واژگان حقوق 7

نیروی انتظامی Law enforcement force نیروی انسانی Man-power نیروی بدنی Bodily strength نیروهای بسیجی Mobilization forces نیروهای پشتیبانی Supporting forces نیروی پیشتاز Advance force نیروی چندجانبه اتمی Multilateral atomic force نیروهای چندملیتی Multinational forces نیروهای حافظ صلح Peacekeeping forces نیرهای حافظ صلح سازمان ملل متحد U.n. peace-keeping forces نیروی دریائی Navy نیروی دریائی انگلیس The royal navy نیروی ذخیره Backup troop نیروی رزمی Combat troop نیروی زمینی Army نیروی سوم Third force نیروهای سیاسی Political force نیروی شبه‌نظامی Paramilitary forces نیروی کارگری Labor force نیروهای متجاوز Intruding forces نیروی محرک Drawing force نیروهای مسلح Armed forces نیروهای مقاومت بسیج Popular mobilization forces نیروهای مقاومت ملٌی Militia نیروی نظامی Military force نیروهای واکنش سریع Rapid deployment forces نیروی ویژه Special force نیروی هسته‌ای Unclear power نیروهای هسته‌ای میان‌برد Inter mediate range unclear forces نیروی هوابرد Airborne force نیروی هوائی Air force نیروی هوائی انگلیس The royal airforce نیروگاه Power plant نیروگاه اتمی Nuclear power plant نیرومند Powerful نیرومندی Powerfulness نیزه Dart نیزه انداختن Throw a dart نیزه پرتاب کردن Spearthrust نیمه‌رسمی Semi-official نیهیلیسم Nihilism وابستگی Dependency وابستگی اقتصادی Economic dependency وابستگی بازرگانی Commercial dependency وابستگی فرهنگی Cultural dependency وابستگی نظامی Military dependency وابسته Dependent وابسته Attache وابستۀ ارتش Armed forces attache وابسته بودن Dependent on وابستۀ سفارت Embassy attache وابستۀ فرهنگی Cultural attache وابسته کردن Affiliate وابستۀ مطبوعاتی Press attache وابستۀ نظامی Military attache واپس‌گرا Reactionist واپس‌گرائی Reactionism واترگیت Watergate واجب Necessary واجب‌الاحترام Deserving to be hounourd واجب‌الاداء Necessary to be paid واجب‌الامتثال Necessary to be obeyed واجب‌الرعایه Deserving to be observed واجب‌القتل Deserving death واجب‌النفقه (one) Entitled to an alimony واجب‌الوجود A being whose existence is indispensable واجب بودن Be necessary واجب تخییری Obligatory with choice (where there are several alternative) واجب تعیینی Absolutely obliatory (where there in no other alternative) واجب عینی Obligatory for each one واجب کفائی Cullective duty واجب نفْسی Obligator for itself واجد شرایط Qualified واحد Unit واحد بین‌المللی International unit واحد پول ایران The monetary unit of iran واحد تحت کنترل Controlled entity واحد ذاتی Essential unit واحد ظرفیت Measure of capacity واحد قیمت Unit cost واحد مسافت Unit of Iinear measure مالیات بر سرمایۀ برگشتی Turnover tax مالیات بر شرکت Corporation tax مالیات بر شغل Occupation tax مالیات بر فروش Sales tax مالیات بر فروش کالای ویژه Special commodity sales tax مالیات بر فروش کلیٌ General sales tax مالیات بر منافع Tax profits مالیات بر منافع توزیع نشده Undistributed profits مالیات بر مصرف Consumption tax مالیات بر نشر اوراق سهم Security issue tax مالیات بر واردات Import duty مالیات بستن بر Levy a tax مالیات‌بندی Taxation مالیات تأمین اجتماعی Social security tax مالیات پرداختن Pay tax مالیات پرداخت نشده Delinquent tax مالیات تزایدی Progressive tax مالیات تدریجی Graduated tax مالیات تصاعدی Graduated tax مالیات تفکیک Severance tax مالیات تکلیفی Withholding tax مالیات تکمیلی Supplementary tax مالیات جنسی Tax in kind مالیات جنگی War levy مالیات حصٌه‌ای Apportioned tax مالیات حقوق Payroll