پایان نامه های شریف 1386

پایان نامه های شریف 1386

ثبت سفارش پایان نامه آماده 

اینجا کلیک نمایید

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1

پایان نامه

برآورد شاخصی از اندازه اقتصاد غیررسمی ایران طی سال های 1386-1350 با تمرکز بر تاثیر دخالت های اختلال زای دولت به روش EMIMIC (مدل نشانگرهای چندگانه - علل چندگانه و مدل تصحیح خطا) Estimating an Index of Iran’s Informal Economy in 1350-1386 With Concentration on the Impact of Government’s Intervention by EMIMIC Model (The Multiple Indicators-Multiple Causes Model and Error-Correction Model)

اقتصاد غیررسمی Informal Economy / دخالت دولت Government Intervention / تحلیل اجزای اصلی Principal Component Analysis (PCA) / متغیر پنهان Latent Variable / مدل چندنشانگر چندعلت و مدل تصحیح خطا Multiple Indicator Multiple Cause Model and Error-Correction Model (EMIMIC)

44-39668

2

پایان نامه

طراحی بازار سرویس های جانبی و تسویه همزمان بازار انرژی و رزرو گردان بر مبنای شاخص های قابلیت اطمینان 

ذخیره گردان Spinning Reserve / تحلیل هزینه و فایده Cost-Benefit Analysis / بازار انرژی Energy Market / خدمات جانبی Ancillary Services / تسویه همزمان Load Shedding

05-36926

3

پایان نامه

برچسب گذاری نقشه ها در مدل ثابت: به هنگام سازی بهینه و الگوریتم های تقریبی 

هندسه محاسباتی Computational Geometry / الگوریتم تقریبی Aproximat Algorithm / برچسب گذاری نقشه Map Labeling

19-37236

4

پایان نامه

مدل سازی و مطالعه تجربی ابرخازنهای مختلط 

ابرخازن Supercapacitor / شبه خازن Pseudocapacitor / نمودار راگون Ragone Diagram / دشارژ با جریان ثابت Galvanostatic Discharge

03-37242

5

پایان نامه

گراف های بالنده و ضرب زیگ زاگی 

پیچیدگی محاسباتی Computational Complexity / گراف بالنده Expander Graph / حاصل ضرب گراف Graph Products / حاصل ضرب زیگ زاگی Zig-Zag Product

02-37253

6

پایان نامه

بررسی مراحل اجرایی و حساسیت سنجی پارامترها در روش اجرای پیش تثبیت بتنی در فضاهای زیرزمینی بزرگ مقطع (ایستگاه های مترو) 

ایستگاه های مترو Metro Station / تحلیل پایداری Stability Analysis / تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / قوس بتنی پیش نگهدارنده Pre-Supporting Concrete Arc / روش اجرایی Construction Method

09-37258

7

پایان نامه

ارائه یک میدان سرعت برای پیش بینی نحوه سیلان و توزیع دما در فرایند نورد فلزات 

میدان سرعت VELOCITY FIELD / روش اجزای محدود Finite Element Method / توزیع دما Tempreture Distribution / روش حد بالایی Upper Bound Method / فرایند نورد Rolling Process

07-37261

8

پایان نامه

شبیه سازی جریان پالسی خون در ناحیه انشقاق شریان کرونری چپ 

عروق کرونری. / شبیه سازی Simulation / انشقاق (بیولوژی) Bifurcation(Biology) / شریان ها Arteries / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / تصلب شرایین Atherosclerosis

06-37263

9

پایان نامه

بررسی ویژگی های ساختاری - مکانیکی پوشش های هیدروکسی آپاتیت پلاسما اسپری شده 

پلاسمااسپری Plasma Spraying / فصل مشترک Interfaces / چسبندگی Adhesion / پیوستگی Bond / انحلال Dissolution / هیدروکسی آپاتیت HYDROXYAPATITE / پوشش دهی Coating / خواص ساختاری Structural Properties / خواص مکانیکی Mechanical Properties

07-37264

10

پایان نامه

مطالعه نحوه تعیین مشخصات و عملکرد مواد سطحی بیولوژیکی 

کشش سطحی SURFACE TENSION / میکروارگانیسم ها MICROORGANISMS / ازدیاد برداشت نفت Enhanced Oil Recovery / زیست فعال سطحی Biosurfactant

