مقالات بررسی(246)

. بررسی اثرتاریخ کاشت و نیتروژن بر عملکرد گیاه همیشه بهار در شهرستان کرمان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: سمیه ذلحسنی - سید محمد علی وکیلی شهر بابکی - محمد رضا کدوری
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۰۲. جداسازی فندق های پر از پوک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: آسیه دوستی - محمدعلی قضاوی - علی ملکی - محمود محمودی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۰۳. تحلیل عملکرد موتور دیزل به روش نوین با لحاظ سوخت جا یگزین
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: ناهید اسماعیلی - رحیم ابراهیمی - شاهین بشارتی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۰۴. اهمیت تغیرات زمانی فرسایندگی باران، جهت حفاظت خاک و جلوگیری از فرسایش خاک (مطالعه موردی منطقه دشمن زیاری در استان فارس)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: هاشم آرام - امیرحسین بیگی بندرآبادی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۰۵. اثر کاربرد ر بیونی پرولین بر روی رشد رویشی، رنگز یه هایگیاه و عناصر غذایی گا یه اطلسی (Petunia hybrida L) تحت تنش شوری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: واحد باقری - محمد حسین شمشری - احمد تاج آبادی پور
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۰۶. بررسی جوانه زنی بذر تربچه (Raphanus sativus) در شرایط تنش شوری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: مژگان قنبری - شورانگیز جوانمردی - علیرضا افتخاریان جهرمی - محسن فرزانه
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۰۷. کشت جنین گیاه وشا (Dorema ammoniacum) و تاثیر محیط کشت و هورمون بر روی رشد آن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: خدیجه قاسمیان - سنبل ناظری - اصغر میرزایی اصل
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۰۸. اثرات غلظتهای مختلف نیترات آمونیوم، سولفات منیزیم بر میزان پروتئین و پرولین جداکشتهای میخک (Dianthus caryophyllus L.) در شرایط کشت بافت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: عاطفه فعلی - مهرناز موسوی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۰۹. تاثیر اسید هیومیک بر اسانس و خصوصیات رویشی در ریحان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: حمیده فاطمی - عاطفه عامری - محمد حسین امینی فرد - حسین آرویی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۱۰. تاثیر رنگ مالچ بر عملکرد و اجزای عملکرد در کدوی مسمایی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: حمیده فاطمی - حسین آرویی - مجید عزیزی - حسین نعمتی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۱۱. استفاده از روش غیر تخریبی MRI در تشخیص جوانه زنی درونی در پیاز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: حمیده فاطمی - مجید عزیزی - قربان صفاییان لایین - هادی زارع
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۱۲. بررسی اثرات منگنز و مس روی رشد و اسپورزایی Trichoderma atroviride
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: مائده مرید - دوستمراد ظفری - پویا زمانی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۱۳. شناسایی و تایید یک نشانگر مولکولی ناجفت RAPD پیوسته با ژن یا ژنهای مقاومت به ریزومانیا در چغندرقند
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: سمانه اروجعلیان - پیمان نوروزی - محمدرضا بی همتا - سیدباقر محمودی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۱۴. تأثیر سالیسیل هیدروگزامیک اسید (SHAM) بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: فاطمه طیوری خواه - داود ارادتمند اصلی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۱۵. تأثیر سالیسیل هیدروگزامیک اسید (SHAM) بر عملکرد دانه و ویژگی های فیزیولوژیک مرتبط با آن در دو رقم گندم پاییزه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: فاطمه طیوری خواه - داود ارادتمند اصلی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۱۶. بررسی کارایی مایه تلقیح های مختلف ریزوبیوم بر افزایش عملکرد سویا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: علی چراتی - میترا افشاری - امید قاسمی - ساعده مظفری
