مقالات بررسی(279)

. بررسی اثر مرحله برداشت, تیمارهای شیمیایی, قندها و تنظیم کننده های رشد گیاهی بر عمر گلجایی گل بریده میخک رقم نلسون
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: گیاهان زینتی
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: رضیه امینی - عبدالحسین ابوطالبی - مهرداد جعفرپور
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۰۲. بررسی اثر مرحله برداشت و تنظیم کننده های رشد گیاهی بر عمر گلجایی گل بریده میخک رقم نلسون
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: گیاهان زینتی
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: رضیه امینی - عبدالحسین ابوطالبی - مهرداد جعفرپور
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۰۳. بررسی و تعیین اثرات جیبرلیک اسید بر روی رشد و میزان گلدهی ارقام گلایل در منطقه جیرفت
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: گیاهان زینتی
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: احمد احمدپور - محمدعلی ضرغامی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۰۴. بررسی و تعیین اثرات اتفن برروی رشد و میزان گلدهی ارقام گلایل در منطقه جیرفت
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: گیاهان زینتی
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: احمد احمدپور - محمدعلی ضرغامی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۰۵. بررسی مقایسه ای ریشه زنی و جوانه زی بنفشه افریقایی Saintpaulia ionantha از تیره Geraniaceaes (ژرانیاسه)در دو بستر هیدروپونیک و کشف بافت
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: گیاهان زینتی
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: حمیده فرازمند - راضیه فرازمند - شهلا نجفی - نفیسه مهدی نژاد
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۰۶. شناسایی صفات مورفولوژیکی ژنوتیپ های گلایل (ایریداسه) شمال شرقی کشور با روش های آماری چند متغییره
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: گیاهان زینتی
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: هادی جاوید منزوی مشهد - سیدیعقوب صادقیان - محمدرضا بی همتا - اردشیر رحیمی میدانی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۰۷. مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلوبوترازول بر روی گل مریم و بررسی امکان تولید آن به شکل گلدانی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: گیاهان زینتی
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: هانیه هادیزاده - علی تهرانی فر - محمود شور
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۰۸. اثر IBA و NAA روی ریشه زایی آلوئه در شرایط کشت درون شیشه ای
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: گیاهان زینتی
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسنده: داود هاشم آبادی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۰۹. اثر خنثی سازی قلیائیت و کاهش اسیدیته آب آبیاری بر محتوی عناصر شمعدانی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: گیاهان زینتی
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسنده: مهدی صیدی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۱۰. بررسی روابط رگرسیونی طول عمر گل های شاخه بریده رز رقمردجانت با صفات کیفی آن پس از کاربرد تیمارهای مختلف سیتوکینین ها
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: گیاهان زینتی
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: سپیده کلاته جاری - احمد خلیقی - فواد مرادی - محمدرضا فتاحی مقدم
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۱۱. بررسی اثر محیط کشت, طول قلمه و غلظت ایندول بوتیرک اسید بر درصد ریشه زایی اکلیل کوهی (Rosemarinus officinalis)
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: گیاهان زینتی
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: اعظم سیدی - اسماعیل بلوچ شهریاری - وحیدرضا صفاری - علی اکبر مقصودی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۱۲. بررسی اثر اسانس کموتیپ های مختلف آویشن شیرازی بر رشد دانهال های سه جنس چمن
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: گیاهان زینتی
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: مجید بهادران - امین بندگی - فاطمه کاکوئی - سمیه اسماعیلی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۱۳. افزایش عمر پس ازبرداشت قارچ و حفظ کیفیت آن با استفاده از ترکیبات بازدارنده قهوه ای شدن و ضد میکروبی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: گیاهان زینتی
