واژگان صنعت2

دانه‌های خرد شده ، خرده‌دانه Broken kernels. خرده برنج Broken rice. بروملین Bromelin. روغن‌نباتی برومینات‌دار شده Brominated vegetable oil. BVO. نان سبوس‌دار Brown bread. قهوه‌ای شدن ، قهوه‌ای کردن Browning. واکنش قهوه‌ای شدن Browning reaction. شکر قهوه‌ای Brown sugar. بروسلوز ، تب مالت ، بیماری بَنگ Brucellosis. Bang's diseaseزخم ، محل زخم یا خراشیدگی Bruising. حفرهٔ دهانی Buccal cavity. غدد بزاقی دهانی Buccal glands. گندم گاوی ، گندم سیاه Buckwheat. Fagopyrum esculentum. تامپون ، بافر Buffer. حالت بافر ، حالت تامپونی Buffering state. محلول بافر Burrer solution. See pH. ساس ، سوسک ، سِن Bug. پیاز Bulb. گیاهان پیازدار Bulb crops. پیازی ، پیازدار Bulbous. بلغور Balgur. وزن مخصوص ظاهری Bulk density. تخمیر توده‌ای Bulk fermentation. شیر مخلوط Bulk milk. حجیم ، پُرحجم Bulk starter. گوسالهٔ نَر Bull calf. اَزُت اوره‌ای خون B.U.N.-blood urea nitrogen شناوری Buoyancy. بورت Burette. آهک زنده ، اکسید کلسیم Burnt lime. آسیاب سنگی Burr mill. بوشل Bushel. قصابی ، مغازهٔ قصابی Butchery. کَره Butterکَرهٔ تصفیه شده ، کَره صاف شده ، کَرهٔ پالوده Butter. Clarified. چربی شیر Butterfat. کَرهٔ مصنوعی Butterine. شیر پس‌چرخ تُرش ، شیر پس‌چرخ کِشت یافته Buttermilk. Churnmilk; churned buttermilk. پودر شیر پس‌چرخ تُرش ، شیر پس‌چرخ تُرش شدهٔ خشک Buttermilk. dried. پودر شیر پس‌چرخ Buttermilk powder. See semisolid buttermilk. روغن کَره (روغن زرد) ، چربی بی‌آب شیر ، روغن حیوانی Butter oil. بوچولیسم Butulism. بوتیل هیدروکسی آنیسول ، هیدروکسی آنیسول بوتیل‌دار Butylated hydroxyanisole- BHA. C۱۱H۱۶O۲. هیدروکسی تولوئن بوتیل‌دار (بوتیل‌دار شده) ، بوتیل هیدروکسی تولوئن Butylated hydroxyanisole. C۱۵H۲۴O. (BHT). بوتیل بوتیریل لاکتات Butyl butyryl lactate. C۱۱H۲۰O۴. ۱ ، ۳بوتیلن گلیکول ۱,۳ Butylene glycol, C۴H۱۰O۲ هپتانوات بوتیل Butyl heptanoate. Butylhydroquinone. See tertiary. بوتیل هیدروکینون Butylhydroquinone. بوتیل پارابن Butylparaben. See parabens. اسید بوتیریک Butyric acid. CH۳CH۲CH۲COOH. بوتیرین Butyrin. بوتیریناز Butyrinase. چربی‌سنج Butyrometer. ارزش بیولوخوراک‌های فرعی By product feeds. فرآورده‌های جانبی (جنبی) By products. کَربُن C. carbon. کلسیم Ca-calcium. کاتُد ، کاتُدی Ca- cathod; catodial. کَلَم Cabbage. خانوادهٔ کَلَم ، چلیپائیان ، خانوادهٔ شب‌بو ، خانوادهٔ خَردَل ، خانوادهٔ گُل‌ دیواری Cabbage- family Wallflower family;Cruciferae. کَلَم تازه Cabbage-fresh. سبز کلمی Cabbage green. کَلَم‌پیچ Cabbage head. ضایعات برگ کَلَم Cabbage waste leaves. کاکائو Cacao- Theobroma cacao. کرهٔ کاکائو ، چربی کاکائو Cacao butter- cacaotier; cacaoyer. Cacaotier. See cacao butter. کاسیوکاوالو Caciocavallo. کادمیم Cadmium- Cd. رودهٔ کور ، سکوم Caecum. cecum. سزیم Caesium. Cs. فلوئور کلسیم CaF۲- calcium fluoride. کافئین Caffeine. C۸H۱۰O۲N۴.H۲O. کیک ، قالب ، قرص نان ، کلوچه ، نواله Cake. نواله Cake. نواله ، نواله شده ، تکه‌ای Caked. آرد کیک Cake flour. کلوخه‌ای شدن ، تکه‌ای شدن Cakingکالری ، کالری کوچک ، یک هزارم کیلو کالری Cal. calorie; small calorie. See Cal. کالری بزرگ ، کیلوکالری ، ۱۰۰۰کالری کوچک Cal. See large calorie; calorie; kilocalorie; Kcal. اکسید کلسیم Calcium oxide. CaO. پالمیتات کلسیم Calcium palmitate. پنتوتنات کلسیم Calcium pantothenate. C۱۸H۳۲CaN۲O۱۰. پکتینات کلسیم Calcium pectinate. پراکسید کلسیم