پایان نامه های شریف1390

پایان نامه های شریف 1390

ثبت سفارش پایان نامه آماده 

اینجا کلیک نمایید

 

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1

پایان نامه

بررسی ترجیحات والدین در مورد کمیت و کیفیت فرزندان: مطالعه موردی جامعه شهری ایران در بازه 1390-1385 Investing Parent’s Preferences on Quality and Quantity of Their Children: a Case Study of Iranian Society, from 1385 to 1390

رابطه علی Causality Relationship / روش متغیر ابزاری Instrumental Variable (IV)Method

44-48969

2

پایان نامه

تنظیم هماهنگ پارامترهای پایدار سازهای سیستم قدرت در شبکه سراسری ایران برای میرایی نوسان های محلی و بین ناحیه ای Coordinated Tuning of Power System Stabilizer in Iran Power Grid for Damping Local and InterArea Oscilation

پایدارساز سیستم قدرت Power System Stablizer(PSS) / تحلیل مودال Modal Analysis / شبیه سازی زمانی Time Simulation / شبکه برق سراسری ایران. / تنظیم هماهنگ Coordinated Tuning

05-42958

3

پایان نامه

بهبود پایش تغییرپذیری فرایندهای چندمتغیره Multivariate Process Variability Monitoring Improvements

کنترل همزمان میانگین و واریانس Simultaneous Control of Mean & Variance / نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی Exponentially Weighted Moveing Average (EWMA) / پایش تغییرپذیری Variability Monitoring / پایش چندمتغیره Multivarriate Monitoring / مشاهدات فردی Individual Observations / مربع انحراف از هدف Squared Deviation From the Target / تک نمودار کنترلی Single Control Chart

01-41651

4

پایان نامه

مدل پیش بینی تصادفات درون شهری بر اساس خصوصیات ماکروسکوپیک ترافیکAccident Prediction Model Based on Macroscopic Traffic Characteristics

مدل تصادفی Stochastic Model / مدل لوجیت LOGIT MODEL / پیش بینی تصادف Accident Prediction / خواص ماکروسکوپی Macroscopic Properties

09-41662

5

پایان نامه

تاثیر تزریق نیتروژن بر رفتار فازی و ناپایداری رسوبات آسفالتین در مخازن نفتی Effect of Nitrogen Injection on Phase Behavior and Asphaltene Instability

تزریق نیتروژن Nitrogen Flooding / رسوب سازی آسفالتین Asphaltene Precipitation / موازنه جمعیت Population Balance / غربالگری مخازن Screening Analysis / توزیع اندازه رسوبات Aggregate Size Distribution / ساختار فراکتالی توده ها Fractal Structure

06-41702

6

پایان نامه

مقادیر زتای چندگانه Multiple Zeta Values

مقادیر زتای چندگانه Multiple Zeta Values / انتگرال های مکرر Iterated Integrals Renormalization / بهنجارسازی Normalization / گسترش تحلیلی Analytic Continuation

02-41743

7

پایان نامه

روابط مقیاسی کهکشان های کوتوله در خوشه ی کهکشانی گیسو Scaling Relations in Dwarf Galaxies of the Coma Cluster of Galaxies

کهکشان های کوتوله Dwarf Galaxies / مساحی گنجینه ای خوشه کهکشانی گیسو Coma Treasury Survey / صفحه اصلی کهکشان ها Galaxies: Fundamental Plane / روابط مقیاسی کهکشان ها Galaxies: Scaling Relations / نورسنجی کهکشان ها Galaxies: Photometry / سرعت پخشی کهکشان ها Galaxies: Velocity Dispersion

04-41757

8

پایان نامه

تناظر AdS3/CFT2 در حضور ابر گرانش 1=N AdS3/CFT2 In The Presence of N=1 Supergravity

تناظر AdS/CFT AdS/CFT Correspondence / فضای پاددوسیته Anti deSitter (AdS)Space / روش برن - هنو Brown and Henneaux Method / بار مرکزی کلاسیکی در فضای پاد دوسیته Classical Central Charge in Anti De Sitter Space

04-41766

9

پایان نامه

بررسی اثر دولایه بودن جداره ی رگ دوشاخگی کاروتید بر توزیع پارامترهای همودینامیکی و غیرهمودینامیکی با استفاده از رویکرد اندرکنش سیال - سازه Study the Effect of Considering two Layered wall for Carotid Artery Bifurcation on Distribution of Hemodynamic and Non-Hemodynamic Parameters using a Fluid-Structure Interaction Method

دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / تنش برشی جداره Wall Shear Stress (WSS) / دوشاخگی کاروتید Carotid Bifurcation / اندرکنش سیال - جامد Fluid-Solid Interaction