06-37266

11

پایان نامه

شبیه سازی ترموهیدرولیکی سیستم های حرارتی با استفاده از تحلیل معکوس 

تخمین پارامتر Parameter Estimation / مسأله مستقیم FORWARD PROBLEM / روش چندبلوکی Multiblock Method / مسأله معکوس Inverse problem / روش تخمین تابع Function Estimation Method

08-37276

12

پایان نامه

اصلاح خواص مکانیکی میانقابها 

بتن Concrete / بتن الیافدار Fiber Reinforced Concrete / فیوز لغزشی Friction Fuse / میانقاب های آجری MASONRY INFILLED FRAMES / خواص مکانیکی Mechanical Properties / میانقاب چندلایه Multilayer Infill / آرماتور افقی Horizontal Reinforcement / کمرکش Bond Beam

09-37278

13

پایان نامه

بررسی و مدل سازی تاثیر مواد آلاینده سطحی در استخراج مایع - مایع 

استخراج مایع - مایع Liquid-Liquid Extraction / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / فن قطره منفرد Single Drop Technique / آلوده شدن Contamination

06-37281

14

پایان نامه

رویکرد تئوری اطلاعاتی به کدکردن توزیع شده ویدیو 

نظریه اطلاعات Information Theory / کدگذاری ویدیویی Video Coding / کدگذاری لایه ای Layered Coding / کدگذاری اسلپین/ولف Slepian/Wolf Coding / کدگذاری توزیع شده Distributed Coding / کدگذاری وینر/زیف Wyner/Ziv Coding

19-37282

15

پایان نامه

درستی یابی نیمه صوری طرحهای در سطح سیستم 

درستی یابی مبتنی بر ادعا Assertion-Based Verification / اعتبار سنجی Validation / درستی یابی کارایی Performance Verification / درستی یابی در سطح تراکنش Transaction Level Verification / اشکال یابی در سطح سیستم System-Level Debug / عیب یابی در سطح سیستم System-Level Diagnosis / زبان ادعا Assertion Language

19-37283

16

پایان نامه

تولید نانو ذرات سیلیکا به روش شیمیایی 

سیلیکا Silica / نانوذرات Nanoparticles / نانو سیلیکا Nanosilica / روش سل - ژل Sol-Gel Method / اثر آب گرمایی Hydrothermal Effect / روش شیمیایی Chemical Method

07-37285

17

پایان نامه

طراحی و شبیه سازی توامان سخت افزار/نرم افزار برای رمزنگاری با استفاده از منحنی های فوق بیضوی بر روی یک بستر با منابع محدود 

رمزنگاری Cryptography / طراحی توامان سخت افزار - نرم افزار Hardware-Software Co-Design / رمزنگاری کلید عمومی Public Key Cryptography / منحنی فوق بیضوی Hyperelliptic Curve / ضرب مقسوم علیه Divisor Multiplication

19-37286

18

پایان نامه

محاسبه ضرایب اطمینان مولفه مماسی میدان الکتریکی در ساختار عایقی ترانسفورماتورهای قدرت 

ترانسفورمر قدرت Power Transformer / ضریب اطمینان Safety Factor / میدان الکتریکی ELECTRIC FIELD / ساختار عایقی Insulation Structure / مولفه مماسی Tangential Component

05-37288

19

پایان نامه

شبیه سازی و تحلیل دینامیکی دویدن در ربات های انسان نما 

ربات دوپا Bipedal Robot / مدل لینک-سگمنت LINK-SEGMENT MODEL / مدل جرم - فنر Mass-Spring Model / دویدن Running / پریدن Jumping / کنترل همزمان سازی Synchronization Control

08-37289

20

پایان نامه

تعیین راهبرد مناسب برای تولیدکنندگان برق در بازار انرژی 

بازار انرژی Energy Market / نظریه بازی GAME THEORY / سیستم قدرت Power System / سیستم تجدید ساختارشده Restructured System / استراتژی پیشنهاد Bidding Strategy / نقطه تعادل نش Nash Equilibrium Point

05-37291

21

پایان نامه

اعداد اول در تصاعدهای حسابی 

غربال بزرگ Large Sieve / غربال اراتستن Erathoston Sieve / غربال سلبرگ Selberg Sieve / قضیه اعداد اول Prime Numbers Theorem / قضیه بمبیری - وینوگرادوف Bombieri-Vinogradov Theorem

