مقالات بررسی(77)

. بررسی کج فهمی های دانش آموزان در قانون هس ، انرژی آزاد گیبس و درصد خلوص
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه و ترویج آموزش علوم در ایران
نویسندگان: اعظم انارکی فیروز - فریده حمیدی - اعظم حسین طلایی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۰۲. بررسی تاثیر استفاده از روش های نوین به جای روش سنتی آموزش و پرورش
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه و ترویج آموزش علوم در ایران
نویسنده: شیوا رضا پور
تعداد صفحات: ۲۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۰۳. بررسی رابطه بین کمال گرایی با خودکارآمدی و عزت نفس دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرآباده طشک نیریز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه و ترویج آموزش علوم در ایران
نویسندگان: زینب میرشکاری - زهره سعادتمند
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۰۴. بررسی مقایسه ای تأمین مالی در آموزش عالی ایران با دانشگاه های منتخب جهان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه و ترویج آموزش علوم در ایران
نویسندگان: مهدی فیضی - مرتضی بیرانوند
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۰۵. بررسی نقش درآمدهای عام المنفعه در تامین مالی آموزش عالی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه و ترویج آموزش علوم در ایران
نویسندگان: مهدی فیضی - مرتضی بیرانوند
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۰۶. بررسی رابطه بین سبک زندگی با رضایت زناشویی در زوجین شهرستان فیروزآباد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه و ترویج آموزش علوم در ایران
نویسندگان: هاجر صفری - پروانه دودمان - علی عدالتی - لیلا صیامی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۰۷. بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی برابعاد سلامت روانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه و ترویج آموزش علوم در ایران
نویسندگان: هاجر صفری - پروانه دودمان - علی عدالتی - لیلا صیامی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۰۸. بررسی و مقایسه عوامل دموگرافیک دانشجویان از نظر میزان سلامتی روانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه و ترویج آموزش علوم در ایران
نویسندگان: پروانه دودمان - مصطفی عباسی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۰۹. بررسی رابطه بین هوش معنوی و شادکامی در دانشجویان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه و ترویج آموزش علوم در ایران
نویسندگان: هاجر صفری - پروانه دودمان - علی عدالتی - لیلا صیامی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۱۰. بررسی روشهای جلوگیری ازآسیب های ورزشی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه و ترویج آموزش علوم در ایران
نویسندگان: رضا عباسی - مرجان مردانی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۱۱. نقش فناوری اطلاعات وارتباطات در آموزش و پرورش وبررسی چالشهای آن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه و ترویج آموزش علوم در ایران
نویسندگان: مصطفی عباسی - لیلا محمودی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۱۲. مدیریت دانش وبررسی موانع استقرارآن درسازمانها ومراکزدولتی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه و ترویج آموزش علوم در ایران
نویسندگان: رضا عباسی - ایمان چشمگان زاده
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۱۳. مدیریت مشارکتی ونقش آن درآموزش وپرورش ،موانع وراهکارها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه و ترویج آموزش علوم در ایران
نویسنده: زهرا عباسی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۱۴. بررسی انگیزش وراههای ایجادانگیزه تحصیلی دردانش آموزان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه و ترویج آموزش علوم در ایران
نویسندگان: راضیه عباسی - معصومه افشارنیا
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۱۵. شیوه های پرورش خلاقیت درکلاس درس آموزگاران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه و ترویج آموزش علوم در ایران
نویسنده: طاهره عباسی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۱۶. بررسی مدیریت نوین با تاکید بر توسعه پایدار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه و ترویج آموزش علوم در ایران
نویسندگان: مصطفی عباسی - مجتبی هاشمی - محسن قربانی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۱۷. بررسی علل گرایش و جذب نوجوانان و جوانان به اعتیاد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه و ترویج آموزش علوم در ایران
نویسندگان: راضیه عباسی - زهره سجادی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۱۸. بررسی عوامل مؤثر بر عدم مشارکت زنان شهر کرمانشاه در فعالیت های ورزشی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه
نویسنده: شهرام عظیمی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۱۹. نقش عوامل فرهنگی، اجتماعی بر مشارکت زنان در ورزش
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه
نویسندگان: شهرام عظیمی - هدایت حاتمی - روناک اکبری
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۲۰. تبیین عوامل اجتماعی موثر بر تمایل زنان متکدی به ترک تکدی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه
نویسندگان: مسعود جهانگیری - ادریس سلطانی - یوسف کریمی
تعداد صفحات: ۲۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۲۱. آسیب شناسی توانمندسازی زنان در عرصه تصمیم گیری سیاسی کلان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه
نویسنده: افسانه مرادزاده رامی
تعداد صفحات: ۲۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۲۲. رابطه صمیمیت با همسر با کیفیت زناشویی در کارکنان زن متأهل شرکت ملی نفت اهواز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه
نویسندگان: پرویوش عزیزپور - سحر صفرزاده
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۲۳. بررسی وضعیت اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه
نویسندگان: پوراندخت فاضلیان - مریم زارع پور
تعداد صفحات: ۳۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۲۴. بررسی علل ضعف و چالشهای مادران دارای فرزند دانش آموز استثنایی کم توان ذهنی به مهارتهای اجتماعی جهت سبک زندگی سالم وراه حل آن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه
نویسندگان: حسین سراوانی - شهناز شعبانپور
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۲۵. مطالعه تجربه طلاق در زنان (بررسی علل و پیامد ها) در شهر تهران: مطالعه کیفی گروه متمرکز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه
نویسندگان: احمد فیاض بخش - رقیه نوری پور لیاولی - مصطفی علیخانی - سیمین حسینیان
تعداد صفحات: ۲۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۲۶. مدیریت مصرف مواد در خانه توسط زنان برای حفظ محیط زیست و سلامت جامعه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه
نویسنده: زرین احمدزاده
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۲۷. بررسی نقش زنان در حفظ محیط زیست شهری و اجرای طرح تفکیک پسماند از مبداء در شهر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه
نویسندگان: الهام جعفری - زهرا خداوردی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۲۸. بررسی نقش عوامل فرهنگی بر ارتقا زنان در پستهای مدیریتی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه
نویسندگان: محمد غفران - زینب برادران شاهرودی - الهه البرز
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۲۹. بررسی نقش فرهنگ در امنیت زنان با رویکرد مهندسی فرهنگی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه
نویسندگان: محمد غفران - زینب برادران شاهرودی - الهه البرز
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۳۰. فراتحلیلی از شرایط زنان کارگر صنعت پورن(ک.ص.پ) در تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه
نویسنده: زینب فرج زاده بی بالان
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۳۱. تعیین کننده های اجتماعی جمعیتی فرزندآوری زنان شهرستان اشنویه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه
نویسندگان: زینب کاوه فیروز - بیژن زارع - صلاح الدین هادی
تعداد صفحات: ۳۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۳۲. حضور زنان در جامعه و شکل گیری تعاملات اجتماعی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه
نویسندگان: سمیرا الهی - مریم قاسمی سیچانی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۳۳. عوامل اقتصادی، اجتماعی مرتبط با کیفیت زندگی زنان دارای معلولیت(کم توانی)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه
نویسنده: شهناز عباس نیا
تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۳۴. تاثیر نابرابری جنسیتی بر روی نرخ باروری و رشد اقتصادی مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال توسعه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه
نویسندگان: یوسف محمدزاده - صمد حکمتی فرید - طاهر ابراهیم¬زاده
تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۳۵. نقش زن در سلامت جامعه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه
نویسنده: عباس کیفی بجستانی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۳۶. بررسی زمینه های آسیب و تهدیدکننده سلامت زنان شاغل در کارگاه های تولیدی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه
نویسندگان: علی اصغر درویشی فرد - میترا جسک - خدیجه فیضی پور
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۳۷. زن در سبک زندگی اسلامی و خانواده
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه
نویسندگان: سید علی موسوی - سید علی موسوی گاوگانی - سعید محمدی بیرامی
تعداد صفحات: ۲۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۳۸. نقش زنان در توسعه شهری سالم (از دیدگاه محیط زیست)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه
نویسندگان: علیرضا صفر علیزاده - معصومه توحیدلو - صدیقه شیرین زاده
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۳۹. تاثیر تمرینات آگاهی ذهنی- بدنی بر زنان شاغل مبتلا به کمردرد مزمن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه
نویسندگان: فریده قاسمی - صدر الدین شجاع الدین - محمد حسین علیزاده
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۴۰. بررسی مقبولیت کارآفرینی زنان در فرهنگ ایران و 48 کشور عضو دیده بان جهانی کارآفرینی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه
نویسندگان: عاطفه سلطانیان - سید مصطفی قاسمی زاده
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۴۱. بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد روایتدرمانی بر سلامت روان بانوان جانباز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه
نویسنده: معصومه قنبری
تعداد صفحات: ۲۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۴۲. رابطه بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت خانواده با عادات خواب در کودکان 11-6ساله قزوین سال 1393
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه
نویسندگان: ملیحه اعظم حاج هاشم خانی - مریم جوادی - زهرا کاشانی نیا - اکبر بیگلریان
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۴۳. بررسی رابطه سبک زندگی مادربا وضعیت اقتصادی، اجتماعی درکودکان11-6 ساله قزوین سال 1393
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه
نویسندگان: ملیحه اعظم حاج هاشم خانی - اصغر دالوندی - مریم جوادی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۴۴. بررسی نقش زنان در توسعه پایدار اقتصادی کشورهای جهان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه
نویسندگان: یوسف محمدزاده - میلاد یکتا
تعداد صفحات: ۲۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۴۵. زنان و مشارکت در اقتصاد جامعه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه
نویسندگان: ندا خاوری - علیرضا صفر علیزاده - مریم کوه فلاح - امید اقتداری بروجنی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۴۶. بررسی موانع کارآفرینی زنان دانشگاهی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه
نویسنده: ندا میرزایی
تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۴۷. بررسی پیامدها و مطلوبیت های شغلی زنان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه
نویسندگان: هاجر سنگری سلیمانی - مریم قاضی نژاد
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۴۸. بررسی تجربی تاثیر ترکیب شیمیایی و دما در تولید چدن نشکن ADI به روش اینمولد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسندگان: داریوش رکرک - پرویز کحال
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۴۹. ارزیابی متغیرهای مؤثر بر ایمنی راههای دو خطه دو طرفه بین شهری به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسندگان: مسعود کیاپور - غلامعلی بهزادی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۵۰. ایجاد پوشش ضد خوردگی بر روی آلیاژ آلومینیوم 7075 به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسنده: غلامرضا فغانی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۵۱. بررس ونقش بادگیروعملکردآن در مناطق گرم خشک کاشان(مطالعه موردی نمونه خانه آل یاسین)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسندگان: سیدعلی حسینی - ابراهیم امیرکلایی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۵۲. بررسی نقش نور و کارکرد آن در مناطق گرم و خشک کاشانخانه مورد مطالعه آل یاسین
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسندگان: سیدعلی حسینی - آرمین ابراهیم زاده - محمد حسین پروانه
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۵۳. طراحی و بررسی رفتاری موج شکن آواری تحت بار بیشینه ی موج
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسندگان: روزبه فرخ زاد - امیرجواد مرادلو
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۵۴. بهره برداری بهینه از مخازن سدها با استفاده از الگوریتم جامعه ی مورچگان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسندگان: بابک امین نژاد - روزبه فرخ زاد
تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۵۵. جایگاه زیبایی شناسی در فرآیند آموزش معماری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسندگان: رها بحتویی - محمدرضا نیک کار
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۵۶. قطعهبندی تصاویر پردازش شده توسط رادار سار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسنده: حمید عالمی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۵۷. بررسی کاربرد مصالح درشکل گیری نقوش به کار رفته در تزئینات عصر قاجاریه نمونه موردی خانه های تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسندگان: مریم شاه محمدیان - مرتضی صدیق
