مقالات کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی

۱. آیین رسیدگی و مسیولیت جزایی اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 (فول تکست دارد)

دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: مریم ظهرابی 
تعداد صفحات مقاله: ۱۳ 

مقاله کنفرانس علمی داخلی
۲. اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت قربانی جرم (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کمال سرداری - علی اعظم رفیع نژاد 
تعداد صفحات مقاله: ۲۳ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۳. انکار بعد از اقرار در فقه و حقوق ایران (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ایران سلیمانی - بابک رضایی 
تعداد صفحات مقاله: ۱۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۴. بررسی آثار حقوقی وضمانت اجرای ناشی از عدم رعایت تشریفات قانونی در انتخاب مدیران شرکتهای سهامی (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: کاظم سواعدی 
تعداد صفحات مقاله: ۹ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۵. بررسی تطبیقی اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب و قربانی جرم در حقوق ایران و اسناد بین الملل (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: کاظم سواعدی 
تعداد صفحات مقاله: ۱۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۶. بررسی تطبیقی قانون بیمه اجباری مصوب 1395 با قوانین مصوب 1331 ،1347 و 1387 (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا پوراسماعیلی - صادق بهرامی فیل آبادی 
تعداد صفحات مقاله: ۸ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۷. بررسی جامع حقوق شهروندی و قوانین موضوعه از منظر فقه دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی اصغر نیشابوری - ایمان فرهمندی 
تعداد صفحات مقاله: ۴ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۸. بررسی جرم همجنسگرایی در حقوق کیفری ایران (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عزیزاله سروانی زنجانی - علی اعظم رفیع نژاد 
تعداد صفحات مقاله: ۶ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۹. بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم سیدحاتمی - توحید ملکی کلاش - امیر جباری - ابوالفضل طهماسبی وندچات قیه 
تعداد صفحات مقاله: ۱۲ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۰. بررسی شرایط مسیولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسنده مقاله: مرجان دریاقلی بیگی 
تعداد صفحات مقاله: ۱۰ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۱. بررسی عقد رهن و مقایسه آن با نهادهای مشابه (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مریم سیدحاتمی - حسین وهابزادگان 
تعداد صفحات مقاله: ۱۰ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۲. بررسی فقهی و حقوقی حق نفقه (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ایران سلیمانی - ابوالفضل طهماسبی وندچات قیه 
تعداد صفحات مقاله: ۷ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۳. بررسی مجازات های سنتی و نوین جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نوشین یوسفی نژاد - محمود آقاجانی 
تعداد صفحات مقاله: ۱۲ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۴. بررسی نقش جنسیت در ارتکاب جرم (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیامک واثقی - بهرام درخشان 
تعداد صفحات مقاله: ۱۳ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۵. بررسی و تبیین جایگاه حقوق شهروندی از منظر فقه شیعی و قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران (فول تکست دارد) دریافت مقاله کاملسال انتشار: ۱۳۹۶
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی اصغر نیشابوری - ایمان فرهمندی 
تعداد صفحات مقاله: ۲۱ 
مقاله کنفرانس علمی داخلی
۱۶. 
/ 0 نظر / 58 بازدید