حسابدار C

◊  سند قرضهٔ عندالمطالبه؛ سند قرضهٔ قابل مطالبه

◊  Bond, Callable

 - سندی است که به محض اطلاع به حامل، قابل خریداری است.

◊  عندالمطالبه

◊  Callable

 - حق یک شرکت یا دولت برای مطالبهٔ اسناد قرضه یا اسکناس برای پرداخت پیش از آنکه سررسید موعد آنها رسیده باشد. سهم ممتاز نیز می‌تواند عندالمطالبه شود.

◊  قرضهٔ قابل بازخرید

◊  Callable Bond

 - نوعی اوراق قرضه است که صادرکننده یا نشردهندهٔ آن پیش از سررسید، حق بازخرید آن را دارد.

◊  وام عندالمطالبه

◊  Callable Loan

 - وام بانک بازرگانی است که به درخواست وام دهنده قابل پرداخت و در هر زمان وام گیرنده می‌تواند آن را بازپرداخت کند.

◊  سهام ممتاز قابل بازخرید؛ سهام ترجیحی

◊  Callable Preferred Stock

 - اصطلاح امریکایی برای سهام با بهرهٔ ثابت مانند سهام قرضه است که شرکت می‌تواند بازخرید کند و از نو به میزان کمتر منتشر سازد و حاکم بر تنزل اندازه‌های بهره می‌باشد.

◊  عندالمطالبه

◊  Callable

 - حق یک شرکت یا دولت برای مطالبهٔ اسناد قرضه یا اسکناس برای پرداخت پیش از آنکه سررسید موعد آنها رسیده باشد. سهم ممتاز نیز می‌تواند عندالمطالبه شود.

◊  قرضهٔ قابل بازخرید

◊  Callable Bond

 - نوعی اوراق قرضه است که صادرکننده یا نشردهندهٔ آن پیش از سررسید، حق بازخرید آن را دارد.

◊  وام عندالمطالبه

◊  Callable Loan

 - وام بانک بازرگانی است که به درخواست وام دهنده قابل پرداخت و در هر زمان وام گیرنده می‌تواند آن را بازپرداخت کند.

◊  سهام ممتاز قابل بازخرید؛ سهام ترجیحی

◊  Callable Preferred Stock

 - اصطلاح امریکایی برای سهام با بهرهٔ ثابت مانند سهام قرضه است که شرکت می‌تواند بازخرید کند و از نو به میزان کمتر منتشر سازد و حاکم بر تنزل اندازه‌های بهره می‌باشد.

◊  سهم قابل مطالبهٔ استثنایی

◊  One-way Callable Stock

 - سهمی که دعوت برای پرداخت آن یک طرفه است. سهمی که کسی نمی‌تواند بازخرید کند اما می‌تواند به رأی مقام نشر دهنده بازخرید گردد.

◊  قرضهٔ قابل بازخرید

◊  Callable bond

 -  نوعی اوراق قرضه که صادرکننده قبل از سررسید حق بازخرید آن را دارد.

◊  قرضهٔ قابل بازخرید

◊  Callable bond

◊  اوراق قرضه عندالمطالبه

◊  Bond, callable

 - اوراق قرضه‌ که قبل از انقضای مدت آن ، تحت شرایطی قابل پرداخت است.

◊  اوراق قرضه عندالمطالبه ، اوراق قرضه دیداری

◊  Callable bond

 - اوراق قرضه‌ای که بر حسب تقاضا باید بازپرداخت شود.

◊  وام عندالمطالبه ، وام دیداری

◊  Callable loan (call loan)

 - وامی که در صورت مطالبه در هر زمان قابل پرداخت است.

◊  سهام ممتاز قابل باز خرید، سهام ترجیحی

◊  Callable preferred stock

◊  قرضهٔ قابل باز خرید، سند قرضهٔ‌ عندالمطالبه، سند قرضهٔ قابل مطالبه

◊  Callable bond

◊  وام عندالمطالبه، وام دیداری

◊  Callable loan (call loan)

◊  اوراق قرضه عندالمطالبه

◊  Bond-callable

◊   صدازدنی، فراخواندنی.

