واژگان منابع طبیعی3

رندرینگ‌داغ Heat rendered مقاوم در مقابل حرارت Heat resistant گرمازدگی ، تنش گرما Heat stroke تحمل حرارت ، قدرت تحمل حرارت Heat tolerance عمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری حرارتی Heat treatment بسیار معطر Heavily scented جوجهٔ کبابی سنگین Heavy broiler خروس اختهٔ سنگین Heavy capon مرغ سنگین Geavy fowl چرای سنگین Heavy grazing فلزات سنگین Heavy metals شربت غلیظ Heavy sirup دوتریوم ، آب سنگین Heavy water. D۲۰ میش پابه ماه Heavy with lamb پشم کثیف ، پشم پُرچربی Heavy wool هکتار Hectare جنس مغیلان Hedysarvm خار ترنجبین Hedysarvm alhagi خارشتر Hedysarvm cameleum مغیلان Hedysarvm hallophyllum مغیلان طبری Hedysarvm hyrcanicum پاشنه (در گاو آهن) ، پاشنهٔ پا Heel مگس پاشنهٔ پا Heel fly تلیسه ، گوسالهٔ ماده Heifer تخم‌کهنه ، تخم‌مرغ کهنه Held eggs جنس افتاب گردان Helianthus آفتاب گردان Helianthus annuus سیب‌زمینی ترشی Helianthus tuberosus حلزون Helicella candeharica هلیکونیاسه Heliconiaceae گیاه نورپسند Heliophyte دانه‌خوار ذرت ، کرم قوزهٔ پنبه Heliothis armigera. Hb Heliothis armigera obsoleta جنس آفتاب پرست Heliotropium آفتاب پرست فرنگی Heliotropium europaeum مارپیچ ، پیچ ارشمیدس Helix جنس خربق Helleborus کرم Helminth جنس کرم دارو Helminthia هلمنتیای خار پوست Helminthia echinoides کرم کش Helminthic کرم‌شناسی Helminthology عامل بادزدگی جوانهٔ سویا ، عامل بادزدگی سورگوم Helminthosporrium carbnum عامل بادزدگی ذرت در مناطق گرم Helminthosporrium carbnum maydis عامل لکهٔ سوختگی یا نواری جو Helminthosporrium carbnum sativum عامل بادزدگی ذرت در مناطق سرد Helminthosporrium carbnum turcicum عامل لکهٔ قهوه‌ای ویکتوریایی یولاف Helminthosporrium carbnum victoriae کرم‌های انگل Helminths جنس هلوسیادیوم Helosciadium هلوسیادیوم باتلاقی Helosciadium inumdatum هلوسیادیوم کپه‌ای Helosciadium nodiflorum هلوسیادیوم خزنده Helosciadium repens پیشوندهایی هستند به معنای خون Hem ، hema ، hemo- هماتوم Hematoma تورم حاوی خون لخته‌شده Hematomas خون‌سازی Hematopoiesis خون‌ساز Hematopoietic هماتوز Hematosis خون‌شاشی Hematuria نیمه بالپوش ، نیمه بالپوش‌ها Hemelytron همروبی‌ها Hemerobies همی‌سلولز Hemicellulose عصارهٔ همی‌سلولز Hemicellulose extract نیمه‌مازه‌داران Hemichordata نیمه‌انگل Hemiparasitic نیم‌بالان ، سن‌ها Hemiptera نیم‌منقاریان Hemiramphidae نیمکره Hemisphere تغلیظ خون Hemoconcentration گویچه‌شمار Hemocytometer هموگلوبین Hemoglobin چندشکلی هموگلوبین Hemoglobin polymorphism نوع هموگلوبین Hemoglobin type هموگلوبینوری Hemoglobinuria همولیزین Hemolysins همولیز ، متلاشی‌شدن گویچه‌های قرمز خون Hemolysis همولیتیک Hemolytic