اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 33

اصطلاحات و لغات حسابداری، ریاضی، آمار - بخش 33

Accounting, Statistics, Math glossary - Part 33

 

r

هجدهمین حرف الفبای انگلیسی، علامت مجموعه اعداد حقیقی

r betti group

گروه r- بتی

r chain group

گروه r-زنجیری

r chart

نمودار دامنه تغییرات، نمودار

r closable

r-بسته پذیر، r- بسته شونده

r- dimensional homology group

گروه r بعدی مانستگی

r homology group

گروه r-مانستگی

R homomorphism

R - همسانی

R module

R - مدول

R module ring

حلقه R - مدول

r shuffle

r - بر

r times

r بار

raabe and duhamel's rule

قاعده رآب و دوهامل

raabe converence test

آزمون همگرایی رابه

Raabe convergence test

آزمون همگرایی رابه

rabatting

تسطیح

race course

مسابقه

racecourse paradox

پارادوکس مسابقه

raceway

لوله کابل، کانال، کابل

rack

قفسه، طبقه، دنده شاخه ای، میله دنده دار، میله مدرج، دنده یکطرفه

radial

شعاعی

radial acceleration

شتاب شعاعی

radial component

مولفه شعاعی

radial coordinate

مختص شعاعی

radial distance

فاصله شعاعی

radial distribution function

تابع توزیع شعاعی

radial set

مجموعه شعاعی

radial tangential

شعاعی - مماسی

radial tangential angle

زاویه شعاعی مماسی

radial vector

بردار شعاعی

radially

به طور شعاعی

radially simple

به طور شعاعی ساده

radially simple region

ناحیه به طور شعاعی ساده

radian

رادیان

radian measure

اندازه رادیان

radiant center

مرکز تابش

radiate

تشعشع کردن

radiating element

عنصر تابان

radiation

پرتو افکنی، تابش، تشعشع

radiation condition

شرط تابش

radiator

تابشگر

radical

رادیکال

radical axis

محور اصلی

radical axis of two circles

محور اصلی دو دایره

radical center

مرکز اصلی

radical expression

عبارت رادیکالی، عبارت ریشه گیری

radical ideal

ایده آل رادیکال

radical of a ring

رادیکال حلقه

radical of an ideal

ریشگی یک ایده آل، رادیکال ایده آل

radical plane

صفحه اصلی

radical plane of two spheres

صفحه اصلی دو کره

radical sign

نماد رادیکال، علامت ?، علامت رادیکال

radicand

زیر رادیکال، عبارت زیر رادیکال، مقدار زیر رادیکال

radii

اشعه، شعاع ها

radiluminescence

پرتو افشانی رادیو اکتیو

radioactive

پرتو زا، تابش دار، رادیواکتیو، پرتو افشان

radioactive decay

تحلیل رادیو اکتیو

radioactive fall out

تجزیه رادیواکیتو

radioactive tracer

ردیاب رادیواکتیو

radiocarbon

رادیوکربن

radiocarbon dating

تاریخ گذاری رادیوکربن

radius

شعاع، پرتو، اشعه

radius gage

قوس سنج، انحنا سنج، سنجه انحناء

radius of a circle

شعاع دایره

radius of a sphere

شعاع کره

radius of convergence

شعاع همگرایی

radius of convergence of a power series

شعاع همگرایی سری توانی

radius of curvature

شعاع انحناء، شعاع خمیدگی، شعاع چرخش، شعاع ژیراسیون

radius of gyration

شعاع چرخش

radius of torsion

شعاع تاب

radius of torsion of a space curve

شعاع پیچش یک منحنی فضایی

radius vector

شعاع بردار

radix

پایه، ریشه، پایگاه دستگاه عددی، مبنای شمارش

radix point

ممیز

Radon measure

اندازه رادون

Radon Nikodym derivative

مشتق رادون-نیکودیم

Radon Nikodym theorem

قضیه رادون-نیکودیم

rae of cooling

درجه تبرید

railroad car

واگن ریلی

raise

به توان رسیدن، بالا بردن، ترفیع، رساندن، بلند کردن، بلندی، برجستگی

raise a number to power

به توان رساندن

raising a number to a power

عددی را به توان رساندن

rake angle

زاویه گام مته، زاویه تراش

raker set