08-41785

10

پایان نامه

آنالیز عددی و تحلیلی جریان الکترواسموتیک سیال غیرنیوتنی با خواص وابسته به دما در حضور گرادیان فشار در داخل میکروکانال مویی Numerical and Analytical Analysis of Electroosmotic Flow of Non-Newtonian Fluids with Temperature Dependent Properties in the presence of Pressure Gradient in a Slit Micro-Channel

جریان الکترواسموتیک Electroosmotic Flow / سیال قانون توان Power-Low Fluid / سیستم ریزسیال Microfluidic System / تلفات حرارتی (ژول) Joul Heating / تقریب دبای - هاکل Debye-Huckel / اتلاف لزجتی Viscous Dissipation

08-41793

11

پایان نامه

بررسی مسئله قیمت گذاری با در نظر گرفتن ملاحظات صف Integrated Pricing and Queuing Problem

قیمت بهینه Optimal Price / زمان انتظار Waiting Time / ظرفیت خدمت دهی بهینه Optimal Service Capacity / ظرفیت صف Queue Capacity / قیمت رزرو Reservation Price / حساسیت زمانی Time Sensitivity

01-41806

12

پایان نامه

بررسی حذف زیستی پارا - کلروفنل توسط سویه قارچی پاراکونیوتریوم Invetigation Over Bio Elimination of Para Chlorophenol by Paraconiothyrium Fungal Strain Variabile

پارا - کلروفنل Para-Chloro Phenol / حذف زیستی Bioelimination / قارچ پاراکونیوتریوم Paraconiothyrium Fungi / آنزیم لکاز Laccase Enzyme

06-41808

13

پایان نامه

تحلیل تلرانسی مجموعه های مکانیکی بر مبنای منطق فازی و حساب بازه ای مودالTolerance Analysis of Mechanical Assemblies Based on Fuzzy Logic and Modal Interval Arithmetic

نظریه فازی FUZZY THEORY / تحلیل تولرانس Tolerance Analysis / ناحیه تولرانس Tolerance Zone / درجه آزادی کوچک Freedom Small Degree / حساب بازه ای مودال Modal Interval Arithmetic

08-41810

14

پایان نامه

بررسی جریان هوا در دستگاه تنفس با در نظر گرفتن اندرکنش فاز سیال و جامد The Study of Flow in Respiratory System with Fluid Structure Interaction Approach

ریه Lung / ردیابی ذرات Particle Tracking / اندرکنش سیال - جامد Fluid-Solid Interaction / دیدگاه اویلری - لاگرانژی Eulerian-Lagrangian Approach / زیست سیال Biofluid

08-41813

15

پایان نامه

ادغام، بازترکیبی و جهش ژنتیکی Coalescence, Recombinations and Mutations

جهش ژنتیکی Genetic Mutation / ادغام. / بازترکیبی Recombination / نظریه ادغام کینگمن Kingman's Coalescence Theory / گراف باز ترکیبی Ancestral Recombination Graph / فرمول نمونه گیری اونز Ewens Sampling Formula

02-41820

16

پایان نامه

اندازه گیری شدت تابشی دستگاه های فیزیوتراپی اولتراسوند از طریق ریز - حباب هاUltrasound Intensity Exposimetry in Physiotherapy Devices using Micro-Bubbles

ریزحباب Microbubble / کالب زنی Calibration / امواج فراصوتی Ultrasonic Waves

05-41821

17

پایان نامه

بررسی اثر تغییرات قیمت های کالا بر بازده سهام شرکت های مرتبط در بورس اوراق بهادار تهران A Study on the Impact of the “Commodities’ Returns"on the Related “Firms’ Stock Returns” in Tehran Stock Exchange

مدل ناهمسانی واریانس خودهمبسته شرطی General Autoregressive Conditional Heteroskedastic (GARCH) / بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / داده های تابلویی Panel Data / تحلیل برگشتی Regression Analysis / مدل ارزیابی ASSESSMENT MODEL / ضریب حساسیت قیمت سهام Stock Price Exposure / تبای کالا Commodity Price / مدل چند عاملی Multifactor Model / حرکت براونی هندسی Geometric Brownian Motion

44-41822

18

پایان نامه

ارزیابی روشهای ترکیب پیش بینی: مطالعه موردی قیمت مسکن در شهر تهرانEvaluation of Forecast Combination Methods:A Case Study of House Price in Tehran

قیمت مسکن Housing Price / ترکیب پیش بینی Forecast Combination / ارزیابی پیش بینی Forecast Evaluation / مدل خودهمبسته با وقفه توزیع شده Autoregressive Distributed Lag Model

