واژگان تجارت5

تخفیف به فروشندگان؛ تخفیف توزیع Distribution Discount هزینه‌های فروش Distribution Expenses عمل توزیع؛ کار توزیع Distribution Function قانون توزیع Distribution Law توزیع درآمد Distribution of Income ضریب اهمیت توزیعی Distributional Weight عدالت توزیعی؛ برابری توزیعی Distributional Equity توزیع کنندگی Distributionship قضاوت توزیعی؛ قضاوت دربارهٔ توزیع Distributive Judgement عدالت توزیعی Distributive Justice توزیع پذیری؛ بخش پذیری؛ قابلیت توزیع Distributivity توزیع‌کننده Distributor تخفیف مخصوص توزیع‌کنندگان Distributor Discount بانک ناحیه‌ای؛ بانک محلی؛ بانک منطقه ای District Bank بی‌اعتمادی؛ بدگمانی؛ سوءظن Distrust بی‌اعتماد؛ بدگمان؛ ظنین؛ مبنی بر سوء ظن Distrusffull جملهٔ اغتشاش؛ جمله ناپایداری؛ جملهٔ اختلال Disturbance Term نامطلوبیت؛ بی‌فایدگی Disutility نامطلوبیت کار Disutility of Labour ایضاâ€Ditto نام قدیمی دفتر روزنامه Diurnal واگرایی؛ تباعد Divergence واگرا؛ متباعد Divergent ادغام واگرا Divergent integration تنوع؛ گوناگونی Diversification تنوع پرداز؛ تنوع بخش Diversifier انحراف Diversion امتیاز انحراف Diversion Privilege جور؛ نوع ؛ تنوع؛ اختلاف Diversity عامل تنوع Diversity Factor تنوع محصول Diversity of Product تقسیم کردن؛ بخش کردن؛ دسته‌بندی کردن Divide حق بیمهٔ منقسم؛ حق بیمهٔ تقسیم شده Divided Coverage سهم طلبکاران Dividend سود سهام؛ سود سهم بستانکار؛ بهره و سود قابل توزیع Dividend بهرهٔ ملی؛ درآمد ملی Dividend, National انواع سود سهام DividendTypes of سر قبض سود سهام Dividend Counterfoil پوششسود سهام؛ تأمین سود سهام Dividend Cover اندوختهٔ برابری سود سهام؛ انتوختهٔ تسویهٔ سود سهام Dividend Equalization Reserve صندوق اندوختهٔ تسویهٔ سود سهمی Dividend Equalization Reserve Fund سود سهام ممتاز پس افتاده Dividend in Arrears سود سهام حاصله از دارایی Dividend in kind وکالت نامهٔ سود سهام Dividend Mandate سود سهام سابق؛ بدون استفاده از سود سهام در سالهای مخصوص Dividend Off با استفاده از سود سهام Dividend On نسبت پرداخت سود سهمی Dividend Payment Ratio نسبت تصفیهٔ سود سهمی؛ نسبت واریز سود سهمی Dividend Payount Ratio سیاست تقسیم سود سهام روش تقسیم سود سهام؛ سیاست سود سهمی Dividend Policyنسبت بهای سود سهمی Dividend Price Ratio جلوگیری از توزیع سود سهمی؛ محدودیت پرداخت سود سهمی Dividend Restraint اجازهٔ پرداخت سود سهام Dividend Warrant بازدهٔ سود سهمی؛ حاصل سود سهمی؛ عایدی سود سهام Dividend Yield سودهای سهمی؛ منافع قابل تقسیم Dividends مقسم؛ تقسیم کننده Divider نوعی شاخص قیمت است که برعکس شاخص قیمت پاشه و شاخص قمیت لاسپیر آثار داریمی تغییر قیمتها روی هزینهٔ زندگی را در نظر می‌گیرد. Divisia index قابلیت تقسیم؛ بخش پذیری؛ خاصیت بخش پذیری Divisibility اعتبار قابل تقسیم Divisible Credit تقسیم کار Division of Labour سند قرضهٔ تضمینی تقسیمی Divisional مقسوم علیه Divisor کرون، واحد پول فائرو (جزایر) دانمارک، و نیز واحد پول گرینلد؛ DKr مارک آلمان D.M. ایضاâ€Do داب، موریس Dobb, Mauriece عوارض لنگرگاه Dock Dues رسید انبار