واژگان مدیریت5

هیئت مدیران رده‌های میانی Junior board سهم یا برگه قرضه درجه دوم یا متأخر Junior issue اوراق قرضه فرعی Junior subordinated debenture اطلاّعات ناقص و نامفهوم ، اَشغال ، به دردنخور Junk گروه سیاسی یا نظامی ، گروه پارتیزان Junta حقّ قضاوت ، صلاحیّت قضایی قلمرو مذاکره جمعی Jurisdiction اعتصاب مبتنی بر اختیار قانونی Jurisdictional strike حقّ تابعیّت بر حسب تابعّیت پدر Jus sanguinis حقّ تابعیّت بر حسب محلّ تولد Jus soil قیمت مناسب و منصفانه Justified price تولید بدون انبار ، تولید به زمان ، تولید سروقت Just in time production=JIT حقّ مالکیّت معتبر و عادلانه Just title اصل مزد عادلانه Hust-wage principle پیوند اتّفاقی ، کنار هم نهادن تصادفی Juxtaposition, random کمیته بررسی مشترک Joint study committee مالکیّت مشترک Joint tenancy شریکان جرم Joint torfeasors فعالیّت تجاری مشترک Joint venture وصیّت‌نامه مشترک Joint will دفتر روزنامه Journal=book of original entry کارگر ماهر ، صنعتگر ، کارگر روزمزد Journeyman حکم غیابی ، محاکمهٔ غیابی Judgement by default دین حکمی Judgement debt کایشا Kaisha کانبان Kanban کانتر روزابت ماس Kanter, Rosabeth Moss فروش بدون نصب K.D. حقّ بندر ، هزینه بندر Keelage خانه‌نشینی Keep house دورکندی Kennedy round کالاهای سنگین Kentledge goods روش کپنر-ترگو Kepner-Tregoe method صفحهٔ کلید Keyboard عوامل کلیدی Key factors=key points صنعت کلیدی Key industry شغل کلیدی Key job کینز ، جان مینارد (۱۹۴۶-۱۸۸۳) Keynes, John Meynard عضو کلیدی Key man=Key worker عملیّات کلیدی Key operation کادر کلیدی Key personnel نکات کلیدی ، عوامل کلیدی Key points دستگاه منگنه Key punch پرسش کلیدی Key question بخش نتایج عمده Key result area مرئوسان کلیدی Key subordinates وظیفه کلیدی Key task تجزیه و تحلیل وظیفه کلیدی Key task analysis=Key result analysis کلید واژه Key word رشوه Kickback ترفیع نامطلوب ، ترفیع اجباری Kicked upstairs تجارت سودآور Killing کیلوبایت Kilobytes جنبش‌شناسی ، جنبشی Kinaesthetics جنسی ، غیرنقدی Kind سند تضمینی Kite سندپردازی Kite flying چک‌بازی Kiting کارمند بی‌کفایت و کم‌کار Klupper پیشتازان نهضت کارگری Knights of labour فروشندۀ دوره‌گرد Knocker دانش ، فنّ Know how کارگر دانش ، کارگر آگاه Knowledge worker کوماندیت‌گزل‌شافت Kommanditgesellschaft چرحهٔ کوندارتیف Kondativ cycle کاتر ، جان Kotter, John نسبت کا K. Ratio کشیدگی Kurtosis فروش بدون نصب Konocked down=KD برچسب ، نشانه Label موافقتنامهٔ کار Labor agrement آموزش آزمایشگاهی Laboratory training آموزش آزمایشگاهی ، آموزش از طریق تجربه Laboretory training=T Group تغییرات فنی افزایش بازدهی کار Labor-augmenting technical change بانکهای اتحّادیه‌ای Labor banks روز کار Labor day اختلاف در زمینه مسائل کاری Labor dispute اقتصاد کار Labor economics ادارۀ کار ، اداره کاریابی ، بورس کار Labor exchange=employment office جابه‌جایی نیروی کار Labor flux-labor turnover نیروی کار Labor force کارگرا ، کارطلب ، کارمحو Labor-intensive تحرّک نیروی انسانی ، جابه‌جایی نیروی انسانی Ï»¿"Labor mobility" قرارداد فرعی خرید خدمت Labor-only subcontracting شکار کردن نیروی کار ، جذب نیروی کار سایر سازمانها Labor piracy خزانهٔ نیروی کار Labor pool روابط کار Labor relations تجهیزات صرفه‌جویی کننده در نیروی کار ، تجهیزات کاراندوز Labor-saving equipment کارگر تمام وقت اتحادیّه Labor skate=pie-card