فرهنگ شغل ، مشاغل ، کار ، حرفه

    فرهنگ  شغل ، مشاغل، کار ، حرفه

 

 

 

 

حسابدارaccountant /ə"kaUntənt/                                                           

accountancy /ə"kaUntəncI/حسابداری                                  

accounting /ə"kaUntIN/حساب ، حسابداری                                 

administrant /əd"mInIstrənt/مجری ، اداره کننده                     

administrator /əd"miInIstreItər/

 

مجری ، رئیس ، مدیر ، سازمان دهنده

                           

administrator is a person who organize and run a business or system

 

سازمان دهنده کسی است که کار سازمان دهی و اداره ی شرکت یا سیستمی را به عهده دارد

 

وکیل advocate /"ædvəkət/                                                                  

پروانه ی وکالتan advocate’s license                                   

aerospace engineeringمهندسی هوا-فضا                               

کندودارapiarist /"eIpIərIst/                                                                    

apiary  /"eIpIərI/زنبور داری ، کندوخانه                                         

پرورش زنبور عسلapiculture /"eIprIkVltSə(r)/                                                

apiculturist /%eIprI"kVltSərIst/زنبوردار                                                                                                                

باستان شناسarcheologist /%A:kI"QlədZIst/                                                                         

باستان شناسیarcheology, archaelogy /%A:kI"QlədZI/                                                    

architect /"A:kItekt/معمار ، آرشیتکت                                         

architecture /"A:kItektSə(r)/معماری                                       

(در آمریکا) نماینده ی مجلسassemblyman                                

attorney  /ə"t3:nI/

 

وکیل ، وکیل دعاوی ، رایزن ، وکیل دادگستری

            

(آمریکا) وکیل رسمی دادگستریattorney of law                       

auction /"O:kSn , "QkSn/حراج ، مزایده ، به مزایده گذاشتن                 

to sell by auctionحراج کردن ، از طریق حراج فروختن                     

she died and her furniture was auctioned

 

او مرد و اثاثیه اش حراج شد

 

government bonds will be put up to auction tomorrow

 

اسناد قرضه ی دولتی فردا به مزایده گذاشته می شود

 

auction houseشرکت حراج گذار                                                   

to auction offیکجا حراج کردن ، به حراج گذاشتن                        

دلال حراج ، حراج گرauctioneer /%O:kSə"nIə(r) , Qk-/                         

متخصص گوش ، پزشک گوشaurist /"O:rIst/                                                   

پرستار بچهbabysitter /"beIbI sItə(r)/                                                          

baby-sitting /"beIbI sItIN/پرستاری بچه ، نگهداری بچه               

نانواbaker /"beIkə(r)/                                                                           

نانواییbakery /beIkərI/                                                                  

بانکدارbanker /"bæNkə(r)/                                                                    

banking /"bæNkIN/بانکداری ، کار بانکی                                  

bank manager /"bæNk mænIdZə(r)/رئیس بانک                

barوکلای دادگستری ، حرفه ی قضاوت و وکالت ، کار دادگستری             

he was admitted to the barبه شغل وکالت پذیرفته شد                

bar associationکانون وکلای دادگستری                                      

bar examinationامتحان وکالت                                                

متخصص زیبایی ، آرایشگرbeautician /bju:"tISn/                                        

biochemical engineeringمهندسی بیوشیمی                         

آهنگرblacksmith /"blæksmIT/                                                           

صافکاری بدنه ی خودروbodywork repair                                 

بلیط فروشbooking-clerk                                                           

محل فروش بلیط ، محل ثبت نام مسافر / کالاbooking-office          

گیاه شناسیbotany /"bQtənI/                                               

گیاه شناسbotanist /"bQtənIst/                                                                

صحافbook binder, binder                                                  

صحافیbookbinding                                                        

(خودمانی) افسران ارشد (ارتش) ، کارمندان عالیرتبهbrass                  

a banquet for the top brass

 

ضیافتی به افتخار افسران عالیرتبه

 

کار ، شغلbusiness                                                               

شما به چه کاری مشغولید؟what business are you in?               

به چه کاری مشغولید؟ what’s your business?                           

کاسب ، کاسبکار ، بازرگان ، تاجرbusinessman                               

he is one of the town’s well-known businessmen

 

او یکی از بازرگانان سرشناس شهر است

 

cabdriver, cabby, cabbie

 

راننده تاکسی ، تاکسیران

 

Tehrancabbies are very talkative

 

رانندگان تاکسی تهران خیلی پرحرف هستند

 

متخصص قلب و عروقcardiologist                                            

دلال اتومبیلcar dealer                                                           

career

 

(مسیر مشخصی در زندگی یا در حرفه ی بخصوصی) پیشه ، حرفه

 

my career as a teacher started forty years ago

 

کار من به عنوان معلم ،  چهل سال پیش آغاز شد

 

brilliant career

 