و بارانداز؛ قبض انبار Dock Warrant پته؛ رسیدگی گمرکی؛ خلاصه نویسی Docet عقیدهٔ خودکاری Doctrine of Automaticity (The) سند متبادله Document, Cleared سند برگشتی Document, Returned برات سندی Document Bill سند مالکیت Document of Title برات اسنادی Documentary Bill اعتبار اسنادی Documentary Credit اعتبارنامهٔ اسنادی Documentary Letter of Credit ارائه اسناد یا مدارک؛ دادن اوراق و اسناد به کشتی برای حمل کالا Documentation تسلیم اسناد در برابر قبولی برات؛ تحویل اسناد در برابر پذیرش Documents against Acceptance تسلیم اسناد در برابر پرداخت؛ تحویل اسناد در برابر پرداخت Documents against Payment اسناد به نام شخص معین Documents Made Out to Named Person دلار Dollar منطقهٔ دلار؛ حوزهٔ دلار Dollar Area معدل‌گیری دلار؛ میانگین گیری دلار Dollar Averaging گروه دلار؛ گروه بندی دلار Dollar Bloc قرضهٔ دلاری Dollar Bond گواهی سپردهٔ دلاری Dollar Certificate of Deposit معدل‌گیری ارزش دلاری؛ میانگین گیری هزینهٔ دلاری Dollar Cost Averaging کسری دلار Dollar Deficit دیپلماسی دلار Dollar Diplomacy مبادلهٔ دلاری؛ برات دلاری؛ برات براساس دلار Dollar Exchange برات ارزی دلاری Dollar-exchange Bill شکاف دلاری Dollar Gap عرضهٔ بیش از حد دلار؛ اشباع دلار Dollar Glut تهدید دلار Dollar Overhang کمبود دلار Dollar Shortage سهام امریکایی Dollar Stock دومار، اوسی دی. Domar, Evsey D. الگوی دومار Domar Model برات داخلی Domestic Bill شرکت داخلی Domestic Corporation انبساط اعتبار داخلی؛ بسط اعتبار داخلی Domestic Credit Expansion پایهٔ طلای داخلی Domestic Gold Standard صنعت داخلی Domestic Industry تولید داخلی Domestic Production نظام ملی داخلی Domestic System نظام خانگی صنعت؛ نظام روستایی صنعت Domestic System of industry بازرگانی داخلی؛ تجارت داخلی Domestic Trade کالاهای داخلی؛ تولیدات داخلی Domesties اقامتگاه Domicile برات با محل پرداخت معین Domiciled Bill تعیین محل پرداخت Domiciliation (حق) مبداء Domiciliation (fee) علت مسلط و مؤثر Dominant and Effective Cause رهبری بنگاه مسلط Dominant Firm Leadership سرقفلی مسلط؛ سرقفلی متفوق Dominant Tenement تسلط Domination حق مالکیت Dominium دونگ، واحد پول ویتنام Dong, D هبه کردن؛ هدیه کردن؛ بخشیدن Donate سهم بخشوده؛ سهم اهدایی Donated Stock مازاد اعطایی؛ مازاد اهدایی Donated Suprplus اعطایی؛ بخشش بالعوض Donation موهوب الیه؛ گیرندهٔ هبه Donee بهره‌بردار؛ گیرندهٔ هبه Donee Beneficiary کشور کمک کننده Donner Country قدرت و اختیار دولتی تنظیم اظهارنامهٔ مالیاتی Doomage Power حساب غیرفعال؛ حساب راکد؛ حساب بیکار Dormant Account شریک غیرفعال Dormant Partner روش کار با ماشینهای الکترونیکی دارای دیسک DOS حسابداری به روش دوجانبه؛ شیوهٔ حسابداری دوگانه Double-account System حراج بازاری دوطرفه Double Auction Market سند قرضهٔ دارای تضمین مضاعف Double-barreled Bond دفترداری مضاعف؛ دفترداری دوطرفه؛ دفترداری دوبل Double Book-keeping بودجهٔ مضاعف Double-budget بستانکار مضاعف Double Creditor انطباق مضاعف نیازمندی‌ها Double-coincidence of Wants محاسبهٔ مضاعف Double Counting روش موازنهٔ نزولی مضاعف استهلاک Double Declining Balance Method of Depreciation تورم‌زدایی مضاعف، تعدیل مضاعف؛ انقباض مضاعف Double Deflation کساد مجدد؛ غوطهٔ دوباره در کساد Double-depression تسهیم مجدد Double Distribution دفترداری دوطرفه؛ حسابداری مترادف؛ دفترداری دوبل Double-entry دفترداری دوبل؛ روش مترادف حسابداری Double-entry Book-keeping روش مترادف؛ دوطرفه؛ دو جانبه Double-entry System رابطهٔ مبادلهٔ دوعاملی Double Factoral Terms of Trade مالیات بندی مضاعف Double Imposition غرامت بیمهٔ مضاعف؛ تاوان مضاعف Double Indemnity شاخص بندی مضاعف؛ شاخص گذاری مضاعف Double Indexing بدهی مضاعف؛ تعهد دوجانبه Double Liability انحصار مضاعف؛ انحصار دوجانبه Double Monopoly اختیار مضاعف؛ اختیار دوجانبه Double Option قیمت‌گذاری مضاعف Double Pricing نمونه‌برداری مضاعف؛ نمونه‌گیری تکراری Double-sampling جابه‌جایی مضاعف Double Switching نظام دوفلزی؛ نظام دوپایه‌ای؛ نظام دو معیاری Double Standard مالیات بندی مضاعف Double Taxation مالیات‌بندی مضاعف و بخشودگی مالیات بندی مضاعف؛ مالیات بندی مضاعف و بازپرداخت مالیات مضاعف Double Taxation and Double Taxation Relief مطالبات مشکوک‌الوصول Doubtfull Account بدهی‌های مشکوک‌الوصول Doubtful Debits طرح اعتباری داگلاس Douglas Credit Scheme حمل یکسره Door to Door متوسط‌های داو - جونز Dow-Jones Averages شاخص داو جونز Dow-Jones Index نظریهٔ داو Dow Theory بازار کالای پست؛ بازار بنجل Down-market پیش‌پرداخت بیعانه؛ نقد پرداختی؛ پیش قسط؛ پرداخت اولیه Down Payment نظارتهای بر پیش پرداخت Down Payment Controls تعطیل کارخانه به منظور ترمیم و تعمیر Down Period زمان توقف ماشین آلات؛ مدت بیکاری کارگران Down Time تقاضای نزولی Downward-sloping Demand نرخ کمتر از نرخ روز؛ نرخ دوران رکود Down-time Rate بیمهٔ دام Dowry Insurance اسناد پس از پرداخت تحویل شود D/P در اخما، واحد پول یونان، Dr در اخما، واحد پول کشور یونان و برابر است با یکصد لپتا (Lepta)، واحد پول نقره‌ای یونان باستان Drachma حواله؛ برات؛ پیش نویس نامه Draft انواع حواله، برات Draft, Types of دریج ریتون Drage Return درام، واحد پول ارمنستان Dram, Adr درم Dram صدور (چک) در وجه...؛ حواله کرد شخصی Draw استرداد حقوق گمرکی؛ برگشت حقوق گمرکی؛ برگشتی DramBack برات‌گیر؛ محال علیه Drawee کنندهٔ برات و جز این؛ حواله یا برات کش؛ محیل Drawer برداشت Drawing حساب برداشت Drawing Account کشیدن چک Drawing a Cheque حساب برداشت Drawing Account حقوق برداشت Drawings Rights قرضهٔ برگزیده برای پرداخت Drawn Bond کرایهٔ کاری Drayage حرکت به سوی رفاه؛شتاب به سوی کمال؛ پیش به سوی کمال زیستی Drive to Maturity نیروی محرک Driving Force سهم افت ناپذیر Droplock Stock حمل مستقیم کالا از تولیدکننده به خریدار بدون واسطه Drop Shipment واسطهٔ معاملات Drop Shipper فروشندهٔ طواف؛ فروشندهٔ طبال Drummer تعمیرگاه کشتیهای تجاری و جز اینها Dry Dock دیم‌کاری Dry Harming زیان بی‌ربط؛ ضرر بی‌ربط؛ زیان ناروا Dry Loss ودیعهٔ بی‌سود؛ امانت بی‌سود Dry Trust وارسی مضاعف؛ نظارت مضاعف Dual Control