واژگان صنعت5

جانور جونده Rodent جوندگان Rodentia سمّ جونده‌کُش ، جونده‌کُش Rodenticide تخم ماهی ، بیضهٔ ماهی ، خاویار Roe رونتگن Roentgen- r نقش ، وظیفه Role طبل چرخان ، غلتک زدن Roll غلتک خورده ، غلتک زده شده ، غلتک زده با بخار Rolled- rolling; steam rolled یولاف غلتک خورده Rolled oats غلتک Roller خشک کردن با غلتک Roller drying غلتک زدن Rolling- cracking دستگاه غلتک Rolling unit سقف ، پشت‌بام Roof اتاق جداسازی Room-separation درجه حرارت اتاق Room temperature خروس Rooster- male chicken; cock; cockeret ریشه ، بِن ، ریشه‌دار کردن ، نشاندن Root کلاهک ریشه Rootcap محصولات ریشه‌ای ، گیاهان ریشه‌ای Root crops طوقهٔ گیاه Root crown- See root collar ریشه‌دار ، ریشه کرده Rooted ریشه‌ها ، گیاهان ریشه‌ای Roots- See root تنهٔ ریشه Root stalk ساقهٔ زیرزمینی Rootstock- rhizome تکمه ، غده ریشه‌ای Root tuber روسِل Roselle اکلیل کوهی Rosemary پوسیدگی ، فساد Rot گردنده ، چرخنده ، ماشین چرخنده Rotary تلمبهٔ دورانی (چرخشی) Rotary pump ساقه خُردکُن دوّار Rotary stalk chopper چرخیدن ، دور محور خود چرخیدن Rotate لاستیک‌های انگشت مانند دوّار ، انگشت‌های لاستیکی دوّار Rotating rubber fingers تناوبی Rotational سرعت دورانی ، سرعت چرخشی Rotational speed لزجت‌سنج چرخشی ، لزجت‌سنج دورانی Rotational viscometer چرخشی ، گردشی ، دورانی Rotatory چرخانه ، گردونه ، گردانه Rotor پوسیده ، فاسد شده Rotten خشن ، زبر Rough مواد خشبی ، علوفه یا پس‌مانده‌های زراعی خشبی Roughage شلتوک برنج Rough rice- paddy rice; dried rice; threshed rice مدوّر ، گرد Round کرم‌های گرد Roundworms زائده گرد یا مدوّر Round appendix پنیر رکفورت Rouqufort cheese محصول ردیفی Row crop آبی خوش‌رنگ Royal blue ژلهٔ سلطنتی ، ژلهٔ شاهانه ، ژله رویال Royal jelly- bee milk ۱. لاستیک ۲. پاک‌کُن Rubber دستکش پلاستیکی Rubber gloves کنجالهٔ بذر درخت کائوچو Rubber seed oil meal درخت کائوچو Rubber tree- Hevea brasiliensis مالش دادن ، مالیدن ، ماساژ دادن Rubbing روبیدیم Rubidium جنس تمشک Rubus تمشک کبود Rubus caesius تمشک سیاه Rubus fructicosus تمشک جنگلی Rubus idaeus تمشک باغی Rubus saxatilis شکمبه ، سیرابی ، معدهٔ اول نشخوارکنندگان Rumen- paunch; first stomach شکمبه‌ای ، مربوط به شکمبه. Rumenal- ruminal محتویات شکمبه Rumen contents- paunch contents جمعیت میکروبی شکمبه ، فلور میکروبی شکمبه Rumen flora فلور میکروبی شکمبه Rumen microflora- romen flora حفرهٔ شکمبه Rumen paunch اتِر رام ، هیدرات اتیل‌اُکسی Rum ether جنس ترشک Rumex شکمبه‌ای Ruminal نشخوارکنندگان Ruminantia- ruminants نشخوار کنندگان Ruminants معده نشخوار کنندگان Ruminant stomach نشخوار کردن Ruminate نشخوار Rumination کَپَل ، کفَل ، سرین Rump روتاباگا Rutabaga-Brassica napus var. napobrassica. Also called rape معیار عایقی R valueچاودار Rye- Secale cereale, family Gramineae سبوس چاودار Rye bran نان