واژگان حقوق 3

سوءعمل ، خرابی Malfunction تئوری مالتوس Malthusion theory هزینه‌های قاب لکنترل Managed costs نرخ ارز کنترل شد Managed exchange rates وجوه قابل کنترل Managed funds مدیریّت Management زمان دست‌یابی اطلاعاتّ مدیریّت Management addess time حسابداری مدیریّت Management accounting خزید بنگاه توسط مدیران Management buyout مدیریّت بحران Management by crisis (crisis Management; fire fighting مدیریّت برمبنای استثناها Management by exception مدیریّت برمبنای هدف Management by objectives (MBO) توسعهٔ مدیریّت ، بهسازی مدیریّت Management development سیستم اطلاّعات مدیریّت Management information system (MIS) مکتب فرایند مدیریّت Management process school شاخصهای مدیریّت Management ratios علم مدیریّت Management science سبک مدیریّت Management style جایگزینی مدیران Management succession (succession planning) سیستمهای مدیریّتی Management systems مدیریّت امروز Management Today اتحادیّه مدیریّت Management union حسابداری مدیریّت Managerial accounting شبکهٔ مدیریّت Managerial grid نقشهای مدیریّت Managerial roles وکالت ، مأموریت Mandate جدول نیروی انسانی Manning table نیروی انسانی Manpower تجزیه و تحلیل نیروی انسانی Manpower anahysis برنامه‌ریزی نیروی انسانی Manpower planning شاخصهای نیروی انسانی Manpower ratios کمسیون خدمات نیروی انسانی Manpower service commission (MSC) ارزشیابی فرد با فرد Man to man rating عملیات دستی Manual operation مهارت دستی Manual skill کارگر ساده Manual worker ساختن ، تولید‌کردن Manufacture ساخت ، تولید Manufacturing پروتکل خودکارسازی تولید Manufacturing automation protocol (MAP) هزینه‌های ساخت Manufacturing costs هزینه سربار ساخت Manufacturing overhead برنامه‌ربزی تولید Manufacturing resources planning (MRP۲) پروتکل خودکارسازی تولید-برنامه‌ریزی فعالیّت اصلی MAP تجزیه و تحلیل نهایی Marginal analysis خزیدار نهایی Marginal buyer روش هزینه‌یابی نهایی Marginal costing (direct costing; incermental costing; variable costing) روش قیمت‌گذاری هزینه نهایی Marginal cost pricing روش قیمت‌گذاری نهایی Marginal pricing (marginal cost pricing) نظزّیه بهره‌وری نهایی مزد Marginal productivity wage theory سود نهایی Marginal profits میل نهایی به مصرف Marginal propensity to consum (mpc)  میل نهایی به سرمایه‌گذاری Marginal propensity to invest (MPI) مطلوبیّت نهایی Marginal utility کارگر نهایی Marginal worker حاشیه ایمنی ، حاشیه امنیّت Margin of safety کاهش بها Mark-down ارزیابی بازار Market assessment ارزش کلّی سهام شرکتها Market capitalization تعادل بازار Market equilibrium بازاریابی Marketing هیئتهای بازاریابی Marketing boards بودجه بازاریابی Marketing budget تجزیه و تحلیل هزینه بازاریابی Marketing cost analysis نسبت هزینه‌های بازاریابی به فروش Marketing expense to sales ratio ترکیب نسبی فعالیّتهای بازاریابی Marketing Mix استراتژی جاگیری در بازار Market niche strategy قیمت بازار Market price فشار بازار Market push پژوهش در بازار ، تحقیق در بازار Market research تفکیک بازار ، تقسیمبندی بازار Market segmentation سهم بازار Market share هدف بازار Market target ارزش بازار Market value تفاوت قیمت Mark-on زنجیره مارکف Markov chain افزایش قیمت Mark-up برنامه مارشال Marshal plan سلسله مراتب نیازهای مارلو Maslow's hierarchy of needs ارتباطات گروهی Mass