پایان نامه های مهندسی معدن(1)

سفارش دهید 

1- فروشویی شیمـیایی و میـکروبی آلومینـا و سیلیس از گل قـرمـز و بوکیست های کم عیار

عنوان به انگلیسی: Chemical and bioleaching of Aluminum and silicon from red mud and low grade bauxites

 

تجزیه شیمیایی / آلومین / سیلیس / گل قرمز / بوکسیت / زیست فناوری / میکرو ارگانیسم ها / باکتری ها
Chemical analysis / Alumina / Silica / Red mud / Bauxite / Biotechnology / Microorganisms / Bacteria

 

نمایه

نمایه لاتین

نوع

ترتیب

تجزیه شیمیایی

Chemical analysis

نام موضوعی

1

آلومین

Alumina

نام موضوعی

2

سیلیس

Silica

نام موضوعی

3

گل قرمز

Red mud

نام موضوعی

4

بوکسیت

Bauxite

نام موضوعی

5

زیست فناوری

Biotechnology

نام موضوعی

6

میکرو ارگانیسم ها

Microorganisms

نام موضوعی

7

باکتری ها

Bacteria

نام موضوعی

8

 

 

2- بررسی و بهینه سازی عملکرد حفاری در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران 

Drilling performance optimization in a Iranian oil field

 

حفاری چاههای نفت و گاز پرهزینه ترین بخش توسعه میادین هیدروکربوری است. بنابراین بهینه سازی عملکرد عملیات حفاری دارای اهمیت ویژ های است. در این مطالعه، عملیات حفاری در یکی از میادین جنوب غربی ایران مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد عملیات حفاری در آن بهینه سازی شده است. جهت بهینه سازی، ابتدا باید شاخص بهین هسازی تعریف شود. هزینه عملیات حفاری بهترین شاخص عملکرد حفاری محسوب می شود. در صورت وارد شدن هزینه به محاسبات، پیچیدگی و عدم قطعیت آن افزایش م ییابد. بنابر این، طول مدت حفاری مناس بترین شاخص عملکرد عملیات حفاری برای کنترل و بهین هسازی عملیات محسوب می شود. زمان عملیات حفاری، تابعی از پارامترهای فراوانی است که ارتباط پیچیده ای با هم دارند. زمان حفاری به بخشهای مختلف تقسیم گردید و زمان هریک از این بخشها محاسبه شد. تحلیل زمانی بخشهای مختلف عملیات حفاری مشخص می سازد که زمانهای از دست رفته و مشکلات حفاری سهم عمد های در کاهش عملکرد حفاری در این میدان دارند. بنابراین در عملیات بهین هسازی، کاهش مشکلات حفاری و افزایش نرخ نفوذ باید به طور همزمان مورد توجه قرار گیرد. تحلیل عملکرد حفاری در سازندها و مقاطع مختلف حفاری، به جای تحلیل عملکرد کل چاه، از دقت بالاتری برخوردار است. با وجودی که بهترین عملکرد زمانی در کل طول یک چاه مربوط به چاه ?? می باشد اما در تحلیل زمانی مقاطع حفاری به صورت جداگانه، بهترین عملکردها از چند چاه دیگر به دست آمده اند. به منظور انتخاب بهترین هزینه ها، هزینه حفاری هر متر چاه توسط مته های مختلف محاسبه و کمترین هزینه حفاری برای هر سازند مشخص و به عنوان پارامتر بهینه انتخاب شد. مشکلات ناشی از حفاری در هر مقطع بررسی شد و تنها آن دسته از پارامترهای بهین های که منجر به وقوع مشکلات حفاری نشده اند، انتخاب شدند. در این میدان، مدلسازی سرعت حفاری بر اساس پارامترهای حفاری با استفاده از شبکه عصبی صورت پذیرفت و نتایج مناسبی به دست داد. پارامترهای بهینه برای سازندهای مختلف در یکی از چاههای میدان وارد مدل شبکه عصبی شده و تأثیر این پارامترها بر روی عملکرد حفاری در این چاه مشخص شد. بر این اساس، تأثیر بهینه سازی پارامترهای حفاری برای افزایش نرخ نفوذ در این چاه از مدت زمان انتظار و مشکلات حفاری کمتر است. بنابراین در این میدان، کنترل ریسک پارامترهای حفاری و وضعیت مته نسبت به افزایش نرخ نفوذ تأثیر بیشتری بر بهبود عملکرد عملیات حفاری دارد. وضعیت مته بعد از استفاده از پارامترهای حفاری با استفاده از شبکه عصبی مدلسازی شد و با استفاده از این مدل وضعیت مته برای پارامترهای بهینه پیش بینی شد. بر اساس این پیش بینی، مته بعد از به کاربردن پارامترهای بهینه حاصل از روش بهترین هزینه مته، فرسودگی بیشتری نسبت به سایر رو شها دارد.