چاودار Rye bread پس‌ماندهٔ خشک تقطیر الکلی چاودار Rye distillers'dried grains پس‌ماندهٔ خشک تقطیر الکلی چاودار با مواد محلول Rye distillers' dried grains with solubles ارگوت چاودار Rye ergot خوراک چاودار Rye feed آرد چاودار Rye flour زیرهٔ آرد چاودار Rye flour middlings دانهٔ چاودار Rye grain آرد نامرغوب چاودار Rye lowgrade feed flour زبره چاودار Rye middlings مخلوط فرآورده‌های فرعی چاودارکوبی Rye mill run نشاسته چاودار Rye starch گوگرد S. sulfur علم S. science کیسه ، حفره ، حفرهٔ کوچک و کیست مانند Sac. Pouch قندار ، حاوی قند ساکارز ، قنددار Saccharared ساکاراز ، بتافروکتوفورانوزید Saccharase. B-fructofuranosidase قند Saccaride. CnH۲NOn-۱ قنددار ، حاوی قند Sacchariferous تبدیل شدن به قند Saccharification قندسنج Saccharimeter. See sirup hydrometer ساخارین ، ساکارین Saccharin, Saccharine. C۷H۵NO۳S سورگو ، سورگوم قندی ، سورگوم شیرین ، ذرت خوشه‌ای شیرین Saccharine sorghum- Sorgo قندسنج Saccharometer. See saccharimeter ساکاروپین Saccharopine قند معمولی ، ساکارز ، سوکرز. Saccharose- sucrose جنس نیشکر Saccharun نیشکر هندی S. officinarum کیسه‌ای ، شبیه کیسه Saccular سوآک ، نمونه‌بردار کیسه‌ای Sack probe سلامتی ، ایمنی Safety مراقبت‌های بهداشتی ، ملاحظات ایمنی. Safety consideration عامل اطمینان Safety factor حاشیه امنیت Safety margin روغن گل‌رنگ Safflor گل‌رنگ ، زعفران کاذب Safflower. Carthamus tinctorius, family Compositae. Also called false saffron کنجالهٔ گل‌رنگ Safflower meal روغن گل‌رنگ Safflower oil زعفران Saffron. Crocus sativus درمنه Sage. Salvia officinalis گیاه درمنه Sage brush سهمی شکل Sagital, Sagittal نشاستهٔ ساگو Sago starch مقدس ، حضرت Saint نان سنت جان ، نان جان مقدس Saint john's bread. See locust bean gum سالاد Salad سبزی‌های سالادی ، محصولات سالادی Salad crops. See salad سبزی‌های سالادی Salad greens گیاهان سالادی Salad plants ترقی فروش Sale promotion جوش شیرین ، بی‌کربنات سدیم ، نمک گازدار Saleratus اسید سالیسیلیک ، اسید ارتوهیدروکسی بنزوئیک Salicylic acid. C۶H۴(OH) CO۲H نمک‌دار ، پُرنمک Saliferous نمک‌سنج ، شوری‌سنج Salimeter- salometer نمک‌زنی ، نمک‌سود سازی Salination نمکی ، شور Saline- containing salt; salty آزمایش هم‌چسبی نمکی Saline agglutination test خاک شور و قلیائی Saline alkali soil محلول نمکی ، سرم فیزیولوژیک Saline solution- physiologic serum نمک‌سازی ، تهیهٔ نمک Salinification به شکل نمک ، دارای خواص نمک‌طعام Saliniform شوری ، درجهٔ شوری Salinity- the degree of saltiness نمک‌زدائی ، مبارزه با شوری اراضی. Salinity control شورسازی ، نمک زدن ، نمک‌سود کردن Salinization شوری‌سنج ، نمک‌سنج Salinometer- salometer بزاق ، تُف Saliva- spit بزاقی Salivary مجاری بزاقی Salivary channels غدد بزاقی Salivary glands ترشح بزاق Salivary secretion. See saliva سیلان بزاق ، آب‌ریزش