پایان نامه های مهندسی انرژی شریف

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

شماره راهنما

1

پایان نامه

بکارگیری بهینه ذخیره سازهای انرژی در هاب انرژی Optimal Employment of Energy storage System in Energy Hub

قطب انرژی Energy Hub / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / تعیین ظرفیت Equipment Sizing / ذخیرهانرژی Energy Storage / بهره برداری انرژی Energy Exploitation / بارصنعتی Industrial Demand / بهره برداری بهینه Optimal Operation

46-48302

2

پایان نامه

بررسی بازارهای انرژی خزر با رویکرد تامین امنیت تقاضای انرژی کشورهای خزرStudy of Caspian Energy Markets with Respect the Energy Demand Security of Caspian Countries

بازار انرژی Energy Market / تقاضای انرژی Energy Demand / امنیت Security / امنیت انرژیEnergy Security / ناحیه خزر Caspian Region

46-49061

3

پایان نامه

پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی از طریق تشکیل ترازنامه انرژی برای اجزای داخلی ساختمان Implementation of Energy Management System through the Formation of Energy Balance for Internal Parts of Buildings

بهینه سازی Optimization / برنامه ریزی خطی Linear Programming / مدیریت انرژی Energy Management / موازنه انرژیEnergy Balance

46-44180

4

پایان نامه

ارزیابی استفاده بهینه آب و انرژی در یک شبکه بهم پیوسته از هاب انرژی An Investigation of Optimum Water and Energy usage in an Energy Hub Network

قطب انرژی Energy Hub / سیستم ترکیبی مولد برق و حرارت Combined Heat and Power (CHP)System / تقاضای انرژی Energy Demand / مصرف انرژی ENERGY CONSUMPTION / آب و انرژیWater Energy Nexus / بارصنعتی Industrial Demand

46-48303

5

پایان نامه

توسعه یک مدل مدیریت تقاضای انرژی برای یک ساختمان آموزشی Development of a Demand Side Management Model for an Educational Building

مدیریت انرژی Energy Management / تقاضای انرژیEnergy Demand / بهینه سازیانرژی ٍEnergy Optimization / نرم افزار انرژی پلاس Energyplus Software / ساختمان های آموزشی Educational Buildings

46-46476

6

پایان نامه

برنامه‌ریزی توأم شبکه‌های گاز طبیعی و انرژی الکتریکی در ریزشبکه‌های تولیدانرژی Gas and Electrcicity Networks Co-Planning in Microgrid Generations

انرژی مفید Useful Energy / منبع تولید پراکنده Distributed Generation / تبدیل انرژی Energy Conversion / گاز طبیعی Natural Gas / ریزشبکه Microgrid / برنامه ریزی توام شبکه های گاز و انرژی الکتریکی Gas and Electricity Networks Co-Planning

46-49063

7

پایان نامه

توسعه مدل بهینه ی انرژی برای یک ساختمان آموزشی Optimisation of Energy Flow Model for an Educational Building

بهینه سازی Optimization / مدل سازی انرژی Energy Modeling / منابع تجدیدپذیر انرژی Renewable Energy Resources / مدل عرضهانرژی ENERGY SUPPLY MODEL / بهینه سازی انرژی ٍEnergy Optimization / ساختمان های آموزشی Educational Buildings / ساختمان با انرژی صفر Net Zero Energy Building (NZEB)

46-46475

8

پایان نامه

تعیین مدل بهینه جریان انرژی ساختمان از طریق تشکیل ترازنامه انرژی اجزای داخلی Characterizing the Optimum Energy Flow Model in a Building Using Internal Energy

مدل سازی MODELING / بهینه سازی Optimization / ساختمان ها Buildings / ترازنامه انرژی Energy Balance Sheet / جریان انرژیEnergy Flow

46-44610

9

پایان نامه

مدل توسعه پایدار سیستم انرژی، مطالعه موردی: استان همدان Model of Sustainable Development of Energy System for Hamedan Provincce

مدل سیستم انرژی Energy System Model (ESM) / سیستمانرژی Energy System / توسعه پایدار SUSTAINABLE DEVELOPMENT / تحلیل چندمعیاره Multicriteria Analysis / یارانه انرژیEnergy Subside