 

 

چکیده (انگلیسی):   Drilling of oil and gas wells is the most costly part of development plans of hydrocarbon fields. Therefore, optimizing drilling performance is of prime importance. In this study, drilling performance of one of the Iranian south-west oil fields was investigated. Drilling time was selected as drilling performance criteria. Analysis of drilling time sections shows high amount of waiting time and drilling problem times in this field. Thereby reducing drilling risk and increasing rate of penetration were attended simultaneously in optimization procedure. When drilling time analysis is applied in individual formations and well sections instead of total well section, the resolution and effect of optimization increases. Best performance is reached from different wells despite the best performance for total well section attained at well 26. To calculate best drilling cost, drilling cost per drilled meters was calculated for each bit run in this field. The least cost per drilled meter was selected as the optimum parameters for that formation. Drilling problems were scrutinized in different well sections. Risk of resulted optimum parameters was controlled based on drilling problem data. High risk parameters were replaced with their alternatives in each optimization method. Drilling time modeling was performed using artificial neural networks (ANN). In this field. Results of this modeling are acceptable. Resulted optimum parameters for well 41 were simulated by designed ANN model. Results of drilling time modeling, shows that saved rotation time is less than drilling problem time and waiting time in well 41. Therefore, risk of drilling parameters and bit condition after applying optimum parameters should be controlled. Bit condition was modeled using neural networks. Bit condition after applying optimum parameters was simulated with designed network. Results of risk control and bit condition simulation confirm that rate of penetration increases and drilling risk reduced using these optimization methods.

 

3- مطالعات زمین شناسی مهندسی، طراحی بهسازی توده سنگ پی و تحلیل کابل‌های پس تنیده پرتاب کننده جامی سدریز سد شهید عباسپور 

زمین شناسی مهندسی / سد شهید عباسپور / مکانیک سنگ / مجرای سرریز / توده سنگ
Engineering geology / Shahid Abbaspour Dam / Rock mechanics / Spillway / Rock mass

مطالعات زمین شناسی مهندسی و مکانیک سنگ در زمره مطالعات پایه در طرح های معدنی و عمرانی به شمرا می روند. در عین حال علوم زمین شناسی مهندسی و مکانیک سنگ وجوه مشترک اصلی رشته های مهندسی معدن و مهندسی عمران می باشند. از این رو می توان متن حاضر را که تحت عنوان مطالعات زمین شناسی مهندسی, طراحی بهسازی توده سنگ پی و تحلیل کابل های پس تنیده پرتاب کننده جامی سرریز سد شهید عباسپور ارائه گردیده, منی به حساب آورد که برای دانشجویان دو رشته مهندسی معدن و عمران جالب توجه و قابل استفاده می باشد. سد شهید عباسپور (کارون-1) در دره ای به نام برد قمچی واقع در یال جوب غربی تاقدیس کامارون بنا شده است. محل سد در فاصل 135 کیلومتری شمال شرقی اهواز و 50 کیلومتری شرق مسجد سلیمان قرار دارد. پرتاب کننده جامی شکل ( فلیپ باکت- Elip Bucket) سرریز تندآب رو ( Chute Spillway) سد شهید عباسپور در اوائل اردیبهشت ماه سال 1372 به علت تعمیق فرسایش ناشی از کاویتاسیون شکست. در این متن ضمن ارائه خلاصه ای از فرایند پیدایش خرابی در سرریز و جزئیات واقعه شکست باکت آن زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد و سرریز تشریح گردیده و پس از ارائه نتایج مطالعات زمین شناسی مهندسی و مکانیک سنگ انجام شده پس از شکست باکت جوانب مختلف شیوه انتخاب شده برای پایدار سازی باکت جدید سرریز مورد بحث قرار گرته و نتایج تحلیل پایداری سازه باکت در بارگذاری های مختلف به همراه نتایج تحلیل حساسیت پایداری آن نسبت به پارامترهای مختلف ارائه شده است. در ادامه متن, ابتدا راه حل های ارائه شده برای بهسازی توده سنگ پی باکت جدید و نتایج حاصل از اجرای آنها تشریح گردیده و سپس نحوه ساخت, نصب, کشیدن و آزمایش تاندون ها به تفصیل ارائه شده است.