شاخص ثبات نیروی کار Labor stability index نظریّه مبتنی بر ارزش کار Labor theory of value میزان خروج از خدمت ، جابه‌جایی نیروی انسانی ، ورود و خروج نیروی انسانی ، جریان نیروی کار ، گردش نیروی کار Labor turnover=manpower turnover قصد در انجام تعهّد ، انجام ندادن تعهّد Laches فعالیّتهای نردبانی ، فعالیّتهای متداخل و متعامل Ladder activities بارگیری Lading فاصلهٔ زمانی ، تأخیر Lag شاخصهای تأخیر Lag indicators آزادی اقتصادی Laissez-faire=laisser-fair سوداگر و سفته‌باز بی‌تجربه Lamb سوداگر و سفته‌باز پاک باخته ، سوداگر ورشکسته Lamb duck سندمالکیّت Land certificate ممنوعیّت فروش یا انتقال زمین Land freeze اعطای زمین Land grant زمین بدون مالک ، املاک بلاصاحب Land in abeyance مالک ، موجر Landlord حکم تضمین برای صاحب ملک Landlord's warrant کسب و کار پررونق Land office business جواز زمین Land patent فقیر زمین‌دار Land poor سند زمین دولتی Land warrant عامل لانگ Lang factor زبان مطلق Language, absolute زبان مصنوعی ، زبان ساختگی Language, artifical زبان مشترک Language, common زبان برنامه ، زبان ماشین Language, program=machine language زبان برگردان Language translator معیار لاپلاس Laplace criterion=Bayes criterion سوء استفاده از حساب مشتری Lapping عدم پرداخت حقّ بیمه ، اسقاط حق Lapse کار برگ ثبت داراییهای ثابت Lapsing schedule چاپگر لیزری Laser printer تقطیع لیزری ، کنترل و تشخیص لیزری Laser scanning نظام آخرین بسته Last-bag system اولیّن صادره از آخرین صادره Last in-first out=LIFO نقص پنهانی و نهفته Latent defect ارتباطات موازی و هم‌سطح Lateral communication روابط موازی و هم‌سطح Lateral relationships تفکّر افقی ، تفکّر گسترده ، تفکر جانبی Lateral thinking نوبت آخر کار Late shift آخرین مهلت مجاز Latest allowable time دیرترین زمان انجام یک فعالیّت Latest event time دیرترین زمان خاتمه یک فعالیّت Latest finish time of an activity دیرترین زمان آغاز یک فعالیّت Latest start time of an activity عقب‌افتادگی نوار شاخص معاملات Late tape طرح تحقیق مقایسه‌ای ، طرح تحقیق مربّع Latin square design قانونمند ، تابع‌قانون Law-abiding قانون‌شکن ، متخلف Lawbreaker حقوق بازرگانی Law merchant=lex mercatoria قانون بازده نزولی Law of diminishing قانون افزایش هزینه‌ها Law of increasing costs قانون موقعیّت Law of situation دادخواهی ، دعوای حقوقی Lawsuit حقوقدان ، وکیل دعاوی ، مشاور حقوق Lawyer طرح تعویق پرداخت Layaway plan زمان مجاز برای توقفّ کشتی ، روزهای باراندازی و بارگیری Lay days خزوج از خدمت موقّت ، تعلیق Lay off قرارداد پرداخت حقّ ایاّم تعلیق Lay-off agreement آرایش کارگاه ، طرح کلّی Layout اعتبار نامه ، ورقه اعتبار LC حمل کالا به صورت مجموعه LCL کشورهای کمتر توسعه یافته LDC رهبر Leader رهبر مستبد Leader, autocratic رهبر آزاد‌منش Leader, democratic رهبر مشارکـت‌جو Leader, participative هدایت ، رهبری Leadership سبکهای رهبری Leadership styles نظریّه جانشینهای رهبری Leadership, substitutes for آموزش رهبری Leadership training جهت‌گیری بر اساس نقاط قوّت Leading from strength شاخص مقدّم Leading indicator شیوۀ پیش‌بینی غیرمستقیم Lead/lag method پاداش کارمند پیشرو Lead rate زمان انتظار ، برآورد زمان انتظار Lead time نشست ، عامل بازدارنده در تشکیل سرمایه Leakage کار کم پاداش Lean work منحنی یادگیری ، منحنی پیشرفت Learning curve=improvement curve اجاره Lease بیمه اجاره