واژگان مدیریت4

فوب FOB ماری پارکر فالت Follet, Mary Parker نظارت از راه پی‌گیری Follow-up control پس‌انداز اجباری Forced saving پیش‌بینی Forecasting بازداشت وثیقه Foreclosure پول خارجی ، ارز Foreign exchange بازار ارز Foreign exchange market سرمایه‌گذاری خارجی Foreign investment سرکارگر ، سرپرست Foreman (charge hand) پیش نوبتکاری Fore shift سازماندهی ، رسمی کردن امور از طریق مقررّات و روشها Formalization سازمان رسمی Formal organization نامه آماده ، نامه فرم Form letter فرترن ، برنامه‌نویسی کامپیوتری Formula translation فرترن ، زبان برنامه‌نویسی کامپیوتری Fortran (formula translation) پیش قرارداد Forward contract پیش‌خرید Forward cover گسترش افقی Forward integration بازار پسین ، بازار آینده Forward market (terminal market) بهای از پیش تعیین شده Forward price نرخ ارز پیش تعیین شده Forward rate زبان برنامه‌نویسی نسل چهارم کامپیوتر Fourth generation language امتیار ، حقّ مخصوص فرانشیز Franchise اقتصاد آزاد Free economics بازرگانی آزاد Free enterprise پرداخت هزینه حمل با کشتی توسط فروشنده Free on board (FOB) پرداخت هزینه حمل با ترن توسط فروشنده Free on rail (FOR)  بندر آزاد Free port تجارت ازاد Free trade منطقه آزاد تجاری Free trade area (free trade zone) توزیع فراوانی Frequency distribution مزایا Fringe benefits دارایی غیرقابل تبدیل به نقد Frozen asset هزینه کامل Full cost اشتغال کامل Full employment اختیار مبتنیبر وظیفه Functional authority هزینه کردن بر مبنای کارکرد (وظیفه) Functional costing گروهبندی مبتنی بر وظیفه Functional departmentation سرپرستی وظیفه‌ای Functional foremanship ظیفه‌گرایی ، تأکید بر منطبق کردن ساختار با وظیفه Functionalism ایجاد واحدهای مبتنی بر وظیفه Functionalization مدیر وظیفه‌ای Functional manager سازمان وظیفه‌ای Functional organization وجه ، پول نقد ، صندوق Fund عدم تعادل بنیادی Fundamental disequilibrium صورتحساب وجوه نقد Funding statement قرارداد آینده Future's contract ضربه آینده Future shock بازار آینده Future's market نظریّه بازی Game theory نمودار گانت Gantt chart نظام پرداخت مزایای گانت Gantt task and bonus payment system تجزیه و تحلیل خلاء بازار Gap analysis نهادۀ بد-ستادۀ بد Garbage in,garbage out دروازه‌بان Gate keeper دروازه ، تقابل اطّلاعاتی Gateway گات ، موافقتنامه عمومی در مورد تعرفه‌ها و تجارت Gatt توزیع گوس Gaussian distribution تولید ناخالص داخلی GDP افزایش سرمایه از راه استقراض Gearing (leverage) گات ، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت General agreement on tariffs and trade (GATT) شاخص عمومی قیمتهای خرده فروشی General index of retail prices مدیر کلّ General manager مجمع عمومی General meeting اعتصاب عمومی General strike راهبرد رقابتی جامع Generic competitive strategy نهادهٔ بد-ستادهٔ بد GIGO (garbage in, garbage out) سهام با ارزش ، سهام تضمین شده Gilt_edged stock (gilts) فرانک گیلبرت ، ولیلیان گیلبرت Gilberth frank and gilberth, lilian جیرو Giro تولید ناخالص ملی GNP دستبند طلایی Golden handcuffs هدیه خداحافظی Golden handshake هدیه آغاز کار Golden hello مزایای طلایی Golden parachute استاندارد طلائی Golden Standard سند دریافت کالا Good received note سند برگشت کالا Good returned note کالا Goods Goods in process سرقفلی نامحسوس ، حسن نیت Goodwill کم‌کاری-کندکاری Go_slow دلاّل دولت Government broker اسناد دولتی ، سهام دولتی Government