 

4- پیش‌بینی تولید ماسه با استفاده از روشهای تجربی، فیزیکی و عددی 

Sand production prediction using empirical physical, and numerical methods

 

ماسه / پیش بینی / مکانیک سنگ / مخزن نفت خام / میدان نفتی منصوری / تولید ماسه
Sand / Forecasting / Rock mechanics / Petroleum reservoir / Mansuri oil field / Sand production

 

با توجه به تقابل سنگ و سیال تحت فشارهای بالای مخازن نفت و گاز, بحث پایداری سنگ در چنین شرایطی یکی از مهمترین مباحث مربوط به ژئومکانیک مخازن می باشد. در این راستا مباحث مکانیک سنگی بسیاری مطرح می باشند که بحث تولید ماسه یکی از مهمترین آنها می باشد. برای بررسی این پدیده ابتدا می بایست مکانیزم تولید آن شناخته شده و وضعیت چاه از دیدگاه تولید ماسه مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اینکه تولید آن شناخته شده و وضعیت چاه از دیدگاه تولید ماسه مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اینکه تولید ماسه عموما" از سوراخ های موجود در دیواره زون تولید در چاه که با هدف افزایش تولید ایجاد می شوند, تولید می گردد, لذا نمونه های مصنوعی مخلوط سیمان و ماسه با سوراخی در میان آنها تحت شرایط مخزن تحت فشار جانبی (روباره) و منفذی قرار گرفتند تا مکانیزم تولید ماسه شناخته شوند. برای این منظور دستگاهی طراحی و ساخته شد. سپس با استفاده از روش های تجربی زونهای مستعد تولید ماسه در میدان منصوری که یکی از میادین مهم ماسه سنگی با مشکل تولید ماسه می باشد شناخته شده و با استفاده از مدل سازی عددی که توسط مدل فیزیکی کالیبره شده بود, آنالیز دقیق تری از تولید ماسه انجام شد. نتایج نشان داد که چاه های حفاری شده در سازند آسماری میدان منصوری از لحاظ پتانسیل تولید ماسه در وضعیت خطرناکی بوده و با کاهش فشار مخزن در آینده این مشکلات به طور جدی تری مطرح شده و خطر ساز می باشند و لذا می بایست تمهیدات لازم برای جلوگیری از آنها به عمل آید.

Owing to the fact that reservoir rock is under high pressure, rock-fluid interaction has been one of the most significant geomechanical challenging issues in reservoir engineering. In this respect, several rock mechanical problems are considered which sand production mechanism and well condition in sanding point of view should be known. According to the fact that sand is usually produce from perforations, synthetic samples with a cylinder hole were prepared to simulate perforations. These samples were tested under reservoir condition to undersand the parameters affecting sand production. In this respect, a sand production apparatus was designed. After that, to analyze the sand producing wells at Mansuri field, which is one the most important sandstone reservoir in South -west of Iran, a three-dimensional explicit finite-difference program was employed, Numerical analyses were demonstrated that sandstone formation in this field has sand production problems and this dilemma will become more considerable when reservoir pressure decline with oil production.