فرضیهٔ تصمیم مضاعف؛ فرضیهٔ تصمیم دوگانه Dual Decision Hypothesis اقتصاد دوگانه Dual Economy فرضیهٔ بازار دوگانهٔ نیروی کار Dual Labour Market Hypothesis نظام دومزدی؛ نظام مزد انتخابی Dual Pay Stsytem صندوق دوهدفه؛ صندوق دو منظوره Dual Purpose Fund شیوه حساب دوباره Dual System اتحادیه‌گرایی دوگانه Dual Unionism اصل دوگانگی؛ اصل دوتایی؛ اصل ثنویت Dualism نظریهٔ دوگانه‌گرایی؛ نظریهٔ دوگانگی؛ دوگانگی نظریه Dualism Theory دوگانگی Duality قضیهٔ دوگانگی Duality Theorem کسر حقوق Duck بدهی؛ حق؛ طلب؛ عوارض؛ موعد؛ پرداختی؛ واجب الادا؛ موعد رسیده Due قبولی کتبی قرضه؛ برات قابل پرداخت؛ برات واجب الادا؛ برات موعد رسیده Due Bill سررسید؛ موعد Due Date طلب از بانکها Due from Banks بدهی به بانکها Due to Banks جازن Duffer بازار ساکت؛ بازار غیرفعال؛ بازار بدون فعالیت Dull Market مدیران ساختگی؛ مدیران ظاهری Dummy Directores بنیادگذاران ساختگی؛ مؤسسات مصنوعی Dummy Incorporators سهمدار ظاهری؛ سهامدار ظاهری Dummy Stockholder متغیر ساختگی؛ متغیر ظاهری Dummy Variable ارزان فروختن؛ قیمت شکستن؛ بازار شکستن Dump پول سیاه؛ پشیز Dump قیمت شکنی؛ بازار شکنی؛ ارزان فروشی عمدی Dumping انواع بازار شکنی، قیمت شکنی: ارزان فروشی Dumping, Types of بستانکار سمج؛ طلبکاری؛ مطالبه Dun پوشال؛ با پوشال بسته‌بندی کردن Dunnage تثبیت کالا Dunnage طلبکاری Dumming انحصار دوگانهٔ فروش؛ انحصار دو فرشنده؛ انحصار دوجانبه؛ انحصار دوقطبی؛ دوقطبی فروش Duopoly دوقطبی خرید؛ انحصار دوگانهٔ خرید؛ انحصار دو خریدار Duopsony شماره و الفبا Duplex Alpha-numeric نسخهٔ دوم؛ کپی اول؛ دو نسخه المثنی Duplicate نسخهٔ ثانی ساختن؛ کپیه کردن Duplicate (to) تکرر عملیات؛ عملیات مشابه Duplication of Functions دستگاه نسخه برداری الکلی Duplicator, Spirit Duplicator کالای سرمایه‌ای بادوام Durable Capital Goods کالای مصرفی بادوام Durable Consumers' goods وسایل بادوام Durable Equipment کالاهای بادوام Durable Goods مدت موافقتنامه Duration of the Agreement مدت ادوار بیکاری Duration of Spells of Unemployment مدت بیکاری Duration of Unemployment حراج هلندی؛ حراج نزولی؛ حراج مناقصه‌ای Dutch Auction تعرفهٔ؛ وظیفه؛ حق Duty بازپرداخت کل یا قسمتی از حقوق گمرکی پرداختی به نشانهٔ تکمیل و صدور مجدد آن کالا Duty Drawback معاف از حقوق گمرکی Duty Free مسکن؛ منزل؛ مأوی Dwelling House داراییهای تحلیل رفتنی Dwendling of Assets تحلیل پویا Dynamic Analysis وضع پویا Dynamic Condition علم اقتصاد پویا Dynamic Economics شکلهای پویای توابع تقاضا Dynamic Forms of Demand Functions وظیفهٔ پویای پول Dynamic Function of Money تثبیت پویا Dynamic Peg الگوی پویا Dynamic Model نظریه‌های پویای برتری نسبی؛ نظریه‌های پویای مزیت نسبی Dynamic Theories of Comparative Advantage حالت پویا؛ وضع پویا Dynamic State پویایی تطبیق Dynamics of Adjustment لیلانگنی، واحد پول سوازیلند، نشانهٔ Lilangeni یا Emelangeni E دوجانبه؛ از هر دو طرف Each Way ااشتیاق به خرید Eagerness to Buy سکهٔ طلای ده دلاری ایالات متحد Eagle «اشتباهات و از قلم افتادگیها مستثنی