مقالات بررسی(68)

. میزان تاثیر کتاب هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی در ایجاد انعطاف پذیری ادراکی در مخاطبان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسندگان: رضا شیرازی - صغری رحیمیان - طاهره مهدی پور - کلثوم قنبری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۰۲. مقایسهی مشکلات رفتاری دانشآموزان با و بدون کم توان ذهنی در پایه ابتدایی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسنده: شیرین مجاور
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۰۳. نقش تعلیم و تربیت در رفع مشکلات اجتماعی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسندگان: فاطمه رحمانپور - رضا اتابک
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۰۴. رابطه بین سبکهای فرزند پروری ادراک شده والدین، باورهای غیر منطقی ورضایت زناشویی با مهارتهای اجتماعی دانشآموزان دخترشهرستان آبدانان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسندگان: هوشنگ خشنود - عشرت امینی پور
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۰۵. رابطه بین سبکهای فرزند پروری ادراک شده والدین، و رضایت زناشویی با مهارتهای اجتماعی دانشآموزان دختر شهرستان آبدانان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسندگان: هوشنگ خشنود - عشرت امینی پور
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۰۶. بررسی رابطه استرس شغلی، منبع کنترل کار و سلامت روانی با رضایت شغلی درامدادگران آتش نشانی شهرهای اندیمشک و دزفول
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسندگان: عباس رحمتی - سعید بختیارپور
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۰۷. بررسی و مقایسه میزان خودپنداره و هوش هیجانی در بین دبیران زن و مرد شهر سیرجان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسنده: حجت نادری نسب
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۰۸. بررسی روانشناسی دگرباشان جنسی اعم از همجنسگرایان،دوجنسگرایان و تراجنسیتیها بویژه ترنسکشوال ها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسنده: سمیه قدیم زاده
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۰۹. تاثیر ساختار توزیع قدرت در خانواده برخشونت خانگی علیه زنان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسندگان: معصومه باقری - عبدالحسین نبوی - حدیث عنایتی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۱۰. بررسی تاثیرجهانی شدن بر هویت قومی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسندگان: معصومه باقری - علی حسین حسین زاده - ندا هاشمی
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۱۱. بررسی نقش رسانه ها در تربیت سیاسی –اجتماعی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسندگان: محمد رضاییان - مجید رحیمی فر - عبدالرحمن راستگو - عبدالله مهدر
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۱۲. بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسندگان: محمد رضاییان - غلامرضا ایرانپور - صالح اسلامی - عبدالله قایدی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۱۳. بررسی رابطه احساس امنیت و مدارای اجتماعی در شهر اهواز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسندگان: معصومه باقری - عبدالحسین نبوی - فاطمه مقتدایی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۱۴. بررسی تأثیر حمایت اجتماعی کارکردی برانگیزه ی تحصیلی دانش آموزان مطالعه ی موردی دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه ی شهر دزفول
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسندگان: معصومه باقری - عزیز حزباوی - حیدر عباسی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۱۵. بررسی بحران جهانی شدن تعلیم و تربیت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسندگان: غلامعلی احمدی - سیدعلی حسینی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۱۶. بررسی نقش نهاد خانواده در پیشگیری از وقوع جرم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسندگان: محمد رضاییان - مجید رحیمی فر - محمد صادقی - محمد قاسمی گوربندی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۱۷. بررسی مولفه های موثر بر تربیت سیاسی و اجتماعی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسندگان: محمد رضاییان - محمد رحیمی - محمد افراز - سیدمحمد موسوی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۱۸. بررسی نقش و تاثیر خانواده در تعلیم و تربیت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسندگان: رضا اتابک - قاسم آراوند - وحید اکرمی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۱۹. بررسی برابری فرصتها و عدالت آموزشی و جنسیتی در نظام آموزش و پرورش
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسندگان: بهاره السادات حیدریه زاده - تقی جباری فر
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۲۰. مدیریت در کلاس های چند پایه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسندگان: سجاد سعیدی مقدم - محمدطاها اکبری - مهدی رسولی - فرزاد شیخی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۲۱. فلسفه برای کودکان و مهارت تفکر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسندگان: میثم رافع - مسعود برادران - فیض الله منوری فرد - سیدعلی موسوی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۲۲. اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر انگیزش تحصیلی بیرونی دانش آموزان دوره متوسطه اصفهان در سال تحصیلی1393-94