communiction تولید انبوه Mass production برنامه‌ریزی فعالیّت اصلی Master activity programming (MAP) بودجه کلّ Master budget کارت مادر ، کارت اصلی Master card داده‌های اداری پایه Master clerical data (MCD) کارشناسی ازشد مدیریّت بازرگانی Master of business administration (MBA) کارشناسی ارشد مدیریّت دولتی Master of public administration (MPA) برنامه تولید اصلی Master production schedule (MPS) برنامه مادر ، برنامه اصلی Master schedule داده‌های معیار اصلی Master standard data (MSD) بودجه موادّ Material budget کنترل موادّ Meterial control برنامه کنترل موادّ Material control schedule اصل اهمیّت Materiality برنامه‌ریزی نیازمندیهای موادّ Material requirements planning (MRP) جابه جایی موادّ Materials handling مدیریّت موادّ Materials management همبستگی دوبعدی ، جدولی ، همبستگی ماتریسی Matrix correlation بخش‌بندی جدولی ، بخش‌بندی دوبعدی ، بخش‌بندی ماتریسی ، گروه‌بندی ماتریسی Matrix departmentation سازمان ماتریسی Matrix organization ارزش سند در سررسید Maturity value بیشترین بیشترها ، بهترین نتیجه ممکن Maximax معیار حدّاکثر حدّاکثرها Maximax criterion بیشترین کمترین‌ها Maximin معیار حدّاکثر حدّاقل‌ها Maximin ceiterion به حداکثر رسانیدن Maximizing کنترل حداکثر - حداقل Maximum/minimum control حدّاکثر جای انجام دادن کار Maximum working area کارشناسی ارشد مدیریّت بازرگانی MBA مدیریّت بر مبنای هدف MBO داده‌های اداری پایه MCD کار روزانه اندازه‌گیری شده MDW میانگین Mean زمان حسابرسی میانگین Mean audit date زنجیره ، وسیله-هدف Means-end chain کار روزانه اندازه‌گیری شده ، نظام پرداخت روزانه Measured daywork (MDW)

معیار ارزش ، سنجش ارزش ، وسیله سنجش و اندازه‌گیری ارزش Measure of value آزمونهای استعداد مکانیکی Mechanical aptitude tests (mechanical comprehension tests) آزمونهای استعداد مکانیکی Mechanical comprehension tests سازمان مکانیکی Mechanistic organization ماشینی کردن ، مکانیزاسیون Mechanization تحلیل رسانه‌های همگانی Media analysis میانه Median پژوهش در زسانه‌های همگانی Media research آزمایش رسانه‌های همگانی Media testing میانجیگری Mediation بدهیهای میان‌مدّت Medium term liabilites مطالعه در حرکات Memo-motion study اساسنامه شرکت Memorandum of association حافظه Memory نرم‌افزار فهرست‌نما ، نرم‌افزار گزینه‌ای Menu-driven مرکانتیلیسم ، سوداگری Mercantilism تراز تجاری Merchandise balance عرضه کالا ، تبلیغات بازرگانی Merchandising ادغام با تلفیق بنگاهها Merger پاداش شایستگی Merit award (merit pay) پرداخت بر مبنای شایستگی Merit pay درجه‌بندی شایستگی Merit Rating نظام شایستگی Merit system مهندس روش‌سنجی Methods engineer روش انداره‌گیری زمان و حرکات Methods time menasurement (MTM) مطالعه روش کار ، روش‌سنجی Method study نظام نوبت‌کاری شهری Metropolitan shift system کاراکترخوان جوهر مغناطیسی MICR-Magnetic ink character Reader ریز کامپیوتر ، میکروکامپیوتر ، ریزرایانه Microcomputer اقتصاد خرد Microeconomics میکروفیش Microfiche میکروفیلم Microfilm ریزپردازنده ، میکروپروسور Microprocessor واسطه ، دلاّل Middleman مدیریّت میانی Middle management برنامه‌ریزی فعالیّتهای مهمّ Milestone sxheduling حداقّل دستمزد Minimum entitlement حداقّل مقدار تولید Minimum manufacturing quantity (MMQ) حداقّل حرکات Minimum movement میزان پرداخت حداقل Minimum tim rate (MTR) حداقّل دستمزد Minimum wage