Lease-insurance سبک سنج فیدلر Least preferred cowoker=LPC روش کمترین مجذورات Least squares method مرخصّی ، مرخصّی طولانی Leave of absencee هارولدلویت Leavit, Harold دفتر کلّ ، دفتر حسابداری Ledger دارایی قانونی Legal asset شخص حقوقی Legal entity انحصار قانونی Legal monopoly ذخیرۀ قانونی ، اندوختهٔ قانونی Legal reserve پول قانونی ، پول رایج Legal tender مالکیّت قانونی Legal title وارث Legatee مجلس ، قوّۀ مقننهّ ، پارلمان Legitimate power وام دهندۀ آخر Lender of last resort طول خدمت Length of service گرایش ارفاقی Leniencey bias کشور توسعه نیافته ، کشو کم‌توسعه Less-developed country=LDC مستأجر Lessee موجر ، مالک Lessor حمل کالا به صورت مجموعه ، نرخ حمل کالا به صورت مجموعه Less than carload lot=LCL اخراج کردن Let out شرکت صندوق پستی Letter-box company وکالت‌نامه Letter of attorney استوارنامه ، اعتبارنامه Letter of credantial ورقهٔ اعتبار ، اعتبار اسنادی Letter of credit (LIC) سند رهنی Letter of hypothecation یادداشت تفاهم Letter of understanding گواهی‌نامه اختراع Letters ptent سطح آرمان و آرزو ، سطح درخواست Level of aspiration رهن پرداخت برابر ، رهن با پرداختهای مساوی Level payment mortgage بیمه با حقّ بیمه ثابت Level premium insurance سطوح اختیار Levels of authority وضع مالیات ، مالیات‌بندی ، عوارض Levy حکم مالیاتی ، حکم برداشت و وصول Levy, writ of کرت لوین Lewin, Kurt مدل رفتاری لوین Lewin model of behavior رویّه‌های تجاری عرفی Lex mercatoria=law merchant بدهی ، مسئولیت ، تعهدّ ، دین Liability بیمهٔ مسئولیّت Liability insurance دفتر تعهدّها و دفتر بدهیها Liability ledger نقش رابط Liaision role واحد رابط و هماهنگ کننده Liasion unit توهین و افترا ، هجو Lible رویّه قبول کالاهی برگشتی Liberal return policy مجوّز ، پروانه License سپرده‌پذیر مجاز Licensed deposit taker مجوزّ گیرنده Licensee مجوزّ دهنده Licensor حقّ وصول طلب ، حق گرویی ، حقّ تصرف Lien گواهی‌نامه حقّ گرویی Lien affidavit حقّ تصّرف گرویی بدون رضایت مالک Lien in invitum دارنده حقّ تصرّف و گرویی Lienor پرداخت جایگزین ، مزایای جایگرین Lieu bonus مرحصّی به جای اضافه‌کاری Lieu days=days off in lieu مققرّی سالانه مادم‌العمر Life annuity دورۀ عمر محصول Life cycle=production life cycle نظریهٔ دورؤ زندگی Life cycle theory دارایی و اموال زمان حیات Life estate بیمه عمر Life insurance جدول عمر داراییها Life table حقّ تصرّف تا آخر عمر ، حقّ استفاده در طول حیات Life tenant اولین صادره از آخرین وارده LIFO ردیابی با قلم نوری ، نشانه‌گذاری با قلم نوری Light pen tracking رنسیس ، لیکرت Likert, Rensis مقیاس لیکرت Likert scales شرکت با مسئولیت محدود Limited liability company=Ltd. فروشگاه کوچک خرده‌فروشی Limited line store استراتژی تغییرات محدود Limited-line strategy سفارش با محدودیّت Limited order اوراق قرضه با مالیات محدود Limited tax bond پایه پولی منعطف ، پایه پولی طلا و نقره Limping standard طرح انگیزشی لینکلن Lincoln incentive management plan صف Line سازمان صف و ستاد Line-and-staff organization تابع خطی Linear function برنامهٔ‌ریزی خطی Linear programming اقتدار سلسله مراتبی Line authority متعادل‌بازی خط تولید Line balancing نقل و انتقال مستقیم Line haul استقرار بر اساس خط تولید Line layout مدیریّت صّف Line management حدّ اعتبار Line of credit حدّ اعتبار بر اساس اسناد تنزیل شده Line of discount سازمان