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: سمیه رستگار - مجید راحمی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۱۴. بررسی اثران عصاره رازیانه و آویشن به همراه محلولهای نگهدارنده بر روی کیفیت و عمر گلدانی رز رقم رویال
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: گیاهان زینتی
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: فرشته کامیاب - محمد هاشمی پورر - رحیم فروغی فر - حسین حکم آبادی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۱۵. اثر دو نوع خاکپوش چیپس چوب و کمپوست زباله شهری بر درجه حرارت و رطوبت خاک، رشد علف هرز و صفات رشدی گل جعفری Tagetes patula
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: گیاهان زینتی
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: پیام پاکدل - علی تهرانی فر - حسین نعمتی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۱۶. استفاده از کمپوست آزولا به عنوان بستر کشت گیاه زینتی لیندا (Beaucarnea recurvata Lem.) در مقایسه با بسترهای تجاری پیت و کوکوپیت
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: گیاهان زینتی
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: علی خلقی اشکلک - محمدنقی پاداشت دهکایی - جمشید حکمتی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۱۷. بررسی اثر سطوح مختلف شوری و دما در شاخص های جوانه زنی بذر آهار (Zinnia elegans )
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: گیاهان زینتی
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: شهره زیودار - اسماعیل خالقی - فریده صدیقی دهکردی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۱۸. بررسی تثبیت عناصر غذایی و اثر Ph بر این تعادل در گل بریده رز رقم فول هاوس در سیستم کشت بدون خاک
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: گیاهان زینتی
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: سارا زینی - روح انگیز نادری - بابک قریشی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۱۹. اثرات دما و اسید جیبرلیک بر جوانه زنی بذور گیاه داروئی راش گندم (Fagopyrum esculentum)
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: گیاهان دارویی
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: کرم رضا اسماعیلی - علیرضا اطمینان - علی اشرف مهرابی - جواد چراغ پور
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۲۰. بررسی اثرات مقادیر مختلف کود ازته و فسفره روی خصوصیات زراعی گیاه بابونه کبیر
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: گیاهان دارویی
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: پروین شبانپور - حسین زینلی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۲۱. بررسی اثرکودهای زیستی ازتوباکتر و ورمی کمپوست در کشت ارگانیک گیاه دارویی مرزه Satureja hortensis
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: گیاهان دارویی
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: فاطمه عابدینی - فرزانه بهادری - سعید عرفانی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۲۲. بررسی فعالیت ضد قارچی عصاره برخی از گیاهان دارویی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: گیاهان دارویی
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: صحبت بهرامی نژاد - سعید عباسی - عبدالحمید پاپ زن
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۲۳. بررسی تاثیر تنش خشکی بر روی رشد گیاهچه ایی گیاه اسفرزه Plantago psyllium L.
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: گیاهان دارویی
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: صدیقه برگ پور - مهرداد لاهوتی - حمید اجتهادی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۲۴. اثر تنش خشکی بر فتوسنتز، تعرق و هدایت روزنه ای گیاه گل مکزیکی (Agastache foeniculum)
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: گیاهان دارویی
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: محمد محمودی سورستانی - رضا امیدبیگی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۲۵. بررسی تاثیر کودهای شیمیایی، دامی، عناصر ریزمغذی و تقلفبقی بر عملکرد گل و اسانس گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomil)
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: گیاهان دارویی
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: ابوالفضل توسلی - احمد قنبری - یوسف پای گذار - احمد احمدیان
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۲۶. ارزیابی اثرات امواج فراصوت و میدان مغناطیسی بر جوانه زنی بذور گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula ifficinalis L.)