زارت صنایع و بازرگانی بین‌المللی Ministry of international trade and industry (MITI) سیستم اطلاعات مدیریّت MIS تخلّف Misfeance تصمیمگیری مشترک Mitbestimmung وزرات صنایع و بازرگانی بین‌المللی MITI طرح مزایای مختلط Mixed benefit scheme اقتصاد مختلط ، سرمایه‌داری مختلط Mixed capitalism هزینه مختلط-هزینه ترکیبی Mixed cost اقتصاد مختلط Mixed economy حداقلّ مقدار تولید MMQ شرکت چند ملیّتی MNC نما Mode مدل ، الگو ، نمونه Model مبدّل Modem (modulator/demodulator) مبدّل Modulator/ demodulator آموزش بخشی Module training آزمون کالای واحد Monadic product test نظریّه اصالت پول Monetarism طرفدار اصالت پول Monetarist سیاست پولی Monetary policy مهارتهای مکانیکی ، مهارتهای جنبشی Motor skills ماوس ، موش Mouse جین موتن Mouton, Jane میانگین متحّرک Moving average فوق‌لیسانس (کارشناسی ارشد) مدیریّت دولتی MPA برنامه اصلی تولید MPS برنامه‌ریزی منابع تولید MPR۲ کمسیون خدمات نیروی انسانی MSC داده‌های معیار پایه MSD ام.اس.ایکس MSX سیستم عامل میکروسافت MS/DOS روش اندازه‌گیری زمان و حرکات MTM حداقّل نرخ پرداخت درواحد زمان MTR مذاکره چند کارفرما با کارگران Multi-employer bargaining اندازه‌گیری کار با فاصله‌های کوتاه Multi-minute measurement شرکت چند ملیّتی Multinational company (MNC) خدمات چندگانه بانکی Multiple Banking نظام چندگانه مدیریّت Multiple management قیمت‌گذاری چندگانه Multiple pricing تحلیل چندبرگشتی Multiple regression analysis اصل ضریب افزایش Multiplier principle چندپردازشی ، پردازش چندگانه Multiprocessing چندبرنامه‌ای ، برنامه‌نویسی چندگانه Multiprogramming نظام چند اتحادیّه‌ای Multi-unionism سیستم چندکاربره Multi-user system تجزیه و تحلیل ، مشارکت و ساختار چند متغیرّه Multivariate analysis, participation and structure (MAPS) شرکت مشارکتی ، شرکت تعاونی Mutual company شرکت سرمایه‌گذاری Mutual fund هدف‌گذاری متقابل سرپرست-زیردست Mutual goal setting بیمه مشترک Mutual insurance شرکت بیمه غیرسهامی Mutual office نیدریسم ، نهضت حمایت از مصرف‌کننده Nadarism قرضهٔ بی‌تضمین ، سند قرضهٔ ساده Naked debenture بیمه شده به نام Named insured بیمه مخاطرات مشخّص Named-peril insurance رأی به نام Named vote طبقه‌بندی برحسب نام Name-indexing of records نشانه Name slug ممیزّی نام ، تفحّص نام تجاری ، نام‌گزینی Name screening بازار محدود ، بازار حسّاس Narrow market تبلیغ در سطح ملّی ، آگهی عمومی National advertising بانک ملّی ، بانک کشوری National bank بدهی ملّی ، دین ملّی ، قرض ملّی National debt درآمد ملّی National income بیمه ملّی ، بیمه اجتماعی National insurance ملّی سازی ، ملیّ کردن Nationalization اتحادیّه ملیّ National union ثروت ملّی National wealth سند بیمه دریایی ملّی Nationwide marine definition ناتو NATO نظام کدگذاری ناتو NATO codification system دوره مالی طبیعی Natural business year سرمایه طبیعی Natural capital اقتصاد طبیعی Natural economy تأمین مالی به طور غیرطبیعی Natural financing افزایش طبیعی ، ازدیاد جمعیّت Natural increase انحصار طبیعی Natural monopoly منابع طبیعی Natural resources افت عادی ، کاهش طبیعی Natural wastage برگ عبور ، گواهی معافیّت از بازرسی Navicert کنترل عددی (ان.سی) NC تولید خالص داخلی NDP