خونروش هموفیلی Hemophilia خون‌ساز Hemopoietic خون‌ریزی ، خون‌ریزی‌ شدید Hemorrhage خونی ، مربوط به خونریزی Hemorrhagic ترشحات خونی Hemorrhagic discharge التهاب روده‌ای توأم با خونریزی Hemorrhagic enteritis سپتی‌سمی خونی Hemorrhagic septicemia هموسیدرین Hemosiderin خونبندی Hemostasis پنس خونبندی Hemostat کنف Hemp مرغ ، بوقلمون‌ماده Hen تعداد مرغ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تخمگذار در شروع دوره تخم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری منهای تعداد مرگ و میر Hen day. Hd Hen day production ماهی ماده Hen fish تعداد مرغ‌های تخمگذار در یک گله در شروع دورهٔ تخمگذاری Hen housed Hen housed production فضولات مرغ تخمگذار ، مدفوع مرغ تخم‌گذار ، کود مرغی Hen manure قرقاول ماده Hen pheasant بوقلمون ماده Hen turkey هپارین Heparin جنس جگرواش ، هپاتیکا Hepatica جگرواش سه برگه Hepatica triloba تورم کبد ، التهاب کبد Hepatitis هپاتوفلاوین ، ویتامین B۲Hepatoflavin بزرگ‌شدگی کبد Hepatomegaly جنس گلپر Heracleum گلپر رسمی Heracleum sphondylium علف ، گیاه علفی Herb علفی Herbaceous گیاهان علفی Herbaceous plants گیاهان علفی Herbage علوفه Herbage خاصیت علف‌کُشی Herbicidal علف‌کُش Herbicide علفخواران Herbivora علفخوار Herbivore علفخوار Herbivorous گله ، رمه ، گله‌بانی کردن ، چوپانی کردن ، گاوچرانی‌کردن Herd دفتر انساب Herdbook چوپان ، گله‌بان ، رمّه‌بان Herder گله‌داری Herding هم‌گله‌ای ، هم‌طویله‌ای ، هم‌اصطبلی Herdmates چوپان ، گله‌بان ، رمه‌بان Herdsman وراثت‌پذیری Hereditability ارثی ، موروثی Hereditary توارث ، وراثت Heredity وراثت‌پذیری ، قابلیت توارث Heritability تخمین وراثت‌پذیری Heritability estimate نرمادگی ، دوجنسی Hermaphrodism بسته‌بندی نفوذناپذیر Hermatically sealed جنس پاتختی Herminium پاتختی تکمه‌دار Herminium monorchis جنس شنبلید Hermodactylus شنبلید ، سورنجان مصری Hermodactylus tuberosum فتق Hernia Herniation روغن شاه‌ماهی Herring oil خانوادهٔ مرکبات ، خانوادهٔ نارنج‌ها Hesperideae ستهٔ مرکب Hesperidium جنس هسپریس Hespris هسپریس بانوان Hespris matronalis Hetero- نماتد ریشهٔ سویا و شبدر سفید Heterodera marioni نماتد ریشهٔ نخود سبز Heterodera marioni radicicola نماتد سیب‌زمینی ، نماتد طلایی Heterodera rostochiensis ناجوردندان Heterodonنماتد ریشه Heterodrinae دومیزبانه Heteroecious ناجور گانه ، ناجور گامت Heterogametic ناجورگان ، ناجور گامت Heterogamous دگرپیوند Heterograft حشرات ناقص دگردیس Heterometaboles ناجور شکل Heteromorphic ناجوربرگی Heterophyllic ناجوربرگ Heterophyllous هتروپلوئید ، آنوپلوئید Heteroploid ناجوربالان ، سن‌ها Heteroptera ناجوربالان ، سِن‌ها Heteropters توان (قدرت) آمیخته‌گری Heterosis