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسندگان: شیرین سادات شهیدی مارنانی - کاظم قجاوند
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۲۳. بررسی رابطهی بین محتوای رویا با روان رنجورخویی در دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی قزوین
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسندگان: سعید متولی - سلیمه حسینی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۲۴. بررسی رابطهی بین محتوای رویا با برون گرایی در دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی قزوین
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسندگان: سعید متولی - سلیمه حسینی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۲۵. تعیین رابطه سبک های فرزند پروری والدین با میزان پرخاشگری فرزندان پسر مقطع متوسطه شهر کرمان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسنده: مهدیه دوست محمدی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۲۶. بررسی رابطه خودکارآمدی و جرأت ورزی با خلاقیت دانش آموزان دخترمقطع دبیرستان شهرستان امیدیه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسندگان: حمیده افضلی - فرزانه گل شکوه
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۲۷. تأثیر سلامت روان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسندگان: فخرالدین حسنلوئی - محمد امام - مظفر حسین پور - گلی معروفی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۲۸. رابطه پایبندی به باورهای مذهبی و ادراک از خدا با سلامت اجتماعی دانشآموزان دبیرستان های شهر کرج
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسندگان: حمیده حسینی - سلیمه حسینی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۲۹. اهمال کاری تحصیلی ونقش آن برطرح واره های ناسازگاراولیه وخودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسندگان: رضا جوان - محسن خورشیدزاده
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۳۰. بررسی نقش معلم و مدرسه در تعلیم و تربیت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسندگان: طوبی طاهری اردکانی - رضا اتابک
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۳۱. نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسندگان: رضا اتابک - صمد راغ - صادق بالشزر
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۳۲. ارزیابی عملکرد مدیران مدارس شهرستان مریوان بر اساس رویکرد کارت امتیازی متوازن BSC
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسندگان: هلاله حیدری - نسترن چابک سوار
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۳۳. ذهن آگاهی و تأثیر آن بر سلامت روان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسندگان: محمود موسوی نژاد - وحید بیجاری - مصیب اسماعیلیان - رضا جوان
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۳۴. چگونگی ارزیابی دورههای آموزشی برونسپاری شده در سازمانها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسنده: مهسا سیفی حسین آبادی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۳۵. مهارت های مورد نیاز معلمی در تربیت اجتماعی دانش آموزان در دوره ی ابتدایی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسندگان: سیدمحمد موسوی - حسین احمدی مقدم - مسعود اسدی منفرد - مقصود احمدی مقدم
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۳۶. بررسی رابطه بین خشنودی شغلی و سلامت روان در کارکنان اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسندگان: پیام بابایی - کیومرث بشلیده
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۳۷. تاثیر سبک های رهبری بر قصد ترک شغل کارکنان یک سازمان دولتی شهر مشهد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسندگان: کیومرث بشلیده - فرشید موسوی - سعید حسین زاده - پیام بابایی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۳۸. بررسی رابطه بین سطح عزت نفس و بی تصمیمی شغلی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسندگان: مهسا نقوی کلجاهی - صدیقه احمدی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۳۹. بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی اشنویه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسندگان: فخرالدین حسنلوئی - مریم حسین نژادی - صلاح الدین ماوتی - گلی معروفی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۴۰. بررسی رابطه رشد اجتماعی با جرأتمندی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسنده: مهدی رجبیان
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۴۱. راههای پیشگیری از خشونت جوانان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
نویسندگان: رقیه دادخواه - مریم هدائیان - فاطمه صفدریان - لیلا مهردوست
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۴۲. بررسی نقش فعالیتهای انسانی در تغییرات اقلیمی و اثرات آن در کشاورزی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسندگان: شهناز کرمی سرخه لیژه - امجد ملکی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۴۳. آمیلاز و کاربرد آن در صنعت نانوایی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسندگان: سمیرا صیامی عراقی - عیسی لیالی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۴۴. اثر محلول هیدرولیکی متانول بر صفات مورفولوژیک بامیه Hibiscus esculentus L
