مقالات بررسی(89)

. نقش مدیریت دانش بر فرهنگ تقدیر سازمان ها (مطالعه موردی شرکت های پارک علم و فناوری یزد)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: نگار رحیمی - بنیامین صفدری
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۰۲. بررسی عوامل فرهنگی در پی اشتراک گذاری دانش اعضای هیئت علمی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (مطالعه موردی)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: پروین قهرمانیان - عزیز هدایتی خوشمهر
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۰۳. رابطه بین فراموشی سازمانی و جهل سازمانی در مدیریت دانش و هوشمندانه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: حمیدرضا بزی - رسول سعیدیان
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۰۴. بررسی رابطه مدیریت دانش و یادگیری سازمانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسنده: مریم نیکوکام
تعداد صفحات: ۲۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۰۵. رابطه مدیریت دانش با بهره وری سازمانی (مورد مطالعه: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسنده: احمدرضا لشگری
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۰۶. تحلیلی بر آینده نگاری علم و فناوری در کشور ژاپن و در حوزه ی ارتباطات و فناوری اطلاعان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: بهرنگ ذاکری - بهشاد ذاکری - ساناز دست گشاده
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۰۷. بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در یک سازمان صنعتی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: محمدرضا زاهدی - مجید رمضان - محسن محمدرضایی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۰۸. مدیریت دانش در تحول کسب و کار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسنده: علی شهبازی کرتیان
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۰۹. رابطه ویژگی های شغلی بر رضایت شغلی با توجه به نقش تعدیل گری مدیریت استعداد (مورد مطالعه:سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: محمدرضا ذبیحی - ابوالفضل اکرامی
تعداد صفحات: ۲۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۱۰. موانع تعامل مدیریت دانش با رفتار سازمانها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسنده: عاطفه اتحاد
تعداد صفحات: ۲۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۱۱. ارزیابی و رتبه بندی دانشکده ها در پیاده سازی مدیریت دانش با رویکرد ANP (مطالعه موردی:دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: آرزو مهدوی - سید علی اکبر نیلی پور طباطبایی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۱۲. تاثیر فرهنگ دانش محور بر تسهیم دانش کارکنان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسنده: رمضان حسن پور
تعداد صفحات: ۲۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۱۳. شناسایی و اولویت بندی دانش های کلیدی لجستیک در حوزه نفت و گاز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: مسعود رجبی - مهدی شامی زنجانی - محمدعلی شاه حسینی
تعداد صفحات: ۲۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۱۴. بررسی رابطه بین شاخص های مدیریت دانش و هوش سازمانی در مدیریت فناوری اطلاعات بانکها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: مجید رهنمایی ذکاوت - مهرداد پیدایی - رضا رادفر
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۱۵. بررسی رابطه بین ارزیابی اطلاعات و تسهیم دانش در دانشگاه افسری امام علی (ع)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: سید حسین سجادیان - فریدون عبدی
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۱۶. تاثیر قابلیت ها و توانمندیهای مدیریت منابع انسانی HRM روی نوآوری با تاثیر از قابلیت مدیریت دانش
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: سارا شادمانی - آزاده شاهی زاده قبادی - مدیم شادمانی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۱۷. بررسی ارتباط بین توانمندسازی سازمانی با توانمندسازی روانی ، رضایت شغلی و تعهد موثر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: سارا شادمانی - آزاده شاهی زاده قبادی - مدیم شادمانی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۱۸. بررسی وضعیت کاربرد سازوکارهای مدیریت دانش در مرکز تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملت با استفاده از روش الگوبرداری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: احسان عابدی - مهدی شامی زنجانی - شهاب بذرافشان - فاطمه سبحانی مقدم
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۱۹. گستره مفهومی مدیریت دانش شخصی و الگوهای ناظر به آن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: هاجر روح بخش - رضوان حسین قلی زاده - طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی
تعداد صفحات: ۲۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۲۰. مدیریت دانش سازمانی، تحول مفاهیم و استراتژی ها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسنده: باقر قائمی اصل
تعداد صفحات: ۲۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۲۱. بررسی نفش واسط یادگیری سازمانی و یکپارچگی دانش در رابطه بین ویژگی های دانش و نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت صنعتی دریایی ایران)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: علی سیاوش پوری - رضوان حسین قلی زاده - یعقوب مهارتی
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۲۲. بررسی راهکارهای مئثر مدیریت دانش و توسعه سرمایه فکری بر عملکرد کتابانه های تخصصی(مطالعه موردی: کتابخانه شرکت برق منطقه ای خراسان)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسنده: سمیه مردمی