ناجورهاگ Heterosporous ناجوخامه Heterostyle پستانداران ناجور دما Heterothermic mammals بی‌سبزینه Heterotroph موجود (گیاه) بی‌سبزینه Heterotrophic organisms الیاف ناهمگون پشم Heterotype wool fiber هتروزیگوت Heterozygote قطع درختان با تبر و اره Gewing اسفنج‌های سیلیسی (شِش پره‌ها) Hexactinellida ششگان Hexaploid هگزوز Hexose هگزوز منو فسفات شانت ، پنتوز شانت Hexose monophosphate shunt هگزوسترول Hexosterol اسیدهگزورونیک Hexuronic acid Hi به‌خواب زمستانی رفتن (گیاهان و جانوران) Hibernate زمستان خوابی Hibernation جنس بامیه Hibiscus حب‌المسک Hibiscus abelmoscus کنف Hibiscus canabinus بامیهٔ خوراکی Hibiscus esculentus بامیهٔسرخ Hibiscus roseus بامیهٔ شامی Hibiscus syriacus پُر‌عرقی Hidrosis. Excessive sweating جنس زاغک Hieracium زاغک‌ گوشدار Hieracium auricuia زاغک‌صاف Hieracium loevigatum زاغک‌ دیواری Hieracium murorum ‌زاغک‌کُرکی Hieracium pilosella زاغک‌چتری Hieracium umbellatum شمارش بالا High count آلفالیپوپروتئین High density lipoproteins پیوند‌های پُرانرژی فسفات High energy phosphat bonds خوب پروار شده Highly finished Heghly fitted ذرت بالیزین بالا ، اوپک ۲High lysine corn محصولات پُرمنیزیم High magnesic products سیلوی پُررطوبت Hig moisture silage ذرت پُرچربی High oil corn سطح بالای تغذیه High plane of nutrition دارای پتانسیل زیاد High potency preparation پُر پُروتئین High-protein مرغوب High quality کنده‌های بلند High stumps کُپه‌کاری Hill drop کُپه‌کار Hilldrop planter ناف ، چشم‌بذر Hilum ناف Hilus بخش عقبی یا انتهایی روده Hindgut پاهای عقب Hindlegs اتصال لولایی Hinged joint کرّه قاطر Hinny استخوان خاصره Hip استخوان خاصره Hip bone مفصل استخوان خاصره و ران Hip joint شاه‌بلوط هندی Hippocastanaceae جنس هیپوکرپیس Hippocrepis هیپوکرپیس مژه‌دار Hippocrepis ciliata هیپوکرپیس تک‌میوه Hippocrepis unisiliquosa خانوادهٔ هیپوریس یا هیپوریداسه Hippuridaceae Hippurideae جنس هیپوریس Hippuris هیپوریس رسمی Hippuris vulgaris اسبی است که عضلات خاصره‌ای آن تحلیل رفته باشد. Hip sweeny گوسفند هیریک Hirick sheep زالوها Hirudinea هیستامین Histamine هیستیدین Histidine بافت‌سازی Histogenesis بافت‌شناسی Histology هیستوپلاسموز Histoplasmosis قلاب ، اتصال Hitch کندو ، کندوی دست‌ساخت Hive اورام زیر پوستی Hives پابندزدن Hobble مفصل خرگوشی Hock مفصل خرگوشی Hock joint کج‌بیل باغبانی ، بابیل کندن ، بیل‌زدن Hoe تیشهٔ چنگک‌دار. Hoe and rake combination کج‌بیل‌زدن Hoeing کج‌بیل شیار بازکُن Hoe opener خوک بالغ Hog خوک انداختن در مزرعه Hog down خوک‌داری ، مزرعهٔ پرورش خوک Hog farm Hogget جنس گاورُس Holcus گاورس کُرکدار Holcus lanatus گاورس نرم Holcus mollis حفره Hole هلوسفال‌ها