پایان نامه های مهندسی معدن(4)

 

51- ارایه یک سیستم ارزیابی ریسک برای عملیات حفاری چاه‌های نفت و گاز

/ حفاری چاه نفت / میدان گازی پارس جنوبی
Risk evalution / Oil well drilling / South Pars Gas Field

 

An integrated system for risk assessment of drilling operations in oil and gas wells

با توجه به نیاز موجود به سیستم‌های ارزیابی ریسک عملیات حفاری که به طور جامع از مزایای سیستم‌های عمومی ارزیابی ریسک برخوردار بوده و شرایط این عملیات را نیز در نظر داشته باشند، در این پایان نامه به معرفی یک فرآیند ارزیابی ریسک عمومی، سلسله مراتبی، ساختار یافته و قابل انعطاف اقدام شده است. مدل ارایه شده در این تحقیق از نقطه نظر اپراتور بوده و قابلیت استفاده برای چاه‌های مختلف در محدوده‌ای از چاه‌های Wildcat تا Re-entry را داراست. به جهت ارایه این سیستم‌ از روش‌های مصاحبه با خبرگان، بررسی داده‌های تاریخی (داده‌های عملیات حفاری فازهای 6، 7 و 8 میدان گازی پارس جنوبی)، تکمیل پرسشنامه ارزیابی ریسک کارشناسان شرکت‌های مختلف نفتی (کارفرما، اپراتور، خدماتی) و بررسی 15 سیستم ارزیابی ریسک معتبر اعم از عمومی و تخصصی (PMBOK، OHSAS 18002، BP Amoco، Schlumberger،US. Army، American Bureau of Shipping، Health Safety Executive، Stat oil و...) استفاده شده است. برای توصیف کامل سیستم ارزیابی ریسک، مدل فرآیند آن تعیین شده، ابزارها و روش‌های هر گام از مدل مشخص و بر این اساس ورودی‌ها و خروجی‌های هر گام تعیین شده‌اند. مدل تدوین شده چهار مرحله اصلی آغازین، تحلیل اولیه ریسک، تحلیل ثانویه ریسک، بازنگری را شامل می‌شود. جایگاه هر یک از مراحل این مدل و زیرشاخه‌های آن‌ها از نظر تطبیق زمانی با مراحل عملیات حفاری نیز تعیین شده است. از ویژگی‌های خاص این روش می‌توان به یکپارچگی آن با مراحل عملیات حفاری و پیش‌بینی تبادل اطلاعات بین سیستم طراحی و اجرای عملیات حفاری و سیستم ارزیابی ریسک اشاره کرد.

 

One of the principle parts of all of oil and gas field development plans, is drilling operation, the cost of which sometimes reaches 70% of the total cost (Yad Avaran Oil Field); but not all of this investment is spent correctly, and usually a notable amount of that (about 15%) is wasted. The risks of the drilling operations play a significant role in this regard, so their anticipation and mitigation would prevent a lot of these costs. In this thesis, a general, hierarchical, structured and flexible drilling operation risk assessment system (DORA) is presented. The model, which is presented in this thesis, is generated form the operator’s point of view and it is applicable for different wells in a range form wild cat to re-entry types. The methods used for generating the system, include: interviewing the experts, studying the historical data (drilling information of the phases 6, 7 and 8 of south Pars gas field), questionnaires filled by experts from different oil companies (client, operator, service) and studying 15 general and specialized risk assessment systems (PMBOK, BP Amoco, Schlumberger, US Army, American Bureau of Shipping, Health Safety Executive and Stat Oil). In order to completely define the risk assessment system, its operation model is developed, the tools and methods for each phase are specified and the inputs and outputs are determined. The developed model has four main phases of beginning, preliminary risk analysis, secondary risk analysis and support. The inter-related position of these phases and their sub-phases with respect to the drilling operation steps, are also specified. The other main aspects of this system include: identifying the secondary risks as well as primary risks, holding workshops with drilling team to check the results of the system and foreseeing databases (Risk register and Lesson learned).

