پایان نامه های مهندسی کامپیوتر شریف

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1

پایان نامه

ترجمه تئوری مجموعه های CZ به تئوری انواع مارتین لوف وپیاده سازی آن 

تولید صوری برنامه Formal Program Development / برنامه ریزیکامپیوتر Computer Programming / ریاضیات ساختی Constructive Mathematics / مهندسی نرم افزار Software Engineering / زبان سی.زد CZ Language / نظریه مارتین لوف Martin-Lof Theory

19-33305

2

پایان نامه

رهیافتی ساختی به مساله عدم قطعیت در توصیف صوری مبتنی بر تئوری مجموعه ها 

مهندسی نرم افزار Software Engineering / صورت گرایی Formalism / عدم قطعیت(کامپیوتر) / برنامه سازی کامپیوتر Computer Programming / ریاضیات ساختی Constructive Mathematics / نظریه مجموعه ها SET THEORY

19-33435

3

پایان نامه

انتخاب معماری مناسب جهت شناسایی پروتکل Suitable Architecture Selection for Protocol Identification

مهندسی معکوس REVERS ENGINEERING / استخراج ویژگی Feature Extraction / یادگیری ماشینی MACHINE LEARNING / قرارداد ارتباطی Communication protocol / معماری کامپیوترComputer Architecture / بزرگترین زیردنباله مشترک Longest Common Subsequence

19-44032

4

پایان نامه

یک اعتبار سنج گرافیکی مبتنی بر شبکه های فعالیت 

نرم افزار رایانه Computer Software /مهندسی نرم افزار Software Engineering / گرافیک کامپیوتری Computer Graphics / زمان بندی Scheduling / اعتبار سنج گرافیکی.

19-32283

5

پایان نامه

ارائه یک روش موثر برای بدست آوردن مدل CAD توسط CMM در مهندسی معکوس 

مهندسی معکوس REVERS ENGINEERING / طراحی به کمککامپیوتر Computer Aided Design(CAD) / تحلیل برگشتی Regression Analysis / دستگاه اندازه گیری مختصات Coordinate Measuring Machine (CMM)

01-31650

6

پایان نامه

بهبود روش های مسیریابی در شبکه های موردی خودرویی Improvement of AODV Routing Protocol in VANETs

سیستم صف Queueing System / تاخیر انتها به انتها End-to-End Delay / شبکه خودجوش خودرویی Vehicular Ad Hoc Network (VANET) / قرارداد مسیریابی آ. او. دی. وی Ad Hoc On-Demand Distance Vector (AODV)Routing Protocol

56-46678

7

پایان نامه

بهینه سازی زمان در مساله فاصله فرشه با محدودیت سرعت Time Optimization in Speed-Constrained Frechet Distance

بهینه سازی زمان Time Optimization / مساله فاصله فرشه Frechet Distance Problem / منحنی چندگوشه Polygonal Curve / محدودیت سرعت Speed Constrained

52-46622

8

پایان نامه

تحلیل کارایی و بی درنگی پروتکل های مسیریابی شبکه اقتضایی بین خودروییPerformance and Real Time Analysis of Vehicular Ad hoc Network (VANET)

بی درنگی Real-Time Procces / شبکه خودجوش خودرویی Vehicular Ad Hoc Network (VANET) / قرارداد مسیریابی Routing Protocol / سیستم بی درنگ بحرانی - ایمن Safety-Critical Real-Time System / کاربرد بحرانی - امن Safety-Critical Application

52-45801

9

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی یک سیستم مدیریت بانک های اطلاعاتی توزیع شده 

بانک اطلاعاتی DataBase / سیستم مدیریت بانک های اطلاعاتی Database Management System

19-30548

10

پایان نامه

حل مساله سطوح مخفی و سایه زنی برای یک جسم مدلسازی شده با وصله های Bezier 

حذف Elimination / روش سایه زنی. / روش نورپردازی Illumination Method / حذف سطح مخفی Hidden Surface Removal