5- فرآوری نمونه کانسنگ گارنت بزمان (سیستان و بلوچستان) 

 

فرایندهای تولید / بزمان (سیستان و بلوچستان) / عمل آوری کانسنگ / گارنت
Manufacturing processes / Bazman(Sistan &Baluchistan) / Ore treatment / Garnet

 

Beneficiation of Bazman (Sistan & Balouchestan) Garnet ore

این تحقیق به منظور بررسی امکان فرآوری کانسار گارنت بزمان انجام شده است. در ابتدا با استفاده از آنالیزهای کمی و کیفی شامل تجزیه شیمیایی تر, XRD و XRF نمونه مورد مطالعه قرار گرفت. با انجام این آنالیزها مشخص شد که نمونه معرف حاوی 7/47 درصد گارنت و مقادیر کمتری ولاستونیت و دیوپسید می باشد. نتایج حاصل از مطالعات میکروسکپی این آنالیزها را تایید کرد و به علاوه نشان داد که دانه های گارنت در ریزتر از 1680 میکرون به حد قابل قبولی از درجه آزادی می رسد. در داخل دانه های گارنت ادخال های کوچکی وجود دارند که این ادخال ها بیشتر دیوپسید و به مقدار کمتر ولاستونیت می باشند. ابعاد این ادخالها حدود 50-30 میکرون می باشد و حدود 30-10 درصد دانه های گارنت را تشکیل می دهند. برای فرآوری گارنت از روش های ثقلی, مغناطیسی و الکترواستاتیکی استفاده شد. اکثر آزمایش ها در سه دانه بندی 590+1680-, 149+590- و 149- میکرون انجام شد. نتایج روش های مغناطیسی و الکترو استاتیکی چندان مثبت نبود. هر چند از آزمایش های مایع سنگین نتایج خوبی بدست آمد, اما روش های ثقلی متداول یعنی جیگ, میزلرزان, اسپیرال و جداکننده مولتی گراویتی نتوانستند کنسانتره مناسبی تولید کنند. به طوری که از آزمایش های مایع سنگین در دانه بندی 1680-590 میکرون کنسانتره ای با عیار حدود 100 درصد و بازیابی 94/64 درصد و در دانه بندی 600-150 میکرون کنسانتره ای با عیار 31/91 درصد و بازیابی 41/69 درصد حاصل شد. در نهایت با توجه به نتایج قابل قبول آزمایش های مایع سنگین, به نظر می رسد روش جدایش واسطه سنگین, روش مناسبی برای فرآوری گارنت به زمان باشد.

 

This research was done to investigate the possibility of b eneficiation of Bazman garnet ore sample. At first, the sample was characterixed by qualitative and quantitative analyzes including wet chemical, XRD and XRF analysis. Characterizaed showed that the sample contains 47.7 percent garnet and lower percentages of wollastonite and diopside. Microscopic studies confirmed the above results. Furthermore it sh owed that garnet grains achieve a cceptable liberation degree at fine size than 1680 micron. Garnet grains contain fine inclusions most of which is diopside and lower is wollastonite. Inclusions vary between 30-50 microns and constitute 10-3% of these grains. For garnet separation, gravity, magnetic and electrostatic methods were used. Major of the tests were operated on these size fraction of - 1680+590, and-149 micron. Magnetic and electrostatic methods were rather unsuccessful. Good results were achieved in heavy liquid separation. So that for the size fraction of -1680+590 micron a concentrate of grade about 100 percent and recovery of 64.94 percent and for the size fraction-590+149 micron a concentrate of grade of 91.31 percent and recovery of 69.41 percent were produced. In spite of good heavy liquid separations, gravity separation machines such as jig, shaking table and multi-gravity separator could not produce proper concentrate. Finally, with regards to acceptable results of heavy liquid tests, it seems that heavy media separation is the most proper method for beneficiation of Bazman garnet.

 

6- بررسی و ارزیابی مچاله شوندگی و همگرایی تونل انتقال آب نوسود و تأثیر آن بر عملکرد TBM

 

دستگاه تونل بری / نیروی رانش / تونل آب رسانی / تونل نوسود / همگرایی
Tunnel boring machine / Driving force / Water Supply Tunnel / Nosoud Tunnel / Convergence

 

Squeezing determination and investigation of Nosoud tunnel, tunnel convergence and..

