chart علوم نظامى : طرح تیر توپخانه artillery corps قسمت توپخانهعلوم نظامى : رسته توپخانه artillery fire plan علوم نظامى : طرح اتش توپخانه artillery group علوم نظامى : گروه توپخانه artillery liaison officer علوم نظامى : افسر رابط توپخانه artillery mount قنداق توپخانه ،سکوى توپخانهعلوم نظامى : سکوى نصب artillery piece قبضه توپخانهعلوم نظامى : جنگ افزار توپخانه artillery preparation تیر تهیه توپخانهعلوم نظامى : اتش تهیه توپخانه artillery-man توپچى artiodactyla سم شکافتگان artist's workshop studio معمارى : کارگاه هنرى artistans ارباب حرف ،افزار مندانقانون ـ فقه : صنعتگران artiste اوازه خوان یا رقاص ،هنرور artistic aptitude روانشناسى : استعداد هنرى artistical هنرى ،هنرنما،هنرامیز،صنعتى artlessly بطور ساده یاغیر صنعتى artlessness سادگى ،بى هنرى arts کلمات مرتبط(arts): artspeak کامپیوتر : یک زبان برنامه نویسى است براى کمک به استفاده کنندگان کم تجربه طراحى شده است arttibute کلمات مرتبط(arttibute): arument کلمات مرتبط(arument): arvicide کرم حشره کش ،که کرم حشره را میکشد ary کلمات مرتبط(ary): arylamine شیمى : اریل امین arylboronic acid شیمى : اریل بورونیک اسید arylboronic کلمات مرتبط(arylboronic): aryne شیمى : ارین as a deposit قانون ـ فقه : امانتا" as a matter of fact حقیقت امر اینست که خوب بخواهید بدانید as a partial payment على الحساب as a present برسم پیشکشى as a proxy قانون ـ فقه : وکالتا" as a rule معمولا as a warning to others براى عبرت دیگران as compared to نسبت به ،در مقابل as early aspossible هر چه بیشتر،هر چه زودتر as ever هرقدر( که)،مانند همیشه as far as i can see انچه من مى فهمم autoanalyzer شیمى : خود کافنده autocar اتومبیل autocentric روانشناسى : خود محور autochart کامپیوتر : خودنما autocompetition روانشناسى : رقابت با خود autoconsumption بازرگانى : خود مصرفى autocorrelation خود همبستگى( دراقتصاد سنجى)بازرگانى : خود همبستگى autocratically بطور مطلق ،مستقلانه autocycle علوم مهندسى : موتورسیکلت autodyne reception موجگیرى اتودینىالکترونیک : موجگیرى زنه اى autodyne کلمات مرتبط(autodyne): autoexec-bat کامپیوتر : در DOS یک فایل دسته اى است که هنگام روشن شدن کامپیوتر یا شروع مجدد کار دستگاه فعال مى شود autoexec کلمات مرتبط(autoexec): autofeather علوم هوایى : فدر خودکار autogenetic زیست شناسى : خودزا autogenous welding علوم مهندسى : جوشکارى خودکار autognosis روانشناسى : خودشناسى autographical دستخط مولف ،خودنویس autography دستخط،چاپ سنگى ،باصمه autogyro علوم هوایى : هواپیمایى سنگین که توسط چند رتور حرکت میکند autoharp سنتورى که در ان بعضى از سیمها را خفه میکنند تا سیمهاى ازاد صدا کنند autoigintion point شیمى : نقطه افروزش خود به خود autoigintion کلمات مرتبط(autoigintion): autoinoculation تلقیح کسى با مایه بدن خودش autokinesis روانشناسى : حرکت خودزاد autokinetic effect روانشناسى : اثر حرکت خودزاد autokinetic کلمات مرتبط(autokinetic): autoloader ورزش : اسلحه خودکار یا نیمه خودکار autology معرفت النفس automated data processing کامپیوتر : پردازش داده به صورت خودکار automated flowchart کامپیوتر : ترسیم نمودار به صورت خودکار automated intelligence file علوم نظامى : پرونده اطلاعاتى کامپیوترى automated office کامپیوتر : دفتر خودکار automated purchasing بازرگانى : خرید بصورت اتوماتیک automated teller machine ماشین سخنگوى خودکارکامپیوتر : ماشین تحویل خودکار automated کلمات مرتبط(automated): automatic action روانشناسى : ناهشیارکارى automatic adjustment قانون ـ فقه : تهاتر قهرى automatic aiming الکترونیک : تعقیب خودکار automatic annunciator الکترونیک : زنگ احضار خودکار automatic approach and landing علوم نظامى : روش کنترل خودکار سرعت و مسیر هواپیما در تقرب automatic balance شیمى : ترازوى خودکار automatic bar machine علوم مهندسى : دستگاه میله دار خودکار automatic bass compensation الکترونیک : بمرسان خودکار automatic behavior روانشناسى : رفتار خودکار automatic boring machine علوم مهندسى : دستگاه درل خودکار automatic buret شیمى : بورت خودکار automatic c bias الکترونیک : ولت شبکه خودکار automatic carriage کامپیوتر : تعویض خودکار automatic carrier landing system علوم نظامى : سیستم کنترل فرود خودکار براى هواپیما automatic circuit breaker علوم مهندسى : کلید قطع کننده مدار خودکارالکترونیک : مدارشکن خودکار automatic coding کامپیوتر : برنامه نویسى به صورت خودکار برنامه نویسى خودکار automatic control technology علوم مهندسى : تکنولوژى اتوماتیک کنترل automatic controller علوم مهندسى : مراقب خودکارالکترونیک : دستگاه فرمان automatic coping lathe علوم مهندسى : ماشین تراش خودکار automatic cutout فیوز اتوماتیکعلوم مهندسى : قطع خودکار automatic data handling سیستم مبادله خودکار اطلاعاتعلوم نظامى : سیستم کامپیوترى مبادله اطلاعات as far as in me lies انچه از من بر مى اید،تا انجا که در حدود توانایى من است association for women in computing سازمان حرفه اى و غیرانتفاعىکامپیوتر : متشکل از افرادى که پردازش کامپیوتر علاقه مند هستند association in information systems professionalsکامپیوتر : انجمن متخصصین سیستم هاى اطلاعاتى association method روانشناسى : روش تداعى association neuron روانشناسى : نورون ارتباطى association nuclei روانشناسى : هسته هاى ارتباطى association of ideas تداعى اندیشه ها( تداعى معانى)قانون ـ فقه : تداعى معانىروانشناسى : تداعى اندیشه ها association pathway روانشناسى : گذرگاه ارتباطى association psychology روانشناسى : روانشناسى تداعى گرا association school روانشناسى : مکتب تداعى association test روانشناسى : ازمون تداعى association time روانشناسى : زمان تداعى associationa of computer programmers and analystsکامپیوتر : انجمن برنامه نویسان و تحلیلگران کامپیوتر associationa کلمات مرتبط(associationa): associationism روانشناسى : تداعى گرایى associationist روانشناسى : تداعى گرا associations کلمات مرتبط(associations): associative facilitation روانشناسى : سهولت ناشى از تداعى associative fluency روانشناسى : سیالى تداعى associative inhibition روانشناسى : بازدارى ناشى از تدا

/ 0 نظر / 12 بازدید