استراتژی های ادغام افقی و عمودی

استراتژی های ادغام افقی و عمودی

مشارکت بخش دولتی و خصوصی در بنادر اسپانیایی: وضعیت فعلی و آینده چشم انداز

 

کد مقاله : 44633

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2015

Public-private partnerships in Spanish Ports: Current status and future prospects

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

آشنایی با تبادل اطلاعات در عملیات مراقبت های بهداشتی: شواهدی از بیمارستان و بیماران

 

کد مقاله : 44639

فرمت PDF

  14 صفحه

سال 2015

Understanding information exchange in healthcare operations: Evidence from hospitals and patients

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

بازار برق و رفتارهای انحصاری: تاثیر یک ساختار چندبازاری

 

کد مقاله : 44644

فرمت PDF

  15 صفحه

سال 2015

Electricity markets and oligopolistic behaviors: The impact of a multimarket structure

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

آیا KIBS تولید را خلاقانه تر می کند؟ تحقیقات تجربی از چهار کشور اروپایی

 

کد مقاله : 44679

فرمت PDF

  17 صفحه

سال 2015

Do KIBS make manufacturing more innovative? An empirical investigation of four European countries ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

چهارچوبی برای سازماندهی مشارکت بخش دولتی و خصوصی در راه آهن

 

کد مقاله : 44681

فرمت PDF

  9 صفحه

سال 2015

Framework for structuring public private partnerships in railways

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

استراتژی ساخت یا خرید برای باتری های وسیله نقلیه الکتریکی: تجزیه و تحلیل مبتنی بر شبیه سازی

 

کد مقاله : 44687

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2015

Make-or-buy strategies for electric vehicle batteries—a simulation-based analysis

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

سرمایه گذاری پهنای باند و رفاهی تحت جدایی کاربردی و مالکیت

 

کد مقاله : 44626

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2014

Broadband investment and welfare under functional and ownership separation

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

بن بست تعویض کابل دیجیتال: مطالعه اثرات رقابت و مقررات زدایی

 

کد مقاله : 44632

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2014

The stalemate of cable digital switchover: A study of competition effects and deregulation

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

پویایی چرخه های نوآوری: مطالعه موردی از بازار سوخت های زیستی آمریکا

 

کد مقاله : 44635

فرمت PDF

  12 صفحه

سال 2014

The dynamics of innovation ecosystems: A case study of the US biofuel market

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

زنجیره ارزش حمل و نقل هوایی: بازده اقتصادی و مسائل سیاست

 

کد مقاله : 44641

فرمت PDF

  14 صفحه

سال 2014

The aviation value chain: Economic returns and policy issues

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

اثرات مختلف ساختارهای سازمانی R & D بر روی عملکرد شرکت ها: چشم انداز ظرفیت جذب

 

کد مقاله : 44685

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2014

The impacts of different R&D organizational structures on performance of firms: Perspective of absorptive capacity

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ادغام عمودی و منحصر به فرد در حمل و نقل بار دریایی

 

کد مقاله : 44628

فرمت PDF

  12 صفحه

سال 2013

Vertical integration and exclusivities in maritime freight transport

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

توصیف شبکه های خدمات برای حرکت از محصولات به راه حل ها

 

کد مقاله : 44629

فرمت PDF

  16 صفحه

سال 2013

Characterizing service networks for moving from products to solutions

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

بررسی تاثیر پیمانه و مدیریت دانش (KM) بر روی قابلیت های پویا: بینش از یک مرکز تماس

 

کد مقاله : 44634

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2013

Examining the influence of modularity and knowledge management (KM) on dynamic capabilities: Insights from a call center

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

اقتصاد تلویزیون آنلاین: توسعه صنعت، یکپارچه "تلویزیون در همه جا"

 

کد مقاله : 44643

فرمت PDF

  12 صفحه

سال 2013

The economics of online television: Industry development, aggregation, and “TV Everywhere” ☆

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

افق های جدید و یا یک سراب استراتژیک؟ توزیع با هدایت هنرمند در مقابل استراتژی اتحاد در صنعت بازی های ویدئویی

 

کد مقاله : 44646

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2013

New horizons or a strategic mirage? Artist-led-distribution versus alliance strategy in the video game industry

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

اندازه نوآوری های تقاضا در یک سیستم بخشی: نقش کاربران صنعتی در نیم رساناها

 

کد مقاله : 44652

فرمت PDF

  14 صفحه

سال 2013

The magnitude of innovation by demand in a sectoral system: The role of industrial users in semiconductors

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

رقابت و ادغام افقی در حمل و نقل دریایی

 

