واژگان مدیریت7

روز پررونق Red - one نشاندار کردن ، علامت قرمز کردن Red - ringing کندی ، تأخیر Red - tape روش مانده نزولی Reducing balance method فزونه ، مازاد ، اضافی Redundancy گروه مرجع Reference group ایجاد تورّم کنترل شده ، توزّم‌آفرینی مهار شده Reflation کمک مالی مجددّ ، بازپرداخت وام Refunding توسعه منطقه‌ای ، توسعه ناحیه‌ای Regional development شرکت به ثبت رسیده ، شرکت قانونی Registered company پست سفارشی Registered mail دفتر مرکزی ، نشانی قانونی Registered office نشان تجاری ثبت شده Registered trade mark واحد ثبت ، ثبّات Registar تجزیه و تحلیل گرایش ، تحلیل برگشت ، تجزیه و تحلیل رگرسیون Regression analysis خط واپس روی ، خط رگرسیون Regression line مالیات نزولی Regressive tax ضریب تقویت Reinforcement ratio نظریّه تقویت Reinforcement theory بیمه‌اتکایی ، بیمه ثانوی Reinsurance شرکت وابسته Related company تجزیه و تحلیل روابط Relation analysis زمان مجاز برای استراحت Relaxation allowance (compensating rest) تجزیه و تحلیل مربوط بودن ، تجزیه و تحلیل درجه اهمیّت Relevance analysis ثبات ، قابلیّت اعتماد ، قابلیّت اطمینان ، پایایی Reliability حواله Remittance کارانه ، دستمزد ، حق‌الزحمه ، اجرت Remuneration دارنده درآمد ثابت Rentier چشم‌پوشی ، صرفنظر Renunciation چرخه سفارش کالا Reorder cycle نقطه سفارش کالا ، نقطه تجدید سفارش Reorder point (ROP) مقدار تجدید سفارش ، حجم کالای درخواست شده Reorder quantity سازماندهی مجدد ، تجدید سازمان ، بازسازی Reorganization کار اضافی Repeat business تقاضای تکرار Repeat demand تجزیه و تحلیل جایگزینی Replacement analysis تقاضای نعویض ، تقاضای جایگزینی Replacement demand روش جایگزینی کالا ، روش سفارش مجددّ کالا Replacement system گزازش‌دهی بر مبنای مسئولیّت Reporting by responsibility حقّ نمایندگی Representational right تقاضا ، درخواست Requisition تعیین قیمت فروش مجددّ ، تعیین قیمت یکنواخت برای خرده‌فروشی Resale price maintenance تعیین قیمت فروش مجددّ ، تعیین قیمت یکنواخت برای خرده‌فروشی Research price maintenance تحقیق و توسعه Research and development (R & D) انجمنهای پژوهشی ، مؤسسه‌های تحقیقی Research associations شوراهای پژوهشی Research councils ذخیره‌ ارزی Reserve currency قیمت حداقلّ ، قیمت قطعی Reserve price ذخائر Reserves خطای باقیمانده ، خطای پیش‌بینی نتایج Residual error منبع ، وسیله Resource بهره‌گیری متعادل از منابع Resource smoothing زمان پاسخ Response time حسابداری مسئولیّت Responsibility accounting زمان آسایش ، زمان فراغت Rest period سهام مشروط Restricted shares ظهرنویسی محدودکننده Restrictive endorsement اقدامهای محدودکننده Restrictive practies ارزیابی خرده‌فروشی Retail audit بانکداری شعبه‌ای Retail banking خرده‌فروشی Retailing خرده‌فروشی با شعبه‌های بسیار Retail multiple شاخص قیمت خرده‌فروشی Retail price index (RPI) خرده‌فروش Retail salesperson سود تقسیم شده Retained earnings وثیقه حسن انجام کار Retention مزایای