پایان نامه های شبکه عصبی(6)

کنترل دو طرفه یک سیستم عملیات از راه دور بر اساس ساختار فازی عصبی و آموزش پسخور خطا
Comments ()
Like ()
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه سمنان . 1395 . کارشناسی ارشد
موضوع: >
استاد راهنما: مجتبی احمدیه خانه سر | دانشجو: آرمان نصیریان
دریافت فایلPdf
در این پایان‌نامه طراحی یک کنترل دو طرفه یک سیستم عملیات از راه دور بررسی شده است. سیستم عملیات از راه دور که امروزه کاربردهای متفاوتی برای آن تعریف می‌شود، از جمله سیستم‌هایی است که امروزه مورد توجه مهندسین کنترل قرار گرفته است. این سیستم به دلیل طراحی کاربرد خاصی که دارد، دارای چالش هایی است که طراح کنترل‌کننده بایستی آن‌ها را در نظر بگیرد و کنترل‌کننده مناسب را با توجه به شرایط خاص ای سیستم طرح‌ ریزی کند. برای این منظور در این تحقیق، یک کنترل کننده تطبیقی در ساختار کلی آم ...
نمایه ها: 
کنترل دوطرفه Rss |
فازی نوع دوم Rss |
آموزش پس‌خور خطا Rss |
فازی مد لغزش Rss |
ارزیابی مقاومت برشی تیرهای بتن مسلح لاغر با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
Comments ()
Like ()
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - مؤسسه آموزش عالی علامه جعفری . 1395 . کارشناسی ارشد
موضوع: >
استاد راهنما: یاسر شریفی | استاد مشاور: عادل مقبلی | دانشجو: مهدیه رحمتیان نجار
دریافت فایلPdf
مدل شبکه عصبی مصنوعی به صورت یک روش قابل اطمینان برای شبیه سازی و تعیین مقاومت برشی نهایی تیرهای بتنی لاغر با مقطع مستطیلی شکل، توسعه داده شده است. در یک تیر بتنی تحت بار، از آنجا که ضعف عمده ی بتن در کشش است مقدار تنش در نزدیکی تکیه گاه کم است و هر چه به وسط دهانه نزدیک می شویم مقدار این تنش در ناحیه کشش افزایش می یابد و باعث تغییر شکل بیشتر در این ناحیه می گردد. برای بررسی مقاومت برشی نهایی تیرهای بتنی لاغر، از شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان یک مدل قابل اطمینان و کارآمد در ا ...
نمایه ها: 
تیرهای بتن مسلح لاغر Rss |
شبکه های عصبی مصنوعی Rss |
یک مدل تجربی برای ظرفیت برشی Rss |
مقاومت برشی Rss |
ارزیابی مقاومت برشی تیرهای عمیق بتنی مسلح با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
Comments ()
Like ()
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . غیر دولتی - مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - مؤسسه آموزش عالی علامه جعفری - دانشکده مهندسی عمران . 1395 . کارشناسی ارشد
موضوع: >
استاد راهنما: یاسر شریفی | استاد مشاور: عادل مقبلی | دانشجو: نجمه محمدی درجوزی
دریافت فایلPdf
مدل شبکه ی عصبی مصنوعی به صورت یک روش قابل اطمینان برای شبیه سازی و تعیین ظرفیت برشی نهایی تیرهای عمیق بتنی مسلح توسعه داده شده است . نیروی برشی نیرویی است که تمایل به ایجاد برش در سطح مقطع جسم دارد . برش موازی با جهت نیرویی است که اعمال می شود . مقاومت برشی از اهمیت بالایی برای طراحی ابعاد و اعضای سازه ای برخوردار است . مهم ترین هدف افزایش مقاومت در برابر برش است . یک مطالعه ی عددی برای بررسی رفتار برشی تیرهای عمیق بتنی مسلح تحت اثر بار متمرکز و همچنین به صورت دو سر ساده به ...
نمایه ها: 
تیرهای عمیق بتنی مسلح Rss |
مدل تجربی برای پیش بینی مقاومت برشی Rss |
شبکه ی عصبی مصنوعی Rss |
هدایت بصری بازوی ربات بر مبنای شبکه های عصبی مصنوعی
Comments ()
Like ()
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) - دانشکده فنی. 1395 . کارشناسی ارشد
موضوع: >
استاد راهنما: محسن داودی | استاد مشاور: َامیرفرهاد احیایی | دانشجو: یاسمن قندی
دریافت فایلPdf
در این پژوهش استفاده از حسگر بینایی برای بهبود عملکرد بازوی ربات در محیط‌های ساختار نیافته تحت عنوان هدایت بصری بازوی رباتیکی مورد توجه قرار گرفته است. هدایت بصری یک روش کنترل ربات است که در آن پسخورد بصری یا تصویر برگرفته شده از دوربین به داخل حلقه کنترل ربات معرفی می‌شود تا یک وظیفه را در یک محیط بدون ساختار انجام دهد و عملکرد کنترل ربات را افزایش دهد. از لحاظ تئوری، رباتی که بینایی داشته باشد، حتی در صورتی که ساختار مکانیکی آن دچار تغییرشکل یا عدم کالیبراسیون شده باشد، می‌ ...
نمایه ها: 
هدایت بصری Rss |
ردیابی بصری Rss |
شبکه های عصبی مصنوعی Rss |
بینایی ربات Rss |
مطالعه ارتباط کمی ساختار-فعالیت ترکیبات دارویی با استفاده از روش جنگل های تصادفی
Comments ()
Like ()
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده شیمی . 1395 . کارشناسی ارشد
موضوع: >
استاد راهنما: ناصر گودرزی . 
/ 0 نظر / 78 بازدید