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۵۸. تشخیص SMR در افراد مبتلا به ALS به روش ICA برای کاربردهای BCI
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسندگان: وحید گرامی اسکویی - هادی ولادی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۵۹. مقایسه میزان شارنوری تولیدی لوله های نوری با سایر منابع روشنایی و کاهش میزان انرژی بخش روشنایی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسندگان: رضا خاکپور - حسین سربندی فراهانی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۶۰. بررسی و مقایسه چهار روش سبک های معماری نرم افزار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسنده: سعید شیخی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۶۱. مبدل Z-Source با فلای بک و چند برابرکننده ولتاژ
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسندگان: محمدمهدی طریقت خاکسار - فریبرز حقیقت دار فشارکی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۶۲. تحلیل عددی تاثیر افزودن نانو ذرات اکسید آلومینیوم AL203 و اکسید مس fe203 به سوخت پنتان C5H12 روی خصوصیت احتراق وآلاینده ها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسندگان: محمد حاجی ابادی - امیررضا مقیمان - حمیدرضا سابقی - سعید وحیدی فر
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۶۳. استفاده از فناوری نانو در ساخت تجهیزات زیست محیطی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسندگان: مینا هوشیار - فاطمه امینی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۶۴. بررسی انواع روشهای موقعیت یابی در رباتهای متحرک
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسنده: مهدی رمضانی فرد
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۶۵. بررسی چند نمونه از پلاستیکهای زیست تخریب پذیر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسندگان: محمدرضا محمدشفیعی - امیرحسین محمدشفیعی - فاطمه باقری
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۶۶. شناسایی، تحلیل و بررسی راهکارهای مدیریت ذینفعان در پروژههای ساخت و ساز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسندگان: حسین فروزش - علی بهاور - حانیه کاظم نژاد - باقر دستیار
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۶۷. اثر استفاده از پلیمرهای مسلح شده با الیاف در جلوگیری از خوردگی میلگردهایمسلحکنندهی بتن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسندگان: آرمین منیرعباسی - علیرضا علیپور - علیرضا عسگری سرشگی - باقر دستیار
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۶۸. برررسی تغییر شکل نانو ورق رسانب با لایه ی غشایی غیر مغناطیسی در میدانمغناطیسی ایستای درون صفحه ای
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسندگان: سیدعلیرضا شهیدی - سعید شهسواری
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۶۹. بررسی تاثیر تغییرات دمای جریان ورودی به منبسط کننده بر روی اگزرژی در یک سیستم تولید همزمان برودت، حرارت و توان CCHP
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسندگان: میلاد کشاورز طالبی - کورش جواهرده
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۷۰. افزایش امنیت غذایی با استفاده از کودهای آلی در تولید گیاه دارویی شوید Anethum graveolens L
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسندگان: کیاوش آروین - محمود خرمی وفا
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۷۱. مدل سازی فرآیند ریزش ثقلی در مخازن شکافدار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسندگان: مهدی عباسی - علیرضا کاظمی - شهاب گرامی - محمد شریفی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۷۲. تعیین ضریب رفتار مخازن هوایی بتنی مکعبی و استوانه ای متکی بر قاب خمشی با روشهای تحلیلغیرخطی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسندگان: سید فتح اله ساجدی - فرج اله حاصلی-
تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۷۳. روشنسازی گذرگاههای عابرپیاده(مطالعه موردی : شهرستان اردبیل)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسندگان: محمود رضا کی منش - علی نصرا... تبار - حمیدرضا اقبالی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۷۴. ارزیابی امکان تامین برق مصرفی یک منزل مسکونی با استفاده از انرژیهای نو به کمک نرمافزار HOMER نمونه موردی: شهر کیان در استان چهارمحال و بختیاری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسندگان: زهرا ندیمی شهرکی - رضا ندیمی - آسیه علیخانی گله - مهدی جهانگیری
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۷۵. بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد مدیران درپروژه هایانبوه سازی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسنده: خلیل ابوذر
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۷۶. بررسی رابطه مدیریت دانش و بهبود عملکرد مدیران در پروژه های انبوه سازیشهر تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسنده: خلیل ابوذر
