واژه‌نامه دانشنامه برنامه درسی

واژه‌نامه دانشنامه برنامه درسی

 

الف) مقوله‌ای

 1. Curriculum:برنامه درسی
 2. Curriculum Field: حوزه برنامه درسی
 3. Curriculum Domain: قلمرو برنامه درسی
 4. Curriculum Planning: برنامه ریزی درسی
 5. Curriculum Development:  تدوین و تولید برنامه­درسی یا برنامه ریزی درسی
 6. Curriculum Design: طرح (الگوی) برنامه درسی یا طراحی برنامه درسی

 

 1. Constructivism: ساخت و سازگرائی یا سازنده­گرائی
 2. Structure/Structuralism: ساختار یا ساختار گرائی
 3. Progressivism: پیشرفت­گرایی
 4. Progressive یا پیش رو:          پیش­رونده

 

 1. Teaching:تدریس
 2. Instruction:آموزش
 3. Instructional: آموزشی
 4. Education: آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت
 5. Educational: تربیتی یاآموزشی
 6. Pedagogy:دانش آموزش و پرورش
 7. Didactic:   دانش تدریس
 8. Training:مهارت آموزی یا تعلیم

 

 1. Inquiry: کاوش یا پژوهش یا پویش
 2. Research: پژوهش
 3. Study: مطالعه یا بررسی
 4.  Action Research: تحقیق حین عمل یا کنش پژوهی

 

 1. Null Curriculum: برنامه درسی حذف شده یا مغفول
 2. Implicit Curriculum:  برنامه درسی ضمنی
 3. Hidden Curriculum: برنامه درسی پنهان
 4. Emergent Curriculum: برنامه درسی روئیدنی یا برآمدنی یا ظاهرشدنی

 

 1. Curriculum Diffusion: اشاعه یا ترویج برنامه درسی (اندیشه جدید برنامه درسی)
 2. Curriculum Dissemination:  برنامه درسی انتشاریا  توزیع

 

 1. Method: روش
 2. Methodology: روش شناسی

 

 1. Reconceptualism: نومفهوم گرائی
 2. Postmodernism: پسانوگرائی

 

 1. Curriculum Assessment: ارزشیابی یا ارزیابی برنامه درسی
 2. Curriculum Evaluation: ارزشیابی برنامه درسی
 3. Measurement: اندازه­گیری

 

 1. Product: محصول یا برون داد
 2. Output: برون­داد یا نتیجه
 3. Outcome: پیامد
 4. Consequence: پیامد

 

 1. Theory: نظریه
 2. Theoretical: نظری
 3. Curriculum Orientation:  جهت گیری یا دیدگاه برنامه درسی
 4. Normative Theory: نظریه هنجاری
 5. Curriculum Conceptionمفهوم پردازی یا برداشت یا قرائت برنامه درسی

 

 1. ICT:     فاوا
 2. Primary: دوره اول ابتدائی
 3. Elementary: ابتدائی
 4. Middle-School: مرحله اول دبیرستان یا دوره راهنمائی
 5. Secondary:  متوسطه
 6. High School: دبیرستان
 7. Junior High School: مرحله اول دبیرستان
 8. Senior High School: مرحله دوم دبیرستان

 

 1. Deliberation: تصمیم آگاهانهِ یا عمل فکورانه
 2. Reflection: تفکریا اندیشه ورزی یا تأمل
 3. Reflective Thinking: ژرف اندیشی

 

 1. Dialogue/ dialogical: گفتگو/ گفتگوئی
 2. Dialectic: دیالکتیک
 3. Student: دانش آموز یا دانشجو
 4. Learner: یادگیرنده
 5. Educator: مربی یا آموزشگر

 

 1. Curricular Differentiation: افتراق برنامه درسی
 2. Subject/Subject matter: موضوع درسی یا ماده درسی
 3. Learning Materials: مواد و منابع یادگیری
 4. Educational Materials:  مواد و منابع آموزشی
 5. Discipline:رشته یا قلمرو دانش یا حوزه معرفتی
 6. Course: دوره یا یک درس دانشگاهی
 7. Lesson: درس
 8. Syllabus: سرفصل یا رئوس محتوا
 9. Course of Study:   دوره تحصیلی