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۱۷. بررسی تاثیر سطوح مختلف کودهای کمپوست ،ورمی کمپوست و گاوی بر گلدهی و برخی صفات رویشی زعفران ( crocus sativs L.)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: بهرام فرهمند فرد - کیومرث بخش کلارستاقی - نازنین محبی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۱۸. روابط برخی از صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک با عملکرد و اجزای عملکرد در گندم (Triticum aestivum L.)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: مریم امری - حمدا... کاظمی اربط - مظفر روستایی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۱۹. شناسایی گونه ها ی گیاهی مقاوم جهت کاشت در خاک های آلوده به کند ه های حفاری (مطالعه موردی :چاه شماره 438 ،شماره دکل 83 فتح)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: سارا کریمی - عبدالامیر معزی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۲۰. بررسی ترکیب پذیری عمومی لاینها و ارزیابی هیبریدهای ذرت برای تحمل به خشکی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: سیده فاطمه حسینی - رجب چوکان - محمد رضا بی همتا - عبداله محمدی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۲۱. بررسی شش پروژنی بذر حقیقی سیب زمینی (T.P.S) در شرایط آزمایشگاهی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: سارا مهدی پور - حیدر ذوالنوریان - علیرضا اطمینان - روژین قبادی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۲۲. بررسی تأثیر محیطهای کشت بر نگهداری کوتاه مدت گیاهچه های سیب زمینی در شرایط آزمایشگاهی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: سارا مهدی پور - عباس رضایی زاد - حیدر ذوالنوریان - روژین قبادی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۲۳. اندازه گیری ضریب رسانش گرمایی توده نخود در فرآیند تهیه نخودچی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: میثم کمالیان مهریزی - احمد غضنفری مقدم
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۲۴. بررسی اثر دما و مدت زمان پیشگرمی بر روی خصوصیات مکانیکی دانه نخود
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: میثم کمالیان مهریزی - احمد غضنفری مقدم
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۲۵. اثر دما و pH بر فعالیت آنزیم بتا گالاکتوز دیازلاروسن 4 سوسک کلرادوی سیب زمینی Leptinotarsa decemlineata (col.Chrysomelidae)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: راضیه کریمی - مجید کزازی - وحید حسین نوه
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۲۶. ارزیابی تحمل به خشکی در لاین های گندم نان بر اساس شاخص های مقاومت به خشکی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: علی اکبر آبادی - دانیال کهریزی - عباس رضایی زاد - غلامحسین احمدی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۲۷. ارزیابی روش های خاک ورزی حفاظتی و تأثیر آن بر کنترل علف های هرز و عملکرد گندم آبی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: محمد فرخجسته - سید رضا اشرفی زاده - رضا زادمهر
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۲۸. بهینه سازی کالزایی در چهار جمعیت بومی گیاه کاسنی Cichorium intybus L. با استفاده از ترکیبات هورمونی و ریزنمونه های مختلف
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: محسن منصوری - علی مهراس مهرابی - محمد مهدی جوکار
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۲۹. استفاده از گیاه جدید جو بدون پوشینه و تنظیم کننده رشد سایکوسل در شرایط پر تنش آب و هوایی اهواز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: حامد شیرازی - محمد رضا پارسا - سید عطاء الله سیادت - یحیی امام
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۳۰. تأثیر ارقام جدید و تراکمهای مختلف کاشت ذرت (Zea mays L. ) بر روی جمعیت علفهای هرز غالب مزرعه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: مهدی مدندوست - محمد رضا پارسا - محمود دژم
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۳۱. بررسی اثر تنش شوری بر روی میزان پروتئین و پرولین برگ دو رقم گندم (Triticum aestivum L) سرداری و مرودشت در لرستان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسنده: فرحناز دیناروند
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۳۲. بررسی تغییرات میزان رنگیزه های فتوسنتزی گیاهچه های 7روزه ذرت رقم 647 تحت تأثیر تنش خشکی و سالیسیلیک اسید
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: پروین منوچهری فر - حسین لاری یزدی - بیتا زاجی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۳۳. بررسی اثر تنش خشکی بر میزان پرولین وپروتئین دو رقم گندم (Triticum aestivumU L) ، سرداری ومرودشت در لرستان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسنده: نرگس سگوند
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۳۴. مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدانی پوست و گوشت برخی از ارقام مهم نارنگی در شمال ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: سیده معصومه آقاجانپور - عظیم قاسم نژاد - مازیار فقیه نصیری
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۳۵. اثر پایه بر خصوصیات کمی وکیفی نارنگی پیج در شمال ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: سیده معصومه آقاجانپور - عظیم قاسم نژاد - مازیار فقیه نصیری