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۷۷. بررسی اثر مصرف کود بیولوژیک و دفعات مصرف آن بر واکنش چغندر قند به مصرفازت در شهرسلطان اباد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسندگان: حسین بیدی - ثمین فلاحی نژاد
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۷۸. مروری بر بهبود کیفیت نرم افسار با استفاده از هوش مصنوعی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسندگان: میلاد ابراهیمی علی آباد - میترا کاظمیان کاخکی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۷۹. ساخت نانوذرات پلیهیدروکسیبوتیرات- پلیاتیلنگلیکول- فولیکاسیدبارگذاری شده با داروی پاکلیتاکسل و بررسی رهایش دارو به منظور دارو رسانیهدفمند به سلولهای سرطانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسندگان: فاطمه رضایی - محمد رفیعی نیا - حمید کشوری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۸۰. شبیه سازی CFD استخراج ویتامین E بررسی تأثیر شرایط عملیاتی در بازدهی فرایند
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسندگان: نسرین علی زاده - سید احمد حسینی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۸۱. بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان میادین میوه و تره بار(مطالعه موردی: حوزه مناطق 2 و 5 شهرداری تهران)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسندگان: حسن کشیری - طوبی امیر عضدی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۸۲. بررسی اثر میرایی ترموالاستیک بر ارتعاشات خمشی میکرو نانو ورق -تشدیدشوندهی مکانیکی با استفاده از تئوری غیر محلی ارینگن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسندگان: حمید اذرخش - محمد علی حاجعباسی
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۸۳. الگوریتمی جدید برای طبقه بندی مستندات فارسی، مبتنی بر وزن دهی به ویژگی ها وفایل ها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسندگان: محبوبه ضیایی - مریم محمدی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۸۴. پایش پیوسته ی مخازن فلزی تحت فشار با استفاده از ترانسدیوسرهای پیزوالکتریکبا رویکرد بررسی تأثیر پیدایش آسیب پوسته و تغییرات فشار سیال
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسندگان: سیدحمیدرضا هاشمی - حمیدرضا هوشیارمنش - مجتبی قدسی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۸۵. مقایسه مدلهای عددی Fluent و SSIIM در شبیهسازی آبشکنهای دوطرفه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسندگان: فاطمه عوض پور - کیوان توکلی - حسین منتصری
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۸۶. امکان سنجی گنبدهای نمکی استان هرمزگان جهت دفع پسماندهای هسته ای
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسندگان: نجمه السادات طباطبایی نیا - محمدرضا اسپهبد - نادر کهنسال قدیم وند
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۸۷. دیاپیرهای نمکی استان هرمزگان و ذخیره سازی گاز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسندگان: نجمه السادات طباطبایی نیا - محمدرضا اسپهبد - نادر کهنسال قدیم وند
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۸۸. تاثیرکانیهای رسی و شیل در میدان نفتی آذر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسندگان: حمید عسگری باقرابادی - گلوبال پتروتک کیش - نجمه السادات طباطبایی نیا
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۸۹. بررسی عناصر کالبدی موثر بر میزان حس پیاده مداری در خیابان رادیو دریا چالوس
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسندگان: مارال دلفان اباذری - محمد مهدوی - سیده هانیه نجاتی - خاطره احسنی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۹۰. تاثیر طراحی اقلیمی در حفظ منابع انرژی(نمونه مورد مطالعه مشهد)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسنده: ساغر ربانی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۹۱. بررسی اثر حضور نانوذرات گرافن بر مورفولوژی و خواص رئولوژیکیپلی لاکتیک اسید
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسندگان: حسین ابراهیمی - حسین نازکدست - انیس سندان - فاطمه آقاجری
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۹۲. تحلیل خستگی رشته لوله های حفاری و ابزار آلات اتصال در عملیات حفاری چاه های نفت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسنده: میلاد رضائی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۹۳. طراحی خانه ای برای یک نابینا بر پایه حس تعلق به مکان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسنده: ایوب غضنفری
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۴۰۹۴. نقد و بررس روشهای بخش بندی تصاویر پزشکی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
نویسندگان: جو

/ 0 نظر / 71 بازدید