صفّی Line organization گروه کار Line-out قیمت‌گذاری خطّی ، قیمت‌گذاری یکسان Line pricing پیرو خط سیاسی Liner لایه ، وسیله حمل و نقل مسافر Liner تعرفه حدود پداخت خسارت شرکت بیمه Line sheet رابطه ، ارتباط ، اثر ارتباطی Linkage سازمان با گروههای متداخل ، سازمان با سنجاقهای اتصال Linking pin organization لینو تایپ ، لاینو تایپ Linotype نقدینه Liquid داراییهای جاری ، دارایی نقدی Liquid assets انحلال ، تسویه ، تصفیه Liquidation مدیر تصفیه ، مسئول تسویه Liquidator رجحان نقدینگی Liquidity preference دام نقدینگی Liquidity trap نسبت نقدی Liquid ratio زبان لیسپ LISP ادعّای معوّق Lis pendens شرکت پذیرفته شده در بورس Listed company اسناد و سهام پذیرفته شده در بورس Listed secrities=listed stocks کارگزار املاک Lister قرارداد کارگزاری املاک Listing قیمت معیّن ، بهای فهرست شده List price اجاره فهرست اطلاعّاتی List renting ظاهرپرستی Literalism طرف دعوی Litigent بیمه دام Livestock insurance اصل مذاکرۀ دائم Living document doctrine مزد امرار معاش ، حداقلّ مزد Living wage مؤسسه بیمه لویدز Lloyds بار کردن ، وارد کردن اطلّاعات Load نمودار بارگیری Load chart قیمـت‌گذاری بر اساس عامل فشار Load-factor pricing سرمایه استقراضی Loan capital واسطه‌های سهام در بورس Loan crowd وام گیرنده Loanee نرخ وام Loan fee طرح تضمین وام Loan guarantee scheme شرط تعدیل وام Loan modification provision نرخ دریافت وام Loan origination fee رباخوار بی‌انصاف Loan shark گروههای ذینفع ، گروههای فشار ، اعمال نفوذ Lobby فرد یا گروه دینفوذ Lobbyist نوبت کار نیمه‌شب Lobster shift=midnight shift تقسیم محلّی کار Localization of labor اتحادیّه کارگری Local union=local تعیین محلّ صنعت ، تعیین محلّ کارخانه Location of industry قرضهٔ بلندمدّت Lock-away سرمایه محبوس Locked in capital موجودی به صورت یک محموله ، کالای صندوقی Locker stocks مدل یا الگوی لاکهید Lockheed model مقید Lock-in بستن کارخانه ، تعطیل کارخانه Lockout اوراق قرضه راکد Lockup اسناد تابع قوانین محلّ صدور است Locus regit actum ثبت کردن اختراع ، سپردن چک Lodge پوزیتویسم منطقی ، اصالت تجربی منطقی ، مذهب تخققّی ، اثبات‌گرایی ، مکتب تحصّلی Logical positivism=logical empiricism تدارکات Logistics زبان لوگو LOGO نشانه ، نشانهٔ مشخّصه ، آرم Logo-logotype همکاری متقابل Logrolling پرداخت خالی ، پرداخت صرف Lonely pay پرداخت با توجّه به سابقه Longevity pay (wage) اجاره بلندمدّت Long lease=long term lease داراییهای طویل مدت Long-lived assest موقعیّتی که آرزو می‌شود Long position برنامه‌ریزی بلندمدّت Long-range planning نرخ بلندمدّت ، نرخ طولانی Long rate درازمدّت Long run قرارداد درازمدّت Long-term contract بدهی درازمدّت Long term liability تن بلند ، تن بزرگ Long ton گذشته‌نگری Look back حلقه ، دور تسلسل Loop مفرّ گریز از مالیات Loopholes, tax نرخ ساده Loose rate سرپرستی آزاد Loose-rein supervision منحنی لارنز Lorenze curve ضرر ، زیان ، اتلاف ، ضایعات Loss مشاور تعدیل و تنظیم حدود خسارت Loss adjuster مشاور ارزیاب خسارت Loss assessor مقدار زیان و خسارت ثابت Loss constant نمایندۀ کنترل خسارت Loss-control representative طرح پرداخت خسارت به ملک رهنی Loss draft احتمال خسارت Loss expectancy خدمات اطلاعاتّی در زمینه خسارتهای ناشی از حریق Loss information service کالای پیشرو ولی زیان‌ده Loss leader نسبت زیان به حقّ بیمه Loss ratio هزینه از دست رفته Lost