 

52- کاربرد داده‌های لرزه‌ای و چاه در تعیین تخلخل در میدان گازی سراجه 

 

موج لرزه ای / میدان گازی سراجه / سازند قم / چینه شناسی / سنگ شناسی / تخلخل
Seismic wave / Sarajeh Gas field / Qom Formation / Stratigraphy / Petrology / Porosity

 

برگردان لرزه ای رد لرزه ای را به یک مدل بلوکی از امپدانس تبدیل کرده و به صورت یک واهمامیخت عمل می کند. امپدانس صوتی دارای یک ارتباط قوی با تخلخل می باشد و به عنوان یک مشخصه مفید برای توصیف مخزن قلمداد می شود. در این پایان نامه دستیابی به اهداف ذیل مدنظر بوده است: انجام تعدادی از روش های مختلف برگردان لرزه ای بعد از انبارش بر روی داده های لرزه ای و چگونگی ارتباط بین خواص پتروفیزیکی(تخلخل) و امپدانس صوتی به عنوان یک مشخصه لرزه ای جهت تهیه نقشه تخمینی تخلخل سنگ مخزن. بررسی و ارزیابی توزیع شکستگی های مخزن با استفاده از نتایج مطالعه مغزه و تطابق آن با مقاطع تخمینی تخلخل با توجه به موقعیت چاه s-8 و قرارگیری آن بر روی خطوط لرزه ای و همچنین دارا بودن توزیع فضایی مناسب دو خط لرزه ای 76424و76440به منظور تحقق این پژوهش انتخاب گردیدند. در راستای اهداف این پایان نامه دو روش خارهای پراکنده به شیوه برنامه ریزی خطی و بر مبنای مدل به منظور برگردان داده های لرزه ای دو بعدی میدان گازی سراجه و ساخت مدل امپدانس به کار گرفته شده اند. با استفاده از این مدل حاصله و ایجاد یک رگرسیون خطی مدل تخمینی تخلخل بدست می آید. به منظور نائل شدن به این مهم به طور کمی اطلاعاات لرزه ای پتروفیزیکی و زمین شناسی تلفیق شده و یک جریان کار چند ارتباطی که شامل تفسیر لرزه ای زونهای اصلی مخزن تطابق داده های لرزه ای با داده های چاه استخراج موجک ساخت مدل اولیه و انجام الگوریتم برگردان داده ها و در نهایت تخمین پارامتر مخزنی تخلخل می باشد طراحی شده است.

Inversion exchanges the seismic signature to a blocky model corresponding to Acoustic Impedance (AI) layering and performing as deconvolution. Inverted Acoustic Impedance is a rock property that has a strong correlation with porosity model and can be used for reservoir characterization. The main objectives of this thesis are: a) Carrying out post stack inversion with several methods on seismic data and the relationship between petrophysical properties (porosity) and AI as a seismic characteristic, in order to prepare of reservoir porosity map. b) Investigation and evaluation of fractures distribution over the reservoir using the results of core study and its correlation with predictive porosity sections. According to the location of well#8 and intersecting it by seismic lines along with having appropriate spatial distribution, two lines including 76424 and 76440 have been selected for this research. Two seismic inversion methods: Model-Based and LP Sparse Spike, were used to invert 2-D seismic data of Serajeh gas field and obtain acoustic impedance section. By applying this model and computing a regression, porosity model is estimated. In this way, by integrating geological, petrophysical and seismic data, a multi workflow is designed. This workflow generally comprises the picking horizons, correlating the wells and seismic data, wavelet extraction, creating the initial model, inverting the data and estimation of porosity.

 

Application of seismic and well data in determination of porosity in Serajeh Gas Field

 

53- مطالعات ژئوفیزیکی با روشهای ژئوالکتریک ( مقاومت ویژه) و لرزه ( انکساری) در محل سد چاکو 

مقاومت ویژه الکتریکی / روش انکساری / بررسی زمین فیزیکی / سد چاکو
Electrical resistivity / Refraction method / Geophysical survy / Chaku Dam

 