◊  Callable

 

 

 

◊  با بازدهی کامل؛ در ظرفیت کامل

◊  At Full Capacity

◊  گنجایش؛ ظرفیت؛ توان؛ سمت

◊  Capacity

 - همچنین توانایی بازپرداخت وام در سررسید و سمت در یک سازمان است.

◊  هزینهٔ ظرفیت

◊  Capacity Cost

 - هزینهٔ تولید وقتی که تولید در حداکثر ظرفیت باشد.

◊  عامل ظرفیت

◊  Capacity Factor

 - در کارهای عمومی نسبت میان هزینهٔ متوسط به ظرفیت موجود تجهیزات است.

◊  سطح ظرفیت؛ سطح ظرفیت تولیدی

◊  Capacity Level

◊  بازداده در سطح ظرفیت

◊  Capacity-level Output

◊  استفاده از ظرفیت

◊  Capacity Utilization

◊  اندازهٔ استفاده از ظرفیت؛ نسبت کاربرد ظرفیت

◊  Capacity Utilization Rate

 - ن.ک: Operating gearing

◊  ظرفیت باربری

◊  Carriage Capacity

◊  ظرفیت حمل

◊  Carrying Capacity

◊  گنجایش؛ ظرفیت؛ توان؛ سمت

◊  Capacity

 - همچنین توانایی بازپرداخت وام در سررسید و سمت در یک سازمان است.

◊  هزینهٔ ظرفیت

◊  Capacity Cost

 - هزینهٔ تولید وقتی که تولید در حداکثر ظرفیت باشد.

◊  عامل ظرفیت

◊  Capacity Factor

 - در کارهای عمومی نسبت میان هزینهٔ متوسط به ظرفیت موجود تجهیزات است.

◊  سطح ظرفیت؛ سطح ظرفیت تولیدی

◊  Capacity Level

◊  بازداده در سطح ظرفیت

◊  Capacity-level Output

◊  استفاده از ظرفیت

◊  Capacity Utilization

◊  اندازهٔ استفاده از ظرفیت؛ نسبت کاربرد ظرفیت

◊  Capacity Utilization Rate

 - ن.ک: Operating gearing

◊  ظرفیت باربری

◊  Carriage Capacity

◊  ظرفیت حمل

◊  Carrying Capacity

◊  رفتار ادواری استفاده از ظرفیت

◊  Cyclical Rehaviour of Capacity Utilization

◊  ظرفیت اضافی ادواری؛ ظرفیت اضافی دوری

◊  Cyclical Excess Capacity

 - وضع فزونی ظرفیت در صنعتی که قویاً زیر تأثیر ادوار کار و کسب کالاهای بادوام است.

◊  معیار ارزش سرمایه‌ای

◊  Earning-capacity Standard

 - در تعیین ارزش یا ارزیابی داراییهای سرمایه‌ای یک شرکت آن روش ارزیابی است که بر طبق آن یک مبلغ اصلی را که به میزان مفروض بهره مبلغی معادل با عواید شرکت حاصل خواهدداد معین می‌کند. م. Capitalized-value standard

◊  ظرفیت زیادی؛ ظرفیت زائد؛ فزونی ظرفیت؛ اضافه ظرفیت

◊  Excess Capacity

 - بنگاهی با اضافه ظرفیت تولید می‌کند که سطح تولید آن کمتر از مقداری است که هزینه‌های متوسط کمینه هستند. م. Redundant capacity ن.ک: Capacity، unused