cost حادثه منجر به اتلاف وقت Lost-time accident تولید دسته‌ای Lot production بدگویی آشکار Loud talk مدیر فروتن ، مدیر شکسته‌نفس Low-hller نمره ضعیف ، درجه پایین Low grade به قیمت تمام شده یا بازار ، هرکدام کمتر Lower of cost or market زبان سطح پایین Low-level language کارگر وفادار Loyal worker LP حقّ مالکیّت سودآور Lucrative title عدم‌النفع Lucrum cessans لودیت Luddite وسیله حمل و نقل مواد تازه Lug لمپن ، بریده از گزوه Lumpen یکپارچگی منابع Lumpiness of resources مجموعه نیروی کار Lump labor خزید کلّی Lump sum purchase زنگ لوتین Lutine bell کالاهای لوکس و تجملّی Luxuies مالیات بر اموال لوکس و تجمّلی Luxury tax دیوید مک کللند McCelland, David داگلاس مک گریگور MarGregor Douglas مدیر ماکیاولی Marchiaveellian manager دستگاه ، ماشین Machine اوقات بلااستفاده دستگاه Machine ancillary time برنامه به زبان ماشین Machine code زمان بیکاری ماشین‌آلات Machine downtime هزینهٔ کار ماشین در ساعت Machine-hour cost زمان تلف شدۀ ماشین‌آلات Machine idle time دستور به زبان دستگاه ، دستور به زبان ماشین ، دستورالعمل ماشین Machine instruction زبان ماشین Machine language استفادۀ مؤثر از ماشین‌آلات Machine loading اقتصاد کلان Macroecononics شیوۀ برخورد در سطح کلان Macrolevel approach مدکپ MADCAP قاضی ، رئیس دادگاه Magistrate کارت مغناطیسی Magnetic card کاراکتر خوان مغناطیسی Magnetic character reader (MCR) (Magnetic ink character reader) دیسک مغناطیسی Magnetic disk کاراکتر خوان جوهر مغناطیسی Magnetic ink character reader (MICR) پرکردن فرم نامه‌ها ، نامه پرکنی Mail merge کامپیوتر بزرگ Mainframe نوار مغناطیسی Magnetic tape انبارۀ اصلی ، حافظهٔ اصلی Main storage مالیات اصلی شرکت Mainstream corporation tax نوبت تعمیرات و نگهداری Maintenance shift تصمیمگیری برای ساخت یا خرید Make-or-buy decision سازندگان و لرزانندگان Makers and shakers سازندگان و لرزانندگان Make the shakers رسیدگی به موجودیها Make the cash پرداخت جبرانی Make-up pay زمان جبرانی Make up time ایجاد کار Make-work سفسطه ایجاد شغل Make-work fallacy تعصّب برتری مرد Male chauvinism کار خلاف قانون ، تحلّف اداری Malfeasance سوءعمل ، خرابی Malfunction تئوری مالتوس Malthusion theory هزینه‌های قاب لکنترل Managed costs نرخ ارز کنترل شد Managed exchange rates وجوه قابل کنترل Managed funds مدیریّت Management زمان دست‌یابی اطلاعاتّ مدیریّت Management addess time حسابداری مدیریّت Management accounting خزید بنگاه توسط مدیران Management buyout مدیریّت بحران Management by crisis (crisis Management; fire fighting مدیریّت برمبنای استثناها Management by exception مدیریّت برمبنای هدف Management by objectives (MBO) توسعهٔ مدیریّت ، بهسازی مدیریّت Management development سیستم اطلاّعات مدیریّت Management information system (MIS) مکتب فرایند مدیریّت Management process school شاخصهای مدیریّت Management ratios علم مدیریّت Management science سبک مدیریّت Management style جایگزینی مدیران Management succession (succession planning) سیستمهای مدیریّتی Management systems مدیریّت امروز Management Today اتحادیّه مدیریّت Management union حسابداری مدیریّت Managerial accounting شبکهٔ مدیریّت Managerial grid نقشهای مدیریّت Managerial roles وکالت ، مأموریت Mandate جدول نیروی انسانی Manning table نیروی انسانی Manpower تجزیه و تحلیل نیروی انسانی