دهان Salivation جنس بید Salix- family Salicaceae بیدمشک Salix aegyptica ماهی آزاد Salmon جنس سالمونلا Salmonella سالمونلوز ، عفونت سالمونلائی Salmonellosis آزادماهیان Salmoniformes روغن کبد ماهی آزاد Salmon liver oil- cod liver oil روغن ماهی آزاد Salmon oil شوری‌سنج ، نمک‌سنج Salometer- salimeter; salinometer نمک لیسیدنی ، سنگ نمک ، نمک‌زار ، شوره‌زار Salt lick مسمومیت با نمک ، مسمومیت نمکی Salt poisoning ماهیان آب شور Saltwater fish طعم شوری Salty flavor نمونه ، الگو ، مسطوره ، نمونه‌برداری Sample میانگین نمونه Sample mean نمونه‌برداری ، نمونه‌گیری Sampling خطای نمونه‌برداری ، خطای نمونه‌گیری Sampling error طرح بهداشتی Sanitary design بهداشت Sanitation بهداشتی کردن Sanitize سانتونین Santonin شیره ، عصاره ، آب هر چیز Sap صابونی کردن ، صابونی شدن Saponification عدد صابونی شدن Saponification number صابونی کردن Saponify ساپونین Saponin- saponine گنده‌رو ، گندرو ، کودرُست Saponine- See saponin گندروئی ، کودرُستی Saprophytic ماهیان باله گوشتی Sarcopterygii جرب سارکوپتی Sarcoptic scab گوشت‌آور Sarcotic گوشتی ، عضلانی Sarcous پودر ماهی ساردین Sardine meal روغن ساردین Sardine oil روغن سرخ Sarlet oil ستاره ، سیاره ، ماهواره Satellite یاخته ستاره‌ای Satellite cell سیری ، بی‌اشتهائی ، بی‌میلی Satiety اشباع کردن ، اشباع شدن Saturate اشباع شده Saturated چربی اشباع شده Saturated fat اسیدهای چرب اشباع شده Saturated fatty acid محلول اشباع ، محلول اشباع شده Saturated solution مایع اشباع ، مایع اشباع شده Saturate (saturated) liquid بخار اشباع ، بخار اشباع شده Saturated (saturated) vapour اشباع شدگی ، حالت اشباع Saturation کمبود اشباع Saturation deficit عصاره اشباع Saturation extract درصد اشباع Saturation percentage فشار بخار اشباع Saturation vapor pressure سیووری Savory جرب ، گال Scabies غوطه‌ور سازی در آب گرم Scalding مخزن پَرکَنی Scalding tank مقیاس ، اندازه ، ترازو ، باسکول ، قپان ، اندازه یک حیوان. Scale- the size of an animal پولک ، فلس Scale وزن‌کشی ، اندازه‌گیری ، درجه‌بندی Scaling خروج خمیر از حالت استراحت Scalled off غربال شده Scalped چاقوی جراحی Scalpel پوست‌کَن ، دستگاه پوست کَنی غلات Scalper Scalping فلسی شکل ، پوسته‌پوسته‌ای Scaly عناصر ندرتاً ضروری Scarcely essential elements خراش‌دهی Scarfication خراش دادن Scarify شفاف ، غشائی ، محکم ، خراش‌دار Scarious رباینده ، جداکننده Scavenger شِما ، طرح ، طرح ترسیمی Schema دستنبو Schemma علمی ، بر مبنای علم Scientific مطالعات علمی Scientific studies صنعت علمی ، صنعت با مبنای علمی ، صنعت بر اساس علم Scientific based industry تریپس مرکبات Scirtothrips citri کیک چای Scone اسهال Scours اسکریپر ، تیغهٔ پاک‌کن ، ماشین تسطیح Scraper- See scraping تراشیدن ، جمع‌آوری با تیغه Scraping خرده غله ، خُرد و ریز Scratch غربال ، غربال کردن ، الک کردن ، سرند ، سرند کردن ، آردبیز؛ توری ، دیوار توری ، حصار توری یا مشبک؛ جدا کردن ، جداسازی ، انتخاب و حذف در یک گروه Screen غربال شده ، الک شده ، جدا شده Screened ذرت خُرد شده و غربال شده Screened corn chop ذرت آسیاب شده وغربال شده Screened ground corn- screened corn chop صافی جداسازی ، صافی غربالی Screen filter غربال کردن ، الک کردن ، سرند کردن ، جدا کردن ، انتخاب کردن و حذف کردن Screening ۱. ضایعات بوجاری غلات ، ضایعات بوجاری بذور ، ضایعات بوجاری گندم (یا غلات دیگر) Screenings برنج نامرغوب ، برنج درجه دو ، برنج آبجوسازی Screenings- brewer's rice سیستم صافی Screening system پرس مارپیچ ، پرس حلزونی Screw press میاز گوشت ، آلودگی (گوشت) با لارو مگس Screw worm infestation اسکوروی ، بیماری آسکوربوت Scurvy عمل جنبشی مخصوص ، حرارت مصرف غذا SDA- specific dynamic action خوک آبی ، فُک Seal مادهٔ درزگیر Sealing compound چاقوی بازرسی لاشه Search knife نمک دریا Sea salt فصل Season طعم دادن ، طعم‌دار کردن ، ادویه زدن ، مطبوع کردن غذاها با ادویه ، نمک و غیره. Season مهمرثمر کردن Season فصلی Seasonal ادویه ، خشک سازی Seasoning غدد چربی پوست Sebaceous glands تراشیدن ، جمع‌آوری با تیغه Scraping خرده غله ، خُرد و ریز Scratch غربال ، غربال کردن ، الک کردن ، سرند ، سرند کردن ، آردبیز؛ توری ، دیوار توری ، حصار توری یا مشبک؛ جدا کردن ، جداسازی ، انتخاب و حذف در یک گروه Screen غربال شده ، الک شده ، جدا شده Screened ذرت خُرد شده و غربال شده Screened corn chop ذرت آسیاب شده وغربال شده Screened ground corn- screened corn chop صافی جداسازی ، صافی غربالی Screen filter غربال کردن ، الک کردن ، سرند کردن ، جدا کردن ، انتخاب کردن و حذف کردن Screening ۱. ضایعات بوجاری غلات ، ضایعات بوجاری بذور ، ضایعات بوجاری گندم (یا غلات دیگر) Screenings برنج نامرغوب ، برنج درجه دو ، برنج آبجوسازی Screenings- brewer's rice سیستم صافی Screening system پرس مارپیچ ، پرس حلزونی Screw press میاز گوشت ، آلودگی (گوشت) با لارو مگس Screw worm infestation اسکوروی ، بیماری آسکوربوت Scurvy عمل جنبشی مخصوص ، حرارت مصرف غذا SDA- specific dynamic action خوک آبی ، فُک Seal مادهٔ درزگیر Sealing compound چاقوی بازرسی لاشه Search knife نمک دریا Sea salt فصل Season طعم دادن ، طعم‌دار کردن ، ادویه زدن ، مطبوع کردن غذاها با ادویه ، نمک و غیره. Season مهمرثمر کردن Season فصلی Seasonal ادویه ، خشک سازی Seasoning غدد چربی پوست Sebaceous glands جنس چاودار Secale چاودار گندمی Secale cereale ۱. ثانیه ۲. دوم Second دومی ، ثانوی ، ثانویه Secondary الکل نوع دوم Secondary alcohol ضایعه (نقص) ثانوی Secondary defect مواد غذائی ثانویه Secondary nutrients ساختمان دومی ، ساختمان ثانویه Secondary structure نیم‌دانه Second head معدهٔ دوم ، نگاری Second stomach- reticulum مُسکن ، کاهندهٔ درد Sedative ساکن Sedintary رسوب ، نهشته ، رسوب کردن Sediment ته‌نشین ، رسوب Sedimentation