شغل یا حرفه ی بسیار خوب ، سابقه ی درخشان

 

for women in the 1920s , freedom in dress reflected their new freedom to take up careers

 

برای زنان دهه ی 1920 ، آزادی در پوشش بیانگر آزادی جدید آنها برای احراز شغل بود

 

 

caretaker(انگلیس) سرایدار ، فراش ، مستخدم(ساختمان عمومی)           

the students themselves cleaned the classroom because the caretaker was ill

 

چون فراش مریض بود شاگردان خود کلاس را تمیز کردند

 

نجارcarpenter                                                                    

مبل ساز ، نجار میز و صندلیbench carpenter                        

نجاریcarpentry                                                                  

chauffeur

 

شوفر ، کسی که شغل او رانندگی است ، رانندگی کردن ، شوفری کردن

 

نظافت چی زن ، کلفت ، مستخدمهcharwoman                             

chemical engineeringمهندسی شیمی                                     

chemical engineering is the branch of engineering that deals with the application of physical science (e.g. chemistry and physics), and life sciences (e.g. biology, microbiology and biochemistry) with mathematics, to the process of converting raw materials or chemicals into more useful or valuable forms. in addition to producing useful materials, modern chemical engineering is also concerned with pioneering valuable new materials and techniques - such as nanotechnology, fuel cells and biomedical engineering

 

مهندسی شیمی شاخه ای از مهندسی است که به کاربرد علوم طبیعی(برای مثال شیمی و فیزیک) و علوم زیستی(برای مثال بیولوژی ، میکروبیولوژی و بیوشیمی) با ریاضیات در فرایند تبدیل مواد خام و شیمیایی به مواد با ارزش تر و سودمندتر می پردازد. علاوه بر تولید مواد سودمند ، مهندسی شیمی نوین همچنین با مواد جدید ارزشمند و فناوری های پیشتازی از قبیل نانوتکنولوژی ، پیل های سوختی ، و مهندسی پزشکی مرتبط است

 

chemical engineering largely involves the design, improvement and maintenance of processes involving chemical or biological transformations for large-scale manufacture. chemical engineers ensure the processes are operated safely, sustainably and economically. chemical engineers in this branch are usually employed under the title of process engineer. a related term with a wider definition is chemical technology. a person employed in this field is called a chemical engineer

 

مهندسی شیمی عمدتا در طراحی و بهبود و نگهداری فرایند های شیمیایی یا زیست شناختی برای تولید انبوه به کار می رود. مهندسین شیمی اطمینان حاصل می کنند که فرایند ها به طور مطمئن ، ادامه دار ، اقتصادی و عملیاتی بشوند. مهندسان شیمی که در این بخش به کار گرفته می شوند مهندسین فرایند نامیده می شوند. واژه ای با تعریف گسترده تر فناوری شیمی است. و فردی که در این حیطه به کار گرفته خواهد شد مهندس شیمی نامیده می شود

 

chemical engineering is applied in the manufacture of a wide variety of products. the chemical industry scope manufactures inorganic and organic industrial chemicals, ceramics, fuels and petrochemicals, agrochemicals (fertilizers, insecticides, herbicides), plastics and elastomers, oleochemicals, explosives, detergents and detergent products (soap, shampoo, cleaning fluids), fragrances and flavors, additives, dietary supplements and pharmaceuticals

 

مهندسی شیمی در ساخت انواع گسترده ای از محصولات به کار برده می شود. گستره ی صنعت شیمی ساخت مواد شیمیایی صنعتی آلی و غیرآلی ، سرامیک ها ، سوخت ها ، مواد پتروشیمیایی ، مواد شیمیایی به دست آمده از فراورده های کشاورزی(کودها ، حشره کش ها ، علف کش ها) ، پلاستیک ها و الاستومرها ، مواد منفجره ، شوینده ها و محصولات شوینده(صابون ، شامپو ، سیالات تمیز کننده) ، خوشبوکننده ها و طعم دهنده ها ، مواد افزودنی ، مکمل های غذایی و داروها را در بر می گیرد

 

the individual processes used by chemical engineers (e.g. distillation or filtration) are called unit operations and consist of chemical reactions, mass-, heat- and momentum- transfer operations. unit operations are grouped together in various configurations for the purpose of chemical synthesis and or chemical separation. some processes are a combination of intertwined transport and separation unit operations (e.g. reactive distillation)

 

فرآیندهای مجزایی که توسط یک مهندس شیمی به کار گرفته  می شوند(مانند تقطیر ، تصفیه و ...) ، عملیات واحد نام داشته و شامل واکنش شیمیایی ، عملیات انتقال جرم ، انتقال حرارت و انتقال اندازه ی حرکت هستند. این فرآیندها برای سنتز شیمیایی یا جداسازی شیمیایی با هم ترکیب می شوند. بعضی از فرایندها ترکیبی از عملیات واحد انتقال و جداسازی هستند(مانند تقطیر واکنشی)