44-41825

19

پایان نامه

بررسی اتصال آنزیم بر سطح نانوذره هیبریدی طلااکسید مغناطیسی آهن Study of Enzyme (Chymotrypsin) -Core/Shell (Fe3O4 @ Au) Nanoparticle Bioconjugate

تثبیت آنزیم Enzyme Stabilization / نانوذرات آهن - طلا Ferrite-Gold Nanoparticle / نانوساختار هسته - پوسته Core-Shell Nanostructure / ساختار پروتئین Protein Structure / آنزیم کیموتریپسین Chymotrypsin Enzyme / فعالیت آنزیم Enzyme Activity

06-41826

20

پایان نامه

پیش بینی نسبت P/E به کمک تجزیه به عوامل تشکیل دهنده Forecasting P/E Ratio by Decomposing into Constituent Factros

سری زمانی مالی Financial Time Series / نسبت قیمت به درآمد P/E Ratio / بازار بورس اوراق بهادار تهران Tehran Stock Exchange / تحلیل برگشتی خطی Linear Regression / مدل سازی MODELING

44-41828

21

پایان نامه

مطالعه برهم کنش دو ذره ای کلوئیدی در بلور مایع نماتیک به روش اجزای محدود Pair Interaction Between Colloidal PartIcles in Nematic Liquid Crystal: A Finite Element Study

کلوئید Colloid / نقص Defect / قلاب شدگی Anchoring / دوقطبی Dipole / چهارقطبی Quadrupole

04-41831

22

پایان نامه

کژمنشی و دوشغله بودن در بازار کار ایران Dual Job-Holding and Moral Hazard in Iranian Labor Market

کژمنشی Moral Hazard / انتخاب وارونه Adverse Selection / اطلاعات نامتقارن Asymmetric Information / دوشغله بودن Dual Job Holding

44-41832

23

پایان نامه

حل مناقشات در مدیریت تخصیص منابع آب با استفاده از نظریه بازی (مطالعه موردی: حوضه آبریز دریاچه ارومیه) Conflict Resolution of Water Resources Allocations using the Game Theoretic Approach:The Case of Orumieh River Basin

تخصیص آب Water Allocation / رفع تداخل Conflict Resolution / نظریه بازی همکارانه Cooperative Game Theory / مدل برنامه ریزی منابع آب Water Planning Model

09-41836

24

پایان نامه

استفاده از مدل خودبرگشت با توزیع تی استیودنت برای مدل کردن متغیرهای مالی ایران Using Student’s t Autoregressive (STAR) to Model Financial Variables of Iran

تلاطم Turbulence / مدل ناهمسانی واریانس خودهمبسته شرطی General Autoregressive Conditional Heteroskedastic (GARCH) / روش خودهمبسته Autoregressive Method / تقلیل احتمالاتی Probabilistic Reduction / توزیع تی استیودنت Student T Distribution

44-41840

25

پایان نامه

حسگر فیبر نوری بر پایه زنش 

فیبر نوری Fiber Optics / حس گرها Sensors / تداخل سنج Interferometer / زنش Beat Signal

04-41842

26

پایان نامه

الگوریتم گرادیان مزدوج ترکیبی شتاب داده شده با شرط سکانت اصلاح شدهAccelerated Hybrid Conjugate Gradient Algorithm with Modified Secant Condition

بهینه سازی نامقید Unconstrainted Optimization / شرایط سکانت اصلاح شده Modified Secant Condition / روش گرادیان مزدوج ترکیبی Hybrid Conjugate Gradient Method / جهت نیوتن Newton Direction

02-41855

27

پایان نامه

طراحی کنترل کننده های زمان ناوردای پیوسته برای ایجاد حرکت های راه رفتن و دویدن متناوب و پایدارنمایی در ربات های دوپای صفحه ای Design of Continuous and Time-Invariant Controllers for Exponential Stabilization of Periodic Walking and Running Locomotion in Planar Bipedal Robots

ربات دوپا Bipedal Robot / کنترل دوسطحی Two Level Control / دویدن Running / ربات راه رونده Walking Robot / ربات های تک پا Monopedal Robots / پایدارسازی نمایی Exponential Stability / نگاشت بازگشتی پوانکاره Poincare Return Map / الگوریتم مسیریابی غیرهولونومیک روی خط Online Nonholonomic Motion Planning Algorithm

05-41857

28

پایان نامه

انتخاب کم هزینه ترین مسیر در شبکه های انتقال پیام کوتاه متنی (اس ام اس)Selecting List Cost Route in SMS Networks