است» E. and O.E. مستمری از پیش مقرر Early Vesting تخصیص؛ کنار گذاشتن Earmark طلای مختص؛ طلای اختصاصی Earmarked Gold درآمد اختصاصی Earmarked Revenue تخصیص Earmarking تخصیص مالیاتها Earmarking of Taxes منفعت بردن؛ درآمد به سبب خدمت یا فروش؛ دخل داشتن Earn درآمد کار؛ درآمد اتسحقاقی؛ درآمد مکتسب؛ Earned Income حق بیمهٔ استحصالی Earned Premium درآمد استحصالی Earned Revenue مازاد مکتسب Earned Surplus پول بیعانه؛ پیش پرداخت Earnest Money دارایی سود آور؛ دارایی درآمددار؛ دارایی ایجادکنندهٔ درآمد Earning Assest معیار ارزش سرمایه‌ای Earning-capacity Standard درآمد، سود سهام و مازاد Earning, Dividends, Surplus درآمد عوامل تولید Earning of Factors of Production نیروی کسب درآمد Earning Power گزارش سود و زیان؛ گزارش عواید Earning Report درآمد بادآورده Earning Drift تابع عواید؛ تابع درآمد Earning Function درآمد؛ مداخل؛ عواید Earnings عواید مدیریت Earnings of Management درآمد هر سهم؛ عواید هر سهم Earnings per Share انتقال عواید؛ گزارش عواید Earnings Report صورت حساب درآمد؛ صورت ریز درآمد و تجزیه و تحلیل آن Earnings Statement بازدهٔ عواید؛ حاصل عواید Earnings Yield سهولت ورود Ease of Entry حق ارتفاق؛ حقوق ارتفاقی؛ حق ملک در نحوهٔ استفاده از ملک Easement حقوق ارتفاقی وابسته؛ حق ارتفاقی پیوسته Easement Appendant حق ارتفاقی پیوسته Easement Appurtenant حق ارتفاقی به طور کلی؛ حق ارتفاقی روی هم رفته Easement in Gross حق ارتفاق ضروری Easement of Necessity کالای نامرغوب Easy Commodity بازار سست Easy Market پول ارزان؛ پول آسان؛ گشایش پولی؛ پول فراوان Easy Money سیاست گشایش پولی Easy Money Policy اکافه E.C.A.F.E. جامعهٔ اروپایی زغال سنگ و فولاد E.C.C.S. هیئت ارزیابی ملل متحد E.C.E. کمیسیون اقتصادی اروپا E.C.E. بهزیستی؛ رفاه Ecfare قسمت تضمین اعتبارات صادراتی E.C.G.D. شرکت روحانی؛ شرکت مذهبی Ecclesistical Corporation الگوی اقتصادسنجی Ecconometric Model »ایکانامتریکا» "Econometric" اقتصادسنجی؛ اندازهٔ پدیده‌های اقتصادی Econometrics اقتصاد Economic وفور اقتصادی Economic Abundance فعالیت اقتصادی Economic Activity مجموعه‌های اقتصادی؛ ارقام کلی اقتصادی؛ کمیتهای کلی اقتصادی؛ کلهای اقتصادی Economic Aggregates تحلیل اقتصادی Economic Analysis کالاهای اقتصادی و رایگان Economic and Free Goods شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد Economic and Social Council of the United Nations ارزیابی اقتصادی؛ تقویم اقتصادی Economic Appraisal پایهٔ اقتصادی Economic Base ضریب فزایندهٔ پایه اقتصادی Economic Base Multiplier مقدار زیاد اقتصادی Economic Batch Quantity رفتار اقتصادی؛ وضع اقتصادی Economic Behaviour طبقات اقتصادی Economic Classes استعمار اقتصادی Economic Colonialism هیئت اقتصادی Economic Commission هیئت اقتصادی آسیا و خاور دور Economic Commission for Asia and the Far East هیئت اقتصادی اروپا Economic Commission for Europe جامعهٔ اقتصادی Economic Community جامعهٔ اقتصادی دولتهای افریقای شرقی Economic Community of West African States برخورد اقتصادی؛ اختلاف