tax مالیات خرید Tax purchase مالیات دولت State tax مالیات‌دهنده Taxpayer مالیات را لغو کردن Lift a tax مالیات زمان جنگ War tax مالیات سرانه Poll tax مالیات سنگین بستن Overtax مالیات سنواتی The annual مالیات شخصی Tax on personalty مالیات طبقه‌بندی شده Classified tax مالیات عبور از پل Toll bridge مالیات عبور از ملک اختصاصی Toll traverse مالیات عمومی Public tax مالیات غیرشخصی Tax on realty مالیات فرضی Persumptive tax مالیات کالاهائی که در منزل تولید می‌شود Excise duties مالیات کالاهای‌ داخلی Excise tax مالیات غیرمستقیم Indirect taxation مالیات غیرمستقیم برکسب Indirect businees tax مالیات قطعی Final tax مالیات گمرکی Customs duties مالیات ماترک Death tax مالیات متناسب Tax proportional مالیات محصول Yield tax مالیات مزاحمت Nuisance tax مالیات بر مستغلات Rela estate tax مالیات مستقیم Direct taxation مالیات مضاعف Double tax مالیات معوٌض In lieu tax مالیات معوٌق Arrears of taxes مالیات ملکی Property tax مالیات منتقل به مابعد Forward shifting tax مالیات منحصر به فرد Single tax مالیات منطقه‌ای Local tax مالیات نزولی Regressive tax مالیات نسبی Proportional tax مالیات نقدی Tax in cash مالیات نقل و انتقال Transfer tax مالیات وصول شده Collected tax مالیات وصول نشده Uncollected tax مالیاتی Taxation مأمور Officer مأمور ابلاغ Communicant مأمور اجراء Executive officer مأمور اجرای قانون Law inforcement official مأمور اطلاعات Intelligent agent مأمور امنیتی Security agent مأمور انتظامی Policeman (pl-men) مأمول حلٌ اختلاف Troubleshooting agent مأمور حسن انجام انتخابات Returning officer مأمور دارائی Treasury man مأمور دولت Government official مأمور دیپلماتیک Diplomatic agent مأمور رسمی Officiaمأمور سرشماری Census taker مأمور سرٌی Emissary مأمور سیاسی Political agent مأمور شهربانی Policeman (pl.men) مأمور کارگزینی Personnel officer مأمور کنسولی Counsular officer مأمور مخفی Emissary مأمور نجات Rescue agent مأمور وصول Collerctor مأمور وصول مالیات Revenue agent مأموریٌت Mission مأموریٌت حساس Ticklish assignment مأموریٌت حلٌ اختلافات Troubleshooting mission مأموریٌت دادن Delegate مأموریٌت دیپلماتیک Diplomatic mission مأموریٌتی را به پایان رسانیدن Accomplish a mission مأموریٌت سیاسی Political mission مأموریٌت فوق‌العاده Extraordinary mission مأموریٌت نجات Rescue mission مأموریٌت ویژه Ad-hoc mission مانحن فیه Subject at hand مانع Encumbrance مانع اصلی Main obstacle مانع ایجاد کردن Block مانع را برطرف کردن Smooth away an obstacle مانع شدن Impede مانع شرعی Religious impediment مانع عبور شدن Obstacle passage مانع قانونی Legal obstacle مانع ورود...شدن Shut out… مانعی ندارد There is no objection مانور Meneuver مانور انتخاباتی Electoral maneuver مانور دادن Maneuver مانور سیاسی Political maneuver مانور نظامی Military maneuver مانیفیست Manifest ماوَقَع Incidents ماهر Skillful ماهرانه Skillfully ماهر شدن Become skilled ماهواره Satellit ماهوارۀ ارتباطی Communication satellite ماهوارۀ اطٌلاعاتی Intelligent satellite ماهوارۀ جاسوسی Spy satellite ماهوی Fundamental ماهیت Merits ماهیت حقوقی Judicial nature ماهیت خود را نشان دادن Show one's true colors ماهیت دعوی Merits of the case ماهیت عرفی Customary nature ماهیت قانونی Legal nature مایحتاج Necessaries مایملک Possessions مایۀ افتخار A source of pride مایه کاری حساب کردن Sell at cost price مُباح Permissible مباحات Religious acts that may or may not be performed مباحثه Debate مبادرت کردن Resort مبادله Exchange مبادله کردن Exchange