شبه پول Near money الگوی سلسله مراتب نیازها ، الگوی پایگان نیازها Need hierarchy model کشش نیاز Need pull ارزیابی نیازها Needs assessment انعطاف منفی ، کشسانی منفی ، حساسیّت منفی Negative elasticity بایگانی منفی ، فهرست حسابهای سیاه Negative file مالیات بر درآمد منفی Negative income tax تأیید ضمنی ، تأئید در صورت عدم دریافت پاسخ Negative verification مسامحه ، کوتاهی ، قصور Negligence سند قابل انتقال ، سند قابل تبدیل به پول نقد Negotiable instrument حساب جاری ممتاز Negotiable order of withdrawal قیمت مورد توافق Negotiable price مذاکره ، دادوستد ، معامله Negotiation نقش مذاکره‌گر Negotiator role نظام ننکو Nenko system اقتصاد نئوکلاسیک Neoclassical economics پیروان نظریّه نوکینزی Neo-Keynesian قوم و خویش‌گرایی ، پارتی‌بازی Nepotism خالص ، ویژه Net دارایی خالص Net assets ارزش دارایی خالص Net assets value ماندۀ خالص ، وام خالص پس از کسر بهره Net avail گردش نقدینگی خالص Net cash flow تغییر خالص Net change هزینه خالص ، ارزش خالص Net cost تولید خالص داخلی Net domestic product (NDP) عواید خالص ، درآمد خالص Net earnings توزیع مؤثر خالص ، توزیع مؤثر ویژه Net effective distribution ارزش خالص ملک Net estate صادرات خالص کالاها و خدمات Net export of goods & services درآمد خالص Net income بهره خالص Net interest سرمایه‌گذاری خالص Net investment اجاره‌بهای خالص ، کرایهٔ خالص Net lease زیان خالص Net loss تولید خالص ملّی Net national product درآمد واقعاً خالص Net-net income درآمد خالص حاصل از عملیّات ، درآمد عملیّاتی خالص Net operationg income سود عملیّاتی خالص ، سود خالص از عملیّات Net operating profit ارزش خالص فعلی ، ارزش خالص حال Net present value (NPV) قیمت خالص ، قیمت ویژه Net price سود خالص ، سود ویژه Net profit درصد سود خالص ، نسبت سود خالص به فروش Net profit margin خرید خالص Net purchase نرخ خالص Net rate ارزش خالص واقعی فروش Net realizable value درآمد خالص ، دخل خالص Net revenue فروش خالص Net sales درآمد خالص مشمول مالیات Net statutory income بدهی خالص مالیاتی Net tax liability خالص‌سازی ، شبکه‌بندی Netting شبکه Network قیاس شبکه‌ای Network analog تجزیه و تحلیل شبکه‌ Network analysis سرمایه کار خالص Net working capital برنامه‌ریزی شبکه Network planning ارزش خالص ، دارایی خالص Net worth بازده خالص Net yield تعادل بی‌تفاوت ، تعادل خنثی Neutral equilibrium کالای تمام نشدنی Never-outs گروه پیشرو در فعالیّتهای جدید تجاری New business venture group برنامه‌های بهبود و توسعه اقتصادی ، نیودیل New deal بازی تازه ، بازی جدید. New game قرارداد مربوط به تکنولوژی جدید New technology agreement (NTA) رابطه مالیات و مالیات‌دهنده Nexus تکنیک گروه اسمی NGT فوق‌العاده شبانه Night differential کار شبانه Night work آزمونهای ان. آی. آی. پی NIIP tests سفارشات پستی غیرقابل تحویل Nikie mail نیمبی ، واکنش اکراه‌آمیز NIMBY نیمتو ، در دورۀ من نبود NIMTO پاداش عدم مطالبه No claim bonus گره Node نمودار گرهی Node diagram بیمه تصادف بدون توجه به مقصّر No-fault automobile insurance عدم موجودی ، پول نیست ، موجودی ندارد No funds پارازیت Noise گواهی آزاد بودن ملک No-lien affidavit سفارش نامحدود No limit order قرارداد عدم تعطیل کارخانه ، پیمان منع تعطیل کارخانه No-lockout agreement اسمی Nominal حساب اسمی Nominal account تکنیک گروه اسمی Nominal group technique (NCT) شریک صوری Nominal partner قیمت اسمی Nominal price سرمایه سهام با نام Nominal shares capital ارزش اسمی ، مبلغ اسمی Nominal value بازده اسمی ، حاصل اسمی Nominal yield نامزد ، منصوب ، ذینفع Nomince صاحب سهم اسمی Nominee shareholder نوموگرام Nomogram دارایی تعلّق‌ناپذیر Nonaccrul asset سهام غیرقابل تبدیل Nonassessable stock غیرقابل واگذاری Nonassignable متغیرّهای غیرقابل واگذاری Non-assignable variables خدمت بلاانقطاع Non-broken service بیمه چند پوششی Nonconcurrency شرط عدم پرداخت Noncontribution clause بیمه غیرحصّه‌ای ، بیمه یکسو Noncontributory طرح بازنشستگی غیرحصّه‌ای Noncontributory pension scheme بازنشستگی غیرحصّه‌ای Noncontributory retirement system هزینه‌های غیرقابل کنترل Noncontrollable costs تعادل یکطرفه ، تعادل یک جانبه Noncooperative equilibrium غیرانباشته ، نامتراکم Noncumulative تخفیف کمّی غیرانباشته Noncumulative quantity discount غیرجاری Noncurrent حسابهای غیرجاری Noncurrent accounts بدهیهای غیرجاری Noncurrent liabilities آلوده‌کننده‌های غیرقابل تجزیه Nondegradable pollutants مشاوره هدایت نشده ، مشاوره آزاد Nondirective counselling کالاهای بی‌دوام ، کالاهای مصرفی Nondurable goods مدیر غیرموظّف Non-executive director قصور Nonfeasance مزایای غیرمالی Nonfinancial compensation اعتبار غیراقساطی ، وام غیراقساطی Noninstallment credit سفته بی‌بهره Non-interest-bearing note مال غیرمولّد Noninvestment property برنامه‌ریزی غیرخطی Non-linear programming هزینهٔهای غیرتولیدی Nonmanufacturing expenses تولید بیرون از بازار Nonmarket production اقلام غیرپولی Nommonetary items

شبه پول Near money الگوی سلسله مراتب نیازها ، الگوی پایگان نیازها Need hierarchy model کشش نیاز Need pull ارزیابی نیازها Needs assessment انعطاف منفی ، کشسانی منفی ، حساسیّت منفی Negative elasticity بایگانی منفی ، فهرست حسابهای سیاه Negative file مالیات بر درآمد منفی Negative income tax تأیید ضمنی ، تأئید در صورت عدم دریافت پاسخ Negative verification مسامحه ، کوتاهی ، قصور Negligence سند قابل انتقال ، سند قابل تبدیل به پول نقد Negotiable instrument حساب جاری ممتاز Negotiable order of withdrawal قیمت مورد توافق Negotiable price مذاکره ، دادوستد ، معامله Negotiation نقش مذاکره‌گر Negotiator role نظام ننکو Nenko system اقتصاد نئوکلاسیک Neoclassical economics پیروان نظریّه نوکینزی Neo-Keynesian قوم و خویش‌گرایی ، پارتی‌بازی Nepotism خالص ، ویژه Net دارایی خالص Net assets ارزش دارایی خالص Net assets value ماندۀ خالص ، وام خالص پس از کسر بهره Net avail گردش نقدینگی خالص Net cash flow تغییر خالص Net change هزینه خالص ، ارزش خالص Net cost تولید خالص داخلی Net domestic product (NDP) عواید خالص ، درآمد خالص Net earnings توزیع مؤثر خالص ، توزیع مؤثر ویژه Net effective distribution ارزش خالص ملک Net estate صادرات خالص کالاها و خدمات Net export of goods & services درآمد خالص Net income بهره خالص Net interest سرمایه‌گذاری خالص Net investment اجاره‌بهای خالص ، کرایهٔ خالص Net lease زیان خالص Net loss تولید خالص ملّی Net national product درآمد واقعاً خالص Net-net income درآمد خالص حاصل از عملیّات ، درآمد عملیّاتی خالص Net operationg income سود عملیّاتی خالص ، سود خالص از عملیّات Net operating profit ارزش خالص فعلی ، ارزش خالص حال Net present value (NPV) قیمت خالص ، قیمت ویژه Net price سود خالص ، سود ویژه Net profit درصد سود خالص ، نسبت سود خالص به فروش Net profit margin خرید خالص Net purchase نرخ خالص Net rate ارزش خالص واقعی فروش Net realizable value درآمد خالص ، دخل