◊  نظریهٔ افزونی ظرفیت؛ نظریهٔ ظرفیت اضافی

◊  Excess Capacity Theory

 - در وضعی است که بنگاه‌ها در تعادل بلندمدت در قسمت شیب به سوی پایین منحنی‌های هزینهٔ متوسط بلندمدت خود تولید می‌کنند و بنابراین، به میزانی بیشتر از هزینهٔ کمینه تولید می‌کنند. ن.ک: Excess capacity

◊  ظرفیت بیکار؛ ظرفیت بلااستفاده؛ ظرفیت عاطل؛ ظرفیت بهره‌برداری نشده

◊  Idle Capacity

◊  هزینهٔ ظرفیت بیکار؛ هزینهٔ ظرفیت بلااستفاده

◊  Idle-capacity Cost

 - سهم هزینهٔ آن قسمت از ماشین آلات که به کار نیفتاده است.

◊  اهلیت قانونی

◊  Legal Capacity

◊  گنجایش ساخت؛ ظرفیت تولید

◊  Manufacturing Capacity

 - محصول یک کارخانه هنگامی تولید می‌شود که عوامل تولید آن کاملاً مورد استفاده قرار گرفته باشند.

◊  گنجایش بهینه؛ ظرفیت بهینه

◊  Optimal Capacity

 - مقدار تولیدی که با نقطهٔ کمینهٔ منحنی هزینه کل متوسط مطابقت دارد.

◊  ظرفیت زاید؛ اضافه ظرفیت

◊  Over-capacity

◊  ظرفیت تقاضای حداکثر

◊  Peak Demand Capacity

 - ن.ک: Peak load

◊  ظرفیت تولید

◊  Productive Capacity

◊  ظرفیت زاید؛ مازاد ظرفیت

◊  Redundant Capacity

 - توانایی تولیدکنندگان (انباشت ماشین آلات و تجهیزات) بیشتر از میزان نیاز و مورد تقاضا برای تولید است.ن.ک: Excess capacity

◊  کار تک شغلی

◊  Single Capacity

 - تفکیک وظایف عوامل یا نهادهای مالی از یکدیگر به گونه‌ای که هر عامل یا نهاد فقط یک نوع خدمت یا کار مالی معینی را انجام دهد. ن.ک: Double capacity

◊  ظرفیت بیکار؛ ظرفیت خالی

◊  Slack Capacity

 - م. Idle capacity

◊  ظرفیت مالیات پذیری

◊  Taxable Capacity

 - میزانی که مردم می‌توانند مالیات بپردازند.

◊  ظرفیت بیکار؛ ظرفیت استعمال نشده؛ ظرفیت بلااستفاده

◊  Unused Capacity

 - ن.ک: Unused capacity

◊  ضایعات اضافه ظرفیت

◊  Wastes of Excess Capacity

◊  قابلیت تولید؛ ظرفیت تولید؛ قدرت تولید

◊  Yield-capacity

◊  ظرفیت ، گنجایش؛ توانائی؛ شغل ، مقام

◊  Capacity

 - ۱. مقدار یا میزانی از چیزی که ظرفی می‌تواند در خود جای دهد: The tank has a capacity of ۱۰۰ liters ۲. در کامپیوتر به معنای تعداد حروف ، ارقام و اطلاعاتی است که می‌توان در آن ذخیره نمود. ۳. توانائی بازپرداخت وام در سررسید. ۴. شغل یا سمت در یک سازمان: To act in the capacity of a manager.

◊  ظرفیت بدهی ، توانِ استقراض

◊  Debt capacity

 - قابلیت با توان یک واحد اقتصادی در تأمین نیازهای مالی آن از طریق استقراض.

◊  قضیهٔ ظرفیت اضافی

◊  Excess capacity theorem

 - اشاره دارد به این واقعیت که تولید بنگاه‌ها در شرایط رقابت انحصاری (Monopolistic Competition) کمتر از مقداری است که هزینهٔ متوسط آنها را حداقل کند. در واقع در این شرایط بنگاه‌ها با حداکثر ظرفیت خود تولید نمی‌کنند.