مبادله‌پذیر Exchangeable مبادلۀ اسناد Dealing (exchange) مبادلۀ آتش Exchange of free مبادلات فرهنگی Cultural exchanges مبادله قرارداد Exchange of contract مبادلۀ مال به مال Exchange of property for property مبادلۀ یادداشت‌ها Exchange of notes مبادی Bases مبادی آداب Polite مبادی حقوق Elements of law مبادی رفتار Bases of contract مبادی فرضیٌات علمی Grounds of scientific theories مبادی فکر The roots of mentality مُبارات Mutual discharge مبارز Challenger مبارز طلبیدن Challenge مبارزه Compaign مبارزۀ ابدی Eternal struggle مبارزۀ انتخاباتی Election compaign مبارزۀ انتخاباتی ریاست جمهوری Presidential compaign مبارزه با بی‌سوادی Compaign against literacy مبارزه با فساد Fight against corruption مبارزه با موادٌ مخدٌر Antidrug copaign مبارزه با نادانی Combat against ignorance مبارزۀ به حق Righteous struggle مبارزۀ تبلیغاتی Propaganda compaign مبارزۀ سیاسی Political compaign مبارزۀ طبقاتی Class struggle مبارزه کردن Struggle مبارزۀ مردمی Popular struggle مبارزۀ مستمرٌ Constant battle مبارزۀ مسلٌحانه Armed struggle مبارزۀ مطبوعاتی Press compaign مبارزۀ خیر و شرٌ Struggle of good against evil مباشرت در ارتکاب جرم Perpetration (of an offence) مبانی حقوقی Legal basis مباینت Contrast مُبایعه Conclusion of a contract of sale between two parties مبتذل Trite مبتکر Originator مبتکر طرح جدید The innovator of a new design مبتلا به افیون Addicted to opium مبتلا شدن Be affected with مبدأ Basis مبدأ و مقصد The starting point and the destination مُبٌری Discharged مُبری Acquitted مُبطل Invalidating مبطل عقد Invalidating contract مبعوث کردن Give a mission to مبلغ Sum مبلغ اسمی Nominal value مبلغ حکم Face of judgement مبلغ دریافتی Amounts received مبلغ کلٌی Total sum مبلغ لازم‌التٌأدیه Amount due مُبهم Vague مبیع Object of sale مُتابَعت Following مُتابَعت کردن Follow مُتارکه Discontinuation مُتارکۀ جنگ Armistice مُتارکه کردن Discontinue متأهٌل Married متبادر به ذهن That which first springs to the mind متبایعین Parties of sale مُتَباین Prime متبوع Followed متجاسر Insurgent متجاوز Aggressor متجاوز Aggresser متجاوزین به ملک غیرمحکوم شدند The trespassers were condemned متجاوز Rapist متجاوز Exceeding متجاهر به فسق Notorous for debauchery متٌحد United متٌحدالشٌکل Uniform متٌحدالشٌکل کردن Uniformation متٌحد شدن Unite متٌحد ماندن Hold together متٌحدین The axis powers متحصٌن Seeking asylum متحصٌن شدن Seek sanctuary متحمٌل Sufferer متحمٌل شدن Suffer متحمٌل خسارات سنگین شدن Sustain heavy losses متحمٌل شکست شدن Sustain a defeat متحمٌل ضرر و زیان شدن Sustain loss متحمٌل هزینه شدن Undertake costs متخاصم Hostile متخاصمین Opponents in a lawsuit متخصٌص Specialist متخلٌف Offender متخلٌف به دادگاه احضار خواهد شد Offender will be arraigned مُتَراعی Litigant متداعییَن Litigants مُتَداول Customary متداول بودن Be customary

متداول شدن Become customary متداول کردن Make customary متذکٌر Remembering متذکٌر شدن Remember متَرادف Corresponding مترصٌد Looking for مترصٌد بودن Lood for مترصٌد فرصت Looking for an opportunity مترقٌی Progressive متروک Abandoned متزلزل Uncertain متزلزل ساختن Render uncertaion متزلزل شدن Become unstable متساوی Equal متشابه Similar متشبٌث شدن Resort متشرٌع Religious متشکٌل Formed متشکٌل بودن Be organized متشکٌل کردن Organize متشکٌله Organizing متشنٌج Disturbed متشنٌج شدن Become convulsive متشنٌج کردن Make convulsive متصالح Compromiser متصدٌی Incumbent متصدٌی امور