بازنشستگی Retirement benefit ارزان‌خر ، کالای نازل Retrogressive consumer بازدهٔ سرمایه ، گزارش مالی Return بازده دارایی شخصی Return on assets managed (ROAM) بازدۀ سرمایهٔ به کار رفته Return on capital employed (ROCE) نرخ بازده سرمایه‌گذاری Return on investment (ROI) کالاهای رجوعی ، کالاهای برگشت داده شده Returns افزایش نرخ ارز ، ارزیابی مجددّ داراییها Revaluation درآمد Revenue حساب درآمد Revenue account ادغام معکوس ، ادغام وارونه Reverse takeover اعتبار چرخشی ، اعتبار تجدید‌شدنی Revolving loan (continuous credit) قدرت پاداش‌دهی Reward power کار مجدد ، اصلاح کالا Rework نمایشگر رنگی ، صفحه تلویزیون رنگی RGB monitor (red - green - blue monitor) احتکار ، ایجاد بازار ساختگی Rig یازار احتکاری Rigged market حقّ رجوع به ضامن Right of recourse حقّ عبور ، حقّ گذر ، حقّ راه Righ of way حقّ تقدّم خرید سهام Rights issue ائتلاف ، دسته‌بندی Ring حقّ استفاده از آب ، حقّ آبه Riparian rights خطر ، مخاطره ، خطرات بیمه Risk تحلیل احتمال خطر ، تجزیه و تحلیل ریسک Risk analysis سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز ، سرمایه همراه با خطر Risk capital تصمیمهای با احتمال خطر ، تصمیمگیری در شرایط ریسک Risk decisions کارشناس تعیین خطر ، متخصّص تعیین ریسک Risk manager بازده دارایی مشخص ROAM ربات‌شناسی ، ربات‌سازی ، آدم مصنوعی‌سازی Robotics بازده سرمایه به کار رفته Roce راجرز اِورت Rogers, Everett نرخ بازگشت سرمایه ROI نقش ، وظیفه Role ابهام نقش Role ambiguity تحلیل نقش اعضای گروه ، گروه‌سازی بر مبنای تحلیل نقش Role analysis team building تضادّ نقش Role confict تعیین نقش ، ادراک نقش Role perception ایفای نقش Role play برنامه ادواری ، برنامه انعطاف‌پذیر Rolhing plan حافظه فقط خواندنی ROM نقطهٔ سفارش مجددّ ، نقطهٔ تجدید سفارش ROP جاسوسی مدیریّت Roping آزمون رورشاخ ، آزمون فرانکنی Rorschach test نوبت کاری گردشی Rotating shift فرایند تولید غیرمستقیم Roundabout process خطای سرراست کردن اعداد ، خطای به عدد صحیح درآوردن Rounding error چرخش دوسویه Round turn تصمیمگیریهای روزمره و عادی Routine decisions تعیین مسیر ، مسیر یک سفارش Routing نظام پرداخت تشویقی روان Rowan incentive payment system حقّ امتیاز ، حقّ تألیف Royalty حقّ بهره‌برداری ، حقّ امتیاز ، حقّ اختراع ، حقّ طبع ، حقّ تألیف Royalty شاخص قیمت خرده‌فروشی RPI قیمت پیشنهادی ، مظنّه توصیه شده RRP حساب خاصّ Rubricated account افزایش تولید بیش از حدّ Runaway کالای پرفروش Runner هزینه متغیبر ، هزینه جاری Running cost روزهای هفته ، روزهای متوالی Running days درآمد جاری ، سود جاری Running yield اقلام تولید شده در یک زمان Run sizes خرابکاری صنعتی ، کارشکنی در کارخانه Sabotage, industrial بیرون کردن Sack فدا کردن سود برای نقدینگی Sacrifice نقطه زینی ، نقطهٔ تعادل Saddle point گاو صندوق Safe custody گاوصندوق سپرده‌ها Safe deposit box شرکت امانت‌پذیر Safe deposit company عامل اطمینان Safety factor مأمور حفاظت صنعتی Safety