19-30621

11

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی شبکه امن و مطمئن در محیط ناهمگون و پیاده سازی کاربرد اتوماسیون اداری 

شبکه های کامپیوتری Computer Networks / رمزنگاری Cryptography / پست الکترونیکی Electronic Mail

19-30673

12

پایان نامه

بازشناسی حروف دست نویس فارسی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی Recognition of Handwritten Persian Characers by Neutral Networks 

بازشناسی حروف Character Recognition / شبکه های عصبی (کامپیوتر) Neural Nets / دست نویس فارسی Persian Handwriting

19-30701

13

پایان نامه

یادگیری و آموزش به کمک کامپیوتر - مولد درس افزار- 

کامپیوترها Computers / یادگیری کامپیوتری. / نرم افزارها Softwares

19-30612

14

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی TUP در شبکه سیستم سیگنالیگ شماره هفت 

تحلیل سیگنال بزرگ Large Signal Analysis / پردازش سیگنال Signal Processing / سو دهی Switching

19-30694

15

پایان نامه

نمایش گرافیکی و شبیه سازی شبکه های پتری 

شبکه های پتری PETRI Networks / کارایی Efficiency / درخت Tree

19-30685

16

پایان نامه

شبیه سازی اجرای الگوریتم های سیستالیک بر روی ساختارهای آرایه خطی و توری 

کامپیوترها- شبیه سازی.

19-30547

17

پایان نامه

پادکدها وکدهای خطی بهینه برای افزایش اطمینان پذیری در پردازش وانتقال اطلاعات 

پادکدها. / پردازش اطلاعات Data Processing / انتقال داده ها Data Transmission

19-30568

18

پایان نامه

یادگیری بر اساس آنالیز خوشه ای 

تحلیل خوشه ای Cluster Analysis / ماشین های یادگیری Learning Machine / تشخیص الگو Pattern Recognition

19-30706

19

پایان نامه

طراحی وپیاده سازی یک سیستم خبره دندانپزشکی 

نظام خبره Expert System / دندانپزشکی Dentistry / دانش Knowledge

19-30711

20

پایان نامه

درک متن فارسی 

هوش مصنوعی ARTIFICIAL INTELLIGENCE / ادراک Perception / زبان طبیعی Natural Language

19-30749

21

پایان نامه

طراحی وپیاده سازی ماشین چندپردازنده زبان منطقی(سخت افزار) 

برنامه نویسی منطقی Logical Programming / چندپردازشی Multiprocessing / طراحی سیستم های کامپیوتری Computer Systems Design

19-30727

22

پایان نامه

طراحی وپیاده سازی ماشین چندپردازنده زبان منطقی(نرم افزاروشبیه سازی) 

هوش مصنوعی ARTIFICIAL INTELLIGENCE / برنامه نویسی منطقی Logical Programming / پردازش موازی Parallel Processing

19-30729

23

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی سیستم دوپردازنده متقارن 

چندپردازشی Multiprocessing / پردازش موازی Parallel Processing / حافظه Memory

19-30730

24

پایان نامه

بررسی تفصیلی وارزیابی متدولوژی های موجودیت گرای ایجادنرم افزار 

مهندسی نرم افزار Software Engineering / طراحی سیستم های کامپیوتری Computer Systems Design / روش شناسی Methodology

19-30737

25

پایان نامه

تشخیص نوری حروف دست نویس فارسی به روش ساختاری 

تشخیص حروف فارسی. / حروف دستنویس فارسی Hand Written Persian Character / روش ساختاری Structural Method

19-30758

26

پایان نامه

طراحی یک پردازنده خاص منظوره برای پردازش تصویر 

طراحی کامپیوتری Computer Designing / پردازش تصویر Image Processing / معماری Architecture / ساختار لوله ای Pipelining Architecture