حقوقی In charge of legal affairs متصدٌی حراج Auctioneer متصدٌی حمل و نقل Carrier متصدٌی شدن Be charged with متصرٌف Possessor متصرٌفات Possessions متصرٌفات بریتانیای کبیر The great britain possessions متصرٌف بودن Hold in fee متصرٌف شدن Take possession of متضاٌد Contrary متضرٌر Having incurred متضٌمن Comprising متضمٌن بودن Comprise متعادل Balanced متعادل شدن Become balanced متعادل کردن Balance مُتَعارف Customary مُتَعاقب Subsequent متعاقب آگهی انحصار وراثت Subsequent to notice for decree of heirship متعاقباً Subsequently متعاقد Contracting (party) متعاقدین Contracting parties مُتَعامِل Transactor متعاملین Transacting parties متعاهد Contractor متعاهدین Contracting parties متعدٌی Agressor متعرُض Disturbing متعلٌق Belonging متعلٌقات Attachments متعلٌقان Members of one's family متعه Temporary marriage متعهٌد Warrantor موکٌل متعهٌد شد هزینۀ سفر وکیل را بپردازد The client undertook to pay the deputy's travel expenses متعهٌد شدن Undertake متعهٌد ساختن Lay somebody under an obligation متعهٌدله Warrantee متفاوت Different متفرٌعات Derivatives متفرٌق Dispersed متفرٌق شدن Be dispersed متفرٌق کردن Disperse متفرٌقه Miscellaneous متٌفق Allied متٌفقاً In alliance متٌفق‌الرٌأی Unanimous متٌفق‌القول Unanimous متٌفق شدن Be allied متٌفق ساختن Ally متٌفق علیه Unanimously agreed upon متٌفقین The allies متقابل Counter متقابلاً Mutually متقارن Symmetrical متقاضی Applicant متقاضی اعتبار The applicant for the credit متقاعد شدن Be convinced متقاعد کردن Convince متقلٌب Fraudulent متقلٌبانه Fraudulently متقن Firm متکدٌی Beggar متکفٌل Guarantor متکفٌل Support a family متٌکی Depending upon متٌکی بودن به (بر) Depend upon متٌکی به خود Self-supporting متلاشی Dissintegrated متلاشی شدن Dissintegrate متلاشی کردن Dissintegrate متلک گفتن Make snide متمرٌد Rebellious متمرکز Centralized متمرکز شدن Be centralized متمرکز کردن Centralize متممٌ قانون اساسی Supplementary of constitutional law متممٌ قانون بودجه Supplementary of budget act متن Text متن حقوقی Law text متنازع Litigant متنازع فیه Litigious متناسب Commensurate متناقض Contradictory متنبٌه Awakened متنبٌه شدن Be awakened متنفٌر بودن Be disgusted with متواتر Successive متواری Runing away متواری شدن Flee متواری کردن Cause to flee متوٌجه Directed toward متوجٌه ساختن Remind متوجٌه شدن (به) Pay attention to متوجٌه نشدن Do not make notice متوحٌش ساختن Be (or become) frightened متوحٌش شدن Frighten متوسٌل شدن Resort (to) متوطٌن Choosing one's home متوطٌن شدن Choose one's home متوفٌی Dead متوقٌع Expecting متوقٌع بودن (از) Expect متوقٌف Stopped متوقٌف شدن Stop متوقٌف کردن Stop متوٌلد Born متولٌد شدن Be born متولٌدین Those born متولٌی Administrator متولٌی اموال موقوفه Administrator of endowed properties مُتٌهب Donee متهٌم Accused متهم به جنایت Criminable متهم شدن به Be accused of متهم غایب Chargec in his (or her) absence متهم فراری Escape متهم کردن به Accuse of متهم‌کننده Accuser مجاز Authorized مجاز بودن Be authorized مجاز دانستن Authorize مجازات Sentence مجازات اِرعابی Deterrent punishment مجازات اشد Maximum punishment مجازات اصلی Principal punishment مجازات اصلاحی Reformative punishment مجازات اعدام Death penalty مجازات اقتصادی Economic sanction مجازات انضباطی Disciplinary punishment مجازات با شلٌاق The lash مجازات بدنی Corporeal punishment مجازات تأدیبی Corrective punishment مجازات تبعی Accessory punishment مجازات ترذیلی Degradatory