فرهنگ انگلیسی فارسی حرف B

 

English_WordFarsi_Wordb & s gauge الکترونیک : اندازه براون - شارپ سیم b - y signal b - y الکترونیک : پیام روشنایى ب - ایگرگ b battery (u.s.a) الکترونیک : باترى ب b-47 (stratojet) علوم نظامى : هواپیماى شش موتوره استراتوجت b-52 (stratofortress) علوم نظامى : هواپیماى سنگین هشت موتوره استراتوفورترس b-57 (canberra) علوم نظامى : هواپیماى مخصوص حمل جنگ افزار اتمى و غیر اتمى کانبرا b-58 (hustler) علوم نظامى : هواپیماى چهار موتوره بمب افکن هاستلر b-66 (destroyer sky warrior) علوم نظامى : هواپیماى اسکاى واریور دسترویر b-box index registerکامپیوتر : ثبات شاخص b-display الکترونیک : ارائه ب b-h cure خم بى اچالکترونیک : خم مغناطیس پذیرى b-rules کامپیوتر : قواعدى در یک سیستم تولید به عقب b-scan الکترونیک : ارائه ب b-scope علوم نظامى : صفحه کاتد رادار b. eliminator الکترونیک : جانشین باترى ب b. horizon عمران : طبقه ب که به لایه تمرکز مواد در پروفیل خاک معروف است b.c )=before christ(قبل از میلاد b.d catalogue نجوم : فهرست بى . دى b.o.d biological oxygen demandزیست شناسى : نیاز زیست شیمیایى به اکسیژن b.t.u. الکترونیک : واحد بریتانیایى گرما b.x. conductor الکترونیک : کابل ب ایکس b.your own.a بتصدیق خودتان b1 کلمات مرتبط(b1): babbage کلمات مرتبط(babbage): babbit-metal فلز بابیت ،فلز نساى babbit کلمات مرتبط(babbit): babbitt metal فلز سختعلوم مهندسى : فیز یاطاقان هم بسته اى از قلع babbitt علوم مهندسى : فلز یاطاقان با 5 تا ¹ 8درصد قلع و باقى انتیموان مس و سربعلوم هوایى : بابیت babbler پرگو،فضول babbling روانشناسى : غان و غون کردن babinski reflex روانشناسى : بازتاب بابینکسى babinski کلمات مرتبط(babinski): babism دین بابى ،دین باب babitt metal فلز بابیتعلوم نظامى : بابیت یاتاقان babitt کلمات مرتبط(babitt): baboo بابو ( لقب هندى برابر با اقا،میرزا،منشى) babooch کفش سرپایى ،نعلین baboonery بوزینه خویى ،میمون صفتى baboosh کفش سرپایى ،نعلین baby boom بازرگانى : پرزائى baby converter علوم مهندسى : مبدل کوچک baby linen قنداق baby siphon سیفون کمکى که در هوابند ابى بکار میرود( بااستفاده از اب از نفوذ گاز و هوا به محفظه جلوگیرى میشود)عمران : سیفون کمکى که در هوابند ابى بکار میرود baby split ورزش : وضعى که میله هاى 2 و 7 یا 3 و ¹ 1بولینگ باقى مى ماند baby-house عروسک خانه babyishism بچگى babyishness بچگى babylonian بابلى babyweight ورزش : 48کیلوگرم bacchanalian song ساقى نامه ،سرود مستانه bacchvs باکوس ،رب النوع باده baccivorous توت خوار،حبه خور baccslavreate درجه شوالیه bach pass ورزش : پاس به عقب bachelor quarters علوم نظامى : منازل افراد مجرد bachelors-button گل اشرفى ،گل دگمه bachelors کلمات مرتبط(bachelors): bachelorship تجرد،بى زنى bachspin ورزش : چرخش و علطیدن گوى بیلیارد بعقب bacilliphobia روانشناسى : میکرب هراسى back axle محور عقبعلوم مهندسى : اکسل عقب back azimuth method گراى وارونهعلوم مهندسى : گراى معکوس در اخراج اشعهعلوم نظامى : گراى معکوس در اخراج اشعه back