بذر ، دانه Seed بذربُرد Seed borne غلاف بذر ، کپسول بذر Seed capsule غلاف بذر Seed chaff دستگاه بوجاری بذر Seed cleaner- fanning mill غلاف بذر Seed coat گیاهک بذر Seed germ- See embryo بی‌تخم ، بذون بذر ، فاقد بذر Seedless گیاه‌چه ، نهال‌چه Seedling پوسته‌های بذر Seed skins ساقهٔ بذر Seed stalk نیمه جامد Semisolid پس‌ماندهٔ نیمه جامد تقطیر الکلی دانه ذرت با مواد محلول Semisolid corn distiller's grain with solubles پس‌ماندهٔ محلول تقطیر الکلی دانه ذرت خوشه‌ای Semisolid grain sorghum distiller's solubles ماهی عمل‌آوری شده نیمه جامد Semisolid processed fish پس‌ماندهٔ نیمه جامد تقطیر الکلی دانهٔ چاودار با مواد محلول Semisolid rye distiller's grain with solubles مواد محلول نیمه‌جامد تقطیر الکلی دانهٔ چاودار Semisolid rye distiller's solubles نیمه وتری ، نیمه زردپی‌ای Semitendinous سمولینا Semolina پیر شدن ، مسن شدن Senescence حس ، احساس Sensation حس ، احساس ، مفهوم Sense صفحه حسی Sense plate نوار حسی Sense strand محسوس Sensible- perceptible گرمای محسوس Sensible heat احساس ، حس کردن Sensing حساس Sensitive حساسیت Sensitivity ایجاد حساسیت Sensitization حس‌دار کرده ، حساس شده Sensitized حسی Sensory دستگاه حسی Sensory apparatus ویژگی‌های حسی غذا ، خصوصیات حسی غذا Sensory characteristics of food اعضاء حسی Sensory organs کیفیت حسی غذاها Sensory quality of food مجزا ، جدا ، سوا ، جدا کردن ، تفکیک کردن ، سوا کردن Separate تفکیک‌پذیری ، قابلیت تفکیک ، قابلیت تمایز ، قابلیت جدا شدن Separatibility جداسازی Separating جداسازی مغناطیسی ، جداسازی توسط آهن‌ربا Separating-magnetic جداسازی ، تفکیک ، انفصال Separation جداساز ، جداکننده ، دستگاه تجزیه یا تفکیک Separator دارای دیوارهٔ عرضی ، پرده‌دار Septate عفونی ، آلوده به میکروب Septic لاشه تمام عفونی ، لاشه با عفونت عمومی Septicaemic carcase (carcass) عفونی شدن خون ، عفونت عمومی Septicemia-septicaemia متوالی ، پی‌درپی ، مرحله به مرحله Sequential ممانعت (بازدارندگی) متوالی پسخوراند Sequential feedback inhibition تشابه متوالی Serial homology ردیفی ، ردیف کردن Seriate ابریشمی ، کرکین Sericeous سرین Serine سروتونین Serotonin هامورماهیان Serranidae مضرس ، دندانه‌ای ، دندانه‌دار Serrate سطح مضرس ، سطح دندانه‌دار Serrated face تضاریس Serrations سرم Serum کلسترول سرم خون Serum cholesterol تری‌گلیسریدهای خون Serum triglycerides کُنجد ، کُنجد شرقی Sesame- oriental seasame- Sesamum indicum روغن کنجد Sesame oil کنجاله کنجد ، نواله آسیاب شده کنجد Sesame oil meal- sesame meal بذر کنجد ، دانهٔ کنجد Sesame seed- benne جنس کنجد Sesamum کُنجد ، کُنجد شرقی Sesamum- indicum En. Sesame; oriental sesame اکسیدهای سزکوئی Sesquioxides دسته ، یک‌دست ، مجموعه ، غده Set ۱. رسوب ، ته‌نشست ۲. کُرچ Setting ته‌نشست ، ته‌نشینی ، رسوب Settling فاضلاب ، هرزآب Sewage جنس Sex یاخته جنسی Sex