46-46584

10

پایان نامه

ارزیابی هزینه آلودگی سیستم‌های انرژی، مطالعه موردی استان گیلان Pollution Cost assessment of Energy Systems; Case Study: Guilan Province

تقاضای انرژی Energy Demand / مدل عرضه انرژی ENERGY SUPPLY MODEL / مدل اقتصاد انرژی Energy Model / منابع تجدیدپذیر انرژیRenewable Energy Resources / کنترل آلودگی Pollution Control / آلاینده زیست محیطی Environmental Pollutant / هزینه آلودگی Pollution Cost

46-48365

11

پایان نامه

کاهش انرژی اتلافی از طریق فلر در پالایشگاهها Energy Loss Reduction Through Flaring in Refineries

درخت خطا Fault Tree / قابلیت اطمینان Reliability / کاهش فلرینگ غیرعادی Emergency Flaring Reduction / سیستم ایمن شده به واسطه ابزار دقیق Safety Instrument System (SIS) / سطح یکپارچگی ایمنی Safety Integrity Level (SIL) / کاهش اتلاف انرژیEnergy Loss Reduction / احتمال خرابی Failure Probability

46-41683

12

پایان نامه

بهینه سازی مصرف انرژی در خانه هوشمند Energy Management Optimization in Samart Home

مدل سازی تصادفی Stochastic Modeling / صفحه خورشیدی Solar Panel / تولید ترکیبی برق و حرارت Combined Heat & Power Generation / خانه هوشمند Smart Home / بهینه سازی مصرف انرژیEnergy Consumption Optimization

46-46891

13

پایان نامه

مدل پایدار توسعه انرژی روستایی 

انرژی روستایی Rural Energy / تقاضای انرژی Energy Demand / مدل جامع انرژی COMPREHENSIVE ENERGY MODEL / منابع انرژیمحلی LOCAL ENERGY SOURCE / تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis

08-34117

14

پایان نامه

مدل سازی و بهینه سازی فنی و اقتصادی مصرف انرژی در گلخانه ها با استفاده از فناوری های نوین و انرژی های تجدیدپذیر 

انرژی Energy / اتلاف حرارتی Heat Losse / بهینه سازی Optimization / منابع تجدیدپذیر انرژی Renewable Energy Resources / سیستم گرمایش Space Heating System / گل خانه Greenhouse

46-45705

15

پایان نامه

توسعه و کاربرد مدل جهت ارزیابی پایداری سیستم عرضه انرژی Development and Application of a Model for Assessing the Sustainability of Energy supply System

مدل سازی انرژی Energy Modeling / بهینه سازی اگزرژی Exergy Optimization / ارزیابی چرخه حیات Life Cycle Assessment

46-45580

16

پایان نامه

ارزیابی و کاربرد ترموفوتوولتاییک برای بازیافت انرژی با مطالعه موردی در یک واحدانرژی بر در مجتمع فولاد مبارکه Evaluation and Application of Thermo Photovoltaic (TPV) in Energy Recycling, A Case study: Application in an Energy Intensive Unit of Mobarakeh Steel Complex

مدل محاسباتی COMPUTER AIDED ENGINEERING / سلول ترمو فوتوولتاییک Termo Photovoltaic (TPV)Cell / قطره چکان ها Emitters / واحد فولادسازی Casting Unit / تختال Slab / چگالی توان تولیدی Power Density / بازیافت انرژیEnergy Recovery

46-44992

17

پایان نامه

توسعه‌ ابزار تحلیلی پروژه‌های صرفه‌جویی انرژی ساختمان با استفاده از فناوری پایش مستمر برای حمایت از شبکه شرکت‌های خدمات انرژی Development of Decision Support Tool for Evaluating Building Energy Efficiency Projects for Energy Service Companies Network

تعمیر و نگهداری بر مبنای وضعیت Condition Based Maintenance (CBM) / سیستم پشتیبان تصمیم گیری Decision Support System / پایش برخط Online Monitoring / صرفه جویی انرژی Energy Conservation / قراردادهای ارتقایانرژی ساختمان Building Energy Efficiency Projects / شرکت خدماتانرژی Energy Service Company

46-48696

18

پایان نامه

توسعه مدل ارزیابی نقش منابع انرژی و ارتباط انرژی با اقتصاد Development of a Model for Evaluation of Energy Resources and the Interaction between Energy and Economy