beach کرانه جزر و مدزیست شناسى : ساحل جزر و مد back berm سکوى پایه خارجى خاکریزمعمارى : سکوى شیببر پایه خارجى خاکریز back blowing عمران : عمل شستشو و توسعه چاه back bonding تشکیل پیوند برگشتىشیمى : تشکیل پیوند از پشت back bone علوم دریایى : - ridge rope back boundary line ورزش : محوطه پشت خط سرویس back conductance الکترونیک : برقرسانایى معکوس back crawl ورزش : کرال پشت back dated بازرگانى : پیش تاریخ شده back dive ورزش : شیرجه از پشت و فرود با پا back donation شیمى : بازپس دهى back door در عقبعمران : در عقبمعمارى : در پشتى back down قانون ـ فقه : از ادعایى صرفنظر کردن back drill علوم مهندسى : از پشت سوراخ کردن back drilling attachment علوم مهندسى : تجهیزات سوراخ کردن از پشت back driving axle علوم مهندسى : محور گرداننده عقب back emf الکترونیک : نیروى برق وارانى back facade معمارى : نماى پشت ساختمان back facing tool علوم مهندسى : ابزار صیقل کارى back fill عمران : عمل دوباره پر کردن back firing علوم مهندسى : پس زنش back flip شیرجه پشتک واروورزش : نیم وارو back float ورزش : شناور شدن روى اب back freigt پس کرایهقانون ـ فقه : پرداخت کرایه back frow عمران : اولین شیار ایجاد شده توسط گاواهن که به شیار مرده معروف است back gear shaft علوم مهندسى : محور چرخ دنده هایى که به پایه نظام ماشین تراش متصل مى شوند back gear علوم مهندسى : یک رشته چرخ دنده که به پایه نظام ماشین تراش وصل مى شوند back grapevine throw سگک سر پا( کشتى)ورزش : سگک سر پا back haul بارگیرى در بازگشت از یک ماموریت بارگیرى دوسرهعلوم نظامى : باربرگشت back hoe عمران : بیل حفارى back house عمران : حیاط خلوت back iron بن فشار( در رنده)معمارى : بن فشار back jackknife ورزش : شیرجه از جلو بصورت کارد back judge ورزش : داور در محوطه دفاعى back lash eliminator تعادل در مسیر مردهعلوم مهندسى : تعادل پس زنش back lash پس زنىعلوم مهندسى : پس زدن back letter بازرگانى : گواهى تضمین back lift ورزش : حرکت چوب کریکت به عقب پیش از ضربه back line player ورزش : بازیگر خط عقب والیبال back nine ورزش : نیمه دوم پیست 18 قسمت back number شماره کهنه ،چیز کهنه back off پشت را تراشیدن ،ازاد بریدن ،عقب زدن ،عقب رفتنعلوم مهندسى : قطع کردنورزش : کاستن سرعت در سر پیچعلوم نظامى : عقب بردن back order release حواله الف( توزیع و تحویل امادى که غیر موجود اعلام شده بوده)علوم نظامى : حواله الف back order قانون ـ فقه : قسمتى از کالاى مشترى که به علتى تحویل نشدهبازرگانى : سفارش معوقعلوم نظامى : اماد غیر موجود back out کهنه و فرسوده شدنعلوم مهندسى : دورى کردن از الغاء کردنقانون ـ فقه : نکول کردنورزش : دورى کردن از موج back panel کامپیوتر : صفحه عقبى back pedalling brake ترمز مسیر ازادعلوم مهندسى : ترمز با گردش ازاد back pitch الکترونیک : گام خور پیچک back plane کامپیوتر : یک برد مدار چاپى PCB که شامل حفره هایى است که سایر بردها مى توانند با زاویه هاى صحیح در ان جاى بگیرند back plate علوم هوایى : صفحه متحرکى که سیلندر چرخ و کفشکها روى ان سوار میشوند back porch