اقتصادی؛ کشمکش اقتصادی؛ ناسازگاری اقتصادی؛ مغایرت اقتصادی Economic Conftict دوام اقتصادی؛ پیوستگی اقتصادی؛ تسلسل اقتصادی Economic Continuity سازمان همکاری اقتصادی Economic Cooperation Organization هزینهٔ اقتصادی؛ قیمت جاری Economic Cost دور اقتصادی Economic Cycle تصمیمات اقتصادی Economic Decisions دموکراسی اقتصادی؛ مردم سالاری اقتصادی Economic Democracy نسبت وابستگی اقتصادی؛ درجهٔ وابستگی اقتصادی Economic Dependency Ratio تنزل اقتصادی Economic Depression توسعهٔ اقتصادی Economic Development حسابداری توسعهٔ اقتصادی Economic Development Accountancy هیئت توسعهٔ اقتصادی Economic Development Committee سرمایهٔ مولد (مستقیم) اقتصادی Economic Direct Productive Capital عقاید اقتصادی؛ آموزه‌های اقتصادی Economic Doctrines تسلط اقتصادی Economic Dominaiton پویایی اقتصادی؛ نیروی جنبانندهٔ اقتصادی Economic Dynamics کارآیی اقتصادی؛ کاربرد منابع در مؤثرترین طریقه Economic Efficiency هدفهای اقتصادی Economic Ends واحد اقتصادی Economic Entity نوسانهای اقتصادی Economic Fluctuations آزادی اقتصادی Economic Freedom اصطکاک اقتصادی Economic Fiction جغرافیای اقتصادی Economic Geography مال اقتصادی؛ کالای اقتصادی Economic Good رشد اقتصادی Economic Growth مراحل رشد اقتصادی Economic Growth, Stages of اندازهٔ رشد اقتصادی؛ میزان رشد اقتصادی Economic Growth Rate هماهنگیهای اقتصادی؛ قوای هماهنگی اقتصادی Economic Harmonies تاریخ اقتصادی Economic History امپریالیسم اقتصادی؛ توسعه جویی اقتصادی Economic Imperialism درآمد اقتصادی Economic Income استقلال اقتصادی Economic Independence نماگرهای اقتصادی Economic Indicators نهادهای اقتصادی؛ تأسیسات اقتصادی Economic Institutions نفع اقتصادی Economic Interest تعبیر اقتصادی تاریخ تفسیر اقتصادی تاریخ؛ تعبیر مادی تاریخ Economic Interpretation of History «ایکانامیک جورنال» Economic Journal «ایکانامیک جورنال» "Economic Journal, The" عدالت اقتصادی Economic Justice قانون اقتصادی؛ قرارداد اقتصادی Economic Law مکتب آزادی اقتصادی؛ آزادی‌گرایی اقتصادی Economic Liberalism عمر اقتصادی؛ مدت کار؛ عمر بهره‌برداری Economic Life اندازهٔ سهم باصرفه؛ مقدار بخش اقتصادی و باصرفه Economic Lot Size فرد اقتصادی؛ انسان اقتصادی؛ آدم اقتصادی Economic Man رسیدگی اقتصادی؛ کمال اقتصادی؛ بلوغ اقتصادی Economic Maturity روش اقتصادی؛ شیوهٔ اقتصادی Economic Method تحرک اقتصادی Economic Mobility بسیج اقتصادی Economic Mobilization الگوی اقتصادی Economic Model نوسازی اقتصادی Economic Modernization تمایل به کسب قدرت اقتصادی؛ تمایل به کسب سرعت اقتصادی Economic Momentum شکل اقتصادشناسی Economic Morphology انگیزه‌های اقتصادی Economic Motives ملی‌گرایی اقتصادی؛ اصالت نفع ملی اقتصادی؛ اصالت نفع اقتصاد ملی Economic Nationalism مقدار مطلوب سفارش؛ مقدار سفارش اقتصادی Economic Order Quantity سازمان اقتصادی Economic Organization سرمایهٔ ثابت اقتصادی Economic Over-head Capital تناقض اقتصادی؛ ضدونقیض اقتصادی؛ چیستانهای اقتصادی؛ معماهای اقتصادی Economic Paradoxes برامه‌گذاری