کد مقاله : 44657

فرمت PDF

  15 صفحه

سال 2013

Competition and horizontal integration in maritime freight transport

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تعریف ماژولار بودن، رابط و ادغام منابع خارجی نوآوری در صنعت خودرو

 

کد مقاله : 44686

فرمت PDF

  14 صفحه

سال 2013

Modularity, interfaces definition and the integration of external sources of innovation in the automotive industry

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

موسسات طرف قرارداد و ادغام عمودی : مدارک و شواهد از شرکت های تولیدی چینی

 

کد مقاله : 1107

فرمت PDF

  19 صفحه

سال 2012

Contracting institutions and vertical integration: Evidence from China’s manufacturing firms

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ادغام عمودی برای جلوگیری از انعقاد قرارداد با رقبای بالقوه : مدارک و شواهد از بانک های بانکداران

 

کد مقاله : 1108

فرمت PDF

  18 صفحه

سال 2012

Vertical integration to avoid contracting with potential competitors: Evidence from bankers' banks

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

عوامل تعیین کننده ادغام عمودی در پردازش صادرات : نظریه و شواهد از چین

 

کد مقاله : 1109

فرمت PDF

  19 صفحه

سال 2012

Determinants of vertical integration in export processing: Theory and evidence from China

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تمرکز حقوقی می تواند میانگین طلایی بین ادغام عمودی و تفکیک مالکیت محسوب شود

 

کد مقاله : 1105

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2011

Legal unbundling can be a golden mean between vertical integration and ownership separation

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

قوانین عدم تبعیض برای ISP ها و ادغام عمودی : تجارب حاصل از تلویزیون کابلی

 

کد مقاله : 1106

فرمت PDF

  14 صفحه

سال 2011

Non-discrimination rules for ISPs and vertical integration: Lessons from cable television

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ادغام عمودی و عملکرد نوآورانه: اثرات شیوه های تأمین منابع دانش خارجی

 

کد مقاله : 1100

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2010

Vertical integration and innovative performance: The effects of external knowledge sourcing modes

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تفکیک ساختاری در مقابل ادغام عمودی : درسهایی برای مخابرات از اصلاحات برق

 

کد مقاله : 1101

فرمت PDF

  12 صفحه

سال 2010

Structural separation versus vertical integration: Lessons for telecommunications from electricity reforms

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تفکیک عمودی در مقابل ادغام عمودی در یک مدل اقتصاد کلان با رقابت ناقص

 

کد مقاله : 1102

فرمت PDF

  13 صفحه

سال 2010

Vertical separation versus vertical integration in a macroeconomic model with imperfect competition

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ادغام عمودی و حفاظت از سرمایه گذار در کشورهای در حال توسعه

 

کد مقاله : 1103

فرمت PDF

  11 صفحه

سال 2010

Vertical integration and investor protection in developing countries

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

اقتصاد ادغام عمودی در بخش برق سوئیس

 

کد مقاله : 1104

فرمت PDF

  6 صفحه

سال 2010

Economies of vertical integration in the Swiss electricity sector

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ادغام عمودی، تخفیف همراه کالا و رفاه اجتماعی

 

کد مقاله : 1095

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2009

Vertical integration, bundled discounts and welfare

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

تعهد برای کالاهای انبار کردنی تحت ادغام عمودی

 

کد مقاله : 1096

فرمت PDF

  4 صفحه

سال 2009

Commitment for storable goods under vertical integration

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ادغام عمودی، بالا بردن هزینه های رقبا و تبانی بالادستی

 

کد مقاله : 1097

فرمت PDF

  20 صفحه

سال 2009

Vertical integration, raising rivals’ costs and upstream collusion

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

سوابق ادغام عمودی : علم اقتصاد هزینه معاملات و تعاریف منبع محور

 

کد مقاله : 1098

فرمت PDF

  14 صفحه

سال 2009

Antecedents of vertical integration: Transaction cost economics and resource-based explanations

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

حفظ ارتباط بین R & D و تولید : بررسی چالش های مرتبط با ادغام عمودی و تازگی محصول / فرایند

 

کد مقاله : 1099

فرمت PDF

  10 صفحه

سال 2009

Preserving the link between R&D and manufacturing: Exploring challenges related to vertical integration and product/process newness

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

رقبای تهدید آمیز - ادغام عمودی درونی و سرمایه گذاری پایین دست در انحصار چند جانبه متوالی

 

کد مقاله : 1093

فرمت PDF

  19 صفحه

سال 2008

Intimidating competitors — Endogenous vertical integration and downstream investment in successive oligopoly