Holocephali کامل دگردیس Holometaboles جنس هولوستئوم Holosteum هولوستئوم چتری Holosteum umbellatum هلستاین Holstein هموپاتی Homeopathy مکانیسم حفظ ثبات پدیده‌های فیزیولوژیکی در بدن Homeostasis Homeostatic خونگرم Homeothirm خونگرم Homeothermic حیوانات خونگرم Homeotherms مرتع دامداری Home range خوراک هومینی Hominy chop خوراک هومینی Hominy feed نوعی خوارک دام و غذای انسانی که تشکیل می‌شود از دانهٔ ذرت بدون سبوس و بدون گیاهک و یا حاوی مقدار جزیی سبوس و گیاهک. Hominy girts Hominy veal همگن‌سازی ، هموژنیزه‌کردن ، هموژنیزاسیون Homogenization همگن ، همگن‌شده ، هموژنیزه هموژنیزه‌شده Hovogenized شیر هموژنیزه ، شیر هموژنیزه‌شده ، شیر همگن شده Homogenized milk همگن‌ساز ، همگن‌کننده ، هموژنیزه‌کننده Homogenizer پیوند مشابه Homograft متجانس ، هم‌جنس Homolog کروموزوم‌های متجانس Homologous chromosomes راستهٔ جوربالان Homoptera راستهٔ جوریالان Homopteres گونهٔ انسان Homo sapiens جورهاگ Homosporous هوموزیگوت Homozygote عسل Honey زنبور عسل Honey bee کرهٔ عسلی Honey butter شان‌عسل Honey comb عسلک ، شهد گیاهی Honey dew پیچ‌امین‌الدوله Honeysuckle هود Hood سُم Hoof سُم چینی ، آرایش سُم ، سُم تراشی Hoof trimming رازک Hop خانوادهٔ افرا Hop bush family زنبور گلابی Hoplocampa brevis klug زنبور گوجه و آلو Hoplocampa brevis klug minuta christ زنبورآلو Hoplocampa brevis klug flava. L زنبور سیب Hoplocampa brevis klug testudinae جانور جهنده Hopper مخروطیان ، کاجیان Hop plants ل‌ج آل‌رازک Hops جنس جو Hordeum جو‌ دوردیفه Hordeum distichum جو فرنگی Hordeum europeum جو نامنظم Hordeum irregulare جو موشک Hordeum jubatum جو موشی Hordeum murinum جو چاوداری Hordeum secalium جو رسمی Hordeum vulgare افق ، خط افق Hirizon افقی ، ترازی ، سطح افقی Horizontal بخیهٔ تشکی افقی Horizontal mattress suture مقاومت افقی Horizontal resistance هورمون Hormone هورمون‌جوانی Hormone juvenile بقایای هورمونی Hormone residues شاخ Horn اسب Horse باقلای علوفه‌ای Horse bean گوشت اسب Horse meat محصول یا فرآوردهٔ گوشت اسب Horse meat product ترب کوهی ، ریشهٔ خردل Horseradish مرتع اسب Forse ranch نمک‌های اسب Horse salts لولهٔ لاستیکی ، شیلنگ ، لوله Hose میزبان Host دامنهٔ میزبان Host range بسیار رادیواکتیو Hot شاسی‌گرم Hotbed سرپوش Hotcap جنس هزاربرگ Hottonia هزار برگ آبی Hottonia palustris جایگاه Housing نفخ کردن ، باد کردن (شکم) Hoven تولید حرارت Hp شکل‌پذیری H مانند H plasty پوسته ، پوست Hull یولاف پوست کنده Hulled oats برنج پوست کنده ، برنج سبوس‌دار ، برنج‌قهوه‌ای Hulled rice پوست‌کن ، دستگاه پوست کنی Huller پوست ، پوسته ، غلاف پوشینه Hulls دستگاه جدا کنندهٔ پوسته Hull separator خیاران دریایی