پایان نامه های شریف 1389

پایان نامه های شریف 1389

ثبت سفارش پایان نامه آماده 

اینجا کلیک نمایید

 

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1

پایان نامه

ارزیابی حباب قیمتی در بازار مسکن ایران مبتنی بر مدل ساختاری تعیین قیمت مسکن: داده های پانل استانی 1389-1375 Is There any Price Bubble in the Iranian Housing Market: a Structural Analysis Across Iranian Provinces Over 1375-1389

حباب قیمتی Price Bable / داده های تابلویی Panel Data / هم انباشتگی Contegratio / قیمت گذاری مسکن Housing Pricing / مدل ارزش حال دارایی Present-Value Model

44-43837

2

پایان نامه

کلاسهای جامعیت معادله KPZ The Universality Classes of the KPZ Equation

رشد سطح Surface Growth / نماهای رشد Growth Exponents / معادله کا. پی. زد Kardrar-Parisi-Zhang (KPZ)Equation / کلاس جامعیت Universality Class

04-40464

3

پایان نامه

تحلیل دینامیکی میکروتیر FGM همراه با لایه های پیزوالکتریک تحت میدان الکترواستاتیک Dynamic Analysis of FGM Micro Beam With Piezoelectric Patches Under Electric Force

سیستم میکروالکترومکانیکی Microelectromechanical Systems (MEMS) / مواد پیزوالکتریکی Piezoelectric Materials / ناپایداری کشش Pull-in Phenomenon / مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM)

08-40473

4

پایان نامه

ساخت و بررسی مدل های اسپینی یک بعدی و شبه یک بعدی در چارچوب فرمالیزم حالت های حاصل ضرب ماتریسی MPS Constructing and Study of 1d And Quasi-1d Spin Models Through Matrix Product States Formalism (Mps)

حالت همبسته محدود Finitely Correlated State / زنجیرهای کوانتومی اسپینی Quantum Spin Chains / زنجیره هایزنبرگ Heisenberg Chain / درهم تنیدگی کوانتومی Quantum Entanglement / تابع های همبستگی Correlation Functions / سیستم اسپینی بس ذره ای کوانتومی Quantum Many-body Spin System / نردبان کوانتومی اسپینی Quantum Spin Ladder / زنجیره ماجومدار - گوش Majumdar-Ghosh Chain

04-40488

5

پایان نامه

بررسی چگونگی پیدایش فضای آنتی دوسیته در حد اکسترمال برای سیاهچاله رایسنر نورداستروم Study of How Anti de Sitter space Arises When Taking Extremal limit for Reissner Nordstrom Black Hole

حالت اکستریمال Extremal Case / سیاهچاله راسینر - نورداستروم Reissener-Nordstrom Black Hole / حد اکستریمال Extermal Limit / فضای مجاور افق Near Horizon Space / فضا زمان آنتی دوسیته Ads Space-Time / گسترش ابعاد Dimentions Extending

04-40504

6

پایان نامه

مطالعه و ساخت یک نمونه حامل دارو بر پایه نانوذرات فلزی و بررسی اثر آن بر رده های سلولی Fabricate of Novel Drug Vector Based on Metallic Nanoparticles and Study of its Effects on Cell Line

نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / پلی اتیلن گلایکول Polyethylen Glycol (PEG) / فولیک اسید Folic Acid (FA) / دارو رسانی Drug Delivery / رهش کنترل شده CONTROLLED RELEASE / دوکسوروبیسین Doxorubicin

06-40527

7

پایان نامه

استفاده از روش منطقه بندی در حل عددی مسائل سه بعدی با سطح آزاد و سطح مشترک دو سیال به روش المان مرزی (مطالعه موردی: نیروگاه OWS و مخازن ته باز نفتی) Applying Zoning Method for Solving 3D Fluid Flow Problems with Free Surface and Common Boundary Between Two Fluids by Using BEM (Case Studies: OWC Power Plant and Open Ended Storage Tank)