19-30833

27

پایان نامه

چندصفحه آرایی در TEX 

صفحه بندی. / حروفچینی. / نرم افزار SOFTWARE

19-30848

28

پایان نامه

پیاده سازی یک مدل اجرای برنامه های منطقی به صورت موازی(مترجم زبان وشبیه ساز نرم افزاری) 

زبان های برنامه نویسی Programming Languages / برنامه های کامپیوتری Computer Programs / چندپردازنده ها Multiprocessors / پردازش موازی Parallel Processing

19-30879

29

پایان نامه

طراحی وپیاده سازی یک زبان برنامه سازی بصری نمونهDesign and Implementation of a Prototype Visual Programming language 

زبان های برنامه نویسی Programming Languages /مهندسی نرم افزار Software Engineering / برنامه های کامپیوتری Computer Programs

19-30887

30

پایان نامه

یک کامپایلرکامپایلرآموزشیAn Educationl Compiler - Compiler 

کامپایلر Compiler / الگوریتم پارس. / ترجمه (کامپیوتر) Compilation(Computers) / نرم افزارها Softwares

19-30914

31

پایان نامه

مطالعه،طراحی وپیاده سازی یک محیط تولید سیستم های خبره آموزش پذیر 

الگوریتم ها Algorithms / نظام خبره Expert System

19-30083

32

پایان نامه

مطالعه ای درمورد برنامه نویسی موازی 

برنامه نویسی Programming / برنامه های کامپیوتری Computer Programs

19-30109

33

پایان نامه

یک ارزیاب کارایی حفاظ شبکه 

کارایی سیستم های کامپیوتری Computer systems Performance / زمان پاسخ Response Time / حفاظ شبکه. / اتصال همروند Concurrent Connection / بار کاری Work Load / ارزیابی عملکرد Performance Evaluation

19-34092

34

پایان نامه

تشخیص نحوی الگوهای دریایی وزمینی 

روش های آماری Statistical Methods / الگوها Patterns

19-30055

35

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی ماشین چندپردازنده مپس با نرم افزار سیستم پیمانه سرپرست 

چندپردازنده ها Multiprocessors / حافظه Memory / معماری Architecture

19-30148

36

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی ماشین چندپردازنده مپس نرم افزار سیستم میزبان 

چندپردازنده ها Multiprocessors / مپس Maps / حافظه Memory

19-30160

37

پایان نامه

سیستم عامل شریف: طراحی نمونه ی نخست وپیاده سازی شی ء های هستهSharif Operating System : Preliminary Design and Implementation of Kernel Objects 

سیستم عامل Operating System / نظام System / پردازش توزیع Distributed Processing

19-30994

38

پایان نامه

طراحی وساخت یک برد دو ترانسپیوتری بعنوان کمک پردازنده PC 

ترانسپیوتر Transputer / پردازنده ها Processors

19-30270

39

پایان نامه

طراحی ویپاده سازی یک بستر آزمایش جهت کنترل ونظارت بریک شبکه ازاشیای متحرک نیمه خود مختار 

هوش مصنوعی ARTIFICIAL INTELLIGENCE / سیستم چندعاملی Multiagent System

19-31404

40

پایان نامه

استنباط موضوعات مشترک از جملات مرتبط به هم 

پردازش زبان طبیعی Natural Language Processing / شبکه های انتقالی ساده Simple Transition Networks / شبکه های انتقالی بازگشتی. / درک زبان Comprehension

19-31409

41

پایان نامه

نرم افزاری متنی برای ارزیابی کارآیی، مبتنی برشبکه های فعالیت تصادفی 

کارایی Efficiency / ارزشیابی Evaluation / مدل سازی MODELING / شبکه های پتری PETRI Networks

19-31425

42

پایان نامه

طراحی وپیاده سازی یک سیستم تبدیل متن به گفتارفارسی 

گفتار SPEECH / واج ها PHONEMES / پردازش صحبت Voice Processing / زبان طبیعی Natural Language