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

هزینه و منافع کیفیت تنوع بخشی و ادغام عمودی در صنعت برق : روش DEA

 

کد مقاله : 1094

فرمت PDF

  20 صفحه

سال 2008

Cost and quality gains from diversification and vertical integration in the electricity industry: A DEA approach

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

اندازه گیری اقتصادی ادغام عمودی در صنایع شبکه ای : برنامه کاربردی برای بخش آب

 

کد مقاله : 1090

فرمت PDF

  30 صفحه

سال 2007

Measuring economies of vertical integration in network industries: An application to the water sector

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

چه حدس می زنید : حل و فصل می شود ! ادغام عمودی به عنوان یک مانع برای تثبیت ارز کارآمد

 

کد مقاله : 1091

فرمت PDF

  21 صفحه

سال 2007

Guess what: It’s the settlements! Vertical integration as a barrier to efficient exchange consolidation

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

مدل ادغام عمودی و سرمایه گذاری در ظرفیت تولید در بازارهای برق : در مورد بازی مناقصه

 

کد مقاله : 1092

فرمت PDF

  19 صفحه

سال 2007

A model of vertical integration and investment in generation capacity in electricity markets: The case of the bidding game

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

در مورد اثرات رقابتی ادغام عمودی توسط یک تحقیق آزمایشگاهی

 

کد مقاله : 1089

فرمت PDF

  17 صفحه

سال 2006

On the competitive effects of vertical integration by a research laboratory

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ادغام عمودی و سیاست های تجاری استراتژیک

 

کد مقاله : 1087

فرمت PDF

  25 صفحه

سال 2005

Vertical integration and strategic trade policies

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

عوارض دسترسی به شبکه، ادغام عمودی و ساختار حقوق مالکیت__تجاربی از بازار برق آلمان

 

کد مقاله : 1088

فرمت PDF

  22 صفحه

سال 2005

Network access charges, vertical integration, and property rights structure—experiences from the German electricity markets

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)، کنترل مدیریت و تلاش برای دستیابی به ادغام

 

کد مقاله : 1123

فرمت PDF

  43 صفحه

سال 2005

Enterprise resource planning systems, management control and the quest for integration

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

اثرات جانبی فن آوری و صرفه های ناشی از ادغام عمودی در صنعت سودمند برق

 

کد مقاله : 1082

فرمت PDF

  15 صفحه

سال 2004

Technological externalities and economies of vertical integration in the electric utility industry

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ادغام عمودی و جریان اطلاعات R & D : آیا نیاز به "فایروال" وجود دارد؟

 

کد مقاله : 1083

فرمت PDF

  19 صفحه

سال 2004

Vertical integration and R&D information flow: is there a need for ‘firewalls’?

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

سرمایه گذاری های راهبردی با سرریزها، ادغام عمودی و حق اقامه دعوی در بازار دسترسی به پهنای باند

 

کد مقاله : 1084

فرمت PDF

  24 صفحه

سال 2004

Strategic investments with spillovers, vertical integration and foreclosure in the broadband access market

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ادغام عمودی، و تامین کنندگان محلی : مدارک و شواهد از بخش های لبنی لهستان

 

کد مقاله : 1085

فرمت PDF

  20 صفحه

سال 2004

Foreign Direct Investment, Vertical Integration, and Local Suppliers: Evidence from the Polish Dairy Sector

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ادغام عمودی ایجاد شده توسط شرکت های چند ملیتی ژاپنی در تایلند

 

کد مقاله : 1086

فرمت PDF

  17 صفحه

سال 2004

Foreign direct investment and vertical integration of production by Japanese multinationals in Thailand

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

ادغام عمودی و انگیزه هایی برای نوآوری

 

کد مقاله : 1080

فرمت PDF

  32 صفحه

سال 2003

Vertical integration and incentives to innovate

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

شکل دادن سیستم ملی تبادل دانش بین صنعت : ادغام عمودی، صدور مجوز و تکرار انتقال دانش در صنعت پلاستیک آلمانی

 

کد مقاله : 1081

فرمت PDF

  16 صفحه

سال 2003

Shaping the national system of inter-industry knowledge exchange ☆: Vertical integration, licensing and repeated knowledge transfer in the German plastics industry

 

دانلود مقاله

 

سفارش ترجمه

 

 

هزینه های هماهنگی و یکپارچه سازی عمودی در شبکه های فرانشیز تولید : مدل نمایندگی مشترک

 

کد مقاله : 1078

/ 0 نظر / 83 بازدید