ساختگاه مورد مطالعه در استان آذربایجان غربی و در 40 کیلومتری سردشت، در کنار جاده پیرانشهر-سردشت واقع شده است. در مطالعه اخیر به منظور مشخص ساختن وضعیت ساختگاه مورد نظر از روشهای ژئوفیزیکی لرزه نگاری انکساری و مقاومت ویژه استفاده شده است. بدین منظور در ساختگاه مورد مطالعه 9 پروفیل سونداژالکتریکی و 12 پروفیل لرزه انکساری امواج فشاری و 6 پروفیل لرزه انکساری امواج برشی برداشت شده اند. برای تفسیر داده های مقاومت ویژه نقشه های هم عمق مقاومت ویژه و شبه مقاطع تهیه شده اند که نقشه ها توسط نرم افزار Surfer و مقاطع، هم توسط نرم افزار Surfer و هم توسط نرم افزار Res2Dinv تهیه شده اند. هدف از تهیه نقشه ها و مقاطع، تعیین وضعیت لایه بندی و شکستگیها و وجود یا عدم وجود رطوبت و همچنین تغییرات لیتولوژیکی و تعیین زون هوازده می باشد. در تفسیر داده های لرزه از نرم افزار10 Winsism و برای یک پروفیل از نرم افزار های Pickwin و Plotrefa جهت تعیین میزان خطای تفسیر و درستی یا نادرستی فرایند تفسیر استفاده شده است. در اینجا هدف تعیین لایه بندی و مدولهای لایه های مختلف (البته در پروفیلهایی که امواج برشی نیز برداشت شده اند ) می باشد. این مطالعه مشخص میسازد که بطور کلی منطقه حالت سه لایه ای دارد. در سنگ بستر میتوان 4 زون را مشخص کرد که از نظر مقاومت ویژه و سرعت موج با هم متفاوت هستد و دو گسل منطقه را تحت تاثیر قرار می دهند که گسل اول در جنوب غربی منطقه قرار گرفته و دومی در بستر روخانه واقع شده است.

 

Refractive seismic and resistivity methods were applied to locate a buried structure, located in the West Azerbaijan Province, 40km from city of Sardasht, along Piranshahr-Sardasht road. The objectives of this study are characterization of bedding and fractures, as well as lithology, depth of weathered zone, presence of humidity, etc. To reach to these goals, 9 electrical sounding profiles, 12 refractive seismic pressure wave profiles and 6 profiles for refractive seismic shear wave were constructed. For interpretation of resistivity data, the iso-depth maps and semi-cross sections have been constructed by Surfer and sections by both Surfer and Res2Dinv. The Winsism 10 software was used for interpretation of seismic data. One profile was interpreted by Pickwin and Plotrefa softwares to determine the extent of comparative error of interpretation and correctness of interpretation process. This study showed that there are 4 zones in bed rock that are different in wave speed and resistivity from each other. Three lithological layers can be determined from both methods. Two faults affect the location, one of them is in south western of location and another is located in river-bed.

 

Geophysical studies with geoelectrical (resistivity) and seismic (refraction) methods in chakudam position

 

 

54- تحلیل پایداری سازه آبگیر سنگی در تونلهای آب بر سد گتوند علیا 

پایداری / تونل های آبی / سد گتوند / سازه زیرزمینی / زمین شناسی ساختمانی / حفاری
Stability / Water tunnels / Gatwand Dam / Underground structure / Structural goalogy / Drilling

 