02-37292

22

پایان نامه

ارزیابی کارایی روشهای پیش بینی انشعاب و ارائه یک روش ترکیبی جدید 

خطوط لوله Pipelines / ریزمعماری Microarchitecture / پیش بینی پرش Branch Prediction / ابرعددی Superscalar / شبیه سازی ریزمعماری Microarchitecture Simulation

19-37293

23

پایان نامه

تحلیل مدل تحرک بازیکنان در مسابقات ورزشی مبتنی بر تصاویر ویدیویی 

تشخیص رنگ Color Detection / ردیابی اشیای سریع Fast Object Tracking / مدل تحرک MOBILITY MODEL / تحلیل مسابقه Game Analysis / خودکارافزار یادگیر Learning Automata

19-37295

24

پایان نامه

تحلیل تصاویر MRI بر اساس PCA و ICA 

تصویربرداری تشدید مغناطیسی Magnetic Resonance Imagin (MRI) / تحلیل اجزای اصلی Principal Component Analysis (PCA) / تجزیه مؤلفه مستقل (آی0سی0آ) Independent Component Analysis (ICA)

02-37300

25

پایان نامه

پایداری چرخه های حدی برخی از سیستمهای دیفرانسیل مربعی مسطح 

نگاشت پوانکاره POINCARE MAP / انتگرال اولیه First Integral / خم جبری ناوردا Invariant Algebraic Curve / هذلولیت Hyperbolicity / قضیه بزو Bezout's Theorem / داربو Darboux / سیستم مربعی Quadratic System

02-37316

26

پایان نامه

حمله ی جبری به رمزهای دنباله ای مبتنی بر LFSR 

رمزدنباله ای Stream Cipher / خطی سازی Linearization / حمله ی جبری Algebraic Attack / پایه های گروبنر Grobner Basis

02-37317

27

پایان نامه

بررسی ارتباط ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ PP/PET 

پلی پروپیلن Polypropylene / پلی اتیلن ترفتالات Polyethylene Terephthalate / سازگارکننده Compatibilizer / انیدرید مالئیک Maleic Anhydride / امتزاج پذیری Miscibility / ریخت شناسی همبسته Cocontinuous Morphology / وارونگی فازی Phase Inversion

07-37324

28

پایان نامه

نظریه ماتریسی برای نظریه ریسمان و هم سانی آن با نظریه میدان پیمانه ای ابرمتقارن همدیس 

نظریه ریسمان STRING THEORY / نظریه ماتریسی MATRIX THEORY / همسانی CONSISTENCY / تناظر AdS/CFT AdS/CFT Correspondence / کوانتش مخروط نوری گسسته Discrete light-Core Quantization

04-37335

29

پایان نامه

رتبه بندی و دسته بندی اخبار 

رتبه بندی Ranking / دسته بندی Classification / خوشه بندی Clustering / داده کاوی Data Mining / جمع آوری اخبار News Collection / کشف رویدادها Event Detection / خبرها News

19-37338

30

پایان نامه

بهینه سازی سنتز آنزیمی آموکسی سیلین تری هیدرات 

بهینه سازی Optimization / آنزیم پنی سیلین آسیلاز Penicillin Acylase Enzyme / سنتز آنزیمی Enzymatic Synthesis / پادزی بتا - لاکتام B-lactam Antibiotics / آموکسی سیلین Amoxicillin

06-37340

31

پایان نامه

مکان یابی مراکز دورکاری 

دورکاری Telecommuting / مدیریت تقاضای حمل و نقل Transportation Demand Management / مکان یابی LOCATION / بهینه سازی چندهدفه Multiobjective Optimization

09-37344

32

پایان نامه

بررسی تصفیه پسابهای فنلی با استفاده HRP تثبیت شده 

فنل Phenol / آلژینات Alginate / دانه های کروی شیشه ای Glass Beads / پراکسیداز اچ0آر Horseradish Peroxidase (HPR)

06-37348

33

پایان نامه

کنشهای تکراری در برنامه ریزی از طریق تحلیل گراف برنامه ریزی 

برنامه ریزی Planning / برنامه ریزی تکراری Iterative Planning / برنامه ریزی بازگشتی Recursive Planning / کنش های تکراری Iterative Actions / گراف پلان Graphplan