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: گیاهان دارویی
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسنده: فرشاد سرخی لله لو
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۲۷. فنولوژی و ویژگی های اکولوژیک گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) در رویشگاه طبیعی آن
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: گیاهان دارویی
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: حمیده پور - سیدحسین نعمتی - علی تهرانی فر - محمود شور
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۲۸. مطالعه تاثیر غلظتهای مختلف کودهای ریزمغذی بر عملکرد و اجزای آن در گیاه دارویی همیشه بهار
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: گیاهان دارویی
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: لیا شوشتری - صحبت بهرامی نژاد - خجسته سلیمی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۲۹. استفاده از اسانس گیاهان جنس آویشن (Thymus) به منظور تهیه قارچکش های ارگانیک
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: گیاهان دارویی
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: جلال خرمالی - فرزانه بهادری - یوسف رضا نصیرایی - عبدالخالد خرمالی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۳۰. ارزیابی تغییرات میزان اسانس گیاه افسنطین Artemisia absinthium در فواصل زمانی مختلف پس از برداشت و اثر سه دستگاه اسانس گیری و دو فصل مختلف بر میزان اسانس این گیاه
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: گیاهان دارویی
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: فرزانه بهادری - هاجر نعظمی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۳۱. تاثیر تاریخ نشاء کاری و تراکم بر روی عملکرد و اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: گیاهان دارویی
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: دکتر مجید امینی دهقی - دکتر ملا فیلابی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۳۲. بررسی اثر متقابل تنش خشکی و کاربرد زئولایت معدنی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ریحان، رقم اصلاح شده مجارستانی Ocimum basilicum L . var .keshkeny levelu)
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: گیاهان دارویی
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: محمدشاهین دانشمندی - مجید عزیزی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۳۳. تاثیر محلول پاشی کودهای کامل بر عملکرد محصول، خصوصیات مورفولوژیکی و شاخص های رشد گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L. )
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: گیاهان دارویی
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: سعید امامی - محمدشاهین دانشمندی - مجید دشتی - وحیده خلیقی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۳۴. بکارگیری راهکارهای بیوتکنولوژی مانند کاربرد الیسیتور و پیش ماده در کشت های سوسپانسیون سلولی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum (L) Gaertn.) و بررسی میزان سیلیمارین تولیدی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: گیاهان دارویی
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: آسیه فیروزی - سیدابوالقاسم محمدی - محمود خسروشاهلی - علی موافقی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۳۵. بررسی اثر فاکتورهای اسید ژیبرلیک و سرمادهی بر جوانه زنی بذر و طول ریشه چه گیاه دارویی سیاهدانه
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: گیاهان دارویی
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: جواد چراغ پور - علیرضا اطمینان - کرم رضا اسماعیلی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۳۶. بررسی اثر آللوپاتی عصاره آبی گیاهان دارویی بر کنترل جوانه زنی بذر علف هرز سوروف(پوستر)
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: گیاهان دارویی
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: منیره زراعی - مصطفی گواهی - محمدصابر انصاری - سمیه احمدی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۳۷. تاثیر عناصر غذایی آهن، روی و ترکیبات آللوپاتیک علف هرز تاج خروس بر عملکرد، اجزای عملکرد و عملکرد روغن گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: گیاهان دارویی
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: میرجلیل قریشی نسب - وحید احمدزاده - آرش پاکمهر - امیر عاشوری ساحلی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۳۸. بررسی اثر رقم میوه و زمان فرایند حرارتی بر خصوصیات کمی و کیفی کمپوت انگور
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: اعظم ایوبی - محمدرضا رمضانی مقدم - صادق باغبان خلیل آباد
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۳۹. بررسی استفاده از کود کلرید کلسیم CaCl2 به صورت محلول پاشی در افزایش سفتی میوه کیوی(Actinidia deliciosa)
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: ماندانا طایفه - علی خلقی اشکلک - مصطفی صادقی - عباس خلقی اشکلک
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۴۰. بررسی جایگاه چای در سبد مصرفی خانوارهایشهری ایران
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: چای
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: سیاوش فلاح علی پور - علیرضا کرباسی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۴۱. بررسی شاخصهای رشد جمعیت زنبور Anagyrus sp به عنوان پارازتیوئید شپشک ارد الو چای (Pseudococcus viburni) درایران