securities (government stocks) نمودار گزینتو Gozinto chart (assembly chart) نرخ ساعتی بر اساس مرتبه Graded hourly rates انعام Gratuity (tip) شبکاری Graveyard shift محل جدید کارخانه Greenfield site تهدید ملایم Ï»¿"Green mail" بازار نامعلوم Grey market سازمان و مدیریّت شبکه Grid organizational development مصاحبه مربوط به شکایتها Grievance interview روّیه رسیدگی به شکایات Grievance procedure تولید ناخالص داخلی Gross domestic product (GPD) سرمایه‌گذاری ناخالص Gross investment سود ناویژه Gross margin تولید ناخالص ملّی Gross national product (GNP) سود ناخالص Gross profit (gross margin) نسبت سود ناخالص Gross profit margin ارزشیابی گروهی Group appraisal پویایی گروهی Group dynamics رداخت تشویقی گروهی Group incentive payment گروه ده Group of ten تولید گروهی Group production > group technology معافیّت گروهی Group relief تکنولوژی گروهی Group technology (group production) آموزش گروهی Group training گروههای صنعتی ژاپن Groupu ضمانت Guarantee شرکت تضامنی محدود Guarantee company (company limited by guarantee) اوراق قرضه تضمین شده Guaranteed bond سهام تضمین شده Guaranteed stock ساعات کار تضمین شده Guaranteed week ضامن Guarantor Hacker خطای هاله‌ای ، تأثیر هاله‌ای Halo effect سیستم پاداش هالسی Halsey bonus system Hame اطلاّعیه رسمی مبنی بر ناتوانی در پرداخت بدهی ، چکش زدن ، حراج کردن ، چوب حراج زدن Hammering آگهی دستی Hand bill خزید مایحتاج فوری Hand_to_mouth purchasing نسخهٔ چاپی ، بروندادچاپی Hard copy بیکاران خواهان کار Hard_core unemployed پول قوی ، ارز معتبر Hard currency دیسک سخت Hard disk افزایش یافتن Hardening وام محکم و مطمئن Hard loan سخت‌افزار ، افزارگان Hardware تأثیر هاثورن Hawthorne effect آزمایشات هارثون Hawthorne Experiments (Hawthorne studies) شورش میدان هی‌مارکت Haymarket square riot نوک ، سر Head شکارچی متخصصّان Head hunter صنایع سنگین Heavy industries جلوگیری از زیان ، کاهش ریسک Hedge نظریّه دوعاملی هرزبرگ Herzberg's two factor theory تورم توأم با رکورد Hesiflation ابتکاری ، اکتشافی Heuristic افت Hiccup دستور ، جلسه نامرئی ، موارد پنهان در دستور جلسه Hidden agenda سلسله مراتب Hierarchy سلسله مراتب نیازها Hierarchyof needs سلسله مراتب هدفها Hierarchy of objectives زبان سطح بالا High_level language حق‌الزحمه کار در ارتفاع یا عمق Hightime او Hir سالن استخدام Hiring hall هیستوگرام ، نمودار ستونی یا میله‌ای Histogram حسابداری بهای تمام شده تاریخی Historical cost accounting اعتصاب کردن ، کم‌کاری Hit the bricks گروه مرکزی ، شرکت دارنده Holding group شرکت مرکزی ، شرکت صاحب سهم ، شرکت دارنده Holding company رئیس Honcho گیرانداختن Hooking بسط افقی ، توسعه افقی ، گسترش افقی Horizontal expansion ادغام افقی Horizontal merger ترفیع افقی Horizontal promotion بی‌لیاقت Hosier کامپیوتر میزبان Host computer کارگران ساعت مزد ، کارگران ساعتی Houriy rated workers خبرنامه ، آگاهینامهٔ داخلی ، مجله داخلی House journal سیمای سازمان House style حسابداری دارایی انسانی Human asset accounting مهندسی انسانی Human engineering مهندسی عوامل انسانی Human factors engineering مکتب روابط انسانی در مدیرّیت Human relations school of management thinking نظریبه روابط انسانی Human relations theory حسابداری منابع انسانی Human resource accounting برنامه‌ریزی منابع انسانی ، برنامه‌ریزی نیروی انسانی Human resource planning نظام اطلاّعاتی