19-37349

34

پایان نامه

رهیافتی صوری در طراحی رابط کاربری 

روش های صوری Formal Methods / رابط کاربر User Interface / نشانه گذاری زد Z-Notation

19-37354

35

پایان نامه

مقایسه تحلیلی امنیت فناوری Bluetooth و فناوری بی سیم بر مبنای استاندارد 802.11 IEEE با تاکید بر آسیب پذیری پروتکل ها 

استاندارد انجمن مهندسان برق و الکترونیک 11/802 Institiute Electrical and Electronic Engineers (IEEE)802.11 Standard / فناوری بلوتوس Bluetooth Thechnology / معماری امنیتی Security Architecture / منطق بن BAN Logic

19-37359

36

پایان نامه

اختفای خطای مکانی در استاندارد H.264/AVC 

اینترنت Internet / پنهان سازی خطا Error Conceament / سیگنال های ویدیویی Video Signals / ترمیم تصویر Image Inpainting / پنهان سازی بی درنگ Real-Time Concealment / پنهان سازی سریع Fast Cncealment

19-37360

37

پایان نامه

1- بررسی برخی از واکنشهای آلی (محافظت، افزایش مایکل، حذف سولفوکسیدها، سنتز Y - پایرونها و000)روی بسترهای جامد (مس سولفات، پتاسیم فلوئورید روی آلومینا و000)در حضور یا غیاب امواج مایکروویو 2- اصلاح پلی ساکاریدها با روش همبسپارش پیوندی با استفاده از تابش دهی گاما 3- رنگهای عامل دار و بسپارش مینی امولسیونی 

تابش ریزموج Microwave Radiation / شرایط بدون حلال Solvent-Free Condition / بسپارش پیوندی Graft Polymerization / انتقال انرژی. / واکنش های آلی ORGANIC REACTIONS / پلی ساکارید Polysaccaride / رنگینه Dye / تابش گاما Gamma Irradiation

03-37361

38

پایان نامه

گراف های وابسته به رده های تزویج گروه ها 

گروه متناهی Finite Group / نظریه گراف Graph Theory / مؤلفه ها COMPONENTS / گروه فروبنیوس Frobeniuse Group / اف0سی - گروه ها FC-Groups

02-37367

39

پایان نامه

افزایش کارایی شناسایی چهره با استفاده از روش های یادگیری تجمعی مبتنی بر چند طبقه بندی کننده 

شناسایی چهره Face Recognition / یادگیری تقویتی Reinforcement Learning / یادگیری تجمعی Ensemble Learning / ماشین های مشاور Committe Machines / یابنده ناحیه Region Finder / کاربرد گراف در مسایل طبقه بندی Graph Application in Classification

19-37368

40

پایان نامه

فعال سازی همروند متدهای سخت افزاری در پردازنده ی OO-ASIP 

سیستم ادیسه Odyssey System / مدل شی گرا. / تحلیل تسریع Speedup Analysis / دانه سازی Granulation / پردازنده با دستورالعمل خاص منظوره ی شیءگرا Object Oriented-Application Specefic Instruction-Set Processor (OO-ASIP) / روند طراحی Design Flow / اجرای همروند Coucurrent Execution

19-37370

41

پایان نامه

الگوریتم های محاسبه فرم نرمال ماتریس ها 

فرم نرمال اسمیت Smith Normal Form / فرم نرمال هرمیتی Hermite Normal Form / فرم پلکانی Echelon Form / ماتریس صحیح Integer Matrix / جبر خطی Linear Algebra

02-37374

42

پایان نامه

ارزیابی و مقایسه عملکرد روش های مختلف محاسبه ارزش در معرض خطر در بازار ارز ایران 

اندازه خطرپذیری Risk Measure / ارزش در معرض خطرپذیری Value at Risk / خطرپذیری بازار Market Risk / ارزش گذاری کامل Full Valuation / ارزش گذاری موضعی Local Valuation / شبیه سازی تاریخی Historical Simulation / سبد ارز Foreign Currency Porifolio