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۳۶. بررسی اثرات تلقیح بذر ارقام لوبیا قرمز با باکتری های ریزوبیوم و سوپر نیتروپلاس برعملکرد و اجزای آن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: مجید بهنه - علی باقرزاده - محسن قاسمی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۳۷. بررسی اثرات زیادی روی بر رنگیزههای فتوسنتزی (کلروفیل a+b , b , a) ، پرولین و پروتئین گیاه گندم ( Triticum aestivum L.) رقم بهار در محیط هیدروپونیک
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: حسین لاری یزدی - مهلقا قربانلی - احمدرضا هاشمی - مریم میرزای
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۳۸. بررسی کاربرد کودهای بو یلوژیک روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم دوروم رقم آریا (Triticum turgidum var.durum)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: علیرضا ربیعی - سید محسن نبوی کلات - کیومرث بخش کلارستاقی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۳۹. تعیین تراکم محصول با استفاده از روش غیر مخرب فراصوتی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: گلثومه شادکام - کاظم جعفری - محمدعلی محمدی - احمد پرورش
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۴۰. تاثیرمدیریت های آبیاری وکود نیتروژن برعملکرد واجزای عملکرد گیاه سویا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: سیده مریم یوسفی - ابراهیم امیری - فرزاد پاکنژاد - محمد نبی ایلکایی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۴۱. تاثیر روی و منگنز بر ارقام کلزا در استان گیلان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: انسیه فانی اخلاق - جهانفر دانشیان - عباس شهدی - محمد ربیعی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۴۲. مقایسه اثر نانو کود کلات آهن وکود کلات آهن بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی مرزه satureja hortensis
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: زهرا کمالی جامکانی - مریم پیوندی - مهدی میرزا
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۴۳. تاثیر تنش شوری برخصوصیات کمی وکیفی گیاه تریتیکاله
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: سید علی طباطبائی - سید محسن نقیب القر
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۴۴. تاثیر ترکیب تیمارهای کودی بر عملکرد دانه و روغن کنجد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: سید علی طباطبائی - احمد رضا کوچکی - نادر محمدی زاد - سید محسن نقیب القرا
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۴۵. بررسی اثرات منگنز و اسیدآسکوربیک روی میزان پروتئین گیاه کلزا رقم زرفام
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: راضیه رحیمی - حسین لاری یزدی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۴۶. اثر سوء قلیائیت زه آب بر میزان رس قابل انتشار در دو خاک با میزان ماده ی آلی متفاوت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: مهدی حسینی - هاشم آرام - صالح حسن زاده - سعید کلیچ
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۴۷. بررسی تاثیر آبیاری نوبتی و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: سمانه غلامی سالکویه - ابراهیم امیری - حمیدرضا مبصر - سید امیرعباس موسوی
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۴۸. بررسی اثر تراکم و مقادیر مختلف کود حیوانی بر برخی صفات اندام هوایی و بنه گیاه زعفران (Crocus sativus L.)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: نازنین محبی - کیومرث کلارستاقی - رضا صدر آبادی حقیقی - علیرضا میر شاهی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۴۹. اثر پتاسیم دی هیدروژن فسفات بر میزان آنتی اکسیدانهای قرنفل (Dianthus barbatus L.) در شرایط کشت بافت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسنده: گل بهار گودرزی
تعداد صفحات: ۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۵۰. فعالیت آنتاگونیستی جدایه های Trichoderma علیه عامل بیماری پاخوره گندم Gaeunomyces graminis در شرایط آزمایشگاهی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: مریم رفیعی - صدیقه محمدی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۵۱. بررسی روش های نوین کنترل بیولوژیک پوسیدگی ریشه ی لوبیا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
نویسندگان: مهدی براآنی دستجردی - عبدالرزاق دانش شهرکی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۵۲. زمینه های گردشگری روستایی و راهکارهای فعا لسازی آن در جزیره قشم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسندگان: نصرالله مولایی هشجین - سهیلا ملک پور هشجین - عبدالصمد شایسته