مخابرات TELECOMMUNICATION / مسیریابی ROUTING / بهینه سازی Optimization / استخراج ویژگی Feature Extraction / خدمات پیام کوتاه Short Message Service (SMS)

01-41859

29

پایان نامه

مدل سازی پارامتری یک جزء حرکتی ناحیه کمری ستون فقرات به روش اجزای محدودParametric Finite Element Modeling of a Lumbar Motion Segment

مدل اجزای محدود FINITE ELEMENT MODEL / پردازش تصویر Image Processing / تغییرات آناتومیکی Anotomical Variation / مفاصل رویه ای Facet Joints

08-41860

30

پایان نامه

تحلیل تنش در ورق های کامپوزیتی متقارن تحت بارگذاری برشی Stress Analysis in Symmetric Composite Laminates Subjected to Shearing Load

بارگذاری برشی Shear Load / اثر لبه Edge Effect / نظریه لایه ای Layerwise Theory / تنش بین لایه ای Interlaminar Stress / ورق کامپوزیتی متقارن Symmetric Composite Laminate / نظریه تغییر شکل مرتبه اول برشی بهبودیافته Improved First-Order Shear Deformation Theory (IFSDT)

08-41868

31

پایان نامه

ارزیابی روش زمان دوام در تحلیل دینامیکی غیرخطی ساختمان های آجری غیرمسلحEvaluation of Endurance Time Method in Nonlinear Dynamic Analysis of Unreinforced Brick Masonry Buildings

روش زمان دوام Endurance Time Method / تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis / تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی Nonlinear Time History Analysis / ساختمان های آجری غیرمسلح UnReinforced Masonry Buildings (URM) / دیوار ساده Solid Wall / دیوار با بازشو Hollow Wall / مدل سه بعدی ساده شده Simplified Three Dimensional Model

09-41872

32

پایان نامه

طراحی، ساخت و تست سیستم عامل محرک ترموآکوستیکی در مقیاس آزمایشگاهDesign,Build and Test a Lab-Scale Thermoacoustic Prime Mover

مبدل های حرارتی HEAT EXCHANGERS / سیستم سرمایش ترموآکوستیک Thermoaqustic Refrigerator / مکان استک Stack Positioniont / موتور حرارتی استرلینگ Stirling Heat Engine / بازیاب Regenerator / لوله بافر حرارتی Thermal Buffer Tube

45-41873

33

پایان نامه

شبیه سازی و تخمین تولید برق در شبکه توزیع گاز طبیعی به کمک میکروتوربواکسپندرها Simulation and Estimation of Power Generation in Natural Gas Network by Micro Turboexpanders

توربین انبساطی Expansion Turbine / نرم افزار هایسیس Hysis Software / ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعی Natural Gas Pressure Reduction Station / بازیافت اگزرژی Exergy Recovery / نوسانات شرایط عملیاتی Operating Conditions Fluctuations

06-41874

34

پایان نامه

مطالعه کژگزینی در بازار بیمه عمر در ایران Adverse Selection in Iranian Life Insurance Market

اطلاعات نامتقارن Asymmetric Information / بیمه عمر Life Insurance / نظریه قراردادها Contracts Theory / انتخاب وارونه Adverse Selection / روش نیمه پارامتری Semiparametric Method / اطلاعات خصوصی Private Information

44-41876

35

پایان نامه

تحلیل عددی رفتار لوله های مدفون تحت اثر گسلش نرمال - مایل Numerical Analysis of Buried Pipelines Subjected to Normal-Oblique Faulting

لوله مدفون Buried Pipline / جابجایی های ماندگار زمین Permanent Ground Deformation (PGD) / گسلش نرمال - مایل Normal Oblique Faulting / اندرکنش خاک - لوله Soil-Pipe Interaction

09-41879

36

پایان نامه

رهیافتی توپولوژیک و هندسی به نتایج نقاط ثابت برای مجموع دو عملگر و کاربردهایشA Topological and Geometric Approach to Fixed Points Results for Sum of Operators and Applications

قضیه نقطه ثابت کراسنوسلسکی Krasnoselski Fixed Point Theorem / فضاهای موضعا محدب Locally Convex Spaces / معادله دیفرانسیل با مشتقات جزیی بیضوی Quasi-Linear Elliptic Equation / نظریه منظم بودن Regularity Theory / معادله انتگرال غیرخطی Nonlinear Integral Equation