منابع پایان پذیرانرژی EXHAUSTIBLE ENERGY RESOURCES / اعتبار سنجی Validation / تعادل عمومی قابل محاسبه Computable General Equilibrium / بهره وری کل عوامل تولید Total Factor Productivity (TFP) / انرژی مفید Useful Energy / تقاضای انرژی Energy Demand / تقاضای انرژی مفید Useful Energy Demand

08-45833

19

پایان نامه

مدل سازی یخچال خورشیدی مجهز به سیستم ذخیره سازی انرژی Modeling a Solar Refrigerator Powered by Energy Storage System

مدل سازی انرژی Energy Modeling / تحلیل اگزرژی Exergy Analysis / الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm / بهینه سازی فنی - اقتصادی Thermoeconomic Optimization / ذخیره انرژی حرارتی Thermal Energy Storage / متمرکزکننده خورشیدی سهموی مرکب Compound Parabolic Concentrator (CPC)Solar Collector

46-40379

20

پایان نامه

ارزیابی توسعه ی هاب های انرژی در مناطق شهری An Investigation on the Energy hubs Development in Urban Areas

ذخیره انرژی Energy Storage / قطب انرژی Energy Hub / تولید ترکیبی برق و حرارت Combined Heat & Power Generation / بهینه سازی چندهدفه ازدحام ذرات Multi-Objective Particle Swarw Optimization (MOPSO) / تعیین ظرفیت Equipment Sizing / مدل سازی چندلایه ای Multi -Layer Modelling

46-46087

21

پایان نامه

تحلیل آینده پژوهانه از شاخص‌های پایداری سیستم عرضه انرژی ایران Future Studies of Sustainability Indicators of Iranian Supply Energy System

مدل عرضه انرژی ENERGY SUPPLY MODEL / توسعه Development / معیارها INDICATORS / پایدارپذیری Stabilizable / تحلیل سناریو Scenario Analysis / شاخص پایداری Stability Index

46-48267

22

پایان نامه

مدل ارزیابی انتقال انرژی کشورهای آسیای میانه ازطریق ایران 

انتقال انرژی. / منابع انرژی Energy Resources / شبکه جریان انرژی. / مدل پویای انرژی. / بهینه سازیانرژی.

08-35025

23

پایان نامه

تجزیه وتحلیل بخشی انرژی واگزرژی ایران 

انرژی Energy / اگزرژی Exergy / قانون دوم ترمودینامیک Thermodynamics Second Law / اتلاف انرژی Energy Dissipation / ایران Iran

08-34116

24

پایان نامه

مدل جریان بهینه انرژی دریک واحد مسکونی 

شبیه سازی Simulation / بهینه سازی Optimization / مدار انرژیENERGY CIRCUIT / شبکه انرژیEnergy Network / مدل انرژیخانگی RESIDENTIAL ENERGY MODEL

08-34347

25

پایان نامه

طراحی و ساخت اینورتر متصل به شبکه برای منابع انرژی تجدیدپذیر Design and Implementation of Grid Connected Inverter For Renewable Energy Sources

متناوب ساز INVERTER / حالت متصل به شبکه Grid Conected State / توان فعال Active Power / توان واکنشی Reactive Power / کنترل کننده تناسبی - تشدیدی Proportional Resonance (PR)Controller / منابع تجدیدپذیرانرژی Renewable Energy Resources

46-45025

26

پایان نامه

مدل سازی و طراحی سیستم CCHP برای پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریفModeling and Design of CCHP System for Sharif Energy Research Institute

برنامه ریزی خطی Linear Programming / مدل سازی انرژیEnergy Modeling / طراحی سیستم System Design / تقاضای انرژیEnergy Demand / تولید همزمان برق، حرارت و برودت Combine Cooling Heating and Power (CCHP) / پژوهشکده علوم و فناوریانرژی شریف Sharif Energy Research Institute

46-41550

27

پایان نامه

برنامه ریزی و بهینه سازی یک شبکه تامین خدمات انرژی در محل، برای یک منطقه روستایی Planning and Optimization of an On-site Energy Service Network for a Rural Region

منبع تولید پراکنده Distributed Generation / منابع تجدیدپذیر انرژیRenewable Energy Resources / قطب انرژی Energy Hub / شبکه خدمات انرژی خودکفا Self-Sufficent Energy Service Network