چپ و راست دو در میان

ram travel

کورس ضربه زدن

ramanujan conjecture

حدس رامانوجان

ramanujan graph

گراف رامانوجان.0

ramification

انشعاب

ramification index

شاخص انشعاب

ramification point

نقطه انشعاب

ramified element

عنصر منشعب

ramp

نرده،‌ شیب، راهرو شیبدار

random

تصادفی، اتفاقی، تصادف، پیشامد، بی نظم، بی ترتیب

random access memory

حافظه با دسترسی اتفاقی، حافظه با دسترسی درهم، حافظه با دسترسی بی ترتیب

random aspects

جنبه های تصادفی

random causes of variation

علل تصادفی تغییرات

random current

جریان تصادفی

random digit

رقم تصادفی

random digits table

جدول اعداد تصادفی

random distribution

توزیع تصادفی

random error

اشتباه تصادفی، خطای اتفاقی، خطای تصادفی

random event

پیشامد تصادفی، پیشامد اندازه پذیر

measurable event

پیشامد تصادفی، پیشامد اندازه پذیر

random experiment

آزمایش تصادفی

random function

تابع تصادفی

random manner

روش تصادفی

random matrix

ماتریس تصادفی

random model

مدل تصادفی

random noise

نوفه تصادفی

random number

عدد تصادفی

random number generation

تولید اعداد تصادفی

random numbers

ارقام تصادفی، اعداد تصادفی

random order

ترتیب تصادفی

random ordered sample

نمونه مرتب تصادفی

random process

فرآیند تصادفی

random prospect

نمود تصادفی

random sample

نمونه تصادفی

random sampling

نمونه گیری تصادفی، نمونه برداری تصادفی

random sampling procedure

شیوه نمونه گیری تصادفی

random sequence

دنباله تصادفی

random type surveying

آمارگیری از نوع تصادفی

random value

مقدار تصادفی، مقدار اتفاقی

random variable

متغیر تصادفی

variate

متغیر تصادفی

random variable generation

تولید متغیر تصادفی

random vector

بردار تصادفی

random walk

گردش تصادفی، سیر تصادفی، قدم زدن تصادفی، گام برداری تصادفی، گام تصادفی

random walk model

مدل قدم زدن تصادفی

randomization

تصادفی کردن، انتخاب تصادفی

randomize

تصادفی کردن، بختی کردن

randomized

تصادفی شده، تصادفی

randomized block design

طرح بلوکی تصادفی شده

randomly

به طور تصادفی بختانه، بطور تصادفی، به طور اتفاقی

randomness

تصادفی

range

برد

range finder

مسافت یاب

range finding

یافتن برد

range limits

حدود دامنه

range method

روش دامنه تغییرات، روش های کمی نمونه گیری

range of a correspondence

برد تناظر

range of a function

برد تابع، برد یک تابع

range of a linear transformation

برد یک تبدیل خطی

range of a variable

برد متغیر

range of function

برد یک تابع، تابع برد تابع، ناحیه مقادیر

range of mapping

برد یک نگاشت

range of relation

برد یک رابطه، برد یک نسبت، ناحیه مقادیر، حوزه مقدار رابطه

range of variable

دامنه تغییرات، برد یک متغیر

range of variations

دامنه تغییرات

ranging

مسافت یابی

rank

رتبه، مرتبه، رتبه بندی، ردیف، پایه، درجه

rank biserial

رتبه ای دو دسته ای

rank biserial correlation

همبستگی رتبه ای دو دسته ای

rank correlation

همبستگی رتبه ای

rank correlation coefficient

ضریب همبستگی رتبه ای، ضریب همبستگی رتبه

rank difference correlation coefficient

ضریب همبستگی تفاوت-رتبه ای، ضریب همبستگی اختلاف-رتبه ای

rank differences chi square

کای دو اختلاف رتبه

rank of a abelian group

رتبه گروه آبلین

rank of a family of linear forms

رتبه یک خانواده از صورت های خطی

rank of a homomorphism

رتبه یک همسانی

rank of a linear mapping

رتبه نگاشت خطی

rank of a matrix

رتبه یک ماتریس

rank of a quadric form

/ 0 نظر / 54 بازدید