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسندگان: مهتاب پویان فر - حسن نوارفکن - زهرا محمودی راد - بهنام ارزندی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۴۵. اثر محلول هیدرولیکی متانول بر صفات مورفولوژیک یک گیاه دارویی ریحان Ocimum Basilicum L
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسندگان: مهتاب پویان فر - حسن نوارفکن - زهرا محمودی راد - بهنام ارزندی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۴۶. نقش درختان و درختچه های بومی در مهار بیابانزایی و کنترل گرد وغبارهای محلی و ریزگردها در استان بوشهر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسندگان: فاطمه غلامیان - سردار کشتکار - حسن کازرونی - محمداسماعیل امیری
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۴۷. نقش گونه های هالوفیت در تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاه ها و مهارفرسایش خاک در استان بوشهر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسندگان: فاطمه غلامیان - سردار کشتکار - حسن کازرونی - محمداسماعیل امیری
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۴۸. بررسی رابطه بین حجم کل درختان و پراکنش گلسنگ lobaria pulmonaria در دو منطقه مدیریت شده و شاهد جنگل کنیج کلا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسندگان: پریسا صمدی - مجید اسحق نیموری
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۴۹. کاربرد آنزیم لیپاز در صنایع غذایی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسندگان: مهدیس طورچی - عیسی لیالی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۵۰. بررسی مصرف انرژی در تولید ماهیان گرمآبی تحت سیستم دارا و فاقدهوادهی در استان خوزستان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسندگان: معصومه نادخواجه - افشین مرزبان - عباس عبدشاهی - نواب کاظمی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۵۱. ارزیابی اثر تیمار تنش خشکی بر برخی از ویژگیهای مورفولوژیکی و(Tagetes patula) کلروفیل گل جعفری فرانسوی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسندگان: اسماعیل خالقی - سکینه علوی پور
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۵۲. ارزیابی و انتخاب گیاهان شورپسنذ در اراضی شور مستعذ با استفاده ازرهیافت اصلاحی و مولکولی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسندگان: معروف خلیلی - محمدرضا نقوی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۵۳. اثر محلول پاشی عناصر ریز مغذی بر عملکرد و برخی خصوصیاتمورفولوژیکی دو رقم سویا در شرایط تنش خشکی در منطقه خرم آباد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسندگان: راضیه موحدی - علی خورگامی - منوچهر سیاح فر
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۵۴. بررسی نسبت بین بخشهای مختلف خوراکی و غیر خوراکی مرغهایگوشتی کشتاری در کشتارگاههای صنعتی طیور
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسندگان: محمد مهدی قربان پور دلاور - خسرو قزوینیان - مهرداد ایرانی - مجتبی قربان پور دلاور
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۵۵. ارزیابی کیفی آب رودخانه کارون ازجنبه مصرف کشاورزی و شرب
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسندگان: زهرا قربانی - حسین خزیمه نژاد - یوسف رمضانی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۵۶. بررسی اثرات احداث بند و مرمت قنات روستای سرگلون
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسندگان: محسن آبیار - حسین خزیمه نژاد - زهرا قربانی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۵۷. مطالعه اثرتغییر کاربری اراضی از مرتع به کشاورزی بر برخی ازخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاکها (مطالعه موردی دشت کنگاور)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسندگان: محمد افشاری مقدم - سهیلا سادات هاشمی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۵۸. اثرات نژاد و مرحله شیردهی بر ترکیب اسیدهای چرب شیر بزهای بومیکردستان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسندگان: هژیر غریبی - امیر رشیدی - حسین جهانی عزیزآبادی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۵۹. بررسی افزایش کیفیت گل شاخه بریده ژربرا Gerbera jamesonii با استافاده از تیمار سالیسیلیک اسید
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسندگان: پریسا علی نژاد - محمدجواد نظری دلجو - خشنود علیزاده
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۶۰. کاربرد نشانگر مولکولی ISSR در بررسی تنوع ژنتیکی گیاهان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسندگان: احمد رئوفی - ابراهیم لطیفی خواه - سینا ساداتی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۶۱. بررسی شکایات لبنی اعلام شده به مرکز اطلاع رسانی و شکایاتمعاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در سال 93
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسندگان: مریم السادات پیروان - زینب محمدحسینی - فرزانه دودانگه - سید سعید شریعت
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۶۲. بررسی وضعیت آلاینده های آلی پایدار بعنوان یک چالش بینالمللی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسنده: افروز باقری