خالص Net revenue فروش خالص Net sales درآمد خالص مشمول مالیات Net statutory income بدهی خالص مالیاتی Net tax liability خالص‌سازی ، شبکه‌بندی Netting شبکه Network قیاس شبکه‌ای Network analog تجزیه و تحلیل شبکه‌ Network analysis سرمایه کار خالص Net working capital برنامه‌ریزی شبکه Network planning ارزش خالص ، دارایی خالص Net worth بازده خالص Net yield تعادل بی‌تفاوت ، تعادل خنثی Neutral equilibrium کالای تمام نشدنی Never-outs گروه پیشرو در فعالیّتهای جدید تجاری New business venture group برنامه‌های بهبود و توسعه اقتصادی ، نیودیل New deal بازی تازه ، بازی جدید. New game قرارداد مربوط به تکنولوژی جدید New technology agreement (NTA) رابطه مالیات و مالیات‌دهنده Nexus تکنیک گروه اسمی NGT فوق‌العاده شبانه Night differential کار شبانه Night work آزمونهای ان. آی. آی. پی NIIP tests سفارشات پستی غیرقابل تحویل Nikie mail نیمبی ، واکنش اکراه‌آمیز NIMBY نیمتو ، در دورۀ من نبود NIMTO پاداش عدم مطالبه No claim bonus گره Node نمودار گرهی Node diagram بیمه تصادف بدون توجه به مقصّر No-fault automobile insurance عدم موجودی ، پول نیست ، موجودی ندارد No funds پارازیت Noise گواهی آزاد بودن ملک No-lien affidavit سفارش نامحدود No limit order قرارداد عدم تعطیل کارخانه ، پیمان منع تعطیل کارخانه No-lockout agreement اسمی Nominal حساب اسمی Nominal account تکنیک گروه اسمی Nominal group technique (NCT) شریک صوری Nominal partner قیمت اسمی Nominal price سرمایه سهام با نام Nominal shares capital ارزش اسمی ، مبلغ اسمی Nominal value بازده اسمی ، حاصل اسمی Nominal yield نامزد ، منصوب ، ذینفع Nomince صاحب سهم اسمی Nominee shareholder نوموگرام Nomogram دارایی تعلّق‌ناپذیر Nonaccrul asset سهام غیرقابل تبدیل Nonassessable stock غیرقابل واگذاری Nonassignable متغیرّهای غیرقابل واگذاری Non-assignable variables خدمت بلاانقطاع Non-broken service بیمه چند پوششی Nonconcurrency شرط عدم پرداخت Noncontribution clause بیمه غیرحصّه‌ای ، بیمه یکسو Noncontributory طرح بازنشستگی غیرحصّه‌ای Noncontributory pension scheme بازنشستگی غیرحصّه‌ای Noncontributory retirement system هزینه‌های غیرقابل کنترل Noncontrollable costs تعادل یکطرفه ، تعادل یک جانبه Noncooperative equilibrium غیرانباشته ، نامتراکم Noncumulative تخفیف کمّی غیرانباشته Noncumulative quantity discount غیرجاری Noncurrent حسابهای غیرجاری Noncurrent accounts بدهیهای غیرجاری Noncurrent liabilities آلوده‌کننده‌های غیرقابل تجزیه Nondegradable pollutants مشاوره هدایت نشده ، مشاوره آزاد Nondirective counselling کالاهای بی‌دوام ، کالاهای مصرفی Nondurable goods مدیر غیرموظّف Non-executive director قصور Nonfeasance مزایای غیرمالی Nonfinancial compensation اعتبار غیراقساطی ، وام غیراقساطی Noninstallment credit سفته بی‌بهره Non-interest-bearing note مال غیرمولّد Noninvestment property برنامه‌ریزی غیرخطی Non-linear programming هزینهٔهای غیرتولیدی Nonmanufacturing expenses تولید بیرون از بازار Nonmarket production اقلام غیرپولی Nommonetary items