44-37375

43

پایان نامه

بهره وری تا چه حد چرخه های تجاری ایران را توضیح می دهد؟ 

بهره وری کل عوامل تولید Total Factor Productivity (TFP) / چرخه های تجاری حقیقی Real Business Cycle / مدل رشد نئوکلاسیک Neoclassical Growth Model / اقتصاد ایران Iran Economy / رکود بزرگ Great Deppression

44-37376

44

پایان نامه

پیش بینی عمر باقیمانده ترانسفورمر در شرایط هارمونیکی و اضافه بار 

انتقال حرارت Heat Transfer / هارمونیک ها (برق) HARMONICS / ترانسفورمر قدرت Power Transformer / تخمین عمر Lifetime Estmation / نقطه داغ Hot Spot / کاهش عمر Loss of Life

05-37380

45

پایان نامه

شبیه سازی جریان های چندفاز به استفاده از روش شبکه بولتزمن و روش های مکان هندسی 

جریان چندفازی Multiphase Flow / روش شبکه بولتزمن Lattice Boltzmann Method / روش مکان هندسی Level Set Method / نسبت چگالی بالا Large Density Ratio

08-37381

46

پایان نامه

به کارگیری رویکرد بهینه سازی پایدار در مسایل بهینه سازی ترکیبی با داده های غیرقطعی 

بهینه سازی ترکیبیاتی Combinatorial Optimization / عدم قطعیت Uncertainty / الگوریتم Algorithm / بهینه سازی پایدار Robust Optimization / مساله کوله پشتی چندبعدی Multidimensional Knapsack Problem

01-37383

47

پایان نامه

جستجو برای کوارک تاپ منفرد در برخوردهای پروتون - پروتون با انرژی مرکز جرم 14 TeV در شتابدهنده هادرونی بزرگ با آشکارساز CMS 

کوارک تاپ Top Quark / مدل استاندارد STANDARD MODEL / آشکارساز Detector

04-37384

48

پایان نامه

وجود جواب تناوبی در معادلات دیفرانسیل رسته سوم غیرخطی و کاربردهای آن در ترمز خودروهای سنگین 

قضیه نقطه ثابت Fixed Point Theorem / تابع گرین Green's Function / جواب تناوبی Periodic Solution / نظریه درجه Degree Theory / ترمز خودروهای سنگین Heavy Tracks Braks

02-37385

49

پایان نامه

ارزیابی تحلیلی ظرفیت بروندهی و تاخیر متوسط در شبکه های متحرک اقتضایی برای روش های مسیریابی متفاوت 

شبکه خودجوش سیار Mobile Ad Hoc Network / شبکه صف Queueing Network / الگوریتم مسیریابی Routing Algorithm / مقیاس پذیری Scalability / ظرفیت برون دهی Throughput Capacity

05-37388

50

پایان نامه

مدل سازی دقیق حالتهای گذرای ترانسفورماتور توزیع در برابر موج ولتاژ صاعقه (با استفاده از روش مودال) 

حالت گذرا Transient State / ولتاژ ضربه صاعقه Lightning Impulse Voltage / ترانسفورمر توزیع Distribution Transformer / مدل جعبه سیاه Black Box Model

05-37389

51

پایان نامه

مدل سازی یک میکروربات شناگر 

میکروشناگر Microswimmer / عدد رینولدز پایین Low Reynolds Number / شنای اسپرم Sperm Swimming / کامپوزیت فلز - پلیمر یونی Ionic Polymeric Metal Composit

08-37394

52

پایان نامه

دارورسانی هدفمند با استفاده از نانوذرات فلزی 

نانوذرات طلا Gold Nanoparticle / دارو رسانی Drug Delivery / اینترفرون Interferon / سیستم کلوئیدی Colloidal System

06-37397

53

پایان نامه

تدقیق عملگر میانگین وزنی مرتب با درنظرگیری عدم قطعیت های فازی و احتمالی؛ مورد پژوهی: اولویت بندی اجرای طرح های توسعه منابع آب در ایران 

تصمیم گیری چندمعیاره Multicriteria Decision Making / تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / اولویت بندی Prioritization / عملگر میانگین وزنی مرتب Ordered Weighted Averaging (OWA)Operator / عدم قطعیت فازی - احتمالی Fuzzy Probabilistic Uncertainty / درجه خوشبینی Optimism Degree / طرح توسعه منابع آب Ranking Water Resources project

09-37398

/ 0 نظر / 12 بازدید