 

رسالة حاضر، که در دو بخش فراهم آمده ، با مقدمه ای دربارة تعریف گنوستی سیزم آغاز می‌گردد . و به معرفی منابع و مآخذ مهم مکاتب و مذاهب گنوسی می پردازد. آنگاه دربخش نخست ، ضمن اشاره به پیشینة اندیشه های گنوسی ، در مکاتب اورفئوسی ، فیثاغوری و افلاطونی ، در یونان باستان و نگرش اسکندرانی و سریانی ، به تبیین جهان شناسی و انسان شناسی و فرجام شناسی درمکاتب ومذاهب گنوسی و هرمسی می پردازد .و مهمترین عناصر شکل دهنده آنها، مانند ؛ دوگانه انگاری عالم نور و ظلمت ، جسم و روح ، هبوط روح از جهان فرازین و گرفتاری آن درجهان فرودین و تن ناسوتی ، و فراموش کردن جایگاه و موطن اصلی خویش و بیداری او با گنوسیس (عرفان) ، و نقش منجی در رهایی روح از عالم ماده و …… اشاره می‌کند . و با ذکر پاره‌ای از متون گنوسی ، مانوی و مندایی ، یکی از نغزترین و زیباترین آنها که درعین حال به زبان رمز و تمثیل بیان شده و به سرود مروارید ، شهرت یافته به طورکامل نقل می‌گردد.نگاه بدبینانه به حیات دنیوی و فراخواندن انسانها به رها سازی خویش از دلبستگی ها ووابستگی های ، جهان مادی ، همواره مورد تأکید این مکاتب و مذاهب قرارگرفته است و ا ز انسانهای گرفتار درجهان مادی خواسته می شود با بیدار شدن و بازگشت به جایگاه نخستین خود ، که عالم نور و روشنایی است ، همت گمارند . بخش دوم رساله ،نخست به آثار اندیشه های گنوسی در قلمرو اسلامی و بویژه اسماعیلیه به گونه ای مختصرمی پردازدو آنگاه رسایل اخوان الصفا را دارای مضامین گنوسی می داند و نقش آنها را در انتقال این نوع عناصر به محافل فرهنگی، فکری وعرفانی جهان اسلام مورد تأکید قرار می دهد. ساختار گنوسی قصیده عینیه ابن سینا ، و مقایسه مضامین گنوسی و هرمسی با مطالب رساله الطیر ، سلامان وابسال وحی بن یقظان ابن سینا ، از موضوعات دیگر این رساله است .درگفتار مربوط به سهروردی ، سه اثر او با همین دیدگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد. نمونه ای از آثار سنایی نیز با اندیشه های گنوسی مقایسه می‌گردد. و بی‌اعتباری دنیا و زندان انگاشتن عالم ماده و جسم ،نزد سنایی مورد کنکاش قرار می گیرد. طباع تام و آرزوی دیدار با او در چهار اثر عطار ، همراه با عناصر دیگر گنوسی تحلیل می گردد. درگفتاری جداگانه به مضامین گنوسی درکتاب مرصاد العباد نجم الدین رازی اشاره می‌گردد و درهمان جا مفهوم انسان کامل و نور محمدی و تقدم آن برآفرینش عالم با انسان نخستین مانوی ،مقایسه و تطبیق می گردد. طولانی ترین گفتار این بخش به مضامین گنوسی در مثنوی و غزلیات شمس می‌پردازد.و نی نامه مثنوی و چندین حکایت و داستان مندرج درمثنوی را دارای ساختارگنوسی می‌داند.

 