الکترونیک : میدان عقب back pressure turbine علوم مهندسى : توربین بخارى که تمام بخار خروجى ان با فشار به داخل شبکه گرم کننده جذب مى شود back pressure valve علوم مهندسى : سوپاپ مخصوص ممانعت از پس زنش مایعات در داخل لوله back pressure پى فشار،فشار عقب نشینىشیمى : فشار متقابلعلوم هوایى : فشار مخالف جریان اصلى در سیستمهاى بسته سیالاتعلوم نظامى : فشار اگزوز فشار عقب نشینى اگزوز back rake angle علوم مهندسى : زاویه شیب back rank ورزش : عرض اول شطرنج back rent اجاره پس افتاده ،کرایه عقب افتادهقانون ـ فقه : پس کرایه back resistance الکترونیک : مقاومت معکوس back room ورزش : محوطه بین خط پایانى و دیوار back sacrifice throw ورزش : افکندن حریف ازپشت ،فن تومئوناگه back scattering توزیع معکوس امواج رادیویىعلوم نظامى : پخش معکوس امواج رادیویى back seat علوم مهندسى : صندلى عقب اتومبیل back shovel عمران : بیل حفارى back side attack حمله از پشتشیمى : پس تک back sight method روش نشانه روى متقابلهعلوم نظامى : روش روانه کردن متقابله back sight عمران : دید عقب در نقشه بردارى back slide لغزش به عقبورزش : شناورشدن روى اب به پشت با بازوهاى چسبیده به بدن و حرکت به عقب با فشار پاعلوم نظامى : منحرف شدن از مسیر back slider قانون ـ فقه : مرتد back splice پیوند معکوسعلوم دریایى : پیوند وارون back square علوم مهندسى : گونیاى فلزى که در کارگاهها استفاده مى شود back stroke علوم مهندسى : ضربه برگشت پیستون back swing الکترونیک : نوسان به عقب back titration تیتر کردن مازادشیمى : تیتر کردن معکوس back to battery برگشت لوله به حالت اولعلوم نظامى : عمل برگشت لوله توپ back to your seats برگردید بجاى خود back turns of armature الکترونیک : سیمپیچى معکوس ارمیچر back up (ball) ورزش : گوى چرخنده و پیچدار back up frequency علوم مهندسى : فرکانس کمکى back up material علوم مهندسى : مواد پشت بند back up roll علوم مهندسى : غلطک پشت بند back up کپى پشتیبان تهیه کردن ،پشت قرار دادن ،جاگیرى پشت یار،اطلاعات مکمل حاشیه اى نقشه پشتیبانى کردن ،تکمیل کردنعلوم مهندسى : معکوس ریختنکامپیوتر : پشتیبانى کردنورزش : اماده براى دویدن درصورت ضربه خوب یارعلوم نظامى : تقویت کردن تقویتى back voltage علوم هوایى : نیروى ضد محرکه الکتریکى back wardation خسارت دیر کرد در تحویل سهام برقرارى مدت براى تسلیم مبیعقانون ـ فقه : تعیین اجل براى بایع back wash عقب زدن ابورزش : حرکت اب در نتیجه پارو زدنعلوم نظامى : فشار عقب اب back washing معمارى : بازشوئى back water curve عمران : منحنى برگشت اب back water عمران : برگشت اب back yard معمارى : حیاط خلوت back zone ورزش : منطقه عقب زمین والیبال back(ward) dive ورزش : شیرجه از پشت و فرود با دست back-and-knee climbing ورزش : صعود تنوره اى back-check ورزش : عقب نشینى براى دفاع back-checker ورزش : بازگشته براى دفاع back-fire الکترونیک : پس زدن جرقه back-to-back credit بازرگانى : اعتبار اسنادى اتکائى backarod forth پیش و پس ،عقب و جلو backarod کلمات مرتبط(backarod): backbiter غیبت کننده ،بدگو backbiting غیبتقانون