Calcium peroxide. CaO۲. فسفات کلسیم ، فسفات تری‌کلسیم Calcium phosphate- See (mono; di; and tri calcium phosphate. فسفات کلسیم دی‌بازیک ، دی‌کلسیم فسفات دی‌هیدرات Calcium phosphate dibasic. فسفات کلسیم منوبازیک ، منوکلسیم فسفات ، کلسیم بی‌فسفات ، اسید کلسیم فسفات Calcium phosphate monobasicm نسبت کلسیم به فُسفر Calcium phosphorus ratio. Ca:P. فیتات کلسیم Calcium phytate. پروپیونات کلسیم Calcium propionate. C۶H۱۰CaI۴. پیروفسفات کلسیم Calcium pyrophosphate. Ca۲P۲O۷. ساکارین کلسیم Calcium saccharin. سیلیکات کلسیم Calcium silicate. سوربات کلسیم Calcium sorbate. استئارات کلسیم Calcium stearate. استئارویل لاکتیلات کلسیم Calcium stearoyl lactylate. گچ ، سولفات کلسیم Calcium sulfate. CaSO۴. gypsum. Calcium sulphate. سنگ مثانه‌ای ، سنگ مجاری ادراری Calculary. حساب کردن ، محاسبه کردن ، شماره کردن ، شمردن ، برآورد کردن ، استخراج کردن ، معنی کردن ، طرح کردن ، تنظیم یا تدوین کردن ، پیش‌بینی کردن ، ترتیب دادن ، درست کردن Calculate. ۱. محاسبه ، حساب ، برآورد ، پیش‌بینی ۲. توجه ، دقت ، احتیاط ، تفکر Calculation. سنگ Calculiگوساله Calf. جایگزین شیر گوساله Calf milk replacer. قطر داخلی چیزی را اندازه گرفتن ، تحت قاعدهٔ معینی درآوردن ، تنظیم کردن ، میزان کردن ، مدرّج کردن ، تطابق دادن Calibrate. مدرّج ، درجه‌بندی شده ، تطابق یافته ، تنظیم شده Calibrated. زینه‌بندی ، مدرّج کردن ، تعیین قطر کردن Calibrating. قطرسنج ، تنظیم‌کننده Calibrator. دهانه ، دهنه ، قطر داخلی یک لوله یا مجرا Calibre. واحد گرمایی ، واحد حرارتی ، واحد انرژی‌زائی Caloric unit. thermal unit. ارزش گرمائی ، ارزش حرارتی ، ارزش گرمازائی یا تولید حرارت یک ماده ، ارزش انرژی‌زائی یک ماده Caoric value. کالری ، کالری کوچک ، گِرَم کالری ، یک هزارم کالری بزرگ ، کالری بین‌المللی ، کالری ۱۵ درجه ، کالری حرارتی - شیمیائی Calorie, calory- cal; gramcalorie; g cal; international table calorie (IT); thermochemical calorie; fifteen degrees calorie کالری بزرگ ، کیلو کالری ، هزا کالری کوچک Calorie- C; Cal; Kcal; kilocalorie; See calorie; c; cal. تعادل حرارت‌زائی Calorific balance. ارزش گرمادهی ، ارزش گرمازائی ، ارزش انرژی‌زائی Calorific value. حرارت‌زا ، انرژی‌زا Calorigenic. گرماسنج ، کالری سنج Calorimeter. بُمب گرماسنج ، بُمب کالری‌سنج Calorimetric bomb. گرماسنجی ، کالری‌سنجی Calorimetry. کالری کوچک Calory. See calorie. کالری بزرگ Calory. See Calorie. کافور Camphor. C۱۰H۱۶O. قوطی کردن ، داخل قوطی قراردادن ، کنسرو یا کمپوت ساختن ، کنسروکردن Can. کانال ، نهر ، مجرا ، لوله Canal. لولهٔ گوارش ، مجرای گوارش ، دستگاه گوارش Canal. alimentary. کانالبومین Canalbumin. سرطان‌زا Cancerogenشیرینی ، قند ، آب‌نبات Candy. تفالهٔ نیشکر باگاس Cane bagasse. bagasses. َمَلاس نیشکر Cane molasses, blackstrap. قند نیشکر ، ساکارز ، سوکرز Cane sugar. قوطی شده ، کنسرو یا کمپوت شده Canned. کمپوت میوه Canned fruit. مواد قوطی شده Canned goods. کنسرو گوشت Canned meat. کنسرو (کمپوت) میوه‌های گرمسیری Canned tropical fruits. کنسرو سبزی Conned vegetable. کنسروسازی ، کارخانۀ کنسرو یا کمپوت‌سازی Connery. ضایعات کنسروسازی یا کمپوت سازی Connery residue. کمپوت سازی ، کنسرو سازی Canning. سیلوی ضایعات کنسروسازی Canning factory silage. صنعت کنسروسازی Canning industry. روغن کانولا Canola oil. در قوطی بازکُن Can opener. قوطی‌ها ، بیدون‌ها Cans. کنتاگزانتین Canthaxanthin. C۴۰H۵۲O۲. قوطی‌شوی ، بیدون