ارزیابی پایداری و ناپایداری در مورد حفریات زیرزمینی، تونل ها و چاه ها، از جمله مهمترین پارامترهای موثر در طراحی این سازه ها است. طرح سد و نیروگاه گتوند علیا یکی از طرحهای بزرگ عمرانی کشور می باشد. ساختگاه سد در استان خوزستان و بر روی رودخانه کارون در 25 کیلومتری شمال شهرستان شوشتر قرار گرفته است، که به هدف کنترل سیلابهای فصلی، تولید انرژی سالانه به میزان 4250 گیگا وات ساعت برق در سال بوسیله چهار واحد نیروگاه هر یک با ظرفیت اسمی 250 مگا وات ساعت و تنظیم آب کشاورزی ساخته خواهد شد. در تحقیق حاضر اقدام به تجزیه و تحلیل پایداری تونل های آب بر ورودی با چاههای دریچه در بر گیرنده واقع در ساحل چپ ساختگاه سد شده است.با توجه به اینکه شرایط حاکم بر مساله، در حالتی که قصد تحلیل رفتار تونل های چند گانه و تقاطع چاهها با تونل ها را داشته باشیم، کاملا سه بعدی است بنابراین در مطالعه حاضر تحلیل های مورد نظر با استفاده از مدل های سه بعدی ساخته شده صورت گرفته اند، این مدل ها نسبت به مدل های دو بعدی کرنش FLAC3D توسط نرم افزار صفحه ای یا تنش صفحه ای دارای توانائی بیشتری در شبیه سازی تنش – کرنش به وقوع پیوسته در اطراف تونل می باشد. لازم به ذکر می باشد به دلیل متقارن بودن مسئله و زمان بر بودن اجرای مسئله نیمی از ناحیه (شامل 4 شاخه تونل و 4 حلقه چاه) مدل شده است. بر اساس مطالعات انجام شده، با در نظر گرفتن پارامترهای بدست آمده، وضعیت پایداری تونل ها و سیستم نگهداری آنها، مورد تحلیل قرار گرفت و اقدام به بهسازی سیستم نگهداری آن گردید و سیستم نگهداری شاتکریت به ضخامت 10 سانتیمتر به همراه مش بندی پیشنهاد گردید. همچنین وضعیت پایداری تونل ها هنگام حفر چالهای راهنما و روباره برداری مورد توجه قرار گرفت و اثرات حفر این دو بخش بر تونلها بررسی گردید و دیده شد که تاثیر چندانی بر ناپایداری تونل ها ندارند و مشکل خاصی بوجود نمی آورند و نیاز به تقویت نگهداری نمی باشد. سپس اقدام به تعریض چاههای دریچه تا قطر 13 متر شد، و وضعیت پایداری آنها و سیستم نگهداریشان مورد تحلیل قرار گرفتند و سیستم نگهداری شاتکریت به ضخامت 15 سانتیمتر به همراه مش بندی پیشنهاد گردید. همچنین وضعیت پایداری تونلها حین تعریض چالهای راهنما مورد توجه قرار گرفت و اثرات حفرشان بر جابجائی تونلها، مخصوصا در محل تقاطع تونل ها و چاه ها بررسی گردید، مشاهده شد تغییرات جابجایی 4 میلیمتری صورت می پذیرد بطوریکه این جابجائی ها از حداکثر جابجایی مجاز تونلها تجاوز نمی کنند و مشکل خاصی را از جهت جابجائی بوجود نمی آورند. سپس اقدام به تحلیل تمرکز تنش در تقاطع تونلها و چاه ها گردید، ملاحظه شد تنش های حاصله مشکل خاصی را بوجود نمی آورند و 3 را به نمایش می گذارند. / ضریب ایمنی خوبی برابر با 99 در نهایت اقدام به حفر بلوک های جلویی تونل ها گردید و اثرات حفر این بخش بر سازه های ایجاد شده ( تونل ها و چاهها) تحت بررسی قرار گرفت، ملاحظه شد که با حفاری این بخش مقدار جابجایی ها افزایش یافته و در چاهها مشکل خاصی بوجود نمی آورد، ولی بخش جلویی دیواره تونلها 2/5 سانتیمتر رخ می دهد، و نیاز به مطالعه بیشتری در این بخش می باشد.

 

Stability and instability analysis of underground opening and tunnels as well as shafts are one of the most important factors in analysis of these kinds of structures. Gotvand dam and hydro electric power plant (HEPP) is one of the largest projects in Iran. The site is located at Khozestan province on Karun River in the about 25 KM north of Shoshtar. The project has a capacity of 4250MW of power generation and is capable of generating 250MWh electrical energy annually and also controls the agricultural water. In the present research the stability of the inlet of water tunnels and shafts located in the left bank of dam site have been analyzed. In order to analysis the multi crossing between tunnels and shafts in the three dimension region, a finite difference software called FLACE3D was used, these types of models (three dimensional modeling) are more capable than two dimensional analysis in obtaining the stresses and strains around both tunnels and shafts. Due to symmetric model and reducing the time of analysis half of model is simulated. Based on investigation and using obtained parameters, stability of tunnel and performance of support was studied and optimized; a 10 cm steel fiber reinforce shotcrete was suggested. Studies show that when the diameter of each shaft become 13 meter a 15 cm steel fiber reinforce shotcrete is needed to stabilize the tunnels. Tunnels stability and displacement during excavation of pilot shafts has also been studied. These investigations showed that displacement of tunnel wall was 4 mm in intersection of tunnel and shaft. This displacement does not violate maximum allowable displacements. The safety factor in intersection was 3.99. At the end, blocks located in front of tunnels have been excavated and effect of excavation on structures such as tunnels and shafts was studied. It was seen that there is no problem in the shafts but 2.5 cm displacement of front wall of tunnels occurred that should be analyzed in the future work.