ـ فقه : بدگویى backblast شعله عقب نشینىعلوم نظامى : موج عقب نشینى backcast ورزش : تاب دادن چوب ماهیگیرى به عقب backcourt foul خطاى شخصى( روى مهاجم که سبب دو پرتاب ازاد میگردد)ورزش : خطاى شخصى backcourt violation ورزش : خطاى ¹ 1ثانیه backcourt نیمه دفاعىورزش : نیمه دورتر زمین از دیوارمقابل ،محوطه پشت یک سوم backcourtman ورزش : گارد backdating date بازرگانى : پیش تاریخ backdating کلمات مرتبط(backdating): backdoor(play) گریز مهاجم( از کمند مدافع براى دریافت توپ زیر سبد)ورزش : گریز مهاجم backed bow ورزش : کمان نوار پیچى شده براى ازدیاد مقاومت backer-up ورزش : مدافع backfield line خطى که یک یارد پشت خط تجمع مهاجمان قرار دارد( فوتبال امریکایى)ورزش : خطى که یک یارد پشت خط تجمع مهاجمان قرار دارد backfill پر کردنمعمارى : خاکریز کردن backfire (ord) پس اتشعلوم دریایى : syn : flash-back 2 backfour ورزش : چهار مدافع backfreight بازرگانى : پس کرایه backgammon-board تخته نرد background communication کامپیوتر : ارتباط پس زمینه background count عکس العمل تشعشع( نسبت به تشعشع اتمى)علوم نظامى : عکس العمل تشعشع background current شیمى : جریان زمینه background job کامپیوتر : background program background level تراز زمینه ،الودگى متنزیست شناسى : الودگى زمینه background noise در پیمایش نورى این مسئله نوعى تداخل الکتریکى است که توسط لکه هاى جوهر و یا ذره هاى مرکب چاپ بر روى زمینه تصویر ظاهر مى شود،صداى پس زمینه ،اصوات مزاحمکامپیوتر : اختلال پس زمینهالکترونیک : همهمهعلوم نظامى : پارازیت background printing کامپیوتر : چاپ پس زمینه background process کامپیوتر : فرایندهاى پس زمینه background radiation تشعشعات هسته اى محیطىشیمى : تابش زمینهزیست شناسى : تابش زمینهعلوم نظامى : تشعشعات محیطى background recalculation کامپیوتر : محاسبه مجدد پس زمینه backhand cast ورزش : انداختن قلاب ماهیگیرى از پشت دست backhand welding علوم مهندسى : جوشکارى به سمت عقب backhanded با پشت دست نوشته شده ،چپ طعنه امیز backheader ورزش : ضربه با عقب سر backheel درو از عقب( کشتى)ورزش : درو از عقب backhoe معمارى : کج بیل backhouse حیاط پشت ،مستراح backing iron of plane پشت تیغ( رنده)معمارى : پشت تیغ backing material علوم هوایى : مواد محافظ backing metal علوم مهندسى : فلز اصلى backing off پس پیچاندنعلوم مهندسى : عمل تراشیدن یا پخ زدن پشت دندانه هاى تیغه هاى فرزمعمارى : پس پیچش backing pawl ضامن پشتىعلوم مهندسى : ضامن پشت بند backing plate علوم هوایى : صفحه تقویتى در هنگام تعمیر ورقه هاى فلزى backing roll علوم مهندسى : غلطک پشت بند backing run علوم مهندسى : بخیه backing sand علوم مهندسى : ماسه پشت قالب backing storage کامپیوتر : انباره پشتیبان backing up کامپیوتر : پشتیبان گیرى backiron ورزش : صفحه فلزى پشت حلقه بسکتبال backlit display کامپیوتر : صفحه نمایش پشت نور backlit کلمات مرتبط(backlit): backload بازرگانى : محموله مراجعت backman ورزش : بازیگر مدافع backmarker ورزش : از پیشتازان بسیارعقبمانده backmost پس ترین ،عقب ترین