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۵۳. لزوم استفاده از وب سایت های گردشگری الکترونیکی در توسعه اکوتوریسم جزیره قشم(با تمرکز بر جنگل های حرا)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسندگان: فرهاد خرمایی - شهریار خالدی - علیرضا دهقان - سید مسعود طباطبایی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۵۴. مدل سازی و تبیین جایگاه صنعت گردشگری در توسع هیافتگی قشم در استان هرمزگان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسندگان: علی اکبر شمسی پور - سمانه نیازخانی - معصومه بیات
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۵۵. مقایسه تطبیقی قابلیت ها وفعالیت های منطقه آزاد قشم و برخی مناطق آزاد جهان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسندگان: سید هادی زرقانی - راحله احمدی
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۵۶. قشم،جزیره عجایب هفتگانه خلیج فارس
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسندگان: امیر حسین سوخکیان - داود احمدی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۵۷. گردشگری و تحقق توسعه پایدار در جزیره قشم: محدودیت ها و فرصت ها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسنده: علی باقری دولت آبادی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۵۸. اهمیت و جایگاه جزیره قشم در مطالعات فرهنگ و تمدن ایران باستان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسندگان: محمد باقر وثوقی - مهدی احمد نیا
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۵۹. توسعه صنعت گردشگری در قشم (موانع و راهکارها)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسندگان: محمد علی فیض پور - بابک ده موبد - رسول خانعلی زاده
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۶۰. بررسی نقش و کارکرد جزایر شهرستان قشم در تأمین امنیت تنگه هرمز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسندگان: علی اصغر روشن - حسن سعادتی جعفرآبادی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۶۱. نقش گردشگری در توسعه روستایی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسندگان: مجید شمس - قربان اسلامی راد - یاسر قاسمی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۶۲. بررسی نقش گردشگری ورزشی در توسعه گردشگری قشم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسندگان: زهرا مختاری - زهرا مصطفایی
تعداد صفحات: ۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۶۳. فرصت ها و چال شهای بکارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات در پیاده سازی اجرایی و عملیاتی شهر الکترونیک قشم و نقش و تأثیرات آن در مدیریت شهرداری، شهروند و زندگی الکترونیکی قشم (با توجه به اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسندگان: سید هادی میررکنی - زهرا رضائی
تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۶۴. اکوتوریسم و توسعه پایدار قشم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسنده: صغرا میراحمدی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۶۵. نقش و جایگاه قشم از منظر توسعه پایدار گردشگری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسندگان: غلامرضا میری - مرضیه دارائی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۶۶. بررسی جایگاه جزیزه قشم در خلیج فارس و مسائل حقوقی آن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسنده: فرهاد طلایی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۶۷. انتظارات استراتژیک در توسعه گردشگری قشم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسنده: ناصر فقهی فرهمند
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۶۸. بررسی تاثیرات مثبت بنادر جزیره قشم در زمینه توسعه تجارت کریدور شمال- جنوب
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسندگان: کامبیز عالمپور - حمید جوادی - محمد ایزدی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۶۹. استقرار صحیح پایانه های حمل و نقل هوایی و دریایی نسبت به جاده های شهری جزیره قشم جهت توسعه گردشگری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسندگان: مهرداد هادی پور - شراره پور ابراهیم
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۷۰. توسعه پایدار جزیره قشم با تاکید بر صنعت ژئوتوریسم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسندگان: حیدر لطفی - سید رضا موسوی - سمیه شاه حسینی - مجتبی رفیعی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۷۱. گردشگری الکترونیکی (e-tourism) فرآیندی نو در صنعت گردشگری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسندگان: مجتبی قندالی - فهیمه رستگاری مقدم - معصومه کبیری مجد - فرزانه رستگاری مقدم
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۷۲. بررسی جاذبه های طبیعت جانوری جزیرهی قشم به منظور دستیابی به اکوتوریسم پایدار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسندگان: پروانه عزیزی - محبوبه محمدی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۷۳. تأثیر نظام سیاسی و امنیتی خلیج فارس در کارکرد ژئواکونومیکی جزیره قشم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسنده: محمد حسن نامی
