همایش کاربرد آمار در مدیریت و حکمرانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همایش کاربرد آمار در مدیریت و حکمرانی

 

 

 

چکیده مقالات

 

 

 

21 و 22 آذر 1391

 

دانشگاه تربیت مدرس، سالن جابر ابن حیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئیس همایش:

 

دکتر عادل آذر

 

رئیس مرکز آمار ایران

 

 

 

 

 

دبیر همایش و رئیس کمیتهی اجرایی:

 

علیرضا زاهدیان

 

رئیس پژوهشکدهی آمار

 

 

 

 

 

 

دبیر کمیتهی اجرایی:

 

مهدی نقیخانی

 

پژوهشکدهی آمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با همکاری:

 

 • مرکز آمار ایران

 

 • پژوهشکدهی آمار

 

 • صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA)

 

 • معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

 

 • معاونت توسعهی مدیریت و سرمایه ی انسانی ریاست جمهوری

 

 • وزارت کشور

 

 • شهرداری تهران

 

 • دانشگاه تربیت مدرس

 

 • دانشگاه تهران

 

 • دانشگاه امام صادق (ع)

 

 • انجمن علوم مدیریت ایران

 

 • انجمن علمی مدیریت دولتی ایران

 

 • انجمن سیستمهای فازی ایران

 

 

 

 

 

 

اعضای کمیتهی علمی (به ترتیب حروف الفبا)

 

آقای دکتر عادل آذر (رئیس مرکز آمار ایران)

 

آقای دکتر امید باقری (معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)

 

آقای دکتر میرمحسن پدرام (انجمن علمی سیستمهای فازی)

 

آقای دکتر علیرضا حسنزاده (دانشگاه تربیت مدرس)

 

آقای محمدعلی عفتی داریانی (شهرداری تهران)

 

خانم دکتر زهرا رضایی قهرودی (پژوهشکدهی آمار)

 

آقای علیرضا زاهدیان (رئیس پژوهشکدهی آمار)

 

آقای دکتر علی صادقی (شهرداری تهران)

 

آقای دکتر سید محمود طاهری (سیستمهای فازی)

 

آقای دکتر ابوالحسن فقیهی (رئیس انجمن علوم مدیریت ایران)

 

آقای ذبیح اله قائمی (مرکز آمار ایران)

 

آقای دکتر محمدعلی قائمی (وزارت کشور)

 

آقای دکتر محمدصادق عوضعلیپور (مرکز آمار ایران)

 

آقای کامبیز کبیری (صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران)

 

آقای دکتر کاوه کیانی (پژوهشکدهی آمار)

 

آقای دکتر منصور مؤمنی (دانشگاه تهران)

 

آقای دکتر میثم لطیفی (دانشگاه امام صادق (ع))

 

 

 

 

 

 

اعضای کمیتهی اجرایی (به ترتیب حروف الفبا)

 

 

قدیر اسدی                                               عطیه فقیه خوشابی

 

منصور اکبری                                            عیسی قاسمی

 

امیر الفت                                                 محمد مبارکی

 

حمید بوکانی                                             الهه محمودخانی

 

آرش پاکزاد                                              رضا مهرآرا

 

حسینعلی پرحکم                                        ساناز مهندسی

 

مرتضی رستمی                                          مهرنوش میرمحمد

 

مهرداد تقیزاده                                           نجمه ناظریان

 

مهدیه رحمانی                                           حسن نصیرپور

 

پریسا سرکاراتی                                         مهدی نقیخانی

 

محبوبه شهبازی                                         علیرضا وطندوست

 

مرجان صادقی                                          حبیب یعقوبی سرچشمه

 

 

 

 

 

 

 

فهرست عناوین مقالهها (بهترتیب حروف الفبا)

 

 

 

عنوان                                                                                                        صفحه

 

 

مقالههایی که برای سخنرانی برگزیده شدهاند:

 