backpack ورزش : کوله پشتى مخصوص بارهاى پرحجم backpacker باربر( کوهنوردى)ورزش : باربر backpart پشتى ،عقبى backpedal عقب نشینى در مقابل حریفورزش : عقب نشینى backplane مدار و اعضاى مکانیکى که بردهاى یک سیستم را متصل مى کنند،تخته پشت ،پانل پشت ،صفحه محملکامپیوتر : صفحه پشت backrope طناب عقب( کوهنوردى)ورزش : طناب عقب backs کلمات مرتبط(backs): backshop پستوى دکان backshore beach کرانه جزر و مدزیست شناسى : ساحل جزر و مد backshore کرانه جزر و مدزیست شناسى : ساحل جزر و مد backside attack ورزش : حمله از پشت backslider کافر backspace tape کامپیوتر : فرایند برگرداندن نوار مغناطیسى به ابتداى رکورد قبلى backspin ورزش : چرخش و غلطیدن گوى بعقب backstair نهانى ،غیر مستقیم ،پلکان پشت backstay ورزش : طناب یا کبلى که از نوک دکل به عقب قایق وصل شدهعلوم نظامى : سیم بکسل عقب دکل کشتى backstop technology تکنولوژى پشتیبان ،فن شناسى پشتواندارزیست شناسى : تکنولوژى با صرفه backstop حصار انتهاى زمینورزش : بل گیر پشت توپزن ،حصار سیمى backstraight ورزش : قسمت دراز و مستقیم پیست backstroker ورزش : شناگر پشت backswing ورزش : تاب اولیه راکت تنیس بسمت عقب backtell ابلاغ دستورات رسیده از رده بالا،رله کردن دستوراتعلوم نظامى : تکرار فرامین backtracking کامپیوتر : عمل پیمایش معکوس یک لیست backup copy نسخه پشتیبان ،کپى پشتیبانکامپیوتر : روگرفت پشتیبان backup utility کامپیوتر : برنامه کمکى پشتیبان backus-naur form کامپیوتر : قرارداد ثبت شده اى که براى توضیح نحو یک زبان برنامه نویسى استفاده مى شود backus کلمات مرتبط(backus): backward and f. پس وپیش ،عقب و جلو backward association روانشناسى : تداعى وارونه backward bending supply curve بازرگانى : منحنى عرضه به عقب خم شونده backward chaining روشى براى استدلال که از هدف مطلوب شروع و به سمت حقایق از قبل شناخته شده ادامه مى یابدکامپیوتر : زنجیره پسروروانشناسى : زنجیره اى کردن وارونه backward child روانشناسى : کودک عقب مانده backward conditioning روانشناسى : شرطى کردن وارونه backward countries بازرگانى : کشورهاى عقب مانده backward economy بازرگانى : اقتصاد عقب مانده backward effect اثر اشفتگىبازرگانى : اثر واشورى backward leg hook and underarm سوبلس با استفاده از پا( کشتى)ورزش : سوبلس با استفاده از پا backward linkages اثرهاى نشیببازرگانى : اثرهاى قهقرائى backward notion حرکت قهقرایى یا وارونه backward pass ورزش : پاس عرضى یا به عقب backward pawn ورزش : پایده عقبمانده شطرنج backward reaction شیمى : واکنش برگشت backward read کامپیوتر : یک نوع مشخصه موجود در بعضى از سیستمهاى نوار مغناطیسى که در ان واحدهاى نوار مغناطیسى با حرکت در جهت معکوس مى توانند داده ها را به حافظه کامپیوتر منتقل کنند backward search کامپیوتر : جستجوى پسرو backward somersault ورزش : پشتک از پشت backwardation جریمه دیرکردبازرگانى : خسارت دیرکرد backwardly باکراه ،بسستى backway جاده فرعى ،جاده پرت backweight علوم دریایى : - deadman backwind ورزش : حرکت قایق در وضعى که باد اثر نامساعد نسبت به بادبان