منابع انسانی Human resources information system عوامل بهداشتی Hygiene factors شرکتی که دو سوم عملکردش زیر نقطه سربه‌سر است. Iceberg company اصل کوه یخ Iceberg principle کنفدراسیون بین‌المللی سازمانهای کارگری آزاد ICFTU نشانه‌ها ، تصاویر روی صفحهٔ نمایش Icons نسبت نموّ بازده سرمایه ، نرخ بازده تدریجی سرمایه ICOR برقراری ارتباط بین‌المللی از راه دور IDD=international Direct Dialing in telecommunications ظرفیّت مطلوب ، ظرفیّت ایده‌آل Ideal capacity سند حقوقی بدون تأکید بر درست‌نویسی اسامی Idem sonans تعیین‌کننده ، مشخّص‌ساز Identifier تعیین‌کننده ، مشخّص‌ساز Identifier هویّت کار ، شناسایی کار Identity of task وقت تلف شده ، زمان بی‌ثمر Idle time پول بیکار ، وجه راکد Idle money سیستمهای هوشمند مبتنی بر دانش اطلاّعات IKBS=intelligent knowledge based systems قراردادهای غیرقانونی Illegal contracts اعتصاب غیرقانونی Illegal strike (snap strike) کالاهای مصرفی زیان‌آور Illth سازمان بین‌المللی کار ILO تصویر ذهنی Image فدراسیون بین‌المللی فلز‌کاران ، صندوق بین‌المللی پول IMF نرخ بیمه مقررّی سالانه Immediate annuity rate هدفهای فوری Immediate objectives سرپرست مستقیم ، سرپرست بلاواسطه Immediate supervisor غیرقابل انتقال ، غیرمنقول Immovable مصونیّت ، آزادی ، بخشودگی ، ایمنی Immunity تأثیر شدید ، اصابت ، برخورد Impact روز ارائه سهام به عموم ، روز عرضه Impact day فاصله اثرگذاری Impact lag آزمون تأثیر Impact testing رئیس بی‌طرف ، داور Impartial chairman بن‌بست ، تنگنا Impasse رقابت ناقص Imperfect competition بازار ناقص ، بازار غیرکامل Imperfect market مدیربّت غیرشخصی و تهاجمی Impersonal, aggressive management غیرشخصی ، ارتباط غیرشخصی و رسمی Impersonality مدیریّت غیرشخصی و غیرفعالّ Impersonal passive management دستمزد کار در تعطیلات Impingement pay واردات Import عوارض واردات Import duty جواز واردات ، پروانهٔ واردات Import licence میزان جذب واردات Import penetration سهمیهٔ واردات Import quota زمان اجباری Imposed date مالیات‌گذاری Imposition مالیات ، مالیات واردات Impost توقیف کردن ، نگهداشتن ، ضبط کردن Impound سیستم تنخواه گردان ، مساعده Imprest=imprest system سیستم تنخواه‌گردان Imprest system ایمپروشیر Improshare ارزش بازار پس از ترقّی قیمتها Improved value منحنی بهبود ، منحنی اصلاح Improvement curve قصور غیرواقعی ، قصور منتسب Imputed negligence غیرقابل خرید و فروش Inalienable (non assignable) روش آمورش داخل کازیه In-basket training کالاهای انباری یا انبار شده In bond شرکت سهامی رسمی Inc. انگیزه ، موجب ، مشوّق Incentive پاداش تشویقی Incentive bonus طرحهای پاداش تشویقی Incentive bonus schemes مهندسی تشویق کننده Incentive engineer مزد تشویقی Incentive pay پرداخت تشویقی Incentive payment طرح نشویقی Incentive plan طرح تشویقی Incentive scheme معامله نامشروع سهام Incestuous share dealing سند ناقص Inchoate تعلّق مالیات Incidence of taxation درآمد ، دخل Income صورت درآمد و هزینه Income and expenditure statement صورت سود و زیان Income and expense statement اوراق قرضه درآمدی Income bond توزیع درآمد Income distribution اثردرآمد ، تناسب خرید با درآمد Income effect کشش درآمدی تقاضا ، حساسیّت درآمدی تقاضا ، انعطاف‌پذیری تقاضا به نسبت درآمد Income elasticity of demand صندوق درآمد Income fund سیاست درآمدها Incomes policy صورت درامد Income statement مالیات بردرآمد Income tax آموزش درون-سازمانی In-company training پول غیرقابل