اقتصادی؛ برنامه‌ریزی اقتصادی Economic Planning هیئتهای برنامه‌ریزی اقتصادی Economic Planning Boards سیاست اقتصادی Economic Policy قدرت اقتصادی؛ توان اقتصادی Economic Power فشارهای اقتصادی Economic Pressures مسئلهٔ اقتصادی Economic Problem سود اقتصادی؛ نفع اقتصادی؛ منفعت اقتصادی Economic Profit ترقی اقتصادی Economic Progress مقادیر اقتصادی؛ مجموعه‌های اقتصادی Economic Quantities or Aggregates نسبتهای اقتصادی؛ ضریبهای اقتصادی Economic Ratios بازسازی اقتصادی Economic Reconstruction توان بخشی اقتصادی؛ احیاء اقتصادی Economic Rehabilitation اجارهٔ اقتصادی؛ بهرجهٔ اقتصادی Economic Rent «ایکانامیک ری‌پورت» Economic Report منابع اقتصادی Economic Resources «ایکانامیک ریویو» Economic Review شهزادهٔ ثروتمند؛ ثروتمند مغرور Economic Royalist ضمانتهای اجرای اقتصادی؛ جرمیه‌های اقتصادی؛ مجازاتهای اقتصادی Economic Sanctions خودبسندگی اقتصادی؛ خودبسایی اقتصادی Economic Self-sufficiency اهمیت اقتصادی؛ قدر اقتصادی Economic Significance آمارا قتصادی Economic Statisties اعتصاب اقتصادی Economic Strike ساختار اقتصادی Economic Structure مازاد اقتصادی Economic Surplus «ایکانامیک سروی» Economic Survey نظام اقتصادی؛ دستگاه اقتصادی Economic System وظایف یک نظام اقتصادی Economic System, Functions of an نظریهٔ اقتصادی Economic Theory نظریهٔ اقتصادی سیاست Economic Theory of Polities اندیشهٔ اقتصادی Economic Thought روند اقتصادی Economic Trend اتحادیهٔ اقتصادی Economic union واحد اقتصادی اعم از خانوار، شرکت، مؤسسه و جز اینها Economic Unit یگانگی اقتصادی؛ وحدت اقتصادی Economic Unity جنگ اقتصادیگ کشمکش اقتصادی Economic War جنگ اقتصادی؛ کشمکش اقتصادی؛ درگیری اقتصادی Economic Warfare ثروت اقتصادی Economic Wealth

بهزیستی اقتصادی؛ رفاه اقتصادی Economic Welfare «ایکانامیکا» "Ecomomica" باصرفه؛ مقرون به صرفه؛ باصرفه‌جویی اقتصادی Economical نهاد اقتصادی؛ مؤسسه اقتصادی Economical Institution مستقل از لحاظ اقتصادی Economically Independent علم اقتصاد؛ اقتصاد؛ علم ثروت Economics اقتصاد رفاه عمومی؛ اقتصاد بهزیستی Economies of Welfare صرفه‌جوییهای داخلی؛ صرفه‌جوییهای درونی Economies, Internal صرفه‌جوییهای خارجی؛ صرفه‌جوییهای بیرونی Economies, External صرفه‌جوییهای رشد Economies of Growth صرفه‌جوییهای آموزشی Economies of Learning صرفه‌جوییهای تولید انبوه Economies of Mass Production صرفه‌جوییهای مقیاس Economies of Scale اقتصادگرایی Economism اقتصاددان Economist «مجلهٔ اکونومیست» "Economist, the" شاخص قیمتهای سهم صنعتی Economist-extel Index نماگر قیمتهای مهم صنعتی Economist-extel Indicator اقتصاددانان اتریشی Economists Austrian اقتصاددانان کیمبریج Economists, Combridge اقتصاددانان کلاسیک Economists, Classical اقتصاددانان پیرو مکتب کینز Economists, Keynesian رعایت اصول اقتصادی؛ رعایت صرفه‌جویی Economization اقتصاد؛ دستگاه اقتصادی؛ اصول اقتصاد؛ ساختار تولیدی یا مالی کشور Economy اقتصاد ساکن Economy, Stationary اقتصاد وفور؛ اقتصاد فراوانی Economy of Abundance اقتصاد انعطاف