officer حداقّل مطمئن موجودی انبار Safety stock حقوق ، اجرت Salary مدیریّت حقوق و دستمزد Salary administration محدود نگهداشتن حقوق Salary compression بررسی حقوق و دستمزد Salary review یکسان‌سازی حقوق و دستمزد استاندارد کردن حقوق و دستمزد Salary standardization فروش Sale فروش و اجاره Sale and leaseback فروش به شرط قبول Sale on approval قیمت حراج Sale price کاهش قیمت کالای فروخته شده ، کاهش قیمت فروش Sales allowance کمند فروش Sales anchors بودجه فروش Sales budget تخفیف فروش Sales discount نیروی فروش ، کادر فروش Sales force جذب مشتری Sales pitch سهمیّه فروش Sales quota ارزش اسقاط Salvage value نمونه‌گیری Sampling خطای نمونه‌گیری Sampling error نمونه‌گیری تصادفی ، نمونه‌گیری اتفاّقی Sampling, random نقشهٔ سن‌بورن Sanborn map تحریم ، مجازات Sanction دوره‌های آموزشی فشرده ، دوره‌های آموزشی متناوب ، دوره‌های میانی Sandwich courses رضایت‌بخش Satisficing راضی‌کننده ، رضایت‌آفرین‌ها Satisfiers اشباع ، سیری Saturation پس‌انداز ، صرفه‌جویی Saving حساب پس‌انداز Saving account بانک پس‌انداز ، صندوق پس‌انداز Savings Bank کارگر تک‌رو Scab اصل زنجیره فرماندهی ، اصل سلسله مراتب Scalar chain principle بررسی ، پیمایش ، تقطیع ، کنکاش Scan طرح اسکنلون Scanlin plan خرید کالاهای کمیاب Scarce purchasing ارزش کمیابی ، ارزش کالاهای کمیاب. Scarcity value فروش داراییهای ضبطی Scavenger sale جنس یا خدمت کم‌ارزش Schlock = shlock مدیریّت علمی Scientific management مدرک جزئی Scientilla of evidence سود سرشار Scoop جذب بهترین افراد حائز شرایط Scouting فروش اجناس ناجور ، فروش اجناس گوناگون Scrambled merchandising ارزش اسقاط Scrap value بن Scrip قبض سود سهام Scrip dividend خطای محرر ، خطای نوشتاری Scrivener's error امر معاش در حدّاقل Scruff جان کندن ، کار ملال‌آور انجام دادن Scuffle شایعه Scuttlebutt انحراف استاندارد SD حقّ برداشت مخصوص SDR = special drawing right جستجو کردن ، بررسی کردن Search بنگاههای کاریابی تخصصّی Search firms تخفیف فصلی Seasonal discount کارگر فصلی Seasonal employee = seasonal worker نوسانهای فصلی ، تغییرهای فصلی Seasonal fluctuations پیش‌بینی فصلی Seasonal forecast صنعت فصلی Seasonal industry بیکاری موسمی ، بیکاری فصلی Seasonal unemployment کرسی بورس ، عضویّت در بورس Seat on the exchange ارزشها و قابلیّت‌های یک کشتی در نخستین سفر Seaworthiness کمسیون اوراق بهادار و بورس S. E. C. تحریم ثانوی ، تحریم دست دوم Secondary boycott اطلاّعات دست دوم Secondary data توزیع ثانوی ، توزیع دست دوم Secondary distribution اشتغال دوم Secondary employment اعتصاب ثانوی ، اعتصاب برای همدردی Secondary strike نان‌آور دوم Secondary worker دست دوم Secondhand قرارداد واگذاری رمزها و دانش فنّی Secrecy agreement منشی ، وزیر Secretary وزیر Secretary of state تورّم عمده ، تورّم قرنی ، تورّم طولانی و شدید Secular inflation رکود طولانی ، رکود قرنی Secular stagnation گرایش قرنی ، روند طولانی Secular