Hulothuroidea جنس ورک Hultemia ورک Hultemia berberifolia هورمون جفت زن آبستن Human chorionic gonadotropin. Hcg بُعد انسانی Human dimension چاقوی هومبی Humby knife مادهٔ جاذب رطوبت ، مادهٔ نم نگهدار Humectant استخوان‌ بازو Humerus نمناک ، تر ، مرطوب ، بخاردار Humid مرطوب ساختن ، نمدارکردن Humidify نَم‌سنج Humidistat رطوبت Humidity متلاشی شدن Humification مزاجی ، خونی Humoral مزاج ، چهار خلط (خون ، بلغم ، صفرا ، سودا) Humour رازک Humulus sp هوموس Humus گرسنگی Hunger هنر و علم پرورش و تولید گیاهان و حیوانات Husbandry غلاف ، غلاف کندن Husk سبوس گیر ، گندم پاک‌کُن ، پوست‌کَن Husker دستگاه غلاف کَنی و ساقه خردکُنی ذرت Husker shredder جدا‌کردن غلاف بلال (ذرت) Husking آشیانهٔ انفرادی ، آغل انفرادی Hutch جنس سنبل Hyacinthus سینل ، سنبل‌شرقی Hyacinthus orientalis لولیای علوفه‌ای Hyacith bean استخوان سر Hyaid bone شفاف ، بیرنگ Hyaline دورگ ، دورگه ، آمیخته ، هیبرید Hybrid ذرت ، دورگ ، ذرت آمیخته Hybrid corn رقم ثیبرید Hybrid cultivar دورگه گیری ، دورگ گیری ، آمیخته‌گری ، تلاقی Hybridization دورگ (رگه) گیری کردن ، آمیخته‌گری کردن Hybricize Hybrid vigor هیداتود Hydathode سوزنی‌ها Hydnaceae جنس هیدنوم Hydnum هیدنوم دیوی Hydnum caput medusa هیدنوم خاکستری Hydnum cinereum هیدنوم کاکلی Hydnum erinaceum هیدنوم شاخه‌دار Hydnum ramosum هیدنوم گسترده Hydnum repandum هیدنوم تک Hydnum squamosum تجمع مایعات در مغز Hydranencephaly خانوادهٔ گل ادریس Hydrangeaceae آهک آب دیده ، هیدروکسید‌کلسیم Hydrated lime هیدرولیک ، آبی Hydraulic عصاره گیری یا روغنکشی شده به روش هیدرولیکی یا مکانیکی Hydraulically extracted ضریب آبگذری ، هدایت آبی Hydraulic conductivity شیب‌ هیدرولیکی Hydraulic gradient روش هیدرولیکی ، روش قدیمی ، روش مکانیکی Hydraulic process هیدرو کربورها Hydrocarbons هیدروسفالوس Hydrocephalus هیدروسفالی HydrocephalyL hydrocephalus Hydrocharideae زیور آب Hydrocharis زیور آب ، وزغ کش Hydrocharis morsus rana خانوادهٔ دیسقوریدان Hydrocharitaceae اسیدکلریدریک ، اسیدهیدروکلریک Hydrochloric acid hcl ماشین‌های خنک کننده Hydro cooling machines جیس آب قاشق Hydrocotyle آب قاشق رسمی Hydrocotyle vulgaris آبکشت Hydro culture اسید هیدروسیانیک ، اسید پروسیک Hydrocyanic acid اسیدهیدروفلوئوریک Hydrofluoric acid. Hf هیدروژن Hydrogen. H هیدروژناز Hydrogenase هیدروژن‌دار کردن ، احیاء کردن. Hydrogenate چربی‌ها یا روغن‌ها هیدروژنه شده (احیاء شده) Hydrogenated fat چربی‌هیدروژنه شدهٔ خوک Hydrogenated lard هیدروژن افزایی Hydrogenation مزهٔ هیدروژنه ، طعم هیدروژنه Hydrogenation taste پیوند هیدروژنی Hydrogen bond سیانیدهیدروژن ، اسیدهیدروسیانیک Hydrogen cyanide یون هیدروژن Hydrogen ion