 

Stability analysis of water intake rock structure of water tunnel in gotvand dam

 

 

55-      بررسی تفاوت های الکتروشیمیایی پیریت, پیروتیت و فولاد نسبت به الکترود طلا و الکترود کالومل اشباع 

 

الکتروشیمی / پیریت / پیروتیت / فولادها / الکترود طلا / الکترود کالومل اشباع / شناورسازی / اکسایش
Electrochemistry / Pyrite / pyrrhotite / Steels / Gold electrode / Saturated calomel electrode / Flotation / Oxidation

 

از آنجایی که سولفیدی‌های فلزی معمولاً نیمه هادی هستند و هدایت الکتریکی نسبتاً کمی دارد، بنابراین تا حدودی منابع الکترون بوده و قادر به انجام واکنش‌های الکتروشیمیایی می‌باشند. چنین پدیده‌ای نقش مهمی در فلوتاسیون کانی‌های سولفیدی دارد. تشکیل سطوح هیدروفوب در سطح کانی‌های سولفیدی ناشی از واکنش‌های سطحی است که طی مراحل مختلف واکنش‌های الکتروشیمیایی صورت می‌گیرد. اختلاف پتانسیل سطح مشترک کانی و محلول عامل مهمی در تعیین سرعت واکنش‌های الکتروشیمیایی و رفتار شناوری کانی‌های سولفیدی است. پتانسیل در سطح مشترک جامد و محلول با حضور گونه‌های اکسایش و کاهش مشخص می‌شود. اندازه‌گیری پتانسیل و بازبینی آن از طریق یک جفت الکترود شامل الکترود مرجع و الکترود کارگر، امکان‌پذیر است. در این مطالعه سعی شده است، پتانسیل‌های مدار باز الکترودهای پیریت، پیروتیت و فولاد نسبت به دو الکترود مرجع طلا و کالومل اشباع اندازه‌گیری شود. مقایسه نتایج اندازه‌گیری‌های پتانسیل مدار باز نسبت به دو الکترود مرجع طلا و کالومل اشباع نشان داد که علیرغم تشابهات کلی که بین نمودارهای پتانسیل بدست آمده نسبت به الکترودهای مرجع طلا و کالومل اشباع وجود داشت، تفاوت‌های اندکی نیز مشاهده می‌شود که این تفاوت‌ها قابل اغماض هستند. نمودارهای پتانسیل بر حسب زمان بدست آمده از انجام آزمایشات نسبت به هر دو الکترود مرجع نشان داد که پتانسیل‌های پیریت و پیروتیت با افزایش زمان افزایش یافته‌اند، در حالی که در مورد فولاد به استثنای12= pH در الکترولیت‌های آ‌ب مقطر و محلول سولفات سدیم عکس این حالت اتفاق افتاده است. به منظور بررسی تأثیر pH و یون‌های کلریدی و سولفاتی روی واکنش‌های الکتروشیمیایی پیریت، پیروتیت و فولاد از محلول‌های با pH مختلف و الکترولیت‌های محلول کلرید سدیم و محلول سولفات سدیم علاوه بر الکترولیت آب مقطر استفاده شد. نتایج بررسی تأثیر pH روی پتانسیل مدار باز، نشان دهنده کاهش پتانسیل‌های مدار باز پیریت و پیروتیت در اثر افزایش pH بوده در حالی که در مورد فولاد، پتانسیل مدار باز با افزایش pH، افزایش یافته بود. استفاده از الکترولیت‌های محلول کلرید سدیم و سولفات سدیم موجب کاهش در پتانسیل مدار باز در تمامی pH‌ها شد که بیان‌کننده تسریع واکنش‌های اکسیداسیون در اثر تأثیر یون‌های کلریدی و سولفاتی می‌باشد. در این مطالعه علاوه بر اندازه‌گیری پتانسیل‌های مدار باز پیریت، پیروتیت و فولاد در شرایط مختلف،‌ همچنین سعی شده است که در مورد تأثیر تماس‌های گالوانیکی بین کانی‌ها و واسطه خردکننده در فرایند آسیا کردن و تماس گالوانیکی بین کانی‌ها در فرایند فلوتاسیون بر روی شناوری کانی‌ها و جذب کلکتور توسط آنها، همراه با کاربرد نتایج بدست آمده از آزمایشات بحث شود.