محیط متخلخل POROUS MEDIA / روش اجزای مرزی Boundary Element Method / سیستم نوسان ستون آب Oscillating Water Column System / اجزای ترکیبی Composed Element / مخزن ته باز نفتی Open End Stroge Tank

08-40536

8

پایان نامه

بهسازی ستون های بتن آرمه با نوارهای فولادی پیش تنیده Seismic Retrofit of Reinforced Concrete Columns With Post-Tensioned Metal Strips

بتن Concrete / بهسازی لرزه ای Seismic Rehabilitation / ستون ها (تکیه گاهها) Columns (Supports) / بتن آرمه. / تسمه های فلزی Metal Strips / طول مهاری Lap-Splice Length

09-40542

9

پایان نامه

بررسی نظری جذب سطحی منوکسیدکربن بر روی سطح نیکل در مقیاس های ماکروسکوپی و میکروسکوپی Theoretical Investigation of Carbon Monoxide Adsorption on the Nickel Surface in the Macroscopic and Microscopic Scales

جذب سطحی Adsorption / خواص ترمودینامیکی Thermodynamic Properties / برهمکنش جانبی Lateral Interaction / تحلیل خوشه ای Cluster Analysis / نظریه تابعی چگالی Density Functional Theory (DFT) / فرکانس ارتعاشی Vibrational Frequency

03-40546

10

پایان نامه

بهبود کارایی روش های بهسازی گفتار مبتنی بر مدل مخفی مارکوف Improving the Performance of HMM-Based Speech Enhancement Techniques

مدل مخفی مارکوف Hidden Markov Model / نویز ناهمبسته Uncoherent Noise / فیلترهای حداقل مربعات خطا Minimum Mean Square Error Filters / به سازی گفتار Speech Enhancement / حداقل مربعات خطا Least Squere Error (LSE)

19-40552

11

پایان نامه

مروری بر K- تئوری های توپولوژیک، جبری و*C- جبری A Survey Of Topological,Algebraic And C ∗-Algebraic K-Theory

کلاف برداری VECTOR BUNDLE / نظریه کا K-Theory / قضیه سر - سوان Serre-Swan Theorem / جبر سی استار C* Algebra / قضیه تناوب بات Butt Periodicity Theorem / مدول تصویری Projective Module

02-40557

12

پایان نامه

ایجاد کتابخانه ای از کلاس ها برای پیاده سازی الگوریتم های زمان بندی پروژه در نرم افزار پریماورا Constructing a Class Library to Implement the Project Scheduling Algorithms on Primavera

زمان بندی Scheduling / زمان بندی پروژه Project Scheduling / تقویم کاری Calendar Time / نرم افزار پریماورا Primavera Software / برنامه کاربردی Application Program / الگوریتم اس. دبلیو. او Squeaky Wheel Optimization (SWO)

01-40561

13

پایان نامه

مدل سازی عصبی فازی یک مسئله ی مبهم و حل آن به کمک روش المان مرزی فازی شده Modeling of a Vague Problem (Floating Breakwater by BEM Analysed) Using ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) and Validation by Fuzzy Boundary Element Method

شبکه عصبی فازی Neuro Fuzzy Network / روش اجزای مرزی Boundary Element Method / موج شکن های شناور. / سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیق پذیر Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) / مساله مبهم Vague Problem / روش اجزای مرزی فازی Fuzzy Boundary Element Method (FBEM)

08-40568

14

پایان نامه

حل مساله جریان در شبکه چندکالایی با تابع هدف غیرخطی با روش های تابع جریمهSolving Nonlinear Multicommodity Network Flow Problem by Penalty Function Methods

جریان چندکالایی درشبکه Multi-Commodity Network Flow / تابع هدف غیرخطی Nonlinear Objective Function / تابع جریمه هذلولوی Hyperbolic Penalty Function / تابع جریمه لیو Liu Penalty Function / تابع جریمه پویا Dynamic Penalty Function