◊  ظرفیت بیکار ، ‌ ظرفیت بلااستفاده

◊  Idle capacity

 - ماشین‌آلات یا کارگرانی که از حداکثر توانشان استفاده نمی‌شود. We do not have enough order ، so ، for two days a week we have idle capacity.

◊  اهلیت

◊  Legal capacity

 - یکی از شرایط صحت معامله است. اهلیت عبارت است از بالغ ، عاقل و رشید بودن طرفین معامله.

◊  یک‌کاره ، تک‌شغلی

◊  Single capacity

 - جدا نگهداشتن وظایف عوامل یا مؤسسات مالی از یکدیگر به‌طوری‌که هر عامل یا مؤسسه فقط از یک نوع خدمات مالی انجام بدهد. مقایسه کنید با: Dual Capacity

◊  ظرفیت بیکار

◊  Slack capacity

 - عوامل تولیدی که توان تولیدشان به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است. مترادف است با: Idle Capacity

◊  اهلیت

◊  Legal capacity

◊  ظرفیت

◊  Capacity

◊  ظرفیت بدهی

◊  Debt capacity

◊  ظرفیت بیکار

◊  Idle capacity, slack capacity

 

◊  ظرفیت اضافی ادواری؛ ظرفیت اضافی دوری

◊  Cyclical Excess Capacity

 - وضع فزونی ظرفیت در صنعتی که قویاً زیر تأثیر ادوار کار و کسب کالاهای بادوام است.

◊  ظرفیت زیادی؛ ظرفیت زائد؛ فزونی ظرفیت؛ اضافه ظرفیت

◊  Excess Capacity

 - بنگاهی با اضافه ظرفیت تولید می‌کند که سطح تولید آن کمتر از مقداری است که هزینه‌های متوسط کمینه هستند. م. Redundant capacity ن.ک: Capacity، unused

◊  نظریهٔ افزونی ظرفیت؛ نظریهٔ ظرفیت اضافی

◊  Excess Capacity Theory

 - در وضعی است که بنگاه‌ها در تعادل بلندمدت در قسمت شیب به سوی پایین منحنی‌های هزینهٔ متوسط بلندمدت خود تولید می‌کنند و بنابراین، به میزانی بیشتر از هزینهٔ کمینه تولید می‌کنند. ن.ک: Excess capacity

◊  ضایعات اضافه ظرفیت

◊  Wastes of Excess Capacity

◊  قضیهٔ ظرفیت اضافی

◊  Excess capacity theorem

 - اشاره دارد به این واقعیت که تولید بنگاه‌ها در شرایط رقابت انحصاری (Monopolistic Competition) کمتر از مقداری است که هزینهٔ متوسط آنها را حداقل کند. در واقع در این شرایط بنگاه‌ها با حداکثر ظرفیت خود تولید نمی‌کنند.

◊  قضیهٔ ظرفیت اضافی

◊  Excess capacity theorem

◊  ظرفیّت اضافه ، ظرفیّت زائد

◊  Excess capacity

 - ظرفیّت اضافی تولید که در آن قضا و نیروی انسانی مؤسسه بدون استفاده می‌ماند.

◊  مسئولیت اضافی، ظرفیت زائد، فزونی ظرفیت، اضافه ظرفیت

◊  Excess capacity

 - ظرفیت اضافی تولید که در آن قضا و نیروی انسانی مؤسسه بدون استفاده می‌ماند.

◊  نظریه فزونی ظرفیت، نظریه ظرفیت اضافی

◊  Excess capacity theory

◊  ظرفیت اضافی ادواری، ظرفیت اضافی دوری

◊  Cyclically excess capacity

◊  ضایعات اضافه ظرفیت، آخال اضافه ظرفیت

◊  Wastes of excess capacity

 

◊  ظرفیت حمل

◊  Carrying Capacity

◊  ظرفیت حمل

/ 0 نظر / 22 بازدید