02-41880

37

پایان نامه

بررسی خواص توابع پیشنهادی جهت تخمین توزیع نسبت تعادلی سوخت به هوا در محفظه احتراق موتورهای اشتعال جرقه ای به منظور کاهش نسبت آلایندگی NOx به توان خروجی در احتراق لایه ای (Stratified) Evaluation of a Function for Estimating Fuel/Air Equivalence Ratio Distribution Inside Combustion Chamber of Spark Ignition Engine for Pollution Minimization and Maximum Efficiency in Stratified Combustion

موتورهای احتراق داخلی INTERNAL COMBUSTION ENGINES / شبیه سازی شبه بعدی Quasi Dimentional Simulation / روش چندناحیه ای Multi-Zone Method / موتورهای اشتعال جرقه ای SPARK IGNITION ENGINES / احتراق لایه ای Stratified Combustion / نسبت تعادلی سوخت به هوا Fuel/Air Equivalence Ratio

08-41881

38

پایان نامه

طراحی و پیاده سازی بلوک سنتزکننده فرکانس برای فرستنده - گیرنده های رادیویی مالتی استاندارد Design & Implementation of Frequency Synthesizer for Multi-Band Standard Transceivers

نوسانگر کنترل شونده با ولتاژ Voltage Controlled Oscillator / سنتزکننده فرکانس کسری Fractional Frequency Synthesis / تولید سیگنال متعامد Orthogonal Signal Generation / مدولاتور سیگما - دلتا با ساختار نوین Sigma-Delta Modulator with Novel Architecture / سیستم شناساگر رادیویی Radio Frequency Identification (RFID)

05-41883

39

پایان نامه

بررسی ساختارهای سازمانی مناسب برای ورود به پروتکل های بین المللی با نگاه ویژه به معاملات تجارت کربن Study of Adaptable Organizational Structures for Entering International Protocols Case Study: Carbon Trade

مهندسی سیستم ها Systems Engineering / معماری کارکردی Functional Architecture / مکانیزم توسعه پاک Clean Development Mechanism / مدل سیستم مانا Viable System Model / مدل سیستم زنده Living System Model

44-41884

40

پایان نامه

بررسی کاربردها و بهبود کارایی کدهای قطبی در تئوری اطلاعات Exploiting Applications and Improving Performance of Polar Codes in Information Theory

کدگذاری Coding / کد رید - سولومون Reed-Solomon Code / کدکردن کانال Channel Coding / نظریه اطلاعات Information Theory / کد قطبی Polar Code / قطبش کانال Channel Polarization / کد کردن منبع Source Coding

05-41885

41

پایان نامه

بررسی پارامتریک رفتار لوله مدفون تحت اثر گسلش معکوس - مایل Parametric Investigation of the Behavior of Buried Pipelines under Reverse-Oblique Faulting

لوله مدفون Buried Pipline / جابجایی های ماندگار زمین Permanent Ground Deformation (PGD) / اندرکنش خاک - لوله Soil-Pipe Interaction / گسلش معکوس - مایل Reverse Oblique Faulting

09-41886

42

پایان نامه

تاثیر تخصص گرایی تجاری در صنایع با بهره وری بالا بر رشد اقتصادی، یک مطالعه چندکشوری Impact of Trade Specialization in Industries with High Productivity on Economic Growth: a Cross Country Study

رشد اقتصادی Economic Growth / صنایع نوین High Technology Industries / تخصص گرایی تجاری Trade Specialization

44-41890

43

پایان نامه

ساده سازی کسری مدل های مرتبه کسری خطی Fractional Simplification of Linear Fractional Order Models

ساده سازی مدل Model Simplification / کنترل کننده مرتبه کسری Fractional Order Controller / مدل مرتبه کسری Fractional Order Model / تحقق کمینه Minimal Realization

05-41891

44

پایان نامه

استفاده از گوناگونی فرکانسی و فضایی در تخمین پارامتر اهداف راداری Radar Target Parameter Estimation Using Frequency and Space Diversity

سیگنال چندفرکانسی Multi-Frequency Signal / گیرنده آرایه ای Array Receiver / رادار آرایه ای چندفرکانسی Multifrequency Array Radar

05-41892

45

پایان نامه

الگوریتم های دسترسی پویای منابع در شبکه های رادیوی شناختی با استفاده از تئوری بازی ها Dynamic Resource Access Algorithms in Cognitive Radio Networks by Game Theory

نظریه بازی GAME THEORY / الگوریتم توزیع شده Distributed Algorithm / کیفیت خدمات Service Quality / پرتوسازی Beamforming / رادیوی هوشمند Cognitive Radio

05-41893

46

پایان نامه

مطالعه عوامل موثر بر میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی با استفاده از مدل جاذبهDetermining Factors o

/ 0 نظر / 23 بازدید