trend اوراق قرضه وثیقه‌دار Secured bond طلبکار وثیقه‌دار ، بستانکار با وثیقه Secured creditor دین وثیقه‌دار ، بدهی وثیقه‌دار Secured debt وام وثیقه‌دار Secured loan اوراق بهادار Securities سند ، گرو ، تضمین ، بیمه خطر Security نیاز امنیّت ، نیاز تأمین Security need تحقیقات در زمینه تفکیک بازار Segmentation research جدا شدن واحدهای فرعی از شرکت مادر Segregation حقّ‌الضرب Seignorage تصرّف قانونی ، حقّ مالکیّت Seisin = seizin انتخاب ، گزینش Selection نسبت انتخاب ، بهره گزینش Selection ratio خودیابی ، خود شکوفایی Self - actualization خودسازگاری Self - adapting ارزابی از خویش Self - appraisal شناخت خویش ، سنجش خویش Self - assessment نظریّه خودپنداره ، نظریّه خودانگاره ، نظریّه مفهوم خویشتن Self - concept theory خوداشتغال Self - employed خودبیمه‌گری Self - insurance نفع شخصی ، سود شخصی Self - interest وام خودپرداخت Self -liquidating loan کاغذ پستی پاکت سرخود Self mailer فروش بر اساس انتخاب مشتری Self - selection selling سلف سرویس ، خویش‌خدمت Self - service بی‌نیازی ، خودکفایی Self - sufficiency حقّ گرو نگهداشتن فروشنده Seller's lien بازار فروشندگان Seller's market بازار فروشندگان Sellers' market فروش با تأخیر هفت روزه Sellers' seven sale فروش کوتاه Selling short هزینه‌های نیمه‌ثابت Semi fixed cost کارگر نیمه‌ماهر Semiskilled labor هزینه‌های نیمه‌متغیّر Semivariable costs ارشد Senior ارشدیّت ، سابقه خدمت Seniority قاعدۀ ارشدیّت Seniority rule بازار حسّاس Sensitive market تجزیه و تحلیل حساسیّت Sensitivity analysis آموزش حساسِّت Sensitivity training ابزار حسّاس ، ابزار داده‌×وان Sensor داریی انفرادی Separate property انفصال خدمت Separation نرخ انفصال خدمت Separation rate انباره با دستیابی پیاپی ، حافظهٔ دستیابی متوالی Sequential access storage توقیف Sequestration سازمان خطی ، سازمان با واحدهای کار مستقّل Ï»¿"Serial organizationbزیان غیرمترقبّه Shock loss استعلام بها کردن Shop around محیط کارگاه ، صحن کارگاه ، نیروی کار تولید Shopfloor سرقت جنس به وسیله مشتریان Shoplifting خرید کالا به دقّت Shopping goods مرکز خرید Shopping mall نماینده اتحادیّه کارگری Shop steward کمبود Shortage سفته یا برات کوتاه‌مدت Short bill هفته کاری کوتاه Shorter work week اوراق قرضه دولتی در کوتاه‌مدت Short gilts برنامه‌ریزی منقطع کار Short interval scheduling (SIS) وضعیّت فروش بدون موجودی Short positiopn پیش‌فروش Short sale کارگری که در اتحادیّه عضویّت ندارد Short - tail کار کوتاه‌مدت Short - time working تن سبک Short ton شیوه تیری در تاریکی Shotgun approach افت ، نقصان ، کاهش Shrinkage بسته‌بندی یکپارچه ، پوشش قالبی Shrink wrapping کارگر بیکار Shuffler توقفّ تولید Shutdown تعمیرات اساسی Shutdown maintenance گوش‌بر ، نادرست Shyster سیستم طبقه‌بندی صنعتی استاندارد SIC = standard industrial classification system مرخصّی استعلاجی ، مرخصّی ایّام بیماری Sick leave حقوق ایّام بیماری Sick pay برات