تسعیر Inconvertible money=irredeemable شرکت سهامی رسمی ، شرکت ثبت شده Incprporated company فرایند تشکیل شرکت Incoportation غیرمادّی ، غیرمحسوس Incorporeal صنعت با هزینه‌های فزاینده Increasing cost industry افزایش ، نموّ Increment نفوذ افزایشی ، نفوذ افزاینده Incremental influence شیوۀ تصمیم‌گیری تغییرات جزئی و تدریجی Incermentalism سیستم پرداخت افزایشی Incremental payment system مالیات افزایشی Increment tax مسئول و متصدی Incumbent گرو ، قرض ملک Incumbrance دارایی غیرقابل تعمیر Incurably despreciated کار در گردش In-cycle work مقروض ، بدهکار Indebted بدهکاری Indebtedness انتگرال نامعین Indefinite integral سهم بی‌تاریخ Indefinitely dated stock دوره تصدّی نامعیّن Induefinite tenure پرداخت غرامت ، جبران خسارت Indemnify غرامت ، بخشودگی Indemnity سند خسارت ، ضمانت نامه Indemnity bond سفارش وارداتی Indent کارگزاری واردات Indent house قرارداد کتبی Indenture کارگر قراردادی درازمدّت Indentured labor استقلال Independence مستقّل Independent حسابدار مستقّل Independent accountant حسابرسی مستقّل ، ممیزّی مستقّل Independent audit بانک مستقّل Independent bank فروشگاه مستقّل Independent store سیستم مستقّل خزانه‌داری Independent treasury system سازمان کارگری مستقّل Independent union شاخصف نماینده ، فهرست Index شاخص زنجیره‌ای ، شاخص به هم پیوسته Index linked ثبت شاخص ، ثبت نشانی Index register نشاندهنده ، دستگاه ثبت فهرست Indicator تنظیم ادعانامه ، تنظیم کیفرخواست Indictment جدول بی‌تفاوتی Indifference schedule نظارت غیرمستقیم Indirect control هزینه‌های غیرمستقیم Indirect costs خسارت غیرمستقیم Indirect damage تقاضای غیرمستقیم Indirect demand=derived demand خسارت مالی غیرمستقیم ، غرامت غیرمستقیم Indirect financial compensation هزینه‌های کار غیرمستقیم Indirect labor costs بدهی غیرمستقیم Indirect liability هزینه‌های مواّد غیرمیتقیم Indirect materials costs تولید غیرمستقیم Indirect production مالیات غیرمستقیم Indirect tax چانه‌ردن فردی ، چانه‌زنی انفرادی Individual bargaining نشانهٔ اختصاصی ، نشانهٔ انفرادی Individual brand ویژگیهای فردی ، خصوصیبا فردی Individual characteristics جدول تقاضای انفرادی Individual demand schedule فردگرایی ، اصالت فردی Individualism مالکیّت فردی ، تصدّی انفرادی Individual proprietorship حسابهای بازنشستگی انفرادی Individual retirement accounts تعارض نقش‌ فردی Individual-role confict مکتب اصالت فرد Individual school روشهای آموزشی انفرادی Individual training methods تقسیم‌ناپذیری Indivisbility کارخانه تقسیم‌ناپذیر Indivisible plant القا ، تعلیم ، تلقین افکار Indoctrination سند قرضه ظهرنویسی شده Indorsed bond ذینفع Indorsee ظهرنویسی ، پشت‌نویسی Indorsement مصرف اضافی ، مصرف تشویقی Induced consumption سرمایه‌گذاری القایی ، سرمایه‌گذاری تشویقی Induced investment ترغیب Inducement آشنایی ، توجیه ، استقرا Induction آموزش توجیهی Induction training روش استدلالی استقرایی Inductive method آمار استدلالی Inductive statistics تبلیغات صنعتی Industrial advertising بانک صنعتی Industrial bank طبقه‌بندی صنعتی Industrial chassification کدگذاری صنعتی ، شماره گذاری صنعتی Industrial coding تمرکز صنعتی ، مرکزیت صنعتی Industrial conentration پردازش داده‌های صنعتی ، داده‌پردازی صنعتی Industrial data processing دموکراسی صنعتی ، آزادمنشی صنعتی ، مردم‌سالاری صنعتی Industrial democracy بیماریهای صنعتی Industrial diseases