تعداد صفحات: ۲۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۲۳. آسیب شناسی اقتصادی مدیریت دانش در سازمانهای خدمت محور (مطالعه موردی)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: مهشید التماسی - معصومه التماسی - شیده سبحانی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۲۴. چالش ها و فرصت های مدیریت دانش در صنعت نفت و گاز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: حامد سلیمانی - فرخ ناصری کریم وند - حامد سلیمانی - مهدی محمودیان
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۲۵. کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی در مدیریت سرمایه های دانشی سازمان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: زهرا غفاریان سخن ور - رضوان حسینقلی زاده - محسن نوغانی دخت بهمنی
تعداد صفحات: ۲۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۲۶. بررسی تاثیر مولفه های سرمایه فکری بر مدیریت دانش سازمانی مورد مطالعه:بیمارستان امام علی (ع)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسنده: ایوب پژوهان
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۲۷. بررسی تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش سازمانی مورد مطالعه: مرکز آموزشی ،درمانی و تحقیقاتی قلب و عروق امام علی(ع)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسنده: ایوب پژوهان
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۲۸. مقایسه انواع سکوت سازمانی بین دبیران زن و مرد مقطع راهنمایی شهرستان ری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسنده: مرضیه دستی
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۲۹. سنجش جایگاه فرهنگ در پیاده سازی مدیریت دانش در یک بانک تخصصی از طریق KMAT
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسنده: هانیه عرب عجم
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۳۰. شناسایی و سنجش عوامل موثر بر انجام تحقیق و توسعه فناوری های نوآور در جهت تجاری سازی(ارائه مدل به همراه مطالعه موردی)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: فاطمه شکرریز - مریم مسعودی - سرور فرخی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۳۱. بررسی اثر به کارگیری استراتژی های مدیریت دانش بر بهره وری سازمانی کارکنان از طریق نقش متغیر میانجی نوآوری (نمونه موردی:شرکت گاز استان خورستان)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: ابراهیم اسماعیلی - حمیدرضا موسوی خانی
تعداد صفحات: ۲۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۳۲. داده کاوی توزیع شده بر روی کلان داده ها با استفاده از چارچوب هدوپ به (مطالعه موردی: مرکز آمار ایران)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: سمیه آهنگر سر یزدی - مجید خلیلیان
تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۳۳. ارائه راه حل مبارزه با فقدان داده مناسب و وجود داده های آلوده در بهره گیری از داده کاوی در فرایند مدیریت دانش
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: بهناز زاهدی - سارا صیادی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۳۴. تاثیر مدیریت data science بر افزایش هوشف سازمانی در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: مرجان فراشی - حدیث فراشی - حمیده رشادت جو
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۳۵. بررسی رابطه بین مدیریت دانش و تعهد سازمانی کارکنان اداری آموزشگاه های مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرستان گنبد کاووس
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: سعید سعیدی - ماهرخ حقیقت
تعداد صفحات: ۲۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۳۶. بررسی استقرار سیستم مدیریت دانش از تئوری تا عمل (مطالعه موردی: شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: احمدرضا محمدخانی - امید حجازی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۳۷. ارائه مدلی برای ارزیابی وضعیت فعالیت های مدیریت دانش در شرکت های با فناوری نوین وابسته به صنایع هوایی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: امیر الماسی زفره - محسن صادق عمل نیک - محمدرضا نادری بنی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۳۸. معماری مدیریت دانش
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: زهرا وظیفه - محبوبه گرگی - مرضیه زور
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۳۹. بررسی رابطه بین مدیریت دانش و تفکر استراتژیک در واحدهای لبنی استان گلستان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: حسن درویش - سیاوش وحدت - بهمن آتش زبان - بابک سرخپور
تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۴۰. بخش خصوصی سازی در مطالعات آینده پروهی تأمین مالی و فروش بناهای بلند با نگاهی بر مدیریت دانش
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسنده: میثم کریمی
تعداد صفحات: ۲۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۴۱. بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی مطالعه موردی مجموعه شرکت های (صنایع پارس فولاد، فولاد گستر و صنایع نکا فولاد)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: علیرضا حبیبی - قلی پور - مهدی دهقان نژاد
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۴۲. بررسی و تعیین ارتباط رضایت مشتری با ماوراء وفاداری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: حمیدرضا قاسمی - حمزه مرادی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۴۳. تجزیه و تحلیل و تاثیر مدیریت دانش و منابع انسانی برداشتن برتری در بازار هدف (مطالعه موردی شرکت برق منطقه ای تهران)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: علیرضا علیقلی زاده - محسن کامرانی - سهیل زرگرباشی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۴۴. مروری بر چالش های تجزیه و تحلیل کلان داده و راه حل های رفع آن ها