دیداری Sight bill معنی‌دار بودن آماری Significance, statistical دستور خاتمه عملیّات ، پایان ارتباط Sign off دستور آغاز عملیات ، آغاز ارتباط Sign on شریک غیرفعّال Silent partner ربح ساده ، بهره ساده Simple interest نمودار سیمو ، نمودار چرخهٔ حرکات همزمان Simo chart هربرت سایمون Simo, Herbert A. شبیه‌سازی Simulation برنامه رادیویی و تلویزیونی همزمان Simulcast نمودار چرخهٔ حرکات همزمان Simultaneous motion cycle chart پردازش همزمان Simultaneous processing شغل کم‌مسئولیّت ، شغل بدون مسئولیّت Sinecure حسابداری یک طرفه ، حسابداری ساده Single entry مقام و مرتبت یکسان Single status ارتباط تک‌رشته‌ای Single strand مالیّات واحد Single tax برنامه اختصاصی ، برنامه خاصّ ، برنامه یکبار مصرف Single - us plan وجوه استهلاکی Sinking fund اعتصاب نشسته Sit - down strike آموزش مشاهده‌ای ، آموزش کناردست Sitting by Nellie تجزیه و تحلیل وضعی Situational analysis شیوه وضعی ، شیوه موقعیّتی Situational approach نظزیّه رهبری موقعیتیّی ، تئوری وضعی رهبری Situational theory of leadership عدم تناظر ، عدم تقارن Skewness مهارت Skill کارگر ماهر ، صنعتگر Skilled worker بهای گزاف ، قیمت گران Skimming price اعتصاب پرشی ، نادیده گرفتن برخی از وظیفه‌ها Skippy strike فرجه Slack کامپیوتر کمکی ، کامپیوتر یدک ، کامپیوتر وابسته Slave computer زمان تلف شده ، عقب‌افتادگی Slippage شعار Slogan کاهش کار ، کم‌کاری Slowdown کسادی موقّت Slump سبک همسازی یا هموار سازی یا یکدست سازی Smoothing style قاچاق Smuggling اعتصاب بی‌خبر Snap strike کارگر خوش نشین Snowbird میثاق اجتماعی Social contract همسازی با سازمان ، جامعه‌پذیری Socialization مسئولیّت اجتماعی Social responsibility شیوۀ تعهد اجتماعی Social responsiveness approach تأمین اجتماعی Social security سازمان ساده Societe simple عوامل اقتصادی - اجتماعی Socio - economic factors وضعیّت اجتماعی - اقتصادی Socio - economic status جامعه‌نگار ، نگارۀ گروهی ، نمودار روابط افراد جامعه Sociogram آزمایش جامعه‌شناسی ، آزمون روابط افراد جامعه ، آزمایش گروه‌سنجی Sociometric testing گروه‌سنجی ، سنجش روابط افراد جامعه ، سنجش افکار اجتماعی ، جامعه‌سنجی Sociometry سیستم اجتماعی فنّی Sociotechnical system پول کاغذی ، پول ضعیف Soft currency کالاهای بی‌دوام Soft goods = soft merchendise = nondurable goods وام ضعیف Soft loan پول ضعیف ، پول کاغذی Soft money بازار ضعیف Soft market شیوۀ ملایم ، روش برخورد ملایم Soft orientation افزایش فروش آرام Soft sale promotion نرم افزار ، دستور کار Software دزدی نرم‌افزار Software piracy موجودی انبار SOH = Stock on hand اتلاف وقت در کار ، وقت گذرانی Soldiering شرکت انفرادی Sole corporation پروانه انفرادی Sole licence مالکیّت انفرادی Sole proprietorship سوداگر منحصر به فرد Sole trador همبستگی Solidarity الگوسازی سه‌بعدی Solid modelling کامپیوتر حالت جامد ، کامپیوتر ترانزیستوری Soild state computer وضعیّت تنها Solus position راه‌حلّ Solution قدرت