46-48175

28

پایان نامه

بررسی ممیزی انرژی در هوارسان ها 

بهینه سازی Optimization / ممیزیانرژی Energy Auditing / واحد هوارسان Air Handling Unit / مدل سازی ترمودینامیکی Thermodynamic Modeling

08-36917

29

پایان نامه

توسعه مدل برای ارزیابی انتگراسیون سیستم های مبتنی بر زیست‌توده و تامین خدمات انرژی Model for Evaluation of Integration of Biomass Systems and Energy Service

مدل سیستم انرژی Energy System Model (ESM) / بهینه سازی Optimization / پسمانده ها Wastes / سیستم انرژی زیست توده Biomass Energy System

46-48399

30

پایان نامه

توسعه و کاربرد مدل ارزیابی بخش انرژی در منطقه ی خاورمیانه و جایگاه ایرانDevelopment and Application of a Model for Assessment of Energy Sector in Middle East and the Role of Iran

نمودار مرجع انرژی Reference Energy System / خاورمیانه Middle East / ایران Iran / مدل عرضهانرژی ENERGY SUPPLY MODEL

46-45074

31

پایان نامه

توسعه ی مدل برای ارزیابی سیستم انرژی بهم پیوسته ی چندملیتی در منطقه اکوDevelopment of a Model for Analysis of Multinational Integrated Energy System of ECO Region

نفت OIL / گاز Gas / تقاضا Demand / سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) Economic Cooperation Organization (ECO) / تولید نفت Oil Production / انرژی خورشیدی Solar Energy / انرژی برق آبی Hydropower Generation

46-44800

32

پایان نامه

ارزیابی بازیافت انرژی با استفاده از توسعه مدل سیستم انتقال گاز طبیعی Evaluation of Energy Recovery by Development of Natural Gas Transmission Network Model

بازیاب انرژی Energy Harvesting / افت فشار Pressure Drop / خطوط لوله گاز Gas Pipelines / بهینه سازی شبکه گازرسانی Gas Network Optimization / دوره عالی رنکین Organic Rankine Cycle (ORC) / سیستم توربو اکسپندر Turbo-Expander System

46-42338

33

پایان نامه

کاهش مصرف انرژی ساختمان ها با ذخیره سازی فصلی انرژی در اکیفرها و استفاده از پمپ حرارتی و انرژی خورشیدی Energy Consumption Mitigation in Buildings by Using Seasonal Energy Storage in Aquifers, Heat Pumps and Solar Energy

مدل سازی عددی Numerical Simulation / انرژی خورشیدی Solar Energy / پمپ های حرارتی Heat Pumps / ذخیره انرژی Energy Storage / آب خیز Aquifer / کاهش مصرف انرژی Energy Consumption Reduction / انرژی خورشیدی Solar Energy

08-45796

34

پایان نامه

توسعه سیستم انرژی شهری مورد مطالعه شهرستان بیرجند 

مدل سازی انرژی Energy Modeling / تقاضای انرژی Energy Demand / سیستم انرژی Energy System / مدل عرضه انرژی ENERGY SUPPLY MODEL / انرژی مفید Useful Energy / انرژی نهایی Final Energy

08-37814

35

پایان نامه

بهینه سازی چند هدفه سیستم های تولید پراکنده با استفاده از منابع انرژیتجدیدپذیر و فسیلی Multi Objective Optimization of Distributed Energy Systems Considering Renewables and Fossil Fuel Resources

قطب انرژی Energy Hub / بهینه سازی Optimization / برنامه ریزی عدد صحیح مختلط Mixed Integer Linear Programming

46-49182

36

پایان نامه

شبیه سازی جریان انرژی در یک واحد مسکونی 

تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis / شبیه سازی Simulation / جریان انرژی Energy Flow / مصرفانرژی ENERGY CONSUMPTION / ساختمان های مسکونی Residential Buildings / رویکرد یکپارچه Integrated Approach

08-38044

37

پایان نامه

بهینه‌سازی چرخه تولید همزمان برق، حرارت و سرمایش با استفاده از سیستم ترکیبی انرژی‌های خورشیدی و زیست‌توده Optimization of Hybrid Solar-Biomass based CCHP (Combined Cooling, Heating, and Power)Cycles