The present study which has been organized in two parts starts first with a definition and then deals with the schools and religions of Gnosticism. In the first part, while referring to the history of Gnostic thoughts in Orphism, Pythagoreanism, and Platonism in ancient Greece as well as Alexandeianism, and Syrianism , an attempt has been made to explain cosmology, anthropology, eschatology in the religions and schools of Gnosticism, and Hermeticism. The first part also accounts for their constitutive parts such as dualism of light and darkness, spirit and body, spirit fall from that world and its captivity in this world , forgetting its real original place, the awakening power of Gnosticism and the role that redeemer can play in releasing spirit from the world of material. Further more, by referring to some Gnostic, and Mandaeic and Manichaean texts, one of the most eloquent and beautiful ones which has the language of symbolism and allegory and is known as "the hymn of the pearl" is quoted completely. The pessimistic attitude toward the material world and calling humans to free themselves of all material belongings and concerns have been emphasized and highlighted in these religions and schools. The people have been urged to do their best so that they can come back to the original world which is in fact, the world of light. The second part of the study briefly discusses the effects of Gnostic thoughts in Islam especially among Ismailis and then Gnostic themes are identified in Rasail-e Ikhvanalsafa (Epistles of the Brethren of purity) and also their role in the transmission of such elements in Islam cultural and Mystic schools. The Gnostic theme in Avicenna Ghasideh-ye Einieah and the comparison of Gnostic and Hermetic with Resalat o-Ateir and Salaman and Absal as well as Avicenna Hayebneh-Yaghazan are among other things that are touched in this study. In the chapter dealing with Sohrevardi, three of his works are studied using this perspective. Part of one of Sanai's works is compared with Gnostic thoughts and things like the invalidity of this world and the prison-like nature of this world and body are referred to. The perfect nature and the aspiration to see him are investigated in four of Atar's works along other Gnostic elements. In a separate chapter Gnostic themes are explored in Najmodin Razi's Mersadolebad and also the notion of a perfect man, Mohammad's light, and the priority of its creation are compared and contrasted with Manichaean man. The lengthiest part of this study is dealing with Gnostic themes in Masnavi and Ghazaliat Shams and the conclusion is that Masnavi prologue (Neinameh) and many other anecdotes have a Gnostic framework.

 

7- کاربرد داده‌های پتروگرافی و پترو فیزیکی جهت مدلسازی مخزن سورمه در میدان نفتی بلال 

Application of geological and petrophysical date characterization reservoir modeling at Balal oil field in Persian Gulf

سنگ نگاری / سنگ فیزیک / شبیه سازی / مخزن ها / سازند سورمه (عرب) / میدان نفتی بلال / خلیج فارس (منطقه)
Petrography / Petrophysics / Simulation / Reservoirs / Surmeh Formation (Arab) / Balal Oil Field / Persian Gulf Region

 

میدان نفتی بلال یکی از میادین نفتی خلیج فارس است که در نزدیکی شبه جزیره قطر واقع گردیده است. بر اساس گزارشهای شرکت نفت فلات قاره این میدان نفتی شامل 2 مخزن شناخته شده در سازند های عرب (ژوراسیک بالایی) و خاتیا (کرتاسه میانی) می باشد که در بخش ایرانی خایج فارس معادل سازند های سورمه (عرب) و سروک میانی قرار می گیرد. از آنجا که مخزن سورمه (عرب) یکی از مهمترین مخازن نفتی خاورمیانه می باشد و اطلاعات بیشتری در مورد آن فراهم گردیده است بدین منظور با بررسی مقاطع نازک گرفته شده از مغزه های یک چاه از میدان بلال، خصوصیات سنگ شناسی از جمله اجزاء بافتی، رخساره های سنگی، محیط رسوبی، فرایندهای دیاژنزی و محیط های دیاژنزی این میدان در سازند سورمه (عرب)، مورد بررسی قرار گرفت و اجزا تشکیل دهنده سازند سورمه میدان بلال اغلب شامل دولومیت، میکریت و انیدریت است و رخساره های بالای جزرو مدی، بین جزر و مدی و سد برای آن تعیین شد. همچنین?مهمترین فرایند های دیاژنزی سازند سورمه در این میدان دولومیتی شدن که در طی آن باعث افزایش تخلخل گردیده است. سپس با مطالعه لاگهای موجود از جمله لاگهای پرتوگاما، انواع تخلخل (نوترون، چگالی و صوتی)، مقاومت ویژه سازند و غیره و با نتایج به دست آمده از مقاطع نازک تفسیر پتروفیزیکی صورت گرفت و مخزن مورد مطالعه به شش زون A, B, C, D, E, F تقسیم گردید. .همچنین مقایسه تخلخل به دست آمده از مغزه و تخلخل به دست آمده از لاگهای پتروفیزیکی نشان داد، مقدار تخلخل نوترون با تخلخل به دست آمده از مغزه مقادیر نزدیک به هم را نشان می دهد. در مرحله بعد جهت مدلسازی ساختار مخزن با استفاده از نرم افزار RMS، نقشه های همتراز عمقی راس سورمه که به صورت فایل اتوکدی می باشد را وارد نرم افزار شد و سپس اطلاعات انحراف چاه شامل موقعیت جغرافیایی و امتداد چاه نیز به نرم افزار وارد گردید و ساختار کلی مخزن طراحی گردید. پس از ساختن مدل سه بعدی، شش زون برای آن تعریف شد و همراه با نتایج تفسیر اطلاعات پتروفیزیکی، به مدل ساخته شده وارد گردید. با توجه به تمرکز اطلاعات تنها در 5 حلقه چاه، نرم افزار به شیوه درون یابی این اطلاعات را به سایر قسمتهای مخزن تعمیم داده است و بر این اساس نقشه پراکندگی خواص پتروفیزیکی مخزن تهیه گردید. مطالعات نشان می دهد که وجود یک لایه انیدریتی در راس زون E باعث جدایش زونهای E و F