پرداخت بدهی Solvency حلاّل ، قادر به پرداخت قروض قانونی Solvent  پردازش سفارشات فروش SOP ارزشیابی گروههای نامتجانس Sore - thumbing مزتبّ‌کردن ، جور کردن ، تفکیک کردن Sort پول سالم و قوی Sound currency ارزش معتبر Sound value زبان مبدأ ، زبان برنامه مبدأ Source code سند منبع Source document برنامهٔ مبدأ ، برنامه منبع Source program اقتدار و سیادت مصرف‌کننده Sovereignty of consumer جا ، فضا ، فاصله Space خریدار جا Space buyer گسترۀ نظارت ، حیطهٔ نظارت ، قلمرو نظارت Span of control کار اضافه Spare - time job کنترل فرایند آماری SPC نماینده ویژه Special agent ارزیابی ویژه Special assessment سند قرضهٔ مالیات ویژه Special assessment bond

روز پررونق Red - one نشاندار کردن ، علامت قرمز کردن Red - ringing کندی ، تأخیر Red - tape روش مانده نزولی Reducing balance method فزونه ، مازاد ، اضافی Redundancy گروه مرجع Reference group ایجاد تورّم کنترل شده ، توزّم‌آفرینی مهار شده Reflation کمک مالی مجددّ ، بازپرداخت وام Refunding توسعه منطقه‌ای ، توسعه ناحیه‌ای Regional development شرکت به ثبت رسیده ، شرکت قانونی Registered company پست سفارشی Registered mail دفتر مرکزی ، نشانی قانونی Registered office نشان تجاری ثبت شده Registered trade mark واحد ثبت ، ثبّات Registar تجزیه و تحلیل گرایش ، تحلیل برگشت ، تجزیه و تحلیل رگرسیون Regression analysis خط واپس روی ، خط رگرسیون Regression line مالیات نزولی Regressive tax ضریب تقویت Reinforcement ratio نظریّه تقویت Reinforcement theory بیمه‌اتکایی ، بیمه ثانوی Reinsurance شرکت وابسته Related company تجزیه و تحلیل روابط Relation analysis زمان مجاز برای استراحت Relaxation allowance (compensating rest) تجزیه و تحلیل مربوط بودن ، تجزیه و تحلیل درجه اهمیّت Relevance analysis ثبات ، قابلیّت اعتماد ، قابلیّت اطمینان ، پایایی Reliability حواله Remittance کارانه ، دستمزد ، حق‌الزحمه ، اجرت Remuneration دارنده درآمد ثابت Rentier چشم‌پوشی ، صرفنظر Renunciation چرخه سفارش کالا Reorder cycle نقطه سفارش کالا ، نقطه تجدید سفارش Reorder point (ROP) مقدار تجدید سفارش ، حجم کالای درخواست شده Reorder quantity سازماندهی مجدد ، تجدید سازمان ، بازسازی Reorganization کار اضافی Repeat business تقاضای تکرار Repeat demand تجزیه و تحلیل جایگزینی Replacement analysis تقاضای نعویض ، تقاضای جایگزینی Replacement demand روش جایگزینی کالا ، روش سفارش مجددّ کالا Replacement system گزازش‌دهی بر مبنای مسئولیّت Reporting by responsibility حقّ نمایندگی Representational right تقاضا ، درخواست Requisition تعیین قیمت فروش مجددّ ، تعیین قیمت یکنواخت برای خرده‌فروشی Resale price maintenance تعیین قیمت فروش مجددّ ، تعیین قیمت یکنواخت برای خرده‌فروشی Research price maintenance تحقیق و توسعه Research and development (R & D) انجمنهای پژوهشی ، مؤسسه‌های تحقیقی Research associations شوراهای پژوهشی Research councils ذخیره‌ ارزی Reserve currency قیمت حداقلّ ، قیمت قطعی Reserve price