انرژی خورشیدی Solar Energy / بهینه سازی Optimization / سیستمانرژی زیست توده Biomass Energy System / تولید همزمان برق، حرارت و برودت Combine Cooling Heating and Power (CCHP) / سیستم ترکیبی Hybrid System

07-48515

38

پایان نامه

تعیین استراتژی بهره برداری سیستم های ذخیره سازی انرژی در حضور مزارع بادی با توجه به الگوی مصرف Energy Storage Systems Operation Strategy in Presence of Wind Farms Based on Consumption Pattern

توربین بادی Wind Turbine / پیل سوختی Fuel Cell / هزینه های تولید PRODUCTION COSTS / ذخیرهانرژی Energy Storage / منابع تجدیدپذیر انرژی Renewable Energy Resources / الکترولایزر Electrolyzer / مخزن هیدروژن Hydrogen Tank

46-40728

39

پایان نامه

به‌کارگیری بهینه خودروهای الکتریکی بر مبنای مطالعات هزینه – فایده از دیدگاه سیاست‌گذاران بخش انرژی Optimized Utilization of Electric Vehicles based on Cost Analysis- the point of view of Energy Policy

خودروهای الکتریکی Electric Motor Vehicles / انرژی Energy / حمل و نقل Transport / سیاست گذاری Policy Making / پویایی سیستم System Dynamic / سیستم قدرت Power System / سیاست گذاریانرژی Energy Policy / تحلیل هزینه Cost Analysis

46-48516

40

پایان نامه

شبیه سازی و کنترل اکتیویک کمپرسور گریز از مرکز جهت بهبود کارایی و کاهش مصرف انرژی The Simulation and Active Control of a Centrifugal Compressor to Improve Compressor Performance & Reduce Energy Consumption

شبیه سازی Simulation / خیزاب (سیال) Surge (Fluid) / کنترل فعال Active Control / تراکم ساز گریز از مرکز Centrifugal Compressor / کاهش مصرف انرژی Energy Consumption Reduction

46-40001

41

پایان نامه

سیستم تصفیه آب دریا بوسیله انرژی خورشیدی Seawater Purification System by Solar Energy

آب آشامیدنی Drinking Water / تصفیه آب Water Treatment /انرژی خورشیدی Solar Energy / سیستم ترکیبی Hybrid System / جمعیت جهانی World Population

58-46733

42

پایان نامه

توسعه ابزار تحلیلی برای انتگراسیون جریانهای انرژی 

سیستم انرژی Energy System / بهینه سازی Optimization / برنامه ریزی ریاضی Mathematical Programming / مجتمع بزرگ پتروشیمیایی TOTAL SITE

08-36315

43

پایان نامه

مدل سازی جریان انرژی در سلول احیاء آلومینیوم 

شدت انرژی Energy Intensity / سلول احیای آلومینیوم Aluminum Reduction Cell / ناپایداری دینامیکی DYNAMIC INSTABILITY / ناپایداری مغناطوهیدرودینامیک Magnetohydrodynamic Instability

08-36863

44

پایان نامه

محاسبه مصرف انرژی تجهیزات گرمایشی مختلف جهت طراحی بهینه تجهیزات مصرف انرژی ساختمان 

بهینه سازی مصرف انرژی Energy Consumption Optimization / مدل سازی مصرف انرژی Energy Consumption Modeling / سیستم گرمایش Space Heating System / طراحی بهینه Optimal Design

08-37165

45

پایان نامه

توسعه مدل انرژی خانگی با تأکید بر مصرف انرژی درامور بهداشتی و تغذیه 

جریان انرژی Energy Flow / تابع مطلوبیت Utility Function / نظریه دوگانگی Duality Theory / خدماتانرژی Energy Services / رفتار مصرف کننده Consumer Behavior

08-35524

46

پایان نامه

توسعه یک چارچوب تحلیلی برای ارزیابی تاثیر سیاست های کاهش تغییرات آب و هوایی بر امنیت انرژی کشور Development of an Analytical Framework for Evaluation of Climate Change Mitigation Policies on Iran’s Energy Security

امنیت انرژی Energy Security / پخش منواکسیدکربن Carbon Monoxide Dispersion / کاهش انتشار Mitigation / تغییر اقلیم Climate Change / ضریب انتشار Emission Factor / سیاست گذاریانرژی Energy Policy

46-43845

/ 0 نظر / 78 بازدید