اختلاف صنعتی Industrial disputes موزّع صنعتی ، توزیع‌کننده صنعتی Industrial distributor پویایی صنعتی Industrial dynamics مهندسی صنعتی Industrial engineering جاسوسی صنعتی ، سرقت صنعتی Industrial espionage بیمه صنعتی Industrial insurance صاحب صنعت ، اهل صنعت Industrialist صنعتی شدن Industrialization نقل مکان صنعت ، مهاجرت صنعتی Industrial migration روانشناسی صنعتی Industrial psychology روابط صنعتی Industrial relations انقلاب صنعتی Industrial revolution جامعه‌شناسی صنعتی Industrial sociology سازمان کارگری صنعتی Industrial union=vertical union بهزیستی صنعتی ، رفاه صنعتی Industrial welfare کارگران صنعتی جهان ، اتحادیّه جهانی کارگران صنعتی Industrial workes of the world=IWW صنعت Industry موافقت‌نامه مشترک در سطح یک صنعت Industrywide agreement=joint agreement مذاکرات در سطح یک صنعت ، چانه‌زنی در قلمرو یک صنعت Industrywide bargaining عدم کارآیی Inefficiency تقاضای غیرکشمند ، تقاضای انعطاف‌ناپذیر Inelastic demand=inelasticity عرضه غیرکششدار ، عرضه انعطاف‌ناپذیر و غیرحسّاس Inelastic supply کششدار نبودن ، انعطاف‌ناپذیری Inelasticity نابرابری درآمدها Inequality of incomes نابرابری Inequity صنعت نوبنیاد ، صنعت نوپا Infant industry تغذیه از درون In=feeding کالاهای پست ، کالاهای نامرغوب Inferior goods بینهایت ، نامحدود Infinite بی‌اعتبار سازی ، ابطال سند Infirmity تورّم Inflation حسابدار تورّمی Inflation accounting گرایش تورّمی Inflationary bias شکاف تورّمی ، فاصله تورّمی Inflationary gap مارپیچ تورّمی Inflationary spiral تورم ناشی از هزینه Inflation cost-push تورّم ناشی از فشار تقاضا Inflation, demand-pull سند بیمه محافظت شده در مقابل تورّم Inflation gurad enorsement تورّم مهار گسیخته ، تورّم تازنده Inflation, runaway تورم بنیادی ، تورم ساختاری Inflation, structural نافذ ، تأثیر‌گذار Influencer تورّم و بیکاری Inflump راههای ارتباطی غیررسمی ، مجاری ارتباطی غیررسمی Informal communication channels گروههای غیررسمی Informal groups تحقیق غیررسمی Informal investigation رهبر غیررسمی Informal leader سازمان غیررسمی Informal organization انفورماتیک Informatics اطلاّعات ، اطلاّع Information تراکم اطّلاعات Information aggregation نقشهای اطّلاعاتی ، وظیفه‌های اطّلاعاتی Informational roles هزینه‌های اطّلاعاتی Information costs اطّلاعات-نیازها-تولید ، اطّلاعات مورد نیاز تولید Information-need-product بار اضافی اطّلاعات ، تراکم اطّلاعاتی Information overload داده‌پردازی ، پردازش داده‌ها Information processing بازیابی اطّلاعات Information retrieval علم اطّلاع‌رسانی ، انفورماتیک Information science=informatics سیستم اطّلاعات Information system تکنولوژی اطّلاعات ، فنّ‌شناسی اطّلاعات Information technoligy نقض سیاستها ، تخطّی از خط‌مشی‌ها Infraction زیرساخت ، زیربنا ، شالوده Infrastructure تجاوز به حقّ دیگری ، تخلّف از حقّ ثبت ، تخلّف در استفاده از علامت تجاری Infringement سالم و بی‌عیب ، در وضعیّت خوب Ingood order حق ورود ، اذن دخول Ingress فساد ذاتی کالا ، عیب ذاتی Inherent vice به ارث بردن Inherit ارث ، میراث ، وراثت Inberitance تماشاگر دائمی ، تماشاچی همیشگی Inheritance audience مالیات بر ارث Inheritance tax نمایندگیهای تبلیغاتی داخلی In-house advertising agencies توزیع اولیّه ثروت Initial distribution of wealth قیمت اولیّه کالا ، نخستین قیمـت‌گذاری Initial mark-on ساختار زمینه‌ای و توجیهی Initiating structure حکم تعلیق