cell فن‌آوری (تکنولوژی) فوق بحرانی سیالات SFT- supercritical fluid technology طیور سربُری شده Shackled birds محور ، بدنهٔ میله ، ساقه Shaft لرزیدن ، تکان خوردن ، تکان دادن Shake تکان دهنده ، دستگاه تکان دهنده Shaker ساق پا Shank شکل ، ریخت Shape عامل شکل Shape factor کوسه ماهی Shark روغن جگر کوسه ماهی Shark liver oil الیاف کلاژن Sharpey's fibers ریختن ، ریزش Shater سلاخ ، قصاب Slaughterer میش کشتاری Slaughter ewe کشتارگاه ، سلاخ‌خانه ، قصاب‌خانه ، مسلخ Slaughter house- abattoir برهٔ کشتاری Slaughter lamb خوک کشتاری Slaughter pig قوچ کشتاری Slaughter ram گوسالهٔ اختهٔ کشتاری Slaughter steer وزن کشتار Slaughter weight باریک ، نازک Slender ۱. لام میکروسکوپ ۲. اسلاید Slide لام گرم‌کُن Slide warmer اندکی قابل حل Slightly soluble لزج ، چسبناک Slime جریان شیره Slime flux لایه ژلاتینی ، لایه لزج Slime layer کفک لزج ، کفک لعاب‌دار Slime mold چاک ، شکاف Slit سرخی پوست Slobber شیب ، سرازیری ، سراشیبی Slope مادهٔ کُند واکنش Slow reacting substance لای ، لجن Sludge ترسیب مواد محلول؛ رسوب مواد جامد خون ، لجنی شدن ، ته‌نشین شدن به صورت لجن Sludging دوغاب Slurry میوه‌های ریز Small fruits ضایعات غلات دانه‌ریز Small grain refuse تولید کنندگاه کوچک مقیاس Small producers دود ، دود دادن ، دودی کردن Smoke طعم‌دهندهٔ دودی Smoke flavoring دود دادن Smoking گوشت دودی شده ، گوشت دود داده ، گوشت دود داده شده Smoking meat صاف ، نرم ، مسطح Smooth عضله صاف Smooth muscle بافت عضلانی صاف Smooth muscle tissue سیاهک ، زنگ گیاهی Smut غذاهای مختصر Snackfoods حلزون Snail لوبیا سبز Snap bean مواد جامد غیرچربی SNF- solids non fat of milk; non fat solids (NFS); nonfat milk solids صابون Soap انجمن شیمی‌دانان بیولوژیکی Society of biological chemists حفره ، گودی ، فرورفتگی Socket زاج سفید Soda alum- aluminum sodium sulfate آهک سوددار Soda lime خاک‌های پُرسدیم ، خاک‌های شور Sodic soil سدیم Sodium- Na نسبت جذب سدیم Sodium absorption ratio. SAR استات سدیم Sodium acetate- C۲H۳NaO۲.۳H۲O استات سدیم بی‌آب Sodium acetate anhydrous- C۲H۳NaO۲ سدیم اسید کربنات Sodium acid carbonate- See sodium bicarbonate سدیم اسید فسفات& منوسدیم فسفات Sodium acid phosphate- See monosodium phosphate سدیم اسید پیروفسفات Sodium acid pyrophosphate- Na۲H۲P۲O۷. See acid sodium pyrophosphate آلژینات سدیم Sodium alginate- (C۶H۷O۶Na)n آلومینوسیلیکات سدیم Sodium aluminosilicate- See sodium silico aluminate فسفات اسیدی سدیم آلومینیم Sodium aluminum phosphate-acidic فسفات بازی سدیم آلومینیم Sodium aluminum phosphate-basic سولفات سدیم آلومینیم Sodium aluminum sulfate آرسنات سدیم Sodium arsenate آسکوربات سدیم Sodium ascorbate- C۶H۷NaO۶ بنتونات سدیم Sodium bentonate بنزوآت سدیم Sodium benzoate- C۷H۵NaO۲ بی‌کربنات سدیم ، جوش‌شیرین ، سودای نانوائی ، سدیم اسید بی‌کربنات