punishment مجازات ترهیبی Deterrent punishment مجازات تعلیقی Suspended punishment مجازات تعیین کردن Inflict penalty مجازات تعیین شده در قانون Fixed penalty مجازات تکدیری Punishment of minor offense مجازات تکمیلی Supplementary punishment مجازات داشتن Punish مجازات سالب آزادی Imprisonment مجازات سبک Mild penalty مجازات سخت Sever punishment مجازات سخت و شاقٌ تعیین کردن Inflict sever punishment مجازات سنگین Heavy punishment مجازات ظالمانه Cruel punishment مجازات کیفری Criminal punishment مجازات محدودکنندۀ آزادی Penalty involving personal restraint مجازات نقدی Pecuniary punishment مجال Opportunity مجال دادن Give an opportunity (or changce) مجال کردن Find an opportunity مجاور Adjacent مجاورت Contiguity مجبور Forced مجبور به اطاعت کردن Coerce مجبور شدن Be forced مجبور کردن Froce مجتمع Complex مجتمع قضائی Judicial complex مجتهد Expert in islamic jurisprudence مجتهد جامع‌الشرایط Fully qualified jurist of lslamic juris prudence مجرای قانونی Legal channel مجرد Single مرد مجرد Sigle زن مجرد Single مجرم Offender مجرم اصلی Principal offender مجرمانه Culpable مجرم بِالفطره Inborn criminal مجرم با سابقه Ex-con مجرم با عادت Recidivist مجرم خطرناک Dangerous criminal مجرم سیاسی Political criminal مجرم شناختن Flne guilty مجرمیٌت Offence مجروح Wounded مجروح شدن Be wounded مجروح کردن Wound مجروحین The wounded مجروحین جنگ The war wounded مُجری Executor مجری اوامر و نواهی Carry out orders and prohibitions مجری قانون Law enforcement officer مجلس Assembly مجلس چند حزبی Multi-party assembly مجلس اعیان The house of lords (u.k.) مجلس خبرگان The assembly of experts مجلس سنا The senate مجلس شورا Consultative assembly مجلس شورای اسلامی The islamic consultative assembly مجلس شورای ملٌی National consultative assembly مجلس عالی The upper house مجلس عقد Section of the contract مجلس عوام The house of commons (u.k.) مجلس فرمایشی Rubber-stamp parliament مجلس مؤسٌسان The constituent assembly مجلس مشاوره Advisory council مجلس مقنٌنه The legislative assembly مجلس ملٌی National assembly مجلس نمایندگان (در آمریکا) The house of representatives (u.s.a.) مجلسین The (two) houses of parliament مجمع Assembly مجمع تشخیص مصلحت نظام Expediency discretion council of the regime مجمع جهانی World body مجمع سیاسی Political association مجمع عادی Regular meeting مجمع عمومی General assembly مجمع عمومی سازمان ملل متٌحد General assembly of the united nations مجمع عمومی سالانه Annual general assembly مجمع عمومی عادی Ordinary general assembly مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده Ordinary general assembly held extraordinarily مجمع عمومی فوق‌العاده Extraordinary general assembly مجمع عمومی مؤسٌس Founers general assembly مجمع غیر قانونی Unlawful meeting مجمع فوق‌العاده Special meeting مجمل Brief مجموع Total مجموعاً Totally مجموعه Collection مجموعۀ اسناد و مدارک Documentation مجموعۀ قوانین Code مجموعه قوانین قضائی A complete code of law مجنون Insane مجنون ادواری Periodical insane مجنون دائمی Permanent insane مجنی علیه Victim of an offence(committed against the person). مجوٌز Authority مجوز تولید Production authorizaton مجوٌز صدور Export licance مجوٌز قانونی Enabling clause مجهول Unknown مجهول‌المالک Of (an) knknown ownership مجهول‌المکان Of (an) knknown residence مجهول‌النٌسب Of (an) knknown parentage مجهول‌الهویه Of (an) knknown indentity محارب Belligerent محارب با خدا Fighter