موقّت دادرسی Injunction pendente lit بیمهٔ دریایی داخلی ، بیمه باربری آبی درون مرزی Inland marine insurance تولید داخلی Inland produce دریافتهای مالیاتی Inland revenues به جای ، درعوض In-lieu ذخیره پنهانی Inner reserve خریدار بی‌گناه ، خریدار خوش‌نیّت Innocent purchaser نوآوری ، ابداع ، ابتکار Innovation استراتژی مبتنی بر نوآوری Innovation-dominated strategy اطّلاعات مورد نیاز تولید ، اطّلاعات ضروری تولید INP=information-need-product رأی به تعهّد مدعّی علیه In personam آموزش حین کار ، آموزش در محّل ، آمورش درون کارخانه‌ای Inplant training کالاهای نیمه‌ساخته ، کالاهای درحال ساخت In-progress inventory درونداد ، وارده ، نهاده ، ورودی (در تولید) منبع Input بخش درونداد ، بلوک درونداد Input block داده‌های دروندادی ، داده‌های ورودی Input data=input دستگاه دروندادی Input device درونداد-برونداد Input/output (I/O) تحلیل درونداد-برونداد Input/output analysis مالیات ارزش افزوده Input tax پرسش و استعلام ، بررسی Inquiry آزمون تقاضا ، آزمون استعلام Inquiry test حکم قانونی در مورد دارائیها In rem سهم ثبت شده ، سهام بی‌نام Inscribed stock سفارش درج‌ آگهی Insertion order آموزش ضمن خدمت In-service training دیدگاه درون-برون‌سازمانی Inside-outside approach کارمند محرم ، محرم اسرار ، خودی Insider معامله با خودیها Insider dealing معامله با خودیها ، معامله با آشنایان ، معامله اعضای داخلی Insider trading سازمان کارگری کارگاهی Inside union=company union درماندگی ، ناتوانی از پرداخت دیون Insolvency درمانده ، عاجز از پرداخت دیون Insolvent بازرسی ، تفتیش ، تحقیق Inspection استراتژی بصیرتی Inspirational strategy بی‌ثباتی Instability استقرار ، نصب ، تأسیسات Installation وام اقساطی Installation loan زمان نصب Installation time حساب اقساطی Installment account اوراق قرضه قابل پرداخت به اقساط Installment bond خرید اقساطی Installment buying=Installment trading اعتبار اقساطی Installment credit ماه جاری Instant (Inst.) حقّ تغییر سازمان Instant vesting نهاد ، بنیاد ، مؤسسه Institution تبلیغات تجاری نهادی ، تبلیغ برای مؤسسه Institutional advertising تصمیمهای بنیادی ، تصمیمهای نهادی Institutional decisions سرمایه‌گذار سازمانی ، سرمایه‌گذار نهادی Institutional investor سطح نهادی Institutional level مدیران نهادی Institutional manager عملیّات بنیادی Institutional operations ذخیره انبار ، موجودی Instock دستور ، فرمان Instruction مربّی ، معلّم Instructor سند ، وسیله ، ادعانامه Instrument اصالت سودمندی Instrumentalism ابزاری Instrumentality رهبری مفید و سودمند Instrumetal leadership عملکرد ابزاری Instrumental performance موجودی غیرکافی Insufficient funds ملاک عدم کفایت دلیل ، میزان ناکافی بودن اطّلاعات Insufficient-reason criterion انحصار ، عایق‌سازی ، جدایی Insulation بهره بیمه شدنی ، منفعت قابل بیمه شدن Insurable interest بیمه Insurance کارگزار بیمه ، دلالّ بیمه Insurance broker شرکت بیمه Insurance company پوشش بیمه Insurance coverage صندوق بیمه و منابع بیمه‌ای Insurance fund بیمه‌نامه Insurance policy حقّ بیمه Insurance premium بیمه شده ، بیمه‌گذار Insured توزیع اولیّه ثروت Initial distribution of wealth