09-40569

15

پایان نامه

بررسی نقش فرایندهای بیولوژیک در انتقال باکتری ها در محیط متخلخل Investigation of the Role of Biological Processes in Bacterial Transport through Porous Media

باکتری ها Bacteria / محیط متخلخل POROUS MEDIA / زیست فعال سطحی Biosurfactant / تاکتیسم شیمیایی Chemotaxis / فرایندهای انتقال Transport Processes

06-40574

16

پایان نامه

تطبیق خودکار مدل زبانی Automatic Language Model Adaptation

مدل سازی زبانی Language Modeling / مدل سازی زبانی آماری Statistical Language Modeling / مدل سازی زبانی تطبیقی Adaptive Language Modeling / مدل سازی زبانی بدون ناظر Unsupervised Language Modeling

19-40577

17

پایان نامه

مدل سازی عددی جریان پالسی و غیرنیوتنی خون در دوشاخگی کاروتید با در نظر گرفتن اندرکنش سیال - جامد Numerical Fluid–Structure Interaction and non-Newtonian Simulation of Blood Flow in a Compliant Carotid Bifurcation

دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / اندرکنش سازه - سیال Fluid-Structure Interaction / جریان غیرنیوتنی Non-Newtonian Flow / جریان سیال نیوتونی Newtonian Fluid Flow / جریان پالسی Pulse Current / دوشاخگی کاروتید Carotid Bifurcation / تنش برشی جداره Wall Shear Stress (WSS) / جداره غیرمجاور Nondivider Wall / کرنش جداره Wall Strain

08-40583

18

پایان نامه

تخصیص ترافیک پویا با پردازش موازی Parallel Implemetaion of Dynamic Traffic Assignment

پردازش موازی Parallel Processing / انتخاب مسیر Path Finding / مدل تخصیص ترافیک پویا Dynamic Traffic Assignment Model / خودکارافزار سلولی Cellular Automata / سیستم فازی نوع دوم Type-II Fuzzy System / شبیه ساز میکروسکوپی ترافیک Microscopic Traffic Simulator

09-40586

19

پایان نامه

تحلیل ترموالاستیک میکرواستوانه های FG با استفاده از تئوری الاستیسیته گرادیانی کرنشی Thermoelastic Analysis of Thick-walled FG Cylinders Using the Strain Gradient Elasticity

الاستیسیته گرادیان کرنش Strain Gradient Elasticity / ترموالاستیسیته Thermoelasticity / طول مشخصه Charachteristic Length / مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / ریزاستوانه Microcylinder

08-40588

20

پایان نامه

افزایش ظرفیت روش های پنهان نگاری در تصاویر Improving the Embedding Capacity of Steganography Methods

مخفی سازی اطلاعات Information Hiding / پنهان سازی Steganography / تحلیل نهان نگاری Steganalysis / افزایش ظرفیت Capacity Enhancement / ارتباط محرمانه Covert Communication / پنهان سازی دسته ای Batch Steganography

19-40591

21

پایان نامه

تعیین اندازه دسته اقتصادی در یک سیستم تک ماشینی با فرض دوباره کاری Optimal Batch Production for a Single Machine System with Rework

دوباره کاری Rework / مقدار اقتصادی تولید Economic Batch Quantity / تولید ناکامل Imperfect Production

01-40595

22

پایان نامه

کاربرد رابط ها در مسائل کنترل کیفیت چندمتغیره Application of Copulas in Multivariate Quality Control Problems

کنترل کیفیت چندمتغیره Multivariate Quality Control / نمودار کنترلی Control Chart / رابط ها Copulas / تبدیل روزنبلات Rosenblatt's Transformation / ساختار وابستگی Dependence Structure

01-40600

23

پایان نامه

تاثیر جنسیت سرپرست بر وضعیت رفاهی خانوار در ایران Woman-Headed Household and Household Welfare An Emprical Study for Iran