As metal sulphides are usually semi-conductors and posses low electrical conductivity therefore they are a source for electron and thus causing electrochemical reactions. This phenomenon has an important rule in sulphide flotation. Forming a hydrophobic surface on the sulphide minerals is a result of various electrochemical reactions. Potential difference at mineral-liquid interface plays a critical rule in kinetics of the reaction and therefore flotation behavior of sulphides. Potential at the interface is characterized by different oxidation-reduction reactions and is measured by a two-electrode system including a one as reference. In this study it has been tried to measure open circuit potential for pyrite, pyrrhotite and steel electrodes against gold and saturated calomel electrodes as reference. Comparing the results showed that despite the similarities between potentials there are negligible differences. Time-Potential relationships against both reference electrodes shows that pyrite and pyrrhotite’s potential increases with time as for steel except in pH 12 in distilled water and sodium sulfate, as electrolytes, the opposite observed. In order to evaluate the effect of pH as well as chloride and sulfate ions on electrochemical reactions on pyrite, pyrrhotite and steel, sodium chloride and sodium sulfate solutions were used in addition to distilled water. Results showed a potential drop as a result of an increase in pH, except for steel, which behaved adversely. Generally using the two mentioned electrolytes caused a drop in open circuit potential in all pH values, which is the result of a faster electrochemical reaction forced by chloride and sulfate ions. In addition to the open circuit measurements, galvanic interactions between minerals and grinding media in grinding circuits and also among minerals in flotation process and its effect on collector adsorption are also discussed.

 

 

 

 

56-      تحلیل خطرپذیری لرزه ای معدن داربیدخون با نگرشی ویژه بر زلزله 4 اسفند 1383 داهوئیه (زرند) 

 

 

تجزیه و تحلیل خطرات زلزله / آسیب پذیری / خسارت و خرابی های زمین لرزه / ارزیابی خطرپذیری / معدن زغال سنگ داربیدخون (زرند) / زمین لرزه1383داهوئیه (زرند)
Earthquake hazard analysis / Vulnerability / Eearthquake damage / Risk assessment / Darbidkhoun coal mine (Zarand) / Dahuyeh (Zarand) Earthquake 2005

 

زمین لرزه هر ساله خسارات فراوانی را در مناطق مختلف جهان به بار می آورد که متأسفانه کشور ما با توجه به لرزه خیزی فراوان و عدم توجه به آماده سازی جامعه برای کاهش خسارات حاصل از زمین لرزه بخش بزرگی از این خسارات را به خود اختصاص می دهد. بخشهای صنعتی و معدنی نیز از این خسارات بی بهره نبوده و زیانهای فراوان اقتصادی و انسانی را تحمل می کنند. معدن زغال داربیدخون در شهرستان زرند از توابع استان کرمان، یکی از بخشهای معدنی است که در زلزله 4/12/1383 متحمل خسارات فراوانی شد. در بررسی حاضر به بیان خسارات وارده به این معدن و تونلهای آن پرداخته شده است. بمنظور کاهش خساراتی از این دست، می بایست مطالعاتی برای تعیین خطرپذیری لرزه ای صورت پذیرد. خطرپذیری لرزه ای، پتانسیل تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی رخداد یک زمین لرزه را محاسبه می کند. کمیتهایی که در تعیین خطرپذیری نقش دارند عبارتند از: خطر، آسیب پذیری و عناصر تحت خطر. بنابراین در پروژه حاضر، تحلیل خطر زمینلرزه با رهیافت احتمـال اندیشانه و بررسی آسیب پذیری لرزه ای و بدست آوردن منحنی آسیب پذیری بر اساس تونلهای خسارت دیده از زلزله در سطح دنیا و مقایسه آن با منحنی آسیب پذیری ارائه شده در HAZUS، انجام گرفته است. سپس با توجه به تحلیل خطر و آسیب پذیری انجام شه برای ساختگاه موردنظر، ریسک زلزله در آن محاسبه شده است.