حقّ مالکیّت غیرقابل انتقال Nonnegotiable title سفته غیرقابل تنزیل Nonnegotiable note بیمه اتومبیل بدون توجّه به مالک ، بیمه اتومبیل صرفنظر از حادثه‌آفرین Nonownership automobile insurance عدم انجام قرارداد ، قصور در عملکرد Nonperformance زقابت غیرقیمتی ، رقابت جزء در قیمت Noprice competition شرکت غیرانتفاعی Nonprofit corporation بازاریابی غیرانتفاعی Nonprofit marketing تصمیم غیربرنامه‌ای Nonprogrammed decision هزینه‌های غیرعادی ، هزینه غیرمترقبّه Nonrecurring charge منابع طبیعی غیرقابل تجدید Nonrenwable natural resources تصمیمهای غیرروزانه ، تصمیمهای استثنایی Nonroutine decisions درآمد معاف از مالیات Nontaxable income هزینه‌های بی‌نشان ، هزینه‌های غیرقابل پیگیری Nontraceable costs ارتباط غیرکلامی Nonyerbal communication سهم بدون ارزش اسمی No par value stock بدون اعتراض No protest (N.P.)  هنجار ، روش ، اصل قانونی ، معیار Norm توزیع نرمال ، توزیع عادی Normal distribution خسارت عادی قابل پیش‌بنیی Normal foreseeable loss کالاهای عادی ، کالاهای مصرفی Normal goods قیمت عادی ، قیمت تعادل Normal price سود عادی Normal profit بازده عادی Normal return فروش عادی Normal sale زمان عادی ، زمان متعارف Normal time ارزش عادی ، ارزش متعارف Normal value مدلهای تجویزی تصمیم‌گیری ، مدلهای تصمیم‌گیری هنجار‌گذار Normative decision models اقتصاد هنجارگذار ، اقتصاد دستوری ، اقتصاد تجویزی Normative economics پیش‌بینی تجویزی ، پیش‌بینی هنجاری ، پیش‌بینی هنجارگذار Normative forecasting سازمان کشورهای حوزه آتلانتیک شمالی (ناتو) North Atlantic Treaty Organization (NATO) فروش ناتمام No sale final شرط منع اعتصاب No-strike clause حساب ما ، حساب خارجی در بانک خارجی Nostro account اعتبار ما اضافه بر موجودی Nostro overdraft اخطار نکول کردن Notarial protest certificate محضر ، دفتر اسناد رسمی Notary public اسکناس ، پتهٔ طلب ، سفته Note سفته سند و برگه بدهی Note of hand سند پرداختی Note payable سند دریافتنی Note receivable اخطار نکول Notice of dishonor اعلام فروش Notice sale Not in my back yard (NIMBY) Not in my term in office (NIMTO) تبدیل تعهّد قدیم به جدید Novation حساب جاری بدون کارمزد Now account=negotiable order of withdrawal account بدون اعتراض ، بدون واخواهی N.P. ارزش خالص حال NPV موجودی غیر کافی N.S.F. چک بی‌محلّ ، چک با موجودی غیرکافی N.S.F. check قرارداد مربوط به تکنولوژی جدید NTA هسته Nucleus مالیات مزاحم Nuisance tax هیچ ، پوچ ، بی‌ارزش Null فرضیّه صفر Null hypothesis ابطال یا فسخ قرارداد Nullification of agreement گردش موجودی کالا Number of stock turnover کاراکتر عددی ، نشانهٔ شماری Numeric character کنترل عددی Numerical control (NC) وصیّت‌ شفاهی Nuncupative will مجتمع کشت و صنعت اتمی Nuplex واحدهای تولیدی کوچک Nusery units تحلیل عملیاتّی OA حساب باز O/A اوآپک ، سازمان کشورهای عربی صادرکننده نفت OAPEC سازمان کشورهای امریکایی OAS بیمه و پیری بازماندگان OASI رفتار سازمانی OB کارو کسب عادی O.B. تعقّل عینی ، عقلانیّت عینی Objective rationality آزمون عینی Objective test ارزش عینی Objective value مقاصد ، هدفها Objectives بیانیه هدف سارمان ، فلسفه وجودی سازمان Objects clause تعهّد ، التزام Obligation سهام قرضه ، اوراق اعتباری Obligation bond بستانکار ، راهن Obligee متعهّد ، بدهکار Obligor تکنیک مشاهده‌ای Observational techinque ناظر ، مشاهده‌گر Observer کهنگی ، منسوخ‌شدگی ، خارج از رده بودن Obsolescence اصل اوکام ، تیغ اوکام ، اصل گرایش به سادگی در فرضیّه‌ها Ocam's razor حرفه ، پیشه ، اشتغال Occupation سانحه حرفه‌ای ، حادثه شغلی Occupational accident تجزیه و تحلیل حرفه‌ای Occupational analysis طبقه‌بندی مشاغل ، طبقه‌بندی حرفه‌ای Occupational classification

/ 0 نظر / 15 بازدید