شوی Can washer. اکسید کلسیم CaO. calcium oxide سیاست مشترک کشاورزی C.A.P. common agricultural policy. قدرت ، توانائی ، استعداد ، قابلیت ، شایستگی ، کفایت ، صلاحیت Capability. ظرفیت ، گنجایش Capacity. هزینهٔ تولید در حداکثر ظرفیت Capcity costنیروی موینیه‌ای ، خاصیت موینیه‌ای ، خاصیت مویینگی ، قوهٔ شعریه Capillarity. نیروی مویینه‌ای ، نیروی مویینگی ، خاصیت مویینه‌ای Capillary force. لزجت‌سنج مویینه‌ای Capillary tube viscometer. مو مانند ، موئی ، به شکل مو ، موئین Capilliform. سرمایه ، بزرگ Capital. دارائی سرمایه‌ای Capital asset. بودجهٔ سرمایه‌ای Capital budget. هزینه‌های سرمایه‌ای Capital charges. محدودیت سرمایه Capital constraint. هزینهٔ سرمایه Capital cost. استهلاک سرمایه Capital depreciation. سرمایهٔ مورد استفاده ، سرمایهٔ در جریان Capital. employed. تجهیزات سرمایه‌ای ، وسایل یا ابزار سرمایه‌ای Capital equipments. هزینه‌های سرمایه‌ای Capital outlay. Capital cost; outlay. بازیافت سرمایه Capital recovery. ضریب برگشت سرمایه Capital recovery factor. سرمایهٔ اولیه Capital sum. ارزش سرمایه‌ای ، ارزش سرمایه Capital value. طعم اکسیدشدگی Cappy flavor. See oxidized flavor. اسید کاپریک ، اسید کاپرینیک ، اسید دیکانوئیک Capric acid. C۹H۱۹CO۲H. Caprinic acid; decanoic acid. پرورش بُز ، بُزداری ، بُزپروری Capriculture. Goat husbandry or goat science. بُزی ، مربوط به بُز ، مشتق از بُز Caprine. Caprinic acid. اسید کاپروئیک ، اسید هگزانوئیک Caproic acid. C۵H۱۱CO۲H- hexanoic acid. اسید کاپریلیک ، اسید اکتانوئیک Caprylic acid. Octanoic acid; Ch۳ (CH۲)۶COOHکپسول ، پوشه ، پوشینه Capsule. کارامل ، قند سوخته Caramel. قهوه‌ای (سوخته) شدن Caramelization. شیر قهوه‌ای شده Caramelized milk. زیره سیاه Caraway seed. کاربامید Carbamid. urea. بیوره ، کربامیل اوره Carbamylurea. See biuret. ذغال حیوانی Carbo animalis. کربوهیدرازها Carbohydrases. کربوهیدرات ، هیدرات کربن ، هیدروکربور Carbohydrate. کربوهیدرات‌های غیرساختمانی Carbohydrates. Nonstructural. کربوهیدرات‌های ساختمانی Carbohydrates-structurals. مسمومیت با اسیدکاربولیک ، مسمومیت با فنل Carbolic acid poisoning. phenol poisoning. کربن Carbon. C کربن‌دار Carnonaceous. مواد خشبی پُرکربن Carbonaceous roughage. آب کربنات‌دار ، آب گازدار Carbonated water. کربنات کلسیم ، کربنات آهک Carbonate of lime. calcium carbonate. چرخهٔ کربن Carbon cycle. گازکربنیک ، دی‌اکسید کربن Carbon dioxide. CO۲. اسیدکربنیک Carbonic acid. H۲CO۳. کربنیک آنهیدراز Carbonic anhydrase. مانع آنزیم کربنیک آنهیدراز Carbonic anhydrase inhibitor. ذغالش Carbonisation, carbonization. منواکسید کربُن Carbon monoxide. COژیکی BV. biological value. مازاد صید By catch. کنارگذر Bypass. فرآوردهٔ فرعی ، محصول فرعی By productمسمومیت با منواکسید کربن Carbon monoxide poisoning. کلرور کربنیل ، فُسژن Carbonyl chloride. See phosgene. بنیان کربنیل Carbonyl group. See carbonyl. نسبت کربن به ازُت Carbon nitrogen ratio. C:N. کربوکسیلاز Carboxylase. کربوکسی متیل سلولز Carboxymethylcellulose. CMC. کربوکسی پپتیداز Carboxypeptidase. Carcas. Carcase; Carcase. Carcase cleaning. لاشه Carcass ترکیب شیمیائی لاشه Carcass chemical composition. تمیزسازی لاشه ، شستشوی لاشه Carcass cleaning. Carcasse. ارزیابی لاشه Carcass evaluation. درجهٔ لاشه Carcass grade. نمایهٔ لاشه ، شاخص لاشه Carcass index. قطعات گوشتی لاش

/ 0 نظر / 39 بازدید