Manpower anahysis برنامه‌ریزی نیروی انسانی Manpower planning شاخصهای نیروی انسانی Manpower ratios کمسیون خدمات نیروی انسانی Manpower service commission (MSC) ارزشیابی فرد با فرد Man to man rating عملیات دستی Manual operation مهارت دستی Manual skill کارگر ساده Manual worker ساختن ، تولید‌کردن Manufacture ساخت ، تولید Manufacturing پروتکل خودکارسازی تولید Manufacturing automation protocol (MAP) هزینه‌های ساخت Manufacturing costs هزینه سربار ساخت Manufacturing overhead برنامه‌ربزی تولید Manufacturing resources planning (MRP۲) پروتکل خودکارسازی تولید-برنامه‌ریزی فعالیّت اصلی MAP تجزیه و تحلیل نهایی Marginal analysis خزیدار نهایی Marginal buyer روش هزینه‌یابی نهایی Marginal costing (direct costing; incermental costing; variable costing) روش قیمت‌گذاری هزینه نهایی Marginal cost pricing روش قیمت‌گذاری نهایی Marginal pricing (marginal cost pricing) نظزّیه بهره‌وری نهایی مزد Marginal productivity wage theory سود نهایی Marginal profits میل نهایی به مصرف Marginal propensity to consum (mpc)  میل نهایی به سرمایه‌گذاری Marginal propensity to invest (MPI) مطلوبیّت نهایی Marginal utility کارگر نهایی Marginal worker حاشیه ایمنی ، حاشیه امنیّت Margin of safety کاهش بها Mark-down ارزیابی بازار Market assessment ارزش کلّی سهام شرکتها Market capitalization تعادل بازار Market equilibrium بازاریابی Marketing هیئتهای بازاریابی Marketing boards بودجه بازاریابی Marketing budget تجزیه و تحلیل هزینه بازاریابی Marketing cost analysis نسبت هزینه‌های بازاریابی به فروش Marketing expense to sales ratio ترکیب نسبی فعالیّتهای بازاریابی Marketing Mix استراتژی جاگیری در بازار Market niche strategy قیمت بازار Market price فشار بازار Market push پژوهش در بازار ، تحقیق در بازار Market research تفکیک بازار ، تقسیمبندی بازار Market segmentation سهم بازار Market share هدف بازار Market target ارزش بازار Market value تفاوت قیمت Mark-on زنجیره مارکف Markov chain افزایش قیمت Mark-up برنامه مارشال Marshal plan سلسله مراتب نیازهای مارلو Maslow's hierarchy of needs ارتباطات گروهی Mass communiction تولید انبوه Mass production برنامه‌ریزی فعالیّت اصلی Master activity programming (MAP) بودجه کلّ Master budget کارت مادر ، کارت اصلی Master card داده‌های اداری پایه Master clerical data (MCD) کارشناسی ازشد مدیریّت بازرگانی Master of business administration (MBA) کارشناسی ارشد مدیریّت دولتی Master of public administration (MPA) برنامه تولید اصلی Master production schedule (MPS) برنامه مادر ، برنامه اصلی Master schedule داده‌های معیار اصلی Master standard data (MSD) بودجه موادّ Material budget کنترل موادّ Meterial control برنامه کنترل موادّ Material control schedule اصل اهمیّت Materiality برنامه‌ریزی نیازمندیهای موادّ Material requirements planning (MRP) جابه جایی موادّ Materials handling مدیریّت موادّ Materials management همبستگی دوبعدی ، جدولی ، همبستگی ماتریسی Matrix correlation بخش‌بندی جدولی ، بخش‌بندی دوبعدی ، بخش‌بندی ماتریسی ، گروه‌بندی ماتریسی Matrix departmentation سازمان ماتریسی Matrix organization ارزش سند در سررسید Maturity value بیشترین بیشترها ، بهترین نتیجه ممکن Maximax معیار حدّاکثر حدّاکثرها Maximax criterion بیشترین کمترین‌ها Maximin معیار حدّاکثر حدّاقل‌ها Maximin ceiterion به حداکثر رسانیدن Maximizing کنترل حداکثر - حداقل Maximum/minimum control حدّاکثر جای انجام دادن کار Maximum working area کارشناسی ارشد مدیریّت بازرگانی MBA مدیریّت بر مبنای هدف MBO