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: پیام کیافر - صدیقه جاورسینه
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۴۵. نقش و جایگاه مدیریت دانش و سازمان های نوآور (نظریه ها و تجربیات)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: وجه ال.... قربانی زاده - سید محسن اسدی - میرعلی سیدنقوی - داود حسین پور
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۴۶. تاثیر مدیریت دانش بر زمان و هزینه طرح و اجرا در پوشش های حوزه انرژی، با مطالعه موردی: طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی رحمه الله علیه اراک
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: مهدی فارسی جانی - متین بایمانی نژاد - محمدجواد کاظمینی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۴۷. عوامل مؤثر در اجرای موفق مدیریت دانش و کتابخانه های دانشگاهی شهر تبریز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: ناهید پروینی - محسن حاجی زین العابدینی - صنم ابراهیم زاده
تعداد صفحات: ۲۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۴۸. بررسی تأثیر ساختار، فرهنگ، منابع انسانی، تکنولوژی مبتنی بر دانش و عملکرد سازمان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: معصومه سالاری - حسن دهقان دهنوی
تعداد صفحات: ۲۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۴۹. بررسی نقش انگیزش و رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس و تسهیم دانش آن ها: ارائه الگوی ساختاری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: محمد اکبری بورنگ - سمیرا پور
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۵۰. رتبه بندی راه حل های مدیریت دانش و سازمان جغرافیایی وزارت دفاع با استفاده از QFD فازی و MADM فازی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: الهه داودوندی - رمضان نعمتی کشتلی - سعید امامی
تعداد صفحات: ۲۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۵۱. توسعه مدل علی بلوغ مدیریت دانش سازمانی با تأکید بر فاکتورهای انسانی براساس رویکرد فراترکیب
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: فرشته سپهری - یونس جبارزاده
تعداد صفحات: ۲۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۵۲. رابطه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی با بهره وری سازمانی (مورد مطالعه: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسنده: احمدرضا لشگری
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۵۳. بررسی رابطه میان مدیریت دانش و سازگاری شغلی کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان بانک صادرات استان اصفهان)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسنده: مرضیه محمدعلیزاده
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۵۴. مقایسه تطبیقی وضع موجود و مطلوب جهت بررسی امکان استقرار و پیاده سازی نظام مدیریت دانش بر اساس مدل عمومی نیومن (مطالعه موردی: شرکت صنعتی زر ماکارون )
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: مهدی امینی - غلامعلی طبرسا
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۵۵. بررسی توانمندی سامانه اطلاعات مدیریت پروژه در ارتقای سطح مدیریت دانش در مدیریت پروژه های مشارکتی شهرداری تهران (مورد کاوی پروژه سامان دهی اراضی غرب مسیل کن)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: رضا درکی - مرتضی رحمان زاده - احسان سودیان طهرانی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۵۶. بررسی و تجزیه و تحلیل منابع انسانی با رویکرد مدیریت دانش و سازمان های پیشرو
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسنده: علیرضا علیقلی زاده
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۵۷. نگرش مدیران ارشد در عملکرد بهینه مدیریت دانش و شرکت های پیشرو
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسنده: علیرضا علیقلی زاده
تعداد صفحات: ۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۵۸. بررسی رابطه بین استراتژی منابع های انسانی و ظرفیت مدیریت دانش (مورد مطالعه: بانک مسکن استان کردستان)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: سمیه منوچهری - ریزان امانی - عادل صلولتی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۵۹. چهارچوبی راهبردی برای فرایندهای مدیریت دانش در زنجیره تأمین شرکت های کوچک و متوسط صنعتی جمهوری اسلامی ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: هانیه فرحمند - فرشاد علوی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۶۰. پیاده سازی مدیریت دانش و سازمان های دولتی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: شهره میرحسینی - فرشته کلاه دوز
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۶۱. بررسی عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش و صنعت گردشگری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: ساهره علی خواه - جواد صفری
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۶۲. بررسی نقش مدیریت دانش در موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسنده: سلیمه قنبری
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۶۳. بررسی تاثیر ابعاد مدیریت دانش بر عملکرد سازمان به واسطه نوآوری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: محمدعلی شیخی - مظاهر کرمی - علی بابک
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۶۴. بررسی تاثیر زیرساختهای مدیریت دانش در عملکرد سازمان مطالعه موردی شعب بانک سپه شهر تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: سامان ابراهیمی - رویا رهبرنیا
تعداد صفحات: ۲۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۶۵. بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و نوآوری سازمانی با نقش میانجیگری تسهیم دانش در سازمانهای دولتی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: سیده نادیا سید هاشمی - محمد عظیم ملک - عادل صلواتی