 

The earthquake cause many damages in different places of the world every year. Unfortunately, due to the seismisity and low level of preparedness for seismic risk, Iran suffers from serious earthquake damages and some of them impose losses to industrial and mining activities. Darbidkhoun coal mine in Zarand, Kerman is one of cases that suffered great damage in 22 February 2005 Dahuyeh (Zarand) earthquake. One of the most important effects of this earthquake in Darbidkhoun coal mine was a 1.3m vertical displacement in tunnel no.4 that seized mining activities for some months. In order to lessen such damages, seismic risk (ie. economic, social and environmental effects due to a potential earthquake) in mentioned mine should be determined. The elements for estimating seismic risk are earthquake hazard, earthquake vulnerability and risk elements. Hence, probabilistic seismic hazard analysis and seismic vulnerability assessment performed, respectively. In order to assess the vulnerability of tunnels in earthquakes, data of tunnels damaged in the earthquakes have been collected all over the world and an experimental curve is fitted to data and then its efficiency compared with HAZUS fragility curve for tunnels. Having assessed seismic vulnerability for Darbidkhoun coal mine, its seismic risk is calculated by using seismic hazard level and the vulnerability level in the coal mine.

 

57- بهینه سازی حفاری در میدان نفتی پایدار غرب 

تاریخچه گسترش تکنولوژی حفاری را می توان به چهار بخش تقسیم کرد: دوره آغازین (1920-1900)؛ دوره توسعه (1948-1920)، دوره علمی (1968-1948) و دوره اتوماسیون که از 1968 آغاز شده است. زمان صرف شده در حفاری تأثیر قابل ملاحظه ای در هزینه نهایی چاه ایفا می‌کند. بهینه سازی به پارامترهای مطلوبی اشاره دارد که ما را به کمترین هزینه حفاری رهنمون می کند. این فرآیند از طریق پارامترهای قابل کنترل و مؤثر بر سرعت حفاری همانند وزن روی مته، سرعت چرخش، نوع مته، هیدرولیک و خصوصیات سیال حفاری صورت می پذیرد. نوشته حاضر دستیابی به پارامترهای بهینه در میدان پایدار غرب را دنبال می کند که شامل تقابل متغیرهای قابل کنترل در روش بهنیه سازی حفاری می باشد. پارامترهای مورد توجه وزن روی مته، سرعت چرخش و توان هیدرولیکی و راندمان تمیزی چاه می باشند. در بررسی توان هیدرولیکی در این پژوهش با استفاده از خصوصیات گل و ریولوژی آن با توجه به شکل هندسی چاه و رشته حفاری بهترین عدد رینولدز قابل دسترس را برای چاه مورد بررسی و با توجه به خصوصیات آن میدان و اعمال ضرائب تصحیح برای معادلات افت فشار محاسبه می شود و در نهایت شدت جریان بهینه و فشار معادل آن و اندازه جتهای مورد استفاده بدست می‌آید. این محاسبات با توجه به یک برنامه کامپیوتری، که به همین منظور نوشته شده، انجام می گیرد. در نهایت در این پژوهش مته های استفاده شده در میدان پایدار غرب مورد بررسی قرار می‌گیرد و بهترین مته که منجر به کاهش هزینه ‌ها و افزایش سرعت حفاری می‌شود در مقاطع مختلف شناسایی و برای حفاری چاه‌های بعدی توصیه می‌گردند.

 

The development of drilling technology could classify into four periods: primary period (1900- 1920) – Development period (1920 – 1948) – Scientific period and Automation periods (started from 1968). With the outlook of reducing the cost and time of drilling, optimization will take a look at favorite parameters that lead us to minimize the drilling costs/expenses. This will be achieved by using varity of controllable and effective parameters, effective drilling rate; such as weight on Bit, Speed of bit rotation, Bit type, Hydraulics and the specification and rheology of Drilling Fluid. In this study, the main purpose is to achieve the optimum drilling parameters for West Paydar oil field, which will be done by comparing controllable parameters to attain the optimum results. The significant parameters are WOB, RPM, Hydraulic power and Well Cleaning. In case of hydraulic power, using drilling mud rheology and according to the geometry of well and drill string the most precise Reynolds Number will be accessible considering the field specifications and applying correction factor for pressure drop equations. Afterward the optimum output flow and its equivalent pressure with different jet nozzle sizes will be discussed. These calculations will be done by a programmed method which is prepared for this objective. Finally the bits which has been used in different hole sizes in this field will be discussed and the most applicable ones for each hole size will be chosen to optimize drilling of future wells.