ذخائر Reserves خطای باقیمانده ، خطای پیش‌بینی نتایج Residual error منبع ، وسیله Resource بهره‌گیری متعادل از منابع Resource smoothing زمان پاسخ Response time حسابداری مسئولیّت Responsibility accounting زمان آسایش ، زمان فراغت Rest period سهام مشروط Restricted shares ظهرنویسی محدودکننده Restrictive endorsement اقدامهای محدودکننده Restrictive practies ارزیابی خرده‌فروشی Retail audit بانکداری شعبه‌ای Retail banking خرده‌فروشی Retailing خرده‌فروشی با شعبه‌های بسیار Retail multiple شاخص قیمت خرده‌فروشی Retail price index (RPI) خرده‌فروش Retail salesperson سود تقسیم شده Retained earnings وثیقه حسن انجام کار Retention مزایای بازنشستگی Retirement benefit ارزان‌خر ، کالای نازل Retrogressive consumer بازدهٔ سرمایه ، گزارش مالی Return بازده دارایی شخصی Return on assets managed (ROAM) بازدۀ سرمایهٔ به کار رفته Return on capital employed (ROCE) نرخ بازده سرمایه‌گذاری Return on investment (ROI) کالاهای رجوعی ، کالاهای برگشت داده شده Returns افزایش نرخ ارز ، ارزیابی مجددّ داراییها Revaluation درآمد Revenue حساب درآمد Revenue account ادغام معکوس ، ادغام وارونه Reverse takeover اعتبار چرخشی ، اعتبار تجدید‌شدنی Revolving loan (continuous credit) قدرت پاداش‌دهی Reward power کار مجدد ، اصلاح کالا Rework نمایشگر رنگی ، صفحه تلویزیون رنگی RGB monitor (red - green - blue monitor) احتکار ، ایجاد بازار ساختگی Rig یازار احتکاری Rigged market حقّ رجوع به ضامن Right of recourse حقّ عبور ، حقّ گذر ، حقّ راه Righ of way حقّ تقدّم خرید سهام Rights issue ائتلاف ، دسته‌بندی Ring حقّ استفاده از آب ، حقّ آبه Riparian rights خطر ، مخاطره ، خطرات بیمه Risk تحلیل احتمال خطر ، تجزیه و تحلیل ریسک Risk analysis سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز ، سرمایه همراه با خطر Risk capital تصمیمهای با احتمال خطر ، تصمیمگیری در شرایط ریسک Risk decisions کارشناس تعیین خطر ، متخصّص تعیین ریسک Risk manager بازده دارایی مشخص ROAM ربات‌شناسی ، ربات‌سازی ، آدم مصنوعی‌سازی Robotics بازده سرمایه به کار رفته Roce راجرز اِورت Rogers, Everett نرخ بازگشت سرمایه ROI نقش ، وظیفه Role ابهام نقش Role ambiguity تحلیل نقش اعضای گروه ، گروه‌سازی بر مبنای تحلیل نقش Role analysis team building تضادّ نقش Role confict تعیین نقش ، ادراک نقش Role perception ایفای نقش Role play برنامه ادواری ، برنامه انعطاف‌پذیر Rolhing plan حافظه فقط خواندنی ROM نقطهٔ سفارش مجددّ ، نقطهٔ تجدید سفارش ROP جاسوسی مدیریّت Roping آزمون رورشاخ ، آزمون فرانکنی Rorschach test نوبت کاری گردشی Rotating shift فرایند تولید غیرمستقیم Roundabout process خطای سرراست کردن اعداد ، خطای به عدد صحیح درآوردن Rounding error چرخش دوسویه Round turn تصمیمگیریهای روزمره و عادی Routine decisions تعیین مسیر ، مسیر یک سفارش Routing نظام پرداخت تشویقی روان Rowan incentive payment system حقّ امتیاز ، حقّ تألیف Royalty حقّ بهره‌برداری ، حقّ امتیاز ، حقّ اختراع ، حقّ طبع ، حقّ تألیف Royalty شاخص قیمت خرده‌فروشی RPI قیمت پیشنهادی ، مظنّه توصیه شده RRP حساب خاصّ Rubricated account افزایش تولید بیش از حدّ Runaway کالای پرفروش Runner هزینه متغیبر ، هزینه جاری Running cost روزهای هفته ، روزهای متوالی Running days درآمد جاری ، سود جاری Running yield اقلام تولید شده در یک زمان Run sizes خرابکاری صنعتی ، کارشکنی در کارخانه Sabotage, industrial بیرون کردن Sack فدا کردن سود برای نقدینگی Sacrifice نقطه زینی ، نقطهٔ تعادل Saddle point گاو صندوق Safe custody گاوصندوق سپرده‌ها Safe deposit box شرکت امانت‌پذیر Safe deposit company عامل اطمینان Safety factor مأمور حفاظت صنعتی Safety officer حداقّل مطمئن موجودی انبار Safety stock حقوق ، اجرت Salary مدیریّت حقوق و دستمزد Salary administration محدود نگهداشتن حقوق Salary compression بررسی حقوق و دستمزد Salary review یکسان‌سازی حقوق و دستمزد استاندارد کردن حقوق و دستمزد Salary standardization فروش Sale فروش و اجاره Sale and leaseback فروش به شرط قبول Sale on approval قیمت حراج Sale price کاهش قیمت کالای فروخته شده ، کاهش قیمت فروش Sales allowance کمند فروش Sales anchors بودجه فروش Sales budget تخفیف فروش Sales discount نیروی فروش ، کادر فروش Sales force جذب مشتری Sales pitch سهمیّه فروش Sales quota ارزش اسقاط Salvage value نمونه‌گیری Sampling خطای نمونه‌گیری Sampling error نمونه‌گیری تصادفی ، نمونه‌گیری اتفاّقی Sampling, random نقشهٔ سن‌بورن Sanborn map تحریم ، مجازات Sanction دوره‌های آموزشی فشرده ، دوره‌های آموزشی متناوب ، دوره‌های میانی Sandwich courses رضایت‌بخش Satisficing راضی‌کننده ، رضایت‌آفرین‌ها Satisfiers اشباع ، سیری Saturation پس‌انداز ، صرفه‌جویی Saving حساب پس‌انداز Saving account بانک پس‌انداز ، صندوق پس‌انداز Savings Bank کارگر تک‌رو Scab اصل زنجیره فرماندهی ، اصل سلسله مراتب Scalar chain principle بررسی ، پیمایش ، تقطیع ، کنکاش Scan طرح اسکنلون Scanlin plan خرید کالاهای کمیاب Scarce purchasing ارزش کمیابی ، ارزش کالاهای کمیاب. Scarcity value فروش داراییهای ضبطی Scavenger sale جنس یا خدمت کم‌ارزش Schlock = shlock مدیریّت علمی Scientific management مدرک جزئی Scientilla of evidence سود سرشار Scoop جذب بهترین افراد حائز شرایط Scouting فروش اجناس ناجور ، فروش اجناس گوناگون Scrambled merchandising ارزش اسقاط Scrap value بن Scrip قبض سود سهام Scrip dividend خطای محرر ، خطای نوشتاری Scrivener's error امر معاش در حدّاقل Scruff جان کندن ، کار ملال‌آور انجام دادن Scuffle شایعه Scuttlebutt انحراف استاندارد SD حقّ برداشت مخصوص SDR = special drawing right جستجو کردن ، بررسی کردن Search بنگاههای کاریابی تخصصّی Search firms تخفیف فصلی Seasonal discount کارگر فصلی Seasonal employee = seasonal worker نوسانهای فصلی ، تغییرهای فصلی Seasonal fluctuations پیش‌بینی فصلی Seasonal forecast صنعت فصلی Seasonal industry بیکاری موسمی ، بیکاری فصلی Seasonal unemployment

/ 0 نظر / 8 بازدید