پذیری؛ صرفه‌جویی از انعطاف پذیری Economy of Flexibility اقتصاد دستمزد بالا Economy of High Wages اقتصاد وفور؛ اقتصاد فراوانی Economy of Plenty صرفه‌جویی مقیاس Economy of Scale اقتصاد کمیابی؛ اقتصاد ندرت Economy of Scarcity شورای اقتصادی و اجتماعی E.C.O.S.O.C. دلار، واحد پول آنتیگوا و باربودا و انگیلا، دومینیک، سن کیتس - نویس، سن‌لوسیا، گرانادا، نشانهٔ EC.Dollar است. EC$ جامعهٔ زغال و فولاد اروپا E.C.S.C. واحد پول اروپا؛ اکو E.C.U. جامعهٔ دفاع اروپایی E.D.C. افزایش ناچیز؛ ترقی اندک Edge Up اجورث Edgeworth, Francis Ysidro جعبهٔ اجورث؛ نمودار مربعی اجورث Edgeworth Box شرکت سرمایه‌گذاری حقوق مالی و ملکی محدود E.D.I.T.H. تربیت؛ تعلیم و تربیت؛ معارف؛ فرهنگ Education آموزش حسابداری Education of Accounting بهرهٔ تحصیلی Educational Quotient تعرفهٔ حمایتی Educational Tariff اشتباه قابل برگشت است E.E. جامعهٔ اقتصادی اروپا E.E.Cمالیات بندیهای کشاورزی جامعهٔ اقتصادی اروپا EEC Agricultural Levies (۱) اثر؛ نتیجه (۲) نوعی داراییهای مالی Effect معلول و علت Effect and Cause تأثیر تغییرات تقاضا Effect ofChanges in Demand مؤثر؛ واقعی؛ فعلی؛ حقیقی؛ عامل مؤثر؛ قابل اجرا؛ پول مسکوک Effective اندازهٔ واقعی سالانه Effective Anjual Rate رقابت واقعی Effective Competition تاریخ اجرا؛ تاریخ تنفیذ Effective Date تقاضای مؤثر Effective Demand نرخ واقعی ارز Effective Exchange of Rate اندازهٔ بهرهٔ مؤثر؛ میزان واقعی بهره Effective Interest Rate بازدهٔ سرمایهگ نسبت درآمد به سرمایه Effective Rate میزان واقعی بهره؛ اندازهٔ واقعی بهره Effective Rate of interest اندازهٔ واقعی حمایت؛ میزان حمایت مؤثر Effective Rate of Protection نخرخ واقعی مالیات Effective Rate of Tax نرخ مالیات واقعی Effective Tax Rate اشیای مایملک Effects نتایج مالیات؛ آثار مالیات Effects of Taxes ضری کارآیی Efficiency (Ratio) کارآیی ممیزی؛ کارآیی بازرسی؛ کارآیی رسیدگی Efficiency, Audit کارآیی اقتصادی Efficiency, Economic کارآیی نهایی سرمایه Efficiency, Marginal, of Capital کارآیی فنی Efficiency, Technical عواید کارآیی Efficiency Earnings مهندس کارآیی Efficiency Engineer جنبش کارآیی Efficiency Movement حد کارآیی؛ نقطهٔ کارآیی Efficiency Point واحد کارآیی Efficiency Unit اختلاف کارآیی؛ مغایرت کارآیی؛ تغییر کارآیی Efficiency Variance کارآی؛ مؤثر Efficient علت اصلی یا واقعی Efficient Cause تقاضای مکفی؛ تقاضای مؤثر Efficient Demand کارآیی تعادل نهایی Efficient Final Equilibrium اتحادیهٔ بازرگانی آزاد اروپا E.F.T.A. فرضیهٔ بازار کارآمد؛ فرضیهٔ بازار مؤثر Efficient Market Hypothesis پرهیز از کوشش Effort Aversion مکتب مساوات؛ مکتب تساوی طلبی Egalitarianism بانک سرمایه‌گذاری اروپا E.I.B. حق تصرف ملک و مطالبهٔ خسارات Ejectment هم‌جنس؛ هم‌سان؛ یک جور؛ یک نوع Ejusdem Generis اکول، واحد پول گینهٔ استوایی Ekwele, Bipk دارای کشش؛ کشش‌دار Elastic پول کشش‌دار Elastic Currency تقاضای کشش‌دار Elastic Demand پول کشش‌دار؛ پول باکشش Elastic Money عرضهٔ باکشش پول Elastic Money Supply عرضهٔ کشش‌دار؛

/ 0 نظر / 22 بازدید