رفاه اجتماعی Social Welfare / فقر Poverty / ایران Iran / نسبت جنسیتی Gender Ratio / زنان سرپرست خانوار Female Headed Household

44-40604

24

پایان نامه

سنتز یک مرحله ای a - آمینونیتریل ها با استفاده از کاتالیزور تثبیت شده قابل بازیافت کبالت (II)نانومتخلخل در شرایط بدون حلال One-pot Synthesis of α-Aminonitriles by Reusable Co(II) Supported Nanocatalyst under Solvent-Free Conditions

آلفا - آمینونیتریل Alpha Aminonitriles / واکنش استرکر STERCKER REACTION / کاتالیزور تثبیت شده Immobilized Catalyst / تری متیل سیلیل سیانید Trimethyle Silyl Cyanide (TMSCN)

03-40611

25

پایان نامه

شبیه سازی عددی جوشش استخری هسته ای در گرانش کم Numerical Simulation of Nucleate Pool Boiling under Microgravity Condition

شبیه سازی عددی Numerical Simulation / صید Fisheries / ردیابی Tracking / مرز مشترک Common Interface / روش چندشبکه ای Multigrid Method / جابه جایی سیالی Hydrodynamic Convection / گرانش کم Microgravity / جابه جایی مارانگونی Marangoni Convection

08-40614

26

پایان نامه

بهبود و ساخت وسیله کمکی قابل پوشیدن برای حفاظت از ستون فقرات در طی کارهای مربوط به نگه داشتن بار به طور استاتیک Improvement and Manufacture of The Wearable Assistive Device to Support Spine in Static Holding Tasks

مدل سازی MODELING / الکترومیوگرافی Electromyography / گشتاور کمر Lumbar Moment / وسیله ی کمکی قابل پوشیدن Wearable Assistive Device / عضلات ارکتوراسپاین Erector Spinae Muscle / فعالیت عضلانی Muscle Activity

08-40620

27

پایان نامه

تبدیل توصیف های Z به کد قابل اجرا بر پایه مولفه Component Based Translation of Z Specifications to Executable Code

روش های صوری Formal Methods / پایگاه داده Database / پالایش Refining / نشانه گذاری زد Z-Notation / رابط کاربر User Interface / تولید برنامه CODE GENERATION / زبان توصیف زد Z Specification Language

52-40623

28

پایان نامه

طراحی پردازنده اختصاصی مکان یابی درون ساختمان Dedicated Processor Design for Indoor Positioning

تخمین کانال Channel Estimation / موقعیت یابی داخل ساختمان Indoor Positioning / روش Matrix Pencil Matrix Pencil Method / الگوریتم CORDIC Coordinate Rotation Digital Computer (CORDIC)Algorithm

05-40625

29

پایان نامه

بررسی فیتوشیمیایی و اسپکتروسکوپی NMR دوبعدی ترکیب های موجود در گیاهان بومی ایران و سنتز هتروسیکل های جوش خورده پلدار ایندولی Phytochemical and 2DNMR Investigation of Iranian Endemic Plants and Synthesis of Fused Polycyclic Heterocycles

هتروسیکل جوش خورده FUSED HETROCYCLE / ایندولین -2- تیون Indoline-2-Thion / واکنش دیلز آلدر Diels Alder Reaction / سنتورا گلستانیکا Centaurea Golestanica / تینو (2,3 - b)ایندول Thieno (2,3-b)Indole / ایندولیل تتراهیدروایزوکینولین Indolyltetrahydroisoquinoline / نفتواکسازوسین Naphthooxazocine / تیوپیرانوکومارین Thiopyranocoumarine

03-40627

30

پایان نامه

کنترل مقاوم پهپاد دم نشین با پیش رانش جت در فاز پرواز شناوری Robust Nonlinear Control of a Jet Tail-sitter UAV in Hovering Flight Phase

کنترل مقاوم ROBUST CONTROL / هواپیماهای بدون سرنشین UNMANNED AIRCRAFTS / هواپیماهای بدون سرنشین UNMANNED AIRCRAFTS / پرواز شناوری Hover Flight