 

three primary physical laws underlying chemical engineering design are conservation of mass, conservation of momentum and conservation of energy. the movement of mass and energy around a chemical process are evaluated using mass balances and energy balances, laws that apply to discrete parts of equipment, unit operations, or an entire plant. in doing so, chemical engineers must also use principles of thermodynamics, reaction kinetics, fluid mechanics and transport phenomena. the task of performing these balances is now aided by process simulators, which are complex software models that can solve mass and energy balances and usually have built-in modules to simulate a variety of common unit operations

 

سه قانون فیزیکی اساسی در مهندسی شیمی ، اصل بقای جرم ، اصل بقای انرژی و اصل بقای اندازه ی حرکت هستند. انتقال ماده و انرژی در یک فرایند شیمیایی با استفاده از موازنه ی جرم و انرژی برای کل واحد ، عملیات واحد یا بخشی از آن ارزیابی می شود. مهندسین شیمی اصول ترمودینامیک ، سینتیک واکنش و پدیده های انتقال را به کار می گیرند. این موازنه ها در حال حاضر به یاری شبیه سازهای فرایند که مدل های نرم افزاری پیچیده ای هستند و قادرند موازنه های جرم و انرژی را حل کنند و انواع عملیات های واحد رایج را شبیه سازی کنند انجام می شوند

 

the modern discipline of chemical engineering encompasses much more than just process engineering. chemical engineers are now engaged in the development and production of a diverse range of products, as well as in commodity and specialty chemicals. these products include high performance materials needed for aerospace, automotive, biomedical, electronic, environmental, space and military applications. examples include ultra-strong fibers, fabrics, dye-sensitized solar cells, adhesives and composites for vehicles, bio-compatible materials for implants and prosthetics, gels for medical applications, pharmaceuticals, and films with special dielectric, optical or spectroscopic properties for opto-electronic devices. additionally, chemical engineering is often intertwined with biology and biomedical engineering. many chemical engineers work on biological projects such as understanding biopolymers (proteins) and mapping the human genome. the line between chemists and chemical engineers is growing ever more thin as more and more chemical engineers begin to start their own innovation using their knowledge of chemistry, physics and mathematics to create, implement and mass produce their ideas

 

مهندسی شیمی نوین ، گستره ای فراتر از مهندسی فرایند را در بر می گیرد

مهندسین شیمی علاوه بر فرایند های تولید مواد اولیه ی پایه ، در توسعه و تولید محصولات با ارزش و متنوع شرکت دارند. این محصولات شامل مواد ویژه و کارآمد و با عملکرد بسیار بالا برای صنایعی همچون هوافضا ، خودروسازی ، پزشکی ، صنایع الکترونیک ، کاربردهای محیط زیست و صنایع نظامی است. به عنوان مثال هایی از این محصولات می توان به الیاف بسیار محکم ، منسوجات ، سلول های خورشیدی ، چسب ها و کامپوزیت ها برای وسایل نقلیه ، مواد زیست سازگار برای پروتزها و پروستتیک ، ژل ها برای کاربردهای پزشکی ، داروها ، فیلم ها با دی الکتریک ویژه ، خصوصیات نوری یا طیف نمایی برای وسایل نوری-الکتریکی اشاره کرد. علاوه بر آن مهندسی شیمی ارتباطی تنگاتنگ با علوم زیست شناسی و مهندسی پزشکی دارد. بسیاری از مهندسان شیمی در طرح های زیست شناختی از قبیل شناخت بیوپلیمرها(پروتئین ها) و پژوهش در ژنوم انسانی(همه ی کروموزم های گوناگون که در هسته ی سلول های یک گونه ی معین یافت می شوند) کار می کنند. مرز بین شیمیدان ها و مهندسان شیمی تا این هنگام در حال باریکتر شدن است و بیشتر مهندسین شیمی در حال شروع از ابداعات خود با استفاده از دانش خود از شیمی ، فیزیک و ریاضیات برای خلق ، انجام و تولید ایده های خود می باشند

 

مهندس عمرانcivil engineer                                           

civil engineer is an engineer who designs roads, bridges, dams, etc

 

مهندس عمران کسی است که کار  طراحی جاده ها ، پل ها ، سدها و غیره بر عهده ی اوست

 

کارمند دفتری ، دفتر دار ، کارمندclerk                                      

clerk is a person employed in an office or bank to keep records or accounts and to undertake other routine administrative duties

 

کارمند کسی است که در یک اداره یا بانک استخدام می شود به منظور نگهداری اسناد یا حساب ها و پذیرفتن دیگر وظایف روزانه ی اداری

 

پینه دوزcobbler                                                             

کارگر زغال سنگcoiler                                                         

گزارشگر ، مفسر ، تفسیرگر(در رسانه)commentator                         

مهندس مشاورconsulting engineer  &nbsp

/ 0 نظر / 12 بازدید