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۷۴. بررسی نقش گردشگری شهری در توسعه پایدار قشم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسندگان: معصومه حافظ رضازاده - مرضیه دارائی،
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۷۵. ژئوپارک قشم ونقش محوری آن در توسعه مناطق همجوار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسندگان: محمد محبی - میلاد استواری
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۷۶. تحلیلی بر ظرفیت ها و ارزش های اکوتوریستی جزیره قشم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسندگان: حیدر لطفی - سید رضا موسوی - اسلام مصطفوی - رضا نظافتی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۷۷. گردشگری پزشکی: راهی برای کاهش اثرات بحران جهانی اقتصاد بر مقاصد گردشگری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسنده: علی اصغر شالبافیان
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۷۸. بررسی صنایع دستی به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری جزیره قشم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسندگان: فرهاد حمزه - فرشته فتح اللهی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۷۹. نقش ژئوپارک و ژئوتوریسم در توسعه پایدار مطالعه موردی: جزیره قشم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسندگان: سیما همتی - رضا پورعلی - سقا هدایتی
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۸۰. تغییرات دما و تاثیر آن بر گردشگری قشم (مطالعه موردی ایستگاه های بندر عباس و کیش)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسنده: بتول باهک
تعداد صفحات: ۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۸۱. جزیره قشم در آینه تاریخ
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسندگان: الیاس نورایی - سعید رشیدی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۸۲. ژئوتوریسم و جاذبه های گردشگری ژئوپارک در جزیره قشم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسنده: ناصر محمدی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۸۳. بررسی اثرات ژئوپلیتیکی پل خلیج فارس و تاثیر آن در توسعه اقتصادی جزیره قشم با بهر هگیری از برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسندگان: راحله اسدی نیا - علی محمدی گل گلاب - سارا معرفت نیا
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۸۴. تشخیص اکوستیک پراکنش جوامع ماکروبنتوزی در آبهای کم عمق سواحل جنوبی ژئوپارک جزیره قشم، خلیج فارس
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسندگان: مهسا حقی - احمد سواری - پریتا کوچنین - سید محمد باقر نبوی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۸۵. نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی، چالش ها و فرصت ها با تأکید بر نقش منطقه آزاد قشم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسندگان: محمدعلی فیض پور - رسول خانعلی زاده - بابک ده موبد
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۸۶. گردشگری پایدار؛ گامی در جهت توسعه اقتصادی- اجتماعی جوامع بومی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسندگان: مهدی شیخ گودرزی - سید حسن موسوی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۸۷. مطالعه پوشش گیاهی منطقه آزاد قشم و نقش آن در توسعه اکوتوریسم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسندگان: مرضیه رضایی - سکینه رحیمی - رسول مهدوی
تعداد صفحات: ۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۸۸. اثرات آنالیز دینامیکی بر سازه تونل های مستغرق دریایی با مطالعه موردی کریدور آبی بندر پهل- بندر لافت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسنده: زینب بهمن زاده
تعداد صفحات: ۳۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۸۹. ارتباط درونی پویا بین تجارت، رشد اقتصادی و توسعه صنعت گردشگری (با رویکردی به منطقه ی قشم)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسندگان: سید محسن خلیفه سلطانی - الهام ناقلی - بهروز صادقی عمروآبادی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۹۰. امنیت خلیج فارس و تهدیدات زیست محیطی آن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسنده: احد یعقوبی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۹۱. گردشگری پایدار روستایی؛ راهکاری برای توسع هی پایدار روستایی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
نویسندگان: احمد محسنی - پرند حشمتی
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۲۴۳۰۹۲. بررسی اثر پدیده گرد و غبار بر آینده گردشگری جزیره قشم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۰
محل انتشار: همایش

/ 0 نظر / 56 بازدید