ابعاد و شاخصهای ارزیابی کیفیت دادههای ثبتی................................................................. . 1

 

ارزیابی شاخصهای پایهای برنامهریزی مبتنی بر شواهد........................................................... 2

 

ارزیابی کیفیت درآمارهای رسمی.................................................................................. 3

 

آمار و آمایش سرزمین............................................................................................. 4

 

آمار و توسعهی پایدار: مطالعهی شاخص عملکرد زیستمحیطی (EPI) ایران در جهان............................ 6

 

بررسی میزان استناد به آمار رسمی در مجلات علمی- پژوهشی منتخب مدیریت................................. 7

 

پارادایم مدیریت آمار در حکمرانی جهان مدرن.................................................................... 8

 

مدل سه بعدی هوشمندی سازمانی: راهی برای شـناخت بهتـر تـأثیرات اطلاعـات آمـاری بـر تصـمیم گیـری هـای

 

هوشمندانه......................................................................................................... 10

 

مدیریت کیفیت و کارامدی آمارهای ثبتی جمعیتی در نظام برنامهریزی کشور.................................... 11

 

مدیریت و برنامهریزی بر مبنای شواهد و مدارک- مفاهیم و روشها............................................ .. 13

 

نقش آمار در مدیریت مبتنی بر شواهد............................................................................. 14

 

نقش حیاتی آمار در برنامه ریزی و سیاستگذاری سلامت......................................................... 15

 

واکاوی خطمشی گذاری در پرتو شواهد: آیا آمار شاهد مناسبی برای ارتقا صحت و دقت خط مشی ملی است؟ . 17

 

 

مقالههایی که برای ارایه به شکل پوستر برگزیده شدهاند:

 

ارزیابی و بهبود کیفیت یک طرح آمارگیری........................................................................ 18

 

آمار در خدمت مدیریت کیفیت آموزش منابع انسانی.............................................................. 19

 

آمار و آمایش سرزمین با رویکرد برنامهریزی منطقهای............................................................ 20

 

آمار و آمایش آموزش عالی........................................................................................ 22

 

آمار و توسعهی پایدار مطالعه و ارزیابی رقابتپذیری (GCI) ایران در جهان........................................ 24

 

 

 

أ

 

 

 

آیندهنگری نقش آمار در سیاستگذاری و تصمیمگیری............................................................ 25

 

بررسی رابطه بین نگرش کاربران فناوری اطلاعات با پذیرش استفاده از آن در شهرداری نجف آباد.............. 26

 

بررسی شیوههای اطلاعرسانی آماری و سنجش رضایت کاربران آماری مرکز آمار ایران.......................... 27

 

بررسی نقش آمار در توسعهی پایدار و چالشهای فرارو............................................................. 28

 

بررسی نقش دادههای آماری و شاخصسازی مفاهیم در استقرار و تداوم توسعهی پایدار........................... 29

 

تحلیل نقش و جایگاه تولید آمارهای جمعیتی در تحقیق، توسعه با تأکید بر آمارهای ثبتی...................... .. 30

 

تحلیل » (SWOT)نظام آماری کشور31......................................................................... «

 

جایگاه آماردر مطالعات و مدیریت توسعهی روستایی.............................................................. 32

 

چشمانداز جمعیت ایران تا افق سال 1430 هجری شمسی...................................................... 33

 

حسابهای زیست محیطی و توسعهی پایدار........................................................................ 34

 

روشهای آماری در مدیریت ریسک پروژههای مدیریتی در سازمانهای خدماتی بزرگ............................. 35

 

روش های آماری در تعیین حـوزه هـای بهبـود فراینـدهای کسـب و کـار و شناسـایی عوامـل کلیـدی موفقیـت در

 

سازمانهای بزرگ مطالعهی موردی: شرکت برق منطقهای تهران................................................. 37

 

»کیفیت« پیامد بکارگیری استانداردهای آماری................................................................... 39

 