داده‌های اداری پایه MCD کار روزانه اندازه‌گیری شده MDW میانگین Mean زمان حسابرسی میانگین Mean audit date زنجیره ، وسیله-هدف Means-end chain کار روزانه اندازه‌گیری شده ، نظام پرداخت روزانه Measured daywork (MDW) معیار ارزش ، سنجش ارزش ، وسیله سنجش و اندازه‌گیری ارزش Measure of value آزمونهای استعداد مکانیکی Mechanical aptitude tests (mechanical comprehension tests) آزمونهای استعداد مکانیکی Mechanical comprehension tests سازمان مکانیکی Mechanistic organization ماشینی کردن ، مکانیزاسیون Mechanization تحلیل رسانه‌های همگانی Media analysis میانه Median پژوهش در زسانه‌های همگانی Media research آزمایش رسانه‌های همگانی Media testing میانجیگری Mediation بدهیهای میان‌مدّت Medium term liabilites مطالعه در حرکات Memo-motion study اساسنامه شرکت Memorandum of association حافظه Memory نرم‌افزار فهرست‌نما ، نرم‌افزار گزینه‌ای Menu-driven مرکانتیلیسم ، سوداگری Mercantilism تراز تجاری Merchandise balance عرضه کالا ، تبلیغات بازرگانی Merchandising ادغام با تلفیق بنگاهها Merger پاداش شایستگی Merit award (merit pay) پرداخت بر مبنای شایستگی Merit pay درجه‌بندی شایستگی Merit Rating نظام شایستگی Merit system مهندس روش‌سنجی Methods engineer روش انداره‌گیری زمان و حرکات Methods time menasurement (MTM) مطالعه روش کار ، روش‌سنجی Method study نظام نوبت‌کاری شهری Metropolitan shift system کاراکترخوان جوهر مغناطیسی MICR-Magnetic ink character Reader ریز کامپیوتر ، میکروکامپیوتر ، ریزرایانه Microcomputer اقتصاد خرد Microeconomics میکروفیش Microfiche میکروفیلم Microfilm ریزپردازنده ، میکروپروسور Microprocessor واسطه ، دلاّل Middleman مدیریّت میانی Middle management برنامه‌ریزی فعالیّتهای مهمّ Milestone sxheduling حداقّل دستمزد Minimum entitlement حداقّل مقدار تولید Minimum manufacturing quantity (MMQ) حداقّل حرکات Minimum movement میزان پرداخت حداقل Minimum tim rate (MTR) حداقّل دستمزد Minimum wage زارت صنایع و بازرگانی بین‌المللی Ministry of international trade and industry (MITI) سیستم اطلاعات مدیریّت MIS تخلّف Misfeance تصمیمگیری مشترک Mitbestimmung وزرات صنایع و بازرگانی بین‌المللی MITI طرح مزایای مختلط Mixed benefit scheme اقتصاد مختلط ، سرمایه‌داری مختلط Mixed capitalism هزینه مختلط-هزینه ترکیبی Mixed cost اقتصاد مختلط Mixed economy حداقلّ مقدار تولید MMQ شرکت چند ملیّتی MNC نما Mode مدل ، الگو ، نمونه Model مبدّل Modem (modulator/demodulator) مبدّل Modulator/ demodulator آموزش بخشی Module training آزمون کالای واحد Monadic product test نظریّه اصالت پول Monetarism طرفدار اصالت پول Monetarist سیاست پولی Monetary policy مهارتهای مکانیکی ، مهارتهای جنبشی Motor skills ماوس ، موش Mouse جین موتن Mouton, Jane میانگین متحّرک Moving average فوق‌لیسانس (کارشناسی ارشد) مدیریّت دولتی MPA برنامه اصلی تولید MPS برنامه‌ریزی منابع تولید MPR۲ کمسیون خدمات نیروی انسانی MSC داده‌های معیار پایه MSD ام.اس.ایکس MSX سیستم عامل میکروسافت MS/DOS روش اندازه‌گیری زمان و حرکات MTM حداقّل نرخ پرداخت درواحد زمان MTR مذاکره چند کارفرما با کارگران Multi-employer bargaining اندازه‌گیری کار با فاصله‌ه

/ 0 نظر / 9 بازدید