 

58-      بررسی فراوری نمونه کم عیار اکسیده روی معدن گوشفیل 

            با توجه به اینکه در معدن گوشفیل دپوی دو میلیون تنی با عیار روی 8 درصد به صورت کربناته و عیار سرب 2درصد و آهن با عیار 10-12 درصد به صورت هماتیت و لیمونیت وجود دارد و با توجه به افزایش قیمت جهانی روی و اقتصادی شدن استخراج و فرآوری ذخایر با عیار پایین تر در معدن گوشفیل، به نظر می رسد فرآوری ذخیره کم عیار اکسیده منجر به تولید کنسانتره روی با صرفه اقتصادی شود. در سال های اخیر مطالعات زیادی برای فراوری کانه های اکسیده سرب و روی مخصوصا با استفاده از روش فلوتاسیون انجام شده‌است. بررسی‌های کانی‌شناسی بر روی نمونه بدست آمده از دپوی باطله نشان می‌دهد که کانیهای اصلی شامل کوارتز، کلسیت، دولومیت و باریت، اکسیدهای آهن مانند گوتیت و هماتیت و کانههای سرب و روی مانند: اسمیت‌زونیت، سروزیت، گالن واسفالریت است. از نظر درجه آزادی کانی‌های اکسید و هیدروکسیدآهن در همه ابعاد با اسمیت‌زونیت ارتباط نزدیکی دارند و در ابعاد خیلی ریز نیز به صورت درصدی درگیر با این کانی آمده است. بدلیل شکننده بودن کانیهای دولومیت و کلسیت و کانی‌های سیلیکاته، مقادیر زیادی نرمه در هنگام خردایش کانسنگ برای آزاد شدن اسمیت‌زونیت تولید می‌شود. این موضوع در نحوه خردایش نمونه و درجه آزادی مورد نظر اسمیت‌زونیت بسیار حائز اهمیت می‌باشد. آزمایش های مختلف جهت فلوتاسیون کانه های اکسیده سرب و روی انجام شده است و در این آزمایش‌ها اثر مواد شیمیایی مختلف برای فلوتاسیون این کانه‌ها بررسی شد و در نهایت مشخص شد که که کانه‌های سرب در pHهای 5/9 و 5/11 قابلیت فلوته شدن دارند که به نظر می‌رسد به علت وجود دو یا چند نوع کانه سرب باشد. از نظر خردایش وقتی که ذرات ابعاد ریزتر از100 میکرون دارند، بهترین نتیجه حاصل شد، ولی در این اندازه هم ذرات با محدوده ابعادی 37-53 میکرون بهتر بازیابی شدند. استفاده از مقادیر مختلف 4000، 6000، 8000 گرم بر تن از سولفید سدیم برای سولفوره کردن سطح کانه‌های اکسیده نشان ‌داد که با افزایش سولفوراسیون بازیابی و عیار به آرامی افزایش یافت. شرایط مشابهی را استفاده از مقادیر 200و300 گرم برتن از گزنتات پتاسیم به عنوان کلکتور وجود داشت. با استفاده از کلکتورهای مختلف برای فلوتاسیون روی بازیابی فلوتاسیون روی پایین بوده و قسمت اعظم روی موجود بازیابی نگردید و در بهترین حالت با استفاده از آرماک-تی به عنوان کلکتور بازیابی به 27% رسید. از این رو فرآیند فلوتاسیون برای بازیابی روی مناسب نبود، ولی در مورد سرب در نهایت می توان به بازیابی در حدود 70% سرب با عیار بیش از 40% رسید. پس از فلوتاسیون کانه‌های سرب بر روی باطله حاصل که دارای کانه‌های روی است آزمایش‌های لیچینگ با استفاده از روش طراحی آزمایش انجام شد و نتایج آن نشان می‌دهد که pH موثرترین پارامتر در فرایند انحلال کانه‌های اکسیده سرب و روی است و پارامترهای دما و زمان از اهمیت کمتری برخوردارند و درصد جامد یا غلظت پالپ اثر معنی‌داری بر روی این فرایند ندارد.نهایتاً در بهترین حالت می توان 90% از روی خوراک را که باطله فلوتاسیون است را بازیابی کرد و در نهایت عیار روی در باطله به حدود یک درصد و مقدار روی موجود در محلول حدود 18 گرم در لیتر می رسد.و با ستفاده از ترکیب دو روش فلوتاسیون و لیچینگ نهایت می‌توان 88% از کل روی موجود در خوراک اولیه و 70 % از سرب را بازیابی کرد.

 

Goosh-e-feel mine has two million tons reserves of carbonated zinc with about 8%Zn, and 2%Pb grades, an

/ 0 نظر / 26 بازدید