غلظت یون هیدروژن (پی اچ) Hydrogen ion concentration. Ph آب اکسیژنه ، پراکسیدهیدروژن Hydrogen peroxide (h۲۰۲) آب‌نگاری Hydrography ملاس ذرت Hydrol Hydrolized ، hydrolizing پودر پَرهیدرولیز شدهٔ طیور Hydrolized poultry feathers آب‌شناسی ، محبث آب‌شناسی Hydrology هیدرولیزات Hydrolysate آبکافت Hydrolysis هیدرولیت HYDROLYTE آبکافت‌شدن ، آبکافت کردن Hydrolyze آبکافت شده Hydrolyzed ، hydrolized چربی یا روغن ابکافت شدهٔ دامی Hydrolyzed fat ، or oil-feed grade چگالی سنج Hydrometer خاک غرقاب Hydromorphic soil آب‌دوست ، علاقه‌مند به آب Hydrophile آب‌دوست Hydrophilic گروه آب‌دوست Hydrophilic group آب‌گریز ، آب‌ترس Hydrophobia آب‌گریز ، آب‌ترس Hydrophobic گروه آب‌گریز Hydrophobic group خانوادهٔ هیدروفیلاسه Hydrophyllaceae گیاه آبزی Hydrophyte آبکشت Hydroponics خیز آلانتون Hydrops allantois تجمع مایع سروزی رد لوله‌های رحمی Hydrosalpinx خیز آب Hydrosis فشار هیدروستاتیکی Hydrostatic pressure واکنش موجود زنده نسبت به آب Hydrotaxis آب‌گرایی Hydrotropic آبدار ، نمناک ، محتوی آب Hydrous هیدروکسی آپاتیت Hydroxy apatite بتاهیدروکسی بوتیرات B-hydroxybutyrate ۱۷- هیدروکسی کورتیکوسترون ۱۷-hydroxycorticosterone هیدروزوآ Hydrozoa بهداشت Hygiene بهداشتی Hygienic رطوبت نگار Hygrograph هیگروما Hygroma رطوبت سنج Hygrometer رطوبت سنجی Hygrometry جنس هیگروفور Hygrophorus هیگروفور چمنی Hygrophorus pratensis هیگروفور گوش‌دار Hygrophorus virgineus رطوبت‌نما Hygroscope جاذب‌الرطوبگی ، رطوبت‌پذیری Hygroscopicity ریشه‌خوار شبدر Hylastinus obscurus مگس دانه‌خوار ذرت Hylemya cilicrura گونه‌ای از پوست‌خواران Hylesinus oleiperda f پردهٔ بکارت Hymen نازک بالان ، بال‌غشائیان Hymenoptera حشرات بال‌غشایی یا نازک‌بال Hymenopteran insects راستهٔ بال غشائیان یا زنبورها Hymenopteres لامی Hyoid جنس بنگ‌دانه Hyoscyamus بنگ‌دانه Hyoscyamus niger هی‌پکوم Hypecoum هی‌پکوم معلق Hypecoum pendulum هی‌پکوم خرابه‌ها Hypecoum procumbens حاوی اسید زیاد Hyper acid فعّالیت زیاد ، فعّالیت بیش از حّد طبیعی Hyperactivity سرخرطومی کوچک شبدر Hypera nigrirostris سرخرطومی برگ یونجه Hypera nigrirostris postica سرخرطومی شبدر Hypera nigrirostris punctata کلسیم‌خونی Hypercalcemia هیپرکلسییوری Hypercalciuria هیپرکلرمی Hyperchloremia هیپرکلریدی ، هیپراسیدیته Hyperchlorhydria خیز Hypiremia هیپراستزی Hyperesthesia قندخونی Hyperglycemia خانوادهٔ هزار چشمان ، هوفاریقون Hypericemeae جنس هزارچشم Hypericum هزارچشم خوابیده Hypericum numifusum هزارچشم کوهی Hypericum montanum هزارچشم پشمالو ، گل‌راعی Hypericum perforatum هزارچشم سوراخ Hypericum perforatum هزارچشم زیبا Hypericum pulchrum هزارچشم چهار گوش Hypericum