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: چای
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: محمد حیدری - شهرزاد شایگان - حسنعلی واحدی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۴۲. تعیین ضرایب نفوذ محدود کننده در استخراج کافئین وچهار گونه از آنتی اکسیدانهای برگ سبز چای ایرانی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: چای
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: علی ضیاء الدینی - عباس جعفری جید - علی ذاکری
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۴۳. تاثیر دما بر فعالیت آنزیم Beta-CAS و متابولیسم سیانید در ارقام سیب فوجی و عباسی مشهد
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: میوه های معتدله
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: مسعود زاده باقری - یونس مستوفی - مصطفی مصطفوی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۴۴. ارزیابی خصوصیات رویشی و زایشی شماری از ارقام گلابی (Pyrus communis) بومی ایران بر اساس دستورالعمل DUS
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: میوه های معتدله
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: فرناز تهذیبی حق - حمید عبداللهی - ناصر بوذری
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۴۵. بررسی آسیب سرمای زمستانه 1386 در برخی ارقام هلو و شلیل در شرایط مشهد
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: میوه های معتدله
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: زینب ارین پویا - غلامحسین داوری نژآد - شادی عطار
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۴۶. بررسی برخی خصوصیات رویشی و زایشی پنج رقم زردآلوی خارجی درشرایط ایران
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: میوه های معتدله
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: لاله موسوی ارا - ولی ربیعی - حمید رهنمون
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۴۷. تاثیر حذف هورمون اتیلن با استفاده از نانوزئولیت های پوشش داده شده با پرمنگنات پتاسیم برخصوصیات کیفی و عمر انبارمانی هلو و شلیل
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: میوه های معتدله
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: بهزاد قره یاضی - معصومه عمادپور - یوسف رضایی کلج - ازاد عمرانی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۴۸. تغییرات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و آناتومیکی پایه های پاکوتاه سیب تحت تنش شوری
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: میوه های معتدله
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: اسداله علیزاده - والیده علیزاده - لطفعلی ناصری - علیرضا عیوضی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۴۹. ارزیابی صفات کمی پنج رقم جدید هلو(Prunus persica Batch.) در منطقه کرج
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: میوه های معتدله
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: عرفان سپه وند - علیرضا طلایی - محمدعلی عسکری - موسی ارشداصل
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۵۰. سرمازدگی بهاره زردآلو و خسارت های ناشی از آن در یک بررسی 20 ساله به منظور انتخاب ژرم پلاسمهای مقاوم به سرمای بهاره
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: میوه های معتدله
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسنده: محمد جواهرده
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۵۱. بررسی تاثیر محلول پاشی سولفات پتاسیم و تنظیم دور آبیاری بر ضخامت و ترک خوردگی پوست میوه انار و بعضی از خصوصیات کمی و کیفی میوه
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: میوه های معتدله
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: محمدجواد عرب - مجید رجایی - سیدعبدالحسین حاج محمدی جهرمی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۵۲. بررسی و مقایسه سازگاری به شرایط آب و هوایی و تولید میوه پنج رقم گلابی از نظر شاخصهای کمی و کیفی میوه در شرایط اقلیمی کرج
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: میوه های معتدله
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: امیر رحمتیان - علیرضا طلایی - علی مومن پور - مسعود موسوی رحیمی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۵۳. خصوصیات میوه شناسی و انبار مانی تعدادی از ارقام سیب داخلی و خارجی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: میوه های معتدله
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: حسن حاج نجاری - عباس بهاری - سیامک کلانتری - سیما دامیار
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۵۴. اثر رقم و شرایط رشد برروی مقدار اسید اسکوربیک چند رقم سیب در اذربایجان غربی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: میوه های معتدله
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: سونیا صادقی برزلیقی - محمدرضا اصغری - اسداله علیزاده - علی شایگان
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۵۵. بررسی خصوصیات کیفی زرشک بی دانه ( Berberis Vulgaris L.) تحت تاثیر زمانهای مختلف برداشت میوه 1 در دو منطقه با آب و هوایی متفاوت
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: میوه های معتدله
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: حمیدرضا محمودی - غلامرضا زمانی - احمد بالندری