قایق بعدى داشته باشد bacterium میکروبهاى گیاهى bactria باختر،بلخ bactrian camel شتر دو کوهانه ،شتر باخترى bad (or base)money پول بد،پول ناسره ،سکه قلب ،پول قلب bad bishop ورزش : فیل بد شطرنج bad break کامپیوتر : قطع نامناسب bad cheque بازرگانى : چک برگشتى bad conduct discharge (bcd) اخراج از خدمتعلوم نظامى : اخراج به علت عدم صلاحیت bad conduct بد رفتارىقانون ـ فقه : سو رفتار bad debt طلب غیر قابل وصولقانون ـ فقه : طلب لاوصول حساب ذخیره اى که براى جبران مطالبات لاوصول نگهدارى مى شود bad dept طلب مشکوک الوصولبازرگانى : طلبى که امکان وصول ان کم باشد bad f. نیت بد bad faith سوء نیتقانون ـ فقه : سو نیتبازرگانى : قصد فریب bad feeling بدقلبى ،نامهربانى bad fortune بخت بد،بدبختى bad hat نامرد،مردبى شرف bad intention قانون ـ فقه : سو نیت bad lands معمارى : بدبوم bad language دشنامقانون ـ فقه : فحش bad luck بدبختى ،بخت بد bad money پول بد( طبق قانون گرشام پول بد پول خوب را از جریان خارج میکند)بازرگانى : پول بد bad nip علوم دریایى : تاى زیاد bad page break کامپیوتر : قطع یا مکث نامناسب صفحه bad principled بد مسلک ،بد مرام bad record سوء سابقهقانون ـ فقه : پیشینه بد bad reputation قانون ـ فقه : سوء شهرت bad sector قطاع بدکامپیوتر : قطاع خراب bad soil زمین سستمعمارى : خاک نامناسب badac کلمات مرتبط(badac): badaic کلمات مرتبط(badaic): badak کلمات مرتبط(badak): badge reader کامپیوتر : نشانه خوان badlangvage بدزبانى badness بدى ،شرارت bady کلمات مرتبط(bady): baenoni کلمات مرتبط(baenoni): baet خوردن ،صداکردن ،کوس زدن ،طبل زدن ،ضرب ،ضربان ،تپش ،گشت baeyer strain theory شیمى : نظریه کرنش - کشیدگى بایر baeyer test شیمى : ازمون بایر baeyer کلمات مرتبط(baeyer): baf bunker adjustment factorبازرگانى : ضریب تعدیل سوخت baffing wind بادبى قرار baffing کلمات مرتبط(baffing): baffle area علوم نظامى : ناحیه کور baffle plate سپرعلوم مهندسى : موج گیر baffle platform معمارى : کف ارام کننده baffles کلمات مرتبط(baffles): baffling wind بادبیقراریامخالف baffling کلمات مرتبط(baffling): baffy ورزش : چوب شماره5 bag check معمارى : دریچه پرده اى متحرک bag limit ورزش : حد مجاز صید bag of cement کیسه سیمان( بعنوان کیل)معمارى : کیسه سیمان bag of musk نافه مشک bagger-my-neihbour trade palicy قانون ـ فقه : سیاست فقیر ساختن کشور همسایه به منظور اباد ساختن کشور خود با استثمار ان bagger کلمات مرتبط(bagger): bagman تاجر سیار bagnio زندان شرقى ،فاحشه خانه ،جنده خانه ،گرمابه ،حمام bags کلمات مرتبط(bags): bahaism دین بهائى bahaist بهائى bahama کلمات مرتبط(bahama): baic کلمات مرتبط(baic): bail credit بازرگانى : اعتبار تحت ضمانتنامه bail lock ورزش : قفل قرقره ماهیگیرى bail up ایستادن دراختیارغارتگر bail-bond ضمانت نامه bailable قابل ضمانت balloonist بالون بر،هوانورد ballot-box صندوق اراء balloting استقراعقانون ـ فقه : قرعه کشیدن balls کلمات مرتبط(balls): balm of gilead (حنا )بلسان اسرائیل balm-gentle بادرنجبویه balmer