19-31428

43

پایان نامه

طراحی وپیاده سازی سیستمی برای ویرایش ادبی جملات ساده ی زبان فارسی 

الگوریتم تجزیه Parsing Algorithms / دستور زبان Grammar / زبان طبیعی Natural Language

19-31433

44

پایان نامه

روش هوشمند برای حفظ سازگاری یک شبکه زمانی براثراعمال محدودیت 

الگوریتم ها Algorithms / هوش مصنوعی ARTIFICIAL INTELLIGENCE / شبکه زمانی. / بازنمایی دانش Knowledge Representation

19-31444

45

پایان نامه

طراحی وپیاده سازی یک سیستم بی درنگ بینائی ماشین 

بینایی ماشین Machine Vision / پردازش تصویر Image Processing / آشکارسازی Detection

19-31445

46

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی یک پل دودرگاه برای شبکه ETHERNET 

پل ها (کامپیوتر) Bridges(Computer) / مسیریاب ROUTER / دروازه Gateway / شبکه های محلی Local Area Networks

19-31447

47

پایان نامه

سازماندهی و اصلاح تجربی قواعد عیب یابی درسیستم سوییچ مجتمع 

عیب یابی Diagnosis / نشانه ها SYMPTOMS / درخت خطا Fault Tree / عیب الکترونیکی Electrical Fault

19-31467

48

پایان نامه

سیستم عامل شریف :طراحی ارتباطات وپیاده سازی عملگرهای اولیه ارتباطی 

سیستم عامل شریف Sharif Operating System / سیستم عامل Operating System / لایه لایه شدگی Delamination / عملگرها Operators

19-31491

49

پایان نامه

طراحی خودکارپارامترهای قلم های فارسی 

طراحی Design / حروف فارسی Persian Letters / پارامترها Parameters / قلم های فارسی.

19-31522

50

پایان نامه

طراحی نرم افزاروسخت افزارکارت صداوداده مجتمع برای کامپیوترهای شخصی 

مخابرات دیجیتال DIGITAL COMMUNICATIONS / شبکه های ارتباطی Communication Networks / شبکه های کامپیوتری Computer Networks / کامپیوترهای شخصی Personal Computers

19-31538

51

پایان نامه

طراحی یک دروازه بین شبکه عمومی 25 . X وشبکه محلی ETHERNET و پیاده سازی بخشهایی از آن 

شبکه های مخابراتی Communication Networks / سودهی بسته ای. / شبکه های عمومی. / شبکه های محلی Local Area Networks

19-31564

52

پایان نامه

طراحی وپیاده سازی شتابده ای سخت افزاری برای شبیه سازی مدارهای منطقی 

شبیه سازی Simulation / مدارهای منطقی LOGIC CIRCUITS / شتاب دهنده ها Accelerators / سخت افزار Hardware

19-31595

53

پایان نامه

مدل اجرایی مبتنی برموقعیتهابرای زبانهای شیء گراءAN EXECUTION MODEL BASED ON SITUATION FOR OBJECT ORINTED LANGUAGES 

فرآیندها. / موقعیت (کامپیوتر) / مدل های ارتباطی. / زبان شی گرا Object Oriented Language

19-31596

54

پایان نامه

طراحی وپیاده سازی مسیریاب میان شبکه ای 

شبکه های کامپیوتری Computer Networks / فرایندهای شبکه ای. / پل ها(طراحی) Bridges(Design) / مسیریابی ROUTING

19-31597

55

پایان نامه

طراحی وپیاده سازی سرویسهای امن برای شبکه های کامپیوتری 

امنیت Security / رمزنگاری Cryptography / شبکه های کامپیوتری Computer Networks / پست الکترونیکی Electronic Mail / انتقال پرونده File Transfer