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۵۶. بررسی اثرات منابع مختلف گوگردبر عملکرد و برخی خصوصیات کمی و کیفی سیب
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: میوه های معتدله
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسنده: محمدرضا چاکر الحسینی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۵۷. ارزیابی مقاومت پایه های رویشی سیب به کلروز آهن ناشی از آهکی بودن خاک
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: میوه های معتدله
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسنده: میترا میرعبدالباقی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۵۸. بررسی اولیه میزان سازگاری ارقام گلابی اسیایی (Pyrus serotina Rehd.) برروی پایه گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) در شرایط اقلیمی اصفهان
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: میوه های معتدله
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: حمید ظفری نیا - کاظم ارزانی - ایوبعلی قاسمی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۵۹. بررسی اثرات محلول پاشی عناصر غذایی براندازه و کیفیت میوه درختان انار با حذف گلهای اصلی به عنوان روش جایگزین خسارت سرمای بهاره
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: میوه های معتدله
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: سمیه کارگرشهرابادی - عبدالحسین ابوطالبی - محمدجواد کرمی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۶۰. ارزیابی تحمل به سرمای زمستانه در ارقام بومی زیتون منطقه طارم سفلی قزوین
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: مجید گلمحمدی - ولی اله رسولی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۶۱. فیزیولوژی تناوب باردهی مرکبات و راهکارهای کاهش ان در شرق مازندران
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: نگین اخلاقی امیری - علی اسدی کنگرشاهی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۶۲. بررسی خصوصیات هیستولوژیکی و مورفولوژیکی پرتقال ناور و نارنگی کلمانتین پس از محلول پاشی با ایزوپروپیل استر 2.4- دی و اسید جیبرلیک
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: سمیه رستگار - مجید راحمی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۶۳. تاثیر سطوح شوری و ترکیب نمک بر شاخصهای سطح برگ، غلظت یونهای سدیم و پتاسیم و وزن خشک بخش هوایی دو رقم زیتون
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: فاطمه فرهادپور - احمد گلچین - قربانعلی روشنی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۶۴. مقایسه کیفیت روغن زیتون ارقام زرد، روغنی و ماری در ناحیه کازرون استان فارس
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: ابوذر هاشم پور - رضا فتوحی قزوینی - داود بخشی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۶۵. فیزیولوژی ریزش قبل از برداشت پرتقال تامسون (Citrus sinensis)
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: نگین اخلاقی امیری - کاظم ارزانی - محسن برزگر - علی اسدی کنگرشاهی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۶۶. تاثیر شرایط آب و هوایی مناطق گرم استان کرمانشاه در عملکرد میوه و روغن ارقام زیتون زرد و روغنی
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: صمیرا احمدی پور - عیسی ارجی - مصطفی مصطفوی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۶۷. بررسی اثر گرده افشان مکانیکی و نسبتهای مختلف گرده بر عملکرد و صفات کمی و کیفی میوه دو رقم خرمای زاهدی و کبکاب
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: اکبر کرمی - محسن عصفوری - ملیحه ذاکری - محمدحسن کرد
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۶۸. بررسی تاثیر مواد سوپرجاذب بررشد نهال تامسون
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: فضل شیردل شهمیری - داود اکبری نودهی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۶۹. بررسی تاثیر توام اسید اسکوربیک و سرما بر فعالیت بعضی از انزیمهای انتی اکسیدانی در دانهالهای لیمو آب شیراز
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: هادی شهیدی پور اکبری - رضا فتوحی قزوینی - وهب جعفریان
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۷۰. تسریع رساندن خرمای مضافتی به وسیله آب و محلولهای اسید استیک و کلرید سدیم داغ
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: شفاهی
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: عسگر فرحناکی - حسن افشاری جویباری
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۷۱. تاثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات رشدی دو رقم زیتون زرد روغنی و محلی باغملک
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: سیما عربی بیکوردی - نوراله معلمی - مجید نبی پور
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۷۲. بررسی تاثیر نوع و غلظتهای مختلف کلاتهای آهن بر مقدار آهن و کلروفیل برگ مرکبات
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسندگان: محمدحسن شیرزادی - عبدالکریم اجرایی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۷۳. بررسی نوع و میزان ناهنجاریهای احتمالی در نخلهای بارده کشت بافت خرما در استان فارس
(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری
سال انتشار ۱۳۸۸
نوع ارائه مقاله: پوستر
محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
نویسنده: حمید زرگری
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۷۶۰۷۴. بررسی اثرات پنج پایه محلی و یک پایه نر حاصل از کشت بافت

/ 0 نظر / 21 بازدید