quadrangulum هیپرکلسترمی ، هیپرکلسترولمیا Hypercholesteremia هیپرکلسترولمی Hypercholesterolemia هیپرکروماتیک Hyperchromatic پُرخونی Hyperemia افزایش غیرطبیعی گویچهٔ قرمز‌سازی Hypererythrocytoses ترشح بیش از حد انسولین Hyperinsulinism تحریک‌‌پذیری شدید Hyperirritability هیپرکالمی Hyperkalemia هیپرلیپوپروتئینمیا ، هیپرلیپییدمیان Hyperlipoproteiniemias ، hyperlipidemia پُرخونی Hypermia پُرخونی Hypernutrition اشتهای زیاد Hyperorexia هیپرفسفاتمیا Hyperphosphatemia پُررشدی غیر عادی ، هیپرپلازی Hyperplasia گیاه یا حیوانی که تعداد کروموزوم‌هایآن بیشتر از مضرب عدد کامل هاپلوئید باشد؛ به‌طور مثال ، ۱ + ۲n یا ۲n + ۲Hyperploid نفس نفس زدن ، لَه‌لَه زدن Hyperpnea پتاسیم خونی Hyperpotassemia حساسیّت شدید ، واکنش فوق حساسیت Hypersensitivity ماورای صوت Hypersonic فوق‌حساس Hypersusceptible فشار خون بالا Hypertension فعالیت بیش از حّد غدهٔ تیروئید Hyperthyroidism هیپرتونیک ، پُرکشش Jypertoinc خشک‌کردن هیپرتونیک Hypertonic dehydration تری گلیسرید خونی Hypertriglyceridemia بزرگ‌شده Hypertrophied پُررشدی مرضی Hypertrophy اسیداوریک خونی Hyperuricemia عارضهٔ مصرف زیاد ویتامین Hypervitaminosis هیف ، رشد میسلیومی واحد ، یک رشته از ریسه Hypha روانهٔ سفید درختان Hyphantria cunea drury قارچ‌ هیفومیسس Hyphomyces قارچ‌‌های کاسه‌ای Hyphomycetale پیشوندی است به معنی زیر ، فقدان ، کمبود Hypo- هیپوآلبومینمی Hypoalbuminemia انبار فروفشار Hypobaric storage کم کلسیمی خون Hypocalcemia جنس کاسنی خوک Hypochoeris کاسنی خوک بی‌کُرک Hypochoeris rlabra کاسنی خوک خالدار Hypochoeris maculata کاسنی خوک ریشه‌دار Hypochoeris radicata کم‌هموگلوبینی خون Hypochromic کم‌مسی خون ، کمبود مس در خون Hypocupremia زیر پوست Hypoderme زیرپوست Hypodermis کم‌الکترولیتی خون Hypoelectrolitemia کم‌آهنی خون Hypoferremia گُل پایینی Hypogenous flower کم گلوکزی خون ، عارضهٔ کمیود گلوکز در خون Hypoglycemia مادهٔ زیر Hypogynous اسیدوز هیپوکالمی Hypokalemic acidosis کم منیزی خون ، کمبود منیزیم در خون ، کزاز علفی Hypomagnesaemia ، hypomagnesemia لیسهٔ سیب Hyponomeuta malinellus zell کم‌فسفاتی خون Hypophosphatemia هیپوفیزبرداری Hypophysectomy ورمون محّرک هیپوفیز Hypophysiotrophic hormone غدهٔ هیپوفیز ، غدهٔ پیتوتاری Hypophysis کم‌رشدی مرضی رشد ناکامل یا کاهش رشد. Hypoplasia کم‌پروتئینی خون Hypoproteinemia کم‌پروتئینی Hypoproteinia عوامل آزادکنندهٔ هیپوتلاموسی Hypothalamic releasing factors هیپوتالاموس Hypothalamus کم‌حرارتی یا کم‌دمایی بدن Hypothermia فرض ، فرضیه Hypothesis رشد کمتر از حّد معمول ، کم‌رشدی مرضی Hypothrophy هیپوتیروئیدیسم Hypothyroidism تحلیل‌رفتن ، کوچک‌شدن Hypotrophy کم‌حدتی Hypovirulent عارضهٔ کم‌‌ویتامینی Hypovitaminosis کم‌حجمی خون Hypovolemic anemia هیراکوایده‌ها Hyracoidea جنس زوفا Hyssopus زوفای دارویی Hyssopus officinalis رحم‌برداری Hysterectomy آپوتسیوم کشیده و قایقی شکل با یک شکاف طولی Hysterothecium یُد I.iodine یُد ۱۳۱۱۳۱ I = I ۱۳۱ یُد ۱۳۲۱۳۲ I = I ۱۳۲ جنس ایبریس Iberis یخ ، آب منجمد Ice دورهٔ یخبندان ، عصر یخبندان Ice age کوه یخ شناور Ice berg یخدان Icebox بستنی Ice cream شیریخ ، شیر- یخ Ice milk شپشک استرالیایی Icerya prrchasi mask -icide واحد بین‌المللی طیور Icu دوقلوهای هم‌تخمک Identical twins تعیین هویت Identification ورقهٔ پیشینه Identification card نمودار تصویری Ideograph نوع مطلوب Ideotype نوعی بیماری با منشاء خودبه‌خودی Idiopathy خصوصیات انفرادی بیمار Idiosyncrasis یعنی I. e سنگ‌های آذرین Igneous rocks دلکو Ignition distributor ایلئوم برداری Ileal resection تورم ایلئوم ، التهاب ایلئوم Ileitis دریچهٔ ایلئوسیکال Ileocecal valve ایلئوم Ileum انسداد روده Ileus عضلهٔ خاصره‌ای دنده‌ای کمر Iliocostalis lumbarum muscle عضلهٔ خاصره‌ای دنده‌ای Iliocostalis muscle آبرُفت Illiation خانوادهٔ خاس ، خاسیان Illiciaceae راستهٔ الیسیالز Illiciales Illicineae جنس خاس Illicium ، ilex خاس خاردار Illicium ، ilex aquif olium بادیان ختایی Illicium ، ilex verum بیسوادی Illiteracy بیسواد Illiterate نشان‌دادن با تصویر ، مصور کردن Illusterate تصویر ، عکس Illustration آشامیدن ، نوشیدن ، استشاق کردن ، رطوبت جذب کردن Imbibe آماس ، جذب ، اشباع Imbibition فلسی نامنظم Imbricate شیر مصنوعی Imitation milks نابالغ ، نارس ، نرسیده ، کال Immature غیر متحرّک شدن مواد آلی ، تثبیت Immobilization مصون ، ایمنی یافته ، مقاوم Ummune پاسخ انتشار ایمنی Immune diffusion reaction ایمونو گلوبولین ، گلوبولین مصونیت‌دهنده Immune globulin ایمنی ، مصونیت Immunity ایمن‌سازی ، ایمن‌سازی Immunization گلوبولین‌های مصونیت‌دهنده Immunoglobulins ایمنی شناسی ، مصونیت‌شناسی Immunology انباشتگی ، یبوست Impaction یبوست یا انباشتگی شیردان Impaction of abomasum یبوست یا انباشتگی رودهٔ کور Impaction of caecum انباشتگی روده ، یبوست Impaction of the bowels انباشتگی رودهٔ بزرگ ، یبوست رودهٔ بزرگ Impaction of the large intestine آسیاب ضربتی Impact mill شانه‌ای فرد Imparipinate دخالت کردن یا داشتن ، شرکت کردن یا داشتن Impart قارچ‌های ناقص Imperfect fungi مرحلهٔ غیر جنسی ، شکل غیر جنسی ، شکل ناقص Imperfct stage ناتراوا ، غیرقابل نفوذ Impermeable پرده یا غشای غیر قابل نفوذ یا ناتراوا Impermeable membrance غیر قابل نفوذ نسبت به آب ، ناتراوا Impervious نشاندن ، کاشتن Implantation محرک‌های رشد کاشتنی یا نشاندنی Implant growth stimulants واردات ، واردکردن Import

/ 0 نظر / 38 بازدید