45-40635

31

پایان نامه

طراحی نمونه اولیه دستگاه اندوسکوپ انعطاف پذیر سه بعدی بر اساس هولوگرافی دیجیتال Design of a Prototype 3D Flexible Endoscope System Based on Digital Holography

تصویر سه بعدی Three Dimentional Image / درون بینی Endoscopy / هولوگرافی دیجیتال Digital Holography / اندوهولوسکوپ Endoholoscope / بازسازی عددی Number Reconstruction

08-40637

32

پایان نامه

طراحی و ساخت دستگاه بلند کننده و تعلیق کنترلی توان یاب جهت تمرین راه رفتن روی تردمیل Design & Development of a Sit to Stand and Suspension Device for Treadmill Gait Training

معلول قطع نخاع Paraplegic Patienst / دستگاه توانبخشی راه رفتن Gait Rehabilitation Device / دستگاه تحمل وزن بدن Body Weight Support / لباس نگهدارنده تعلیق Harness / جا به جایی عمود مرکز جرم طی راه رفتن Vertical Displacement During Gait

08-40638

33

پایان نامه

قیمت گذاری شبکه با استفاده از اطلاعات مسیر Network Pricing Using Path Flow Information

قیمت گذاری Pricing / اطلاعات مسیر Path Information / شبکه حمل و نقل Transportation Network

09-40639

34

پایان نامه

ارزیابی کارایی الگوریتم متوازن ساز تاخیر و دما در شبکه های روی تراشه ی توری غیریکنواخت Performance Analysis of Balancing Algorithms for Irregular mesh Networks-on-Chip

شبکه روی تراشه Network-on-Chip (NOC) / شبکه توری نامنظم Irregular Mesh Network / موازنه حرارتی Thermal Balance / تراشه چند پردازنده ای on-Chip Multiprocessor / مسیریابی متوازن باز Balanced Routing

19-40644

35

پایان نامه

بهینه سازی پارامترهای بیش بار متناوب به منظور افزایش عمر خستگی با روش های عددی و تجربی Numerical and Experimental Study on Optimization of Overload arameters for Fatigue Life Increase

ضریب شدت تنش Stress Intensity Factor / نرخ رشد ترک خستگی Fatigue Crack Growth Rate / بارهای اضافی Overload / بارهای اضافی متناوب Periodic Overload / نسبت تکرار Occurrence Ratio

08-40648

36

پایان نامه

مدیریت عملکرد سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)بر اساس مدل کارت امتیاز متوازن (BSC)مطالعه موردی شرکت مپنا Performance Management of HSE Management System based on BSC Framework-the Case Study of Mapna Corporation

ایمنی Safety / محیط زیست ENVIROMENT / مدیریت عملکرد PERFORMANCE MANAGEMENT / کارت امتیازی متوازن Balanced Scorecard / سیستم بهداشت و درمان Health Care System

44-40650

37

پایان نامه

مطالعه ی کوارک تاپ منفرد تولیدشده در اثر جفت شدگی های ناهنجار Studying of the Single Top Quark Produced by Anomalous Interactions Tcg and Tug

کوارک تاپ Top Quark / برخورددهنده بزرگ هاردونی Large Hadronic Collider / تغییر طعم جریان خنثی Flavor Changing Neutral Current

04-40654

38

پایان نامه

استفاده از تیوآمیدها، نمک های کینولین و ایزوکینولین در سنتز هتروسیکل ها و سنتز نامتقارن مشتقات سولفونیک اسید Thioamides, Quinolinium and Isoquinolinium Salts: Useful Synthons in the Synthesis of Heterocyclic Compounds and Asymmetric Synthesis of Sulfonic acid Derivatives

تیوآمیدها Thioamides / آلوفورانوز Allofuranose / اسید سولفونیک Sulfonic Acid / سنتز تک مرحله ای Tandem Reaction / دی نوکلئوفیل Dinucleophile / بنزواکسازین Benzoxazocine / نمک کینولین Quinolinium Salt / سنتز نامتقارن Asymmetric Synthesis

03-40655

39

پایان نامه

بررسی ترمودینامیکی و کینتیکی تولید میکرو و نانوذرات پلی اتیلن ترفتالات با سیستم فوق بحرانی Thermodynamic and Kinetic Study for Production of Micro and Nano Poly(Ethylene Terephthalate) Particles With Supercritical System

سیستم فوق بحرانی Superfluid System / نانوذرات Nanoparticles / فرایند گاز ضدحلال Gas Antisolvent Process / پلی اتیلن ترفتالات Polyethylene Terephthalate / بررسی ترمودینامیکی Thermodynamic Study / بررسی سینتیکی Kinetic Study

06-40656

40

پایان نامه

طراحی نمونه اولیه سر دستگاه اندوسکوپی سه بعدی بر اساس هولوگرافی دیجیتالDesign of a Prototype 3D Endoscopy System Head Based on Digital Holography

تصویر سه بعدی Three Dimentional Image / درون بینی Endoscopy / هولوگرافی دیجیتال Digital Holography / اندوهولوسکوپ Endoholoscope / بازسازی عددی Number Reconstruction

08-40658

41

پایان نامه

مطالعه تجربی به منظور حذف آلودگی نفتی بوسیله باکتری های ترموفیل Empirical Study for Removal of Oil Contamination by Thermophilic Bacteria 

فساد زیستی Biodegradation / باکتری ها Bacteria / آلودگی نفتی Oil Pollution / باکتری گرمادوست Thermophilic Bacteria

06-40660

42

پایان نامه

مطالعه طراحی بهره برداری در چاه های هوشمند برای بهره برداری هم زمان چندلایه توسط یک لوله مغزه Petroleum Production Design for Intelligent Wells to Produce From Several Oil Layers Using Single Tubing

چاه های هوشمند Smart Wells / الگوریتم تکامل تفاضلی Differential Evolution Algorithm / سیلاب زنی با آب Water Flooding / اندازه گیری درون چاهی Down-Hole Measurement / چاه های چندقطعه ای Multisegment Wells

06-40663

43

پایان نامه

کمینه سازی مجموع وزنی دیرکرد کارها در مسئله کارگاه گردش کاری با وابستگی زمان های آماده سازی به توالی Minimizing the Weighted Tardiness of Jobs in a Flowshop Sequence-Dependent Set-up Times Scheduling

زمان بندی کارگاه گردش کاری Flow Shop Scheduling / بهینه سازی گروه ذرات Particle Swarm Optimization (PSO) / آماده سازی وابسته به توالی Sequence Dependent Setup / زودهنگامی و دیرهنگامی کارها Weighted Earliness/Turdiness / عملگر ترکیب Cross Over Operator / کوچکترین ارزش موقعیت Smallest Value Position

01-40664

44

پایان نامه

توسعه رابطه کمی ساختار - فعالیت ترکیب های کرومن و کربوکسامید به عنوان داروی ضد سرطان سینه QSAR Study of Chromenes & Carboxamides as Anti-Breast Cancer Drugs

روش مونت کارلو Monte Carlo Method / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / سرطان سینه Breast Cancer / ترکیبات حاوی کرومن Chromenes / کربوکسامیدها Carboxamides

03-40665

45

پایان نامه

بررسی تئوری و تجربی جریان نانوسیالات ویسکوالاستیک در محیط های جمع شوندهTheoretical and Experimental Investigation of Flow behavior of Nanofield Viscoelastic Fluids in Contraction Flow

مدل سازی MODELING / سیالات ویسکوالاستیک Viscoelastic Fluids / مخلوط سیال ویسکوالاستیک با الیاف کوتاه Short Fiber Suspension / تاثیر عدد دبوراه De Number Effect

06-40666

46

/ 0 نظر / 56 بازدید