 

 1. Rational:  عقلانی یامنطقی
 2. Rationale: فلسفه توجیهی یا توجیه منطقی

 

 1. Curricular commonplace: مقوله­های اساسی (در تولید) برنامه درسی
 2. Context: زمینه یا بافت یا بستر
 3. Pattern:  الگو یا نمونه
 4. Model:الگو یا مدل
 5. Paradigm: پارادایم
 6. Essay: جستار یا مقاله
 7. Practice: عمل یا تمرین
 8. Practical: عملی

 

 1. Core Curriculum:برنامه درسی الزامی یا برنامه‌درسی مسأله محور
 2. Core: هسته اصلی یا اصلی
 3. Co-Curricular activity: فعالیت‌های یاد گیری یا برنامه درسی تکمیلی
 4. Cross-Curricular:میان‌رشته‌ای
 5. Multidisciplinary: چند رشته­ای
 6. Interdisciplinary: بین رشته­ای
 7. Curriculum Specialist/Curricularist: متخصص برنامه درسی

 

 1. Change: تغییر
 2. Reform: اصلاح
 3. Movement: جنبش یا نهضت

 

 1. Formal Education: آموزش رسمی یا آموزش و پرورش رسمی
 2. Informal Educationآموزش غیررسمی
 3. Non-formal Education: آموزش نیمه‌رسمی یا آموزش آزاد

 

 1. Ahistoricism: فقر آگاهی تاریخی یا غیرتاریخی نگری
 2. Eclecticism:  به‌گزینی یا تکثر گرائی

 

 1. Thesis: پایان‌نامه
 2. Dissertation: رساله

 

 1. Intellectual: فکری یا عقلانی 
 2. Conceptual: مفهومی

 

 1. Degree: درجه (تحصیلی)
 2. Grade: پایه (تحصیلی)

 

 1. Curriculum Guide: راهنمای برنامه درسی
 2. Curriculum Framework: چارچوب برنامه درسی

 