قیمت اولیّه کالا ، نخستین قیمـت‌گذاری Initial mark-on ساختار زمینه‌ای و توجیهی Initiating structure حکم تعلیق موقّت دادرسی Injunction pendente lit بیمهٔ دریایی داخلی ، بیمه باربری آبی درون مرزی Inland marine insurance تولید داخلی Inland produce دریافتهای مالیاتی Inland revenues به جای ، درعوض In-lieu ذخیره پنهانی Inner reserve خریدار بی‌گناه ، خریدار خوش‌نیّت Innocent purchaser نوآوری ، ابداع ، ابتکار Innovation استراتژی مبتنی بر نوآوری Innovation-dominated strategy اطّلاعات مورد نیاز تولید ، اطّلاعات ضروری تولید INP=information-need-product رأی به تعهّد مدعّی علیه In personam آموزش حین کار ، آموزش در محّل ، آمورش درون کارخانه‌ای Inplant training کالاهای نیمه‌ساخته ، کالاهای درحال ساخت In-progress inventory درونداد ، وارده ، نهاده ، ورودی (در تولید) منبع Input بخش درونداد ، بلوک درونداد Input block داده‌های دروندادی ، داده‌های ورودی Input data=input دستگاه دروندادی Input device درونداد-برونداد Input/output (I/O) تحلیل درونداد-برونداد Input/output analysis مالیات ارزش افزوده Input tax پرسش و استعلام ، بررسی Inquiry آزمون تقاضا ، آزمون استعلام Inquiry test حکم قانونی در مورد دارائیها In rem سهم ثبت شده ، سهام بی‌نام Inscribed stock سفارش درج‌ آگهی Insertion order آموزش ضمن خدمت In-service training دیدگاه درون-برون‌سازمانی Inside-outside approach کارمند محرم ، محرم اسرار ، خودی Insider معامله با خودیها Insider dealing معامله با خودیها ، معامله با آشنایان ، معامله اعضای داخلی Insider trading سازمان کارگری کارگاهی Inside union=company union درماندگی ، ناتوانی از پرداخت دیون Insolvency درمانده ، عاجز از پرداخت دیون Insolvent بازرسی ، تفتیش ، تحقیق Inspection استراتژی بصیرتی Inspirational strategy بی‌ثباتی Instability استقرار ، نصب ، تأسیسات Installation وام اقساطی Installation loan زمان نصب Installation time حساب اقساطی Installment account اوراق قرضه قابل پرداخت به اقساط Installment bond خرید اقساطی Installment buying=Installment trading اعتبار اقساطی Installment credit ماه جاری Instant (Inst.) حقّ تغییر سازمان Instant vesting نهاد ، بنیاد ، مؤسسه Institution تبلیغات تجاری نهادی ، تبلیغ برای مؤسسه Institutional advertising تصمیمهای بنیادی ، تصمیمهای نهادی Institutional decisions سرمایه‌گذار سازمانی ، سرمایه‌گذار نهادی Institutional investor سطح نهادی Institutional level مدیران نهادی Institutional manager عملیّات بنیادی Institutional operations ذخیره انبار ، موجودی Instock دستور ، فرمان Instruction مربّی ، معلّم Instructor سند ، وسیله ، ادعانامه Instrument اصالت سودمندی Instrumentalism ابزاری Instrumentality رهبری مفید و سودمند Instrumetal leadership عملکرد ابزاری Instrumental performance موجودی غیرکافی Insufficient funds ملاک عدم کفایت دلیل ، میزان ناکافی بودن اطّلاعات Insufficient-reason criterion انحصار ، عایق‌سازی ، جدایی Insulation بهره بیمه شدنی ، منفعت قابل بیمه شدن Insurable interest بیمه Insurance کارگزار بیمه ، دلالّ بیمه Insurance broker شرکت بیمه Insurance company پوشش بیمه Insurance coverage صندوق بیمه و منابع بیمه‌ای Insurance fund بیمه‌نامه Insurance policy حقّ بیمه Insurance premium بیمه شده ، بیمه‌گذار Insured کالای پستی بیمه شده ، پست بیمه‌ای Insured mail ارزش بیمه Insured value بیمهٔ‌گر Insurer شرط یا ماده قانونی در قرارداد بیمه Insuring clause دارایی نامشهود ، دارایی نامزئی Intangible asset مالکیّت غیرعینی ، پاداشهای غیرملموس Intangible property پاداشهای غیرعینی ، پاداشهای غیرملموس Intangible rewards ارزیابی یکپارچه شغل Integral job evaluation آگهی تجارتی همراه با برنامه Integrated commercial

/ 0 نظر / 9 بازدید