Sodium benzosulfimide- NaHCO۳ بی‌فسفات سدیم Sodium biphosphate- monosodium phosphate بی‌سولفات سدیم Sodium bisulfate- NaHSO۴ بی‌سولفیت سدیم Sodium bisulfite- NaHSO۳ آلژینات سدیم کلسیم Sodium calcium alginate کاپرات سدیم Sodium caprate کاپریلات سدیم Sodium caprylate کربنات سدیم Sodium carbonate- Na۲CO۳ سدیم کربوکسی متیل سلولز Sodium carboxymethylcellulose- See carboxymethyicellulose کاراگینان سدیم Sodium carrageenan- See carrageenan کازئینات سدیم Sodium caseinate نمک طعام ، نمک معمولی ، کلرور سدیم Sodium chloride- salt; NaCl سیترات سدیم Sodium citrate دهیدرواستات سدیم Sodium dehydroacetate- C۸H۷NaO۴H۲O دی‌استات سدیم Sodium diacetate- C۴H۷NaO۴.XH۲O دی‌اکتیل سولفوسوکسینات سدیم Sodium dioctylsulfosuccinate اریتوربات سدیم Sodium erythorbate- C۶H۷NaO۶.H۲O فروسیانید سدیم Sodium ferrocyanide پیروفسفات فریک سدیم Sodium ferric pyrophosphate هگزامتافسفات سدیم ، متافسفات سدیم ، پلی‌فسفات سدیم ، نمک گراهام Sodium hexametaphosphate- (NaPO۳)۱۳ دی‌استات سدیم هیدروژن Sodium hydrogen diacetate مالات سدیم هیدروژن Sodium hydrogen malate هیدروکسید سدیم ، سود سوز‌اور Sodium hydroxide- NaOH هیپوسولفیت سدیم Sodium hyposulfite- See sodium thiosulfate سدیم آهن ای - دی - تی - آ Sodium iron EDTA پیروفسفات سدیم آهن ، پیروفسفات سدیم فریک Sodium iron pyrophosphate- Na۸Fe۴(P۲O۷)۵xH۲O ایزوآسکوربات سدیم Sodium isoascorbate- See sodium erythorbate لاکتات سدیم Sodium lactate- C۳H۵NaO۳ لارات سدیم Sodium laurate سولفات سدیم لاریل Sodium lauryl sulfate متابی‌سولفیت سدیم Sodium metabisulfite- Na۲S۲O۵- See sulfur dioxide متافسفات سدیم Sodium metaphosphate- See sodium hexametaphosphate میریستات سدیم Sodium myristate نیترات سدیم Sodium nitrate- NaNO۳- See nitrite نیتریت سدیم Sodium nitrite- NaNO۲ اولئات سدیم Sodium oleate پالمیتات سدیم Sodium palmitate پکتینات سدیم Sodium pectinate- See pectin فسفات سدیم دی‌بازیک ، دی‌سدیم Sodium phosphate dibasic- Se disodium phosphate فسفات سدیم دی‌بازیک دوآبه Sodium phosphate dibasic dihydrate- See disodium phosphate duohydratفسفات سدیم منوبازیک ، منوسدیم فسفات Sodium phosphate monobasic- See monosodium phosphate فسفات سدیم سه‌بازه ، تری سدیم فسفات Sodium phosphate tribasic- See trisodium phosphate فیتات سدیم Sodium phytate پلی‌فسفات سدیم Sodium polyphosphate- (NaPO۳)n نسبت سدیم به پتاسیم Sodium potassium ratio- Na:K تارترات سدیم ، پتاسیم ، نمک راشل Sodium potassium tartrate- C۴H۴KNaO۶- ۴H۲O پروپیونات سدیم Sodium propionate- C۳H۵NaO۲ پیروفسفات سدیم ، اسید سدیم پیروفسفات Sodium pyrophosphate- See sodium acid pyrophosphate پیروفسفات سدیم تترابازیک Sodium pyrophosphate tetrabasic- Sodium pyro hosphate tetr سدیم ساکارین ، سدیم ساخارین Sodium saccharin- See saccharin

/ 0 نظر / 16 بازدید