کاربرد روشهای آمار در مدیریت شاخص توسعهی انسانی در برنامهریزی کلان................................... 40

 

لزوم تهیه و تقویت بانک های اطلاعاتی در تهیه اسناد توسعه شهرستانی (مورد : خراسان شمالی)............... 42

 

محاسبهی مقادیر حقیقی سری زمانی حسابهای ملی و منطقهای با استفاده از روش وزن-زنجیرهای............. 44

 

مدیریت آمار در سازمانها با رویکرد فرایندنگر...................................................................... 45

 

نقش اطلاعات آماری در مدیریت شهری......................................................................... 47

 

نگاهی آسیبشناسانه به رویکردهای آماری در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران: ملاحظاتی سیاستی....... 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب

 

 

ابعاد و شاخصهای ارزیابی کیفیت دادههای ثبتی

 

 

کاوه کیانی، مریم طالبی، سواره رشیدی«، محمدعلی خطیبیون

 

† پژوهشکدهی آمار

 

‡  مرکز آمار ایران

« دانشگاه کردستان

 

 

 

 

چکیده: امروزه همگان به نقش دادهها و آمارهای باکیفیت در تصمیمسازی های مدیریتی و حـاکمیتیاذعان دارند. با پیشرفت علم و تکنولوژی، تولید آمار بـه شـیوه ی ثبتـی اهمیـت زیـادی پیـدا کـرده و بهعنوان یکی از منابع مهم در تولید آمار مطرح شده است. در کشور مـا نیـز بـا توجـه بـه ایـنکـه در بخش هایی از برنامه ها ی ملی آمـار بـه ایـن موضـوع اشـاره شـده اسـت، کـاربرد آمارهـای ثبتـی در برنامه ریزی های توسعه بیش از پیش اهمیت یافته است. بهمنظور اطمینان از موفقیت این برنامـههـا و حصول نتایج مطلوب از اجرای آن ها، باید دادههای ثبتی بهطور مداوم مورد ارزیابی کیفیت قرار گرفتـه و در فرایند بهبود کیفیت واقع شوند. بدیهی است که گام اول در هر ارزیابی کیفیتـی، شناسـایی ابعـاد کیفیت و تعیین شاخص هایی است که بر اساس آن ها ارزیابی این ابعاد قابل انجام باشد. هـدف اصـلی این مقاله شناسایی ابعاد کیفیت و تعیین شاخص های ارزیابی کیفیت داده های ثبتی است. در پایان این پژوهش پس از مشخص شدن 11 بعد کیفیت داده های ثبتی، برای سنجش میزان کیفیت در هر یـک از این ابعاد در مجموع 27 شاخص شناسایی و معرفی شده است.

 

واژگان کلیدی: آمارهای ثبتی؛ داده های ثبتی؛ کیفیت داده های ثبتـی؛ ابعـاد کیفیـت؛ شـاخص هـای

 

ارزیابی کیفیت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱

 

ارزیابی شاخصهای پایهای برنامهریزی مبتنی بر شواهد

 

 

محدثه صفاکیش

 

دانشگاه علامه طباطبایی

 

 

 

 