continuum شیمى : پیوستار بالمر balmer lines شیمى : خطوط بالمر balmer series شیمى : سرى بالمر balmer کلمات مرتبط(balmer): balmmint بادرنجبویه balneotherapy معالجه باشستشو baloon tire علوم مهندسى : لاستیک اتومبیل baloon بالنعلوم مهندسى : کیسه هوا balsam oil روغن بلسان ،روغن مصرى balsam tree درخت بلسان balsamic materials شیمى : مواد بلسانى balsamiferous بلسان اور baltic exchange بازار بورس بالتیکقانون ـ فقه : اتحادیه کشتى داران و تجار و واسطه هاى ذغال و الوار و دانهبازرگانى : بازار یا تالار بورسى در لندن که مربوط به کرایه کشتى و معاملات مربوطه میباشد balto کلمات مرتبط(balto): balustre کلمات مرتبط(balustre): bam Basic Access Methodکامپیوتر : روش دستیابى اصلى bamnoozle گول زدن ،ریشخندکردن ban item غیر مجازقانون ـ فقه : کالاى ممنوع الورود banana ball ورزش : برش بیش از حد گوى banana blade ورزش : چوب هاکى banana jack علوم مهندسى : مادگى در رادیو براى دو شاخه banana pin علوم مهندسى : دو شاخه رادیو banc قانون ـ فقه : جلسه اى که با حضور کلیه قضات یک دادگاه تشکیل شود banch wall دیواره محافظعمران : دیواره پشتیبان banch کلمات مرتبط(banch): band chain عمران : زنجیر مساحى band change switch علوم نظامى : کلید تغییر باند فرکانس band edge شیمى : لبه نوار band measure معمارى : کوباژ درجا band of fire علوم نظامى : نوار اتش band pass filter circuit علوم مهندسى : مدار صافى باند پاس band printer کامپیوتر : چاپگر نوارى band saw mill علوم مهندسى : اره نوارى ماشین فرز band screen عمران : صافى مخازن band spectrum طیف نوارىعلوم مهندسى : بیناب نوارىشیمى : طیف نوارى band stop علوم مهندسى : صافى میان نگذرعلوم نظامى : صافى میان نگذر bailiffs کلمات مرتبط(bailiffs): bailment of a capital قانون ـ فقه : مضاربه bain index شاخص بینبازرگانى : شاخصى که با استفاده از اختلاف بین قیمت و هزینه کل متوسط قدرت انحصار را اندازه گیرى میکند bain کلمات مرتبط(bain): bainite علوم مهندسى : باینات bait casting ورزش : پرتاب نخ ماهیگیرى با طعمه bait fish ورزش : ماهى کوچک بعنوان طعمه bait the hole گول زدن مدافع حریف( فوتبال امریکایى)ورزش : گول زدن مدافع حریف baiting duck ورزش : مرغ دام baiting غذا براى جلب ماهیها،دانه پاشىورزش : طعمهعلوم نظامى : گول زدن زیردریاییها baked کلمات مرتبط(baked): bakehouse تنورخانه bakelite-micarta الکترونیک : باکلیت - میکارتا bakelite الکترونیک : باکلیتشیمى : باکلیت bakers کلمات مرتبط(bakers): baking enamel علوم مهندسى : لعاب دادن با گرما baking oven علوم مهندسى : کوره خشک کننده چوب baking پخت bakkat به بیرونورزش : بیرونى bakuninism باکونینیسمقانون ـ فقه : اصول عقاید باکونین نویسنده انارشیست روسى و همکار مارکس و انگلس که بعدها به علت داشتن عقاید نظامى از جانب ایشان طرد شد . او موسس مکتب نهیلیسم روسیه نیز هست bal badaic ورزش : تیغ بغل پا bal badak ورزش : تیغ درونى پا bal deung ورزش : روى پا bal nal ورزش : تیغ بغل پا bal BASIC Assembly Languageکامپیوتر : زبان ساده شده زبان اسمبلىور

/ 0 نظر / 33 بازدید