against god محاربه Restoring to arms (in order) to frighten people محاربه با خدا Enmity with god محاربه کردن Fight محارم Close relationship محاسب Accountant محاسبات Accounts محاسبات اقتصادی Economic calculations محاسبات تجاری Commercial calculations محاسبات عمومی Public accounts محاسباتی Accounting محاسبه Accounting محاسبه شده Calculated محاسبه کردن Calculate محاصره Siege محاصرۀ اقتصادی Economic siege محاصره بدون توسٌل به جنگ Pacific blockade محاصرۀ دریائی Naval blackade محاصره را شکستن Break through a siege محاصرۀ کامل Effective blockade محاصره کردن Basiege محافظت کردن Protect محافظه‌کار Conservative محافظه کار افراطی Ultraconservative محافظه کارانه Conservatively محافظه کاری Conservatism محافظه کاری افراطی Reaction محافظه کاری کردن Act conservatively محافل آگاه Informed circles محافل دیپلماتیک Diplomatic circles محافل سیاسی Political circles محاکم محاکمات Trials محاکمه Trial محاکمه از روی انصاف Fair trial محاکمه با حضور هیأت منصفه Trial by jury محاکمه شدن Go on trial محاکمۀ عادلانه Fair trial محاکمۀ علنی Open trial محاکمه‌کردن Try محاکمۀ غیابی Absence trial محاکمۀ منصفانه Fair trial محاکمۀ نظامی Military court مَحال محال‌الیه Transferee محال‌علیه Drawee محال علیه Assignee محال‌لَه Abligee محتکر Hoarder محتمل‌الوقوع Contingent محتوی Containing محجور Interdicted محجوریت Interdiction محدٌث Traditionist محدود Limited مسؤولیت محدود Limited liability محدوده Limits محدودۀ شهر €¦City limits محدودیٌت Limitation محدودیٌت بازرگانی Embargo محدودیٌت زمانی Time limit محدودیُت قائل شدن Limit محدود کردن Limit محدودکننده Restrictive محرَز Certain محرز شدن Be made certain محرز کردن Make certain محرٌک Inciter محارم مَحرم Intimate محرمانه Secret محرمانه بودن Privacy محرمانه نگهداشتن Keep under the seal the secrecy محرم راز Confidnt محروم Deprived (of) محروم شدن Be deprived محروم کردن Deprive محرومیٌت Deprivation محرومیٌت از ارث Deprivation from inheritance محرومیٌت از امتیازات Denuding of privileges محرومیٌت از حقٌ رأی Disfranchisement محرومیٌت از حقوق اجتماعی به دلیل رنگ پوست Color bar محرومیٌت دسترسی به حقٌ Denial of justice محرومیٌت کشیدن Suffer deprivation محرومیٌت‌های بسیاری را متحمٌل شدن Suffering many privations محصَن Married man مُحصَنه Marride womane محصور Fenced محصور شدن Be surrounded محصور کردن Fence in محصول Product محصول پنبه Cotton crop محصول جدید New product محصول زمین زراعی Product of soil محصول عمده Staple محصول فرعی By-product محصول کار و کوشش Result of work and effort محصول ناخالص ملٌی Gross national product (g.n.p.) محض Sake محضر اسناد رسمی محفوظ Kept محفوظ داشتن Reserve محِقٌ Rightful (person) محقٌ بودن Be entitled مَحَک Touchstone مَحَک تجربه Touchstone of experience محک زدن Test (by a touchstone) محکم Firm محکم‌کاری کردن Make certain محکمه محکمه‌پسند Statements acceptable to court محکوم Convict محکوم به Object of judg(e)ment محکوم به مالی Judg(e)ment debt محکوم به اعدام Convicted to death محکوم به پرداخت خسارت Adjudged to pay damage محکوم به تبعید Deportee محکوم به حبس ابد Cnvicted to life imprisonment محکوم شدن Be found guilty محکوم به فنا Doomed محکوم علیه Losing party محکوم کردن Condemn محکوم‌کننده Condemnatory محکوم‌لَه Winning party محکوم را به زندان بردن Take the condemned (person)to jail محکومیٌت Conviction محکومیٌت انتظامی Disciplinary condemnation محکومیٌت تعزیری A sentence below the full amount pre

/ 0 نظر / 30 بازدید