چکیده: با توسعه ی جوامع بشری و رشد روزافزون جمعیت، تخصیص عادلانـه ی منـابع و حرکـت درمسیر دستیابی به توسعه ی پایدار امری مهم در حوزه ی حکمرانی به شمار می آید. سیاست گذاری مبتنی بر شواهد تنها راه اتخاذ تصمیم های سیاسـت کلـی اسـت کـه بـا فراینـد حکمرانـی مـردم سـالار بـا مشخصه هایی چون شفافیت و نقدپذیری سـازگاری دارد. اسـتفاده ی سیسـتماتیک و مـداوم از آمـار و شواهد در حوزه هایی چون تشخیص مسئله، برنامه ریزی و انتخاب خط مشی دولت، پیش بینـی آینـده، نظارت بر حسن اجرای سیاست های اتخاذشده و ارزیابی اثر این سیاست ها در دستیابی به هـدف هـای توسعه ی هزاره امری اجتناب ناپذیر است. بنا بـر ایـن آگـاهی از میـزان اسـتفاده از آمـار و شـواهد در سیاست گذاری های خرد و کلان کشور و شناخت کاستیهای احتمالی موجـود در نظـام اطـلاعرسـانی آماری برای بهبود پایه ی شواهدی مناسب برای برنامهریزی در کشورهای در حال توسعه چون ایـران، مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفته است. برای نیل به این هدف ها آمارگیری »ارزیـابی شـاخص هـای پایه ای برنامه ریزی مبتنی بر شواهد« توسط مرکز آمار ایران و پژوهشکده ی آمار طراحی و اجـرا شـده است. در این آمارگیری شاخص هایی چون میزان استفاده از آمار و شواهد در برنامه ریز ی ها اندازه گیری و سطح آگاهی گروه وسیعی از کاربران آمارهای رسمی چون وزرا، معاونین، مـدیران دولتـی در سـطح ارشد و پایین تر و … به عنوان شاخص های کلان برنامه ریزی مبتنی بر شواهد سـنجیده شـده اسـت.

 

بررسی ویژگی های فردی پاسخ گو و رابطه ی آن ها بـا شـاخص هـای نـام بـرده بـه همـراه محاسـبه ی نماگرهای مؤثر بر کیفیت داده ها و اطلاعات از دیگر محورهای مورد بررسی در ایـن آمـارگیری بـوده است.

 

واژگان کلیدی: آمار رسمی؛ برنامهریزی؛ سیاستگذاری؛ مدیریت مبتنی بر شواهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

۲

 

ارزیابی کیفیت درآمارهای رسمی

 

 

نصرت حقگو

 

مرکز آمار ایران

 

 

 

 

چکیده: ارزیابی کیفیت یکی از روش های مدیریت کیفیت می باشد.ارزیابی کیفیت در موارد مختلفـیمورد استفاده قرار می گیرد. یکی از مواردی که نقش ارزیابی کیفیت در آن بارزتر است، ارزیابی کیفیت طرح های آماری است. در این مقاله ابتدا به روش های ارزیابی کیفیت در آمارهای رسمی پرداخته شده است. در ادامه به مقایسه ی ارزیابی کیفیت در »طرح نیروی کار« ایران و اتحادیه اروپا پرداختـه شـده است.

 

واژگان کلیدی: ارزیابی کیفیت؛ مؤلفههای کیفیت؛ آمار رسمی؛ نیروی کار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳

 

آمار و آمایش سرزمین

 

 

قدرت طاهری و پریسا بخشی

 

مرکز آمار ایران

 

 

 

 

چکیده: موضوع آمایش سرزمین از ابتدای مطرح شدن آن با فراز و نشیبهایی همراه بـوده اسـت.درطول شش دهه برنامه ریزی در کشور سه بار انجـام مطالعـات آمـایش سـرزمین انجـام گردیـد. ایـن مطالعات پشتیبان قابل توجهی برای نظام برنامهریزی کشور بودهاند.

 

مطالعه ی آمایش سرزمین بعد از انقلاب اسلامی بهطور رسمی با همـت مسـئولان سـازمان برنامـه و بودجه ی وقت و تشکیل دفتر برنامه ریزی منطقه ای با تهیه ی سـند آمـایش سـرزمین اسـلامی ایـران شروع شد. اگرچه بنا به دلایل مختلف، مطالعات دور اول آمایش پس از انقلاب نتوانسـت از مرحلـه ی طرح پایه ی آمایش سرزمین فراتر رود اما با توجه به برخی از ابعاد آن، حاوی نکات مهـم و کـاربردی دراین زمینه میباشند.