تعداد صفحات: ۲۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۶۶. بررسی تاثیر مدیریت دانش بر بهبود توسعه صادرات(مورد مطالعه محصولات باغی استان اصفهان)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسنده: الهام خیام
تعداد صفحات: ۲۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۶۷. بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش با تعهد سازمانی(مطالعه موردی کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان ارومیه)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: حسن قلاوندی - رکزیا احمدیان
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۶۸. مدیریت دانش و کارآفرینی دانشگاه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: حسن قلاوندی - رکزیا احمدیان
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۶۹. بررسی عوامل ترغیب کننده و بازدارنده مدیریت دانش در بین کتابداران کتابخانه های عمومی استان فارس
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: مریم خوش کنار - جواد عبدلی - زینب خوش کنار
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۷۰. بررسی تاثیر ابعاد ساختار سازمانی بر اثربخشی: نقش مدیریت دانش
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: داود داودنیا - بهمن رحیمی
تعداد صفحات: ۲۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۷۱. نقش عوامل توانمند ساز مدیریت دانش در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: ابوالفضل ایروانی - کوروش روستا - ملیحه فلکی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۷۲. بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش(مطالعه موردی)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: تاصر صدرا ابر قویی - سید سعید نیشابوری
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۷۳. بررسی نقش مدیریت دانش بر خودشکوفایی کارکنان با میانجی گری بهزیستی شغلی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: اصغر اسکندری - سیروس قنبری - عباس اسکندری
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۷۴. نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ساختار سازمانی در سازمان شهرداری قائم شهر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: مجید فتاحی - علیرضا داداشی جوکندان - میثم عباس نژاد کبودی
تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۷۵. بررسی ارتباط میان استراتژی های مدیریت دانش و بهره وری در سازمان مطالعه موردی: شعب موسسه اعتباری نور در استان مازندران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: قربانعلی آقا احمدی - محسن اسلامی
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۷۶. جایگاه سیستمهای اطلاعاتی در مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور (مطالعه موردی: شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: امید تاسا - سید مرتضی امامی - محمد اسماعیل صادقی علویجه
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۷۷. ارتباط میان اقدامات مدیریت منابع انسانی ، تعهد سازمانی و فرایند دیریت دانش (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای تهران)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: خدیجه هوش السادات - فروغ فرنود
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۷۸. تشخیص جرائم الکترونیکی با استفاده از روش های داده کاوی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: صابر عباس آبادی - مهدیس داغنیه
تعداد صفحات: ۲۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۷۹. بررسی رابطه مدیریت دانش بر بازاریابی یادگیری محور و چابکی سازمان ، مطالعه موردی: شرکت های گمرک شمال کشور (گیلان،گلستان و مازندران)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: سمانه اخوان فومنی - سمیه ثابت
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۸۰. بررسی رابطه بین عوامل انسانی و ارتباطات اثربخش سازمانی در سازمان های دولتی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: محمد عظیم ملک - عادل صلواتی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۸۱. بررسی ارتباط توانمند سازهای مدیریت دانش و عملکرد سازمانی با نقش واسطه ای نوآوری سازمانی کارکنان (مطالعه موردی: شعب بانک صادرات استان مازندران)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسنده: فرحناز یوسفی
تعداد صفحات: ۲۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۸۲. کاربرد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت دانش
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسنده: علی پور حمیدی
تعداد صفحات: ۲۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۸۳. بررسی عملکرد و کارایی مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: علیرضا علیقلی زاده - محمد بیات
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۸۴. نقش مدیریت بیروی انسانی با رویکرد مدیریت دانش و شکوفایی آن در شرکت های پیشرو
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: علیرضا علیقلی زاده - نسیم صدرایی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۸۵. بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سزمانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: فاطمه عبدلی - نادر شیخ الاسلامی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۸۶. الگوهای سنجش و اندازه گیری سرانه مطالعه در ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
نویسندگان: قاسم امیدعلی - حمزه علی نورمحمدی
تعداد صفحات: ۲۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۸۶۰۸۷. تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی در پرتو فرهنگ سازمانی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دا

/ 0 نظر / 196 بازدید