19-31628

56

پایان نامه

نرم افزاری برای اجرای نمادی برنامه ها 

برنامه سازی نمادی Symbolic Programming / اثبات قضیه Theorem Proving / تست برنامه. / نرم افزار سپاس SEPAS SOFTWARE

19-31644

57

پایان نامه

طراحی وپیاده سازی زبان برنامه نویسی برای سیستم عامل شریف 

پردازش توزیع Distributed Processing / شی گرایی Object Oriented / پردازش موازی Parallel Processing / تداوم Persistence

19-31645

58

پایان نامه

پیاده سازی یک مترجم نحوی انگلیسی به فارسی بااستفاده ازروش تجزیه چارت(CHART) 

ترجمه ماشینی Machine Translation / الگوریتم تجزیه Parsing Algorithms / روش تجزیه چارت. / زبان طبیعی Natural Language

19-31653

59

پایان نامه

شناسایی اثرانگشت بااستفاده ازشبکه های عصبیFINGERPRINT RECOGNITION NEURAL NETWORKS 

اثر انگشت Fingerprint / شبکه های عصبی Neural Networks / پردازش تصویر Image Processing / تشخیص الگو Pattern Recognition

19-31670

60

پایان نامه

سیستم عامل شریف: طراحی و پیاده سازی دورخوانی متد 

سیستم عامل شریف Sharif Operating System / پردازش توزیع Distributed Processing / شی گرایی Object Oriented / دورخوانی متد Remote Method Call

19-31779

61

پایان نامه

بررسی مسائل درک متن فارسی و پیاده سازی نمونه هایی ازآن 

تامین کنندگان Suppliers / هوش مصنوعی ARTIFICIAL INTELLIGENCE / درک متن Text Comprehension

19-31797

62

پایان نامه

پی ریزی طرح کلی واژگان و طراحی و پیاده سازی پردازشگرساختواژی برای زبان فارسی 

تامین کنندگان Suppliers / پردازش Processing / واژگان VOCABULARY / دستور زبان Grammar

19-31811

63

پایان نامه

بازنمایی جملات فارسی 

پردازش Processing / تامین کنندگان Suppliers / نحو SYNTAX / زبان فارسی Persian Language

19-31820

64

پایان نامه

تولیدکاربرد به روش تولید برنامه به زبان سطح بالا 

برنامه های کاربردی. / زبان سطح بالا High Level Language / کامپیوترهای نسل چهارم. / نرم افزارهای کاربردی.

19-31320

65

پایان نامه

شبیه سازی مونیتورینگ ورکوردینگ یک مرکز دیجیتال 

شبکه های تلفنی دیجیتال. / مراکز سوییچ ترانزیت. / ریزپردازنده ها Microprocessors

19-30301

66

پایان نامه

طراحی وپیاده سازی یک هم پردازنده برداری برای پردازنده 8088 

پردازنده ها Processors / سیگنال ها Signals / معماری Architecture

19-30309

67

پایان نامه

شبیه سازی سیستم بهره گیری آنی حسابهای پس اندازبرای درس 

شبیه سازی Simulation / حساب پس انداز.

19-31306

68

پایان نامه

طرح وساخت یک سیستم ساده برای آموزش برنامه نویسی به دانش آموزان 

دانش آموزان Students / آموزش برنامه نویسی Programming Education

19-31307

69

پایان نامه

بررسی و تعمیم سیستمهای ایندکس جهت ذخیره وبازیابی درسیستمهای مدیریت بانکهای اطلاعات 

سیستم ایندکس. / بانک اطلاعاتی DataBase

19-31302

70

پایان نامه

کریپتوگرافی وحفاظت اطلاعات درسیستمهای کامپیوتری 

کریپتو گرافی. / حفاظت داده ها Data Protection / سیستم کامپیوتری Computer System

19-31303

71

پایان نامه

اشتباهات املائی دراسامی فارسی(گزارشی درمورد بازیابی اطلاعات) 

با

/ 0 نظر / 26 بازدید