 

بهطور کلی موضوع آمایش سرزمین در برنامههای (پنجگانه) توسعه ی پس از انقلاب اسلامی به نوعی مطرح شده است، در برنامههای اول و دوم با توجه به اوضاع کشور کمتر به این مهـم پرداختـه شـده است اما در برنامه ی سوم توسعه به این مهم توجه بیشتری شده بهطوری که فصـل شـانزدهم جلـد دوم اسناد فرابخشی به موضوع آمایش سرزمین پرداخته است.

 

در این قانون موارد مهمی در رابطه با آمایش سرزمین گنجانده شده و رهنمودهایی نیز بـرای آمـایش سرزمین مطرح شده است. این رهنمودها شامل رهنمودهای کلی مصوب هیئت وزیران و ستاد برنامـه میباشد.

 

برای نخستین بار در نظام برنامه ریزی کشور، سیاست های کلی برنامـه توسـط رهبـر معظـم انقـلاب اسلامی در برنامه ی سوم تعیین و ابلاغ شده و در این راسـتا اصـول هشـتگانه ی آمـایش سـرزمین از جمله سیاستهای ابلاغی معظمله در این برنامه بودهاند.

 

در برنامه ی چهارم توسعه نیز فصل ششم به موضوع آمایش سـرزمین و تـوازن منطقـه ای پرداختـه و احکام فراوانی برای توزیع بهینهی جمعیت و فعالیتها در گسترهی کشور تعیین شده است.

 

با توجه به اهمیت موضوع فصل ششم برنامه ی پنجم مربوط به توسعه ی منطقه ای است کـه در مـواد فراوانی از این فصل به آمایش سرزمین پرداخته شده است.

 

 

 

۴

 

با توجه به نقش آمایش سرزمین در نظام برنامه ریزی کشور، و اینکه این یـک برنامـه ی بلنـد مـدت توسعه، برای ساماندهی بهینه ی جمعیت و فعالیتهای اقتصـادی آن در پهنـه ی سـرزمین مـی باشـد، تحلیل عرضه ی فعالیـت هـای اقتصـادی و تحلیـل سـاختار فضـایی فعالیـت هـا از جملـه مهـمتـرین دستاوردهای این موضوع است.

 

ارتباط تنگاتنگی که بین آمایش سرزمین و توسعه ی پایدار وجود دارد، پـرداختن آمـایش سـرزمین بـه تهدیدات ناشی از مخاطرات محیطی و محیط زیستی در این رابطه قابل توجه است.

 

بهطور کلی با توجه به اهمیت موضـوع آمـایش سـرزمین بسترسـازی جهـت دسـتیابی بـه توسـعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از ایـن نظـر، مـی تـوان گفـت در آمـایش سـرزمین بـدون اسـتفاده از شاخصها و داده های معتبر آماری، فاقد معنا بوده از این نظر نیز جایگاه آمار و روشهای آماری نیز در بین سایر علوم بهخوبی پیداست.

 

از طرفی با استفاده از آمایش سرزمین می توان اسناد مورد نظر جهت دستیابی به توسعه ی پایدار تهیـه کرد تا بتوان با استفاده ی بهینه از سـرزمین و بهـره بـرداری خردمندانـه از آن بـه اهـداف مـورد نظـر دسترسی پیدا کرد.

 

در آمایش سرزمین آنچه از اهمیت ویژه برخوردار می باشد، بررسی آماری و فضایی شاخصهایی است که به نوعی به سرزمین و فعالیتهای اقتصادی مرتبط میباشند.

 

از جمله این شاخصها می توان به شاخصهای مختلف جمعیت و تحولات آن اشـاره کـرد کـه منبـع اصلی برای جمع اوری آنها نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسـکن مـی باشـد. در ایـن رابطـه می توان وضعیت فرهنگی و تحلیل ساختار فضایی و فرهنگی- اجتماعی استانهـا را برشـمرد کـه بـا استفاده از نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن و دیگر طرح های آماری که توسط مرکز آمـار ایران اجرا میشوند، میتوان این موضوعات را بخخوبی تحلیل کرد.

 

تحلیل های اقتصادی نیز در رابطه با آمایش سرزمین جایگاه قابل توجهی دارند، از جمله این تحلیلهـا میتوان به تحلیل ویژگیهای اقتصادی جمعیت و تحلیل ویژگیهای زیربنایی اشاره کرد.

 

واژگان کلیدی: آمایش سرزمین؛ فرایند آمایش؛ بزرگی استان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۵

 

آمار و توسعهی پایدار: مطالعهی شاخص عملکرد زیستمحیطی (EPI) ایران در جهان

 

 

لطفعلی عاقلی و میرعبداالله حسینی

 

†پژوهشکدهی اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

 

‡ مؤسسهی مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

 

 

 

 

چکیده: مقاله ی حاضر به توسعه ی پایـدار بـا محوریـت عملکـرد زیسـت محیطـی ایـران در جهـانمی پردازد. اهداف مقاله ی حاضر عبارت اند از: (1 توسعه و ترویج کاربرد آمار در حوزه ی توسعه ی پایدار و عملکرد زیست محیطی در سطوح مختلف برنامه ریزی و سیاست گذاری؛ (2 ارزیابی شاخص عملکـرد زیست محیطی ایران بهمنظور سنجش سیاست ها و برنامه ها. مطالعه ی حاضر حکایت از جایگاه ضعیف ایران در توسعه ی پایدار دارد و امیدوار است فعالیتهای تولیدی با کمک فناوریهای نـوین دوسـتدار محیط زیست موجب عرضه ی محصولات سبز و آلایندگی حداقلی شود. توصیه ی این مقالـه، تهیـه و جمعآوری آمارهای رسمی در خصوص وضعیت محیط زیسـت و خسـارتهـای وارد بـر آن در قالـب تنظیم حسابهای ملی زیست محیطی ازطریق همکاری تمام وزارتخانهها و بـا هـدایت و همـاهنگی مرکز آمار ایران بهعنوان نهاد حاکمیتی است چرا که حکمرانی خوب، نیازمند آمارهای شفاف و دقیـق است.

 

واژگان کلیدی: توسعهی پایدار؛ شاخص عملکرد زیست محیطی؛ حسابهای زیست محیطی؛ ایران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۶

 

بررسی میزان استناد به آمار رسمی در مجلات علمی- پژوهشی

 

منتخب مدیریت

 

 

میثم لطیفی

 

دانشگاه امام صادق علیه السلام

 

 

 

چکیده: از آنجا که مفهوم مدیریت گاه هم نهشت با تصمیم گیری قلمداد شده است، توجـه بـه آمـار وبهطور خاص آمار اعلامشده از مراجع رسمی، نقـش بسـزایی در مـدیریت کـلان و راهبـردی خواهـد داشت. از طرف دیگر انتظـار ایـن اسـت کـه اهمیـت و ضـرورت اسـتفاده از آمـار رسـمی، در قامـت پژوهشهای علمی و تحقیقاتی دانشگاهیان و در قالب مقالات علمی و پژوهشی تبلور یابد که رشته ی مدیریت نیز از آن مستثنی نیست. در این مقاله تلاش شده است به بررسی گفتمانی استفاده از آمـار و ارقام رسمی در مقالات علمی و پژوهشی منتشر شده در مجلات معتبر مدیریت که بـالاترین ضـریب تأثیر را نیز دارا بوده اند پرداخته شود. از این رو از بین مجلات نمایهشده در مرکـز مطالعـات اسـتنادی جهان اسلام ISC، سه مجله ی دانش مدیریت، پژوهشنامه ی بازرگانی، و چشمانداز مدیریت بهعنوان مجلات مدیریتی داخلی با بالاترین ضـرایب تـأثیر 0/286) درصـد، 0/172 درصـد و 0/143 درصـد)

 

انتخاب شدند. در ادامه، همه ی مقالات منتشرشده در این

/ 0 نظر / 13 بازدید