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۶۳. مطالعه سیتوژنتیکی دو جمعیت از گونه Onobrychis ptolemaica Del.Dc
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسندگان: فاطمه حاج مرادی - مسعود رنجبر
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۶۴. راهکارهای توانمندسازی کشاورزان در مقابله باخشکسالی در شهرستان جیرفت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسندگان: حامد اسکندری دامنه - زهرا اسلامیان - هادی اسکندری دامنه - حسن خسروی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۶۵. بررسی دلایل خشک شدن تالاب جازموریان در جنوب شرق ایران با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسندگان: حامد اسکندری دامنه - زهرا اسلامیان - هادی اسکندری دامنه - حسن خسروی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۶۶. نگاهی به توسعه پایدار روستایی باتاکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسندگان: صباح کلانتری - سیدفخرالدین فرجی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۶۷. بررسی نقش و تاثیر گردشگری شهری در فرآیند توسعه پایدار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسندگان: سیدفخر الدین فرجی - صباح کلانتری
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۶۸. مقایسه تاثیر کاربرد بقایای محصولات ررت، برنج و گنذم بر ترکیبضیمیایی یونجه در یک خاک آهکی آلوده به سطوح نفت خام
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسندگان: یلدا منصورپور - رضا قاسمی - عبدالمحید رونقی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۶۹. اثر سه نوع بیوچار بر ترکیب شیمیایی یونجه در یک خاک آهکیآلوده به نفت خام
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسندگان: یلدا منصورپور - رضا قاسمی - عبدالمحید رونقی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۷۰. مطالعه تولید آگار از جلبک گراسیلاریا Gracilaria corticata در آکواریومهای شیشه ای
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسندگان: علی اکبر عسکری - میلاد مرادیان
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۷۱. توسعه بهینه فعالیت باغداری و نقش آن در توسعه اقتصاد خانوارهای روستاییشهرستان سمیرم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسندگان: ناصر شفیعی ثابت - ولی الله فرهادی - مسلم زارع خلیلی - رحیم کوشکی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۷۲. تأثیر سایبان مصنوعی بر رشد قطری و ارتفاعی نهالهای یکساله بلند مازو
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسندگان: زینب نظافتی - علیرضا علی عرب
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۷۳. تهدید گسترش علف های هرز بر عملکرد علوفه در کشت مخلوط جو وماشک گل خوشه ای
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسندگان: افشین ابراهیمی زنجانی - سید علیرضا رضوی - فرنوش ابراهیمی زنجانی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۷۴. بررسی تاثیر سالیسیلیک اسید و محلولپاشی روی بر عملکرد دانه ماش درشرایط تنش خشکی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسندگان: نوش آفرین عظیمی - افشین مظفری - عباس ملکی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۷۵. بررسی رابطه بین برخی از مسائل فردی بهرهبرداران با مشارکت آنها درطرحهای مرتعداری(مطالعه موردی: مراتع شهرستان پیرانشهر)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسندگان: انور کردی - سلیمان رسولی آذر - لقمان رشیدپور
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۷۶. آموزشهای زیستمحیطی کودکان با ایجاد فضای سبز پایدار در مدارس(مطالعه موردی: الگوی موسسه توسعه فضای سبز پایدار شمال)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسندگان: شیرزاد محمدنژاد کیاسری - مهران افضلی - محمدرضا بابایی - روح ا... ابراهیمی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۷۷. بررسی تأثیر قارچ میکوریزا بر صفات فنولوژیک و عملکرد ارقام لوبیا درتاریخ کاشتهای مختلف
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسندگان: زهرا بهرمن - محمد میرزایی حیدری - عباس ملکی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۷۸. مطالعه هیستوشیمی گوشت شتر مرغ نسبت به گوشت گوسفند در یزد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسندگان: مجید مروتی شریف آباد - الهام صالحی - زهرا مختاری
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۷۹. بررسی مصرف کود نیتروژنه و نانو کود دامی بر عملکرد و اجزایعملکرد گیاه دارویی رازیانه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسندگان: سمیه خوش پیک - رضا صدرآبادی حقیقی - احمد احمدیان
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۸۰. عوامل موثر بر انتخاب مسیرهای بازاریابی مرکبات در بین تولیدکنندگانشهرستان فسابا تأکید بر نقش بستهبندی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسنده: نعمت اله رعیت پیشه
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۸۱. مطالعه تاثیرات جادههای جنگلی بر ترکیب، پراکنش و کیفیت درختانحاشیه ای (مطالعه موردی: جنگل ماشلک نوشهر)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
نویسندگان: مجید اسحق نیموری - نورالدین موسوی - نصرت اله رافت نیا
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۶۴۳۸۲. معرفی خواص مرفولوژیک گونه های جنگلی کاج و پیسه آمطالعه

/ 0 نظر / 235 بازدید