ب)الفبایی

 1. Action Research: تحقیق حین عمل یا کنش پژوهی
 2. Ahistoricism: فقر آگاهی تاریخی یا غیرتاریخی نگری
 3. Change: تغییر
 4. Co-Curricular activity: فعالیت‌های یاد گیری یا برنامه درسی تکمیلی
 5. Conceptual: مفهومی
 6. Consequence: پیامد
 7. Constructivism: ساخت و سازگرائی یا سازنده­گرائی
 8. Context: زمینه یا بافت یا بستر
 9. Core Curriculum:برنامه درسی الزامی یا برنامه‌درسی مسأله محور
 10. Core: هسته اصلی یا اصلی
 11. Course of Study:   دوره تحصیلی
 12. Course: دوره یا یک درس دانشگاهی
 13. Cross-Curricular:میان‌رشته‌ای
 14. Curricular commonplace: مقوله­های اساسی (در تولید) برنامه درسی
 15. Curricular Differentiation: افتراق برنامه درسی
 16. Curriculum Assessment: ارزشیابی یا ارزیابی برنامه درسی
 17. Curriculum Conceptionمفهوم پردازی یا برداشت یا قرائت برنامه درسی
 18. Curriculum Design: طرح (الگوی) برنامه درسی یا طراحی برنامه درسی
 19. Curriculum Development:  تدوین و تولید برنامه­درسی یا برنامه ریزی درسی
 20. Curriculum Diffusion: اشاعه یا ترویج برنامه درسی (اندیشه جدید برنامه درسی)
 21. Curriculum Dissemination:  برنامه درسی انتشاریا  توزیع
 22. Curriculum Domain: قلمرو برنامه درسی
 23. Curriculum Evaluation: ارزشیابی برنامه درسی
 24. Curriculum Field: حوزه برنامه درسی
 25. Curriculum Framework: چارچوب برنامه درسی
 26. Curriculum Guide: راهنمای برنامه درسی
 27. Curriculum Orientation:  جهت گیری یا دیدگاه برنامه درسی
 28. Curriculum Planning: برنامه ریزی درسی
 29. Curriculum Specialist/Curricularist: متخصص برنامه درسی
 30. Curriculum:برنامه درسی
 31. Degree: درجه (تحصیلی)
 32. Deliberation: تصمیم آگاهانهِ یا عمل فکورانه
 33. Dialectic: دیالکتیک
 34. Dialogue/ dialogical: گفتگو/ گفتگوئی
 35. Didactic:   دانش تدریس
 36. Discipline:رشته یا قلمرو دانش یا حوزه معرفتی
 37. Dissertation: رساله
 38. Eclecticism:  به‌گزینی یا تکثر گرائی
 39. Education: آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت
 40. Educational Materials:  مواد و منابع آموزشی
 41. Educational: تربیتی یاآموزشی
 42. Educator: مربی یا آموزشگر
 43. Elementary: ابتدائی
 44. Emergent Curriculum: برنامه درسی روئیدنی یا برآمدنی یا ظاهرشدنی
 45. Essay: جستار یا مقاله
 46. Formal Education: آموزش رسمی یا آموزش و پرورش رسمی
 47. Grade: پایه (تحصیلی)
 48. Hidden Curriculum: برنامه درسی پنهان
 49. High School: دبیرستان
 50. ICT:     فاوا
 51. Implicit Curriculum:  برنامه درسی ضمنی
 52. Informal Educationآموزش غیررسمی
 53. Inquiry: کاوش یا پژوهش یا پویش
 54. Instruction:آموزش
 55. Instructional: آموزشی
 56. Intellectual: فکری یا عقلانی 
 57. Interdisciplinary: بین رشته­ای
 58. Junior High School: مرحله اول دبیرستان
 59. Learner: یادگیرنده
 60. Learning Materials: مواد و منابع یادگیری
 61. Lesson: درس
 62. Measurement: اندازه­گیری
 63. Method: روش
 64. Methodology: روش شناسی
 65. Middle-School: مرحله اول دبیرستان یا دوره راهنمائی
 66. Model:الگو یا مدل
 67. Movement: جنبش یا نهضت
 68. Multidisciplinary: چند رشته­ای
 69. Non-formal Education: آموزش نیمه‌رسمی یا آموزش آزاد
 70. Normative Theory: نظریه هنجاری
 71. Null Curriculum: برنامه درسی حذف شده یا مغفول
 72. Outcome: پیامد
 73. Output: برون­داد یا نتیجه
 74. Paradigm: پارادایم
 75. Pattern:  الگو یا نمونه
 76. Pedagogy:دانش آموزش و پرورش
 77. Postmodernism: پسانوگرائی
 78. Practical: عملی
 79. Practice: عمل یا تمرین
 80. Primary: دوره اول ابتدائی
 81. Product: محصول یا برون داد
 82. Progressive یا پیش رو:          پیش­رونده
 83. Progressivism: پیشرفت­گرایی
 84. Rational:  عقلانی یامنطقی
 85. Rationale: فلسفه توجیهی یا توجیه منطقی
 86. Reconceptualism: نومفهوم گرائی
 87. Reflection: تفکریا اندیشه ورزی یا تأمل
 88. Reflective Thinking: ژرف اندیشی
 89. Reform: اصلاح
 90. Research: پژوهش
 91. Secondary:  متوسطه
 92. Senior High School: مرحله دوم دبیرستان
 93. Structure/Structuralism: ساختار یا ساختار گرائی
 94. Student: دانش آموز یا دانشجو
 95. Study: مطالعه یا بررسی
 96. Subject/Subject matter: موضوع درسی یا ماده درسی
 97. Syllabus: سرفصل یا رئوس محتوا
 98. Teaching:تدریس
 99. Theoretical: نظری
 100. Theory: نظریه
 101. Thesis: پایان‌نامه
 102. Training:مهارت آموزی یا تعلیم

 

/ 0 نظر / 70 بازدید