 

Balal oil field is located in Central part of the Persian Gulf close to Qatar boarder. Two main reservoirs have been encounter in this field: upper Jurassic, Arab Formation (equivalent Surmeh Fm.) and middle Cretaceous, Khatiayah Formation (equivalent Sarvak Fm). Arab Formation forms a massive interbedded anhydrite with varying proportion of limestone and dolomite; generally have regressive units which were deposited on a broad carbonate platform. Major Digenetic process such as dolomitization, dissolution and cementations occured in this formation. The study of wire line logs: gamma ray log , neutron, density, sonic receptivity. And log interpretations reveals six reservoir zones in this formation ( A, B, C, D, E, F) . The comparison of core porosity versus neutron Porosities shows a general positive correlation. By using RMS software a structural model of Arab reservoir Generated and this model reveals folding and faulting of Arab formation in this field. Petrophysical data, integrated with 3D model of reservoir define six reservoir zones. This study shows that the anhydrite layer exists at the top of E zone, separate E and F zones from rest of the reservoir. Petrophysical and petrography study shows, D zone is the best reservoir zone of Arab Formation in the Persian Gulf. Due to the vertical migration of oil in this field, D zone is a water bearing zone.

 

8- بررسی رفتار وابسته به زمان پی سد گتوند و تأثیر آن روی پرده آب بند 

Investigation of time-dependent behavior of foundation in Gotvand Dam site and its effects on the grout curtain

 

پی ‌ها (ساختمان) / سد گتوند / پرده تزریق / خزش جابجاشدگی / خزش (مهندسی) / اثر زمان / شکست
Foundations (Construction) / Gatwand Dam / Grout curtain / Dislocation creep / Creep (Engineering) / Time effect / Refraction

 

در این تحقیق به بررسی رفتار وابسته به زمان پی سد گتوند و تاثیر آن روی پرده آب بند پرداخته شده است. سد خاکی و نیروگاه آبی گتوند علیا در شمال شهرستان گتوند و از نوع سنگریزه ای با هسته رسی است. پی سد گتوند روی سازند آغاجاری قرار گرفته است که دارای تغییر شکل پذیری بالا می باشد. از طرفی در این سازند و در زیر سد, طاقدیس محلی بر اثر باربرداری های حاصل از فرسایش رودخانه ای و تنش های تکتونیکی ایجاد شده است. این تغییر شکل ها در طول عمر بهره برداری سد ادامه خواهد داشت که می تواند تاثیرات مخربی روی پرده آب بند و گالری تزریق داشته باشد. در این پایان نامه ابتدا با انجام آزمایش های خزشی روی نمونه هایی از ماسه سنگ و گل سنگ از سازند آغاجاری, پارامترهای خزشی آنها طبق مدل عمومی برگرز و ماکسول تحت بار ثابت تعیین شده است. سپس با استفاده از نتایج آزمایش ها و روش های عددی رفتار خزشی پی سد بر اثر وزن تکیه گاه های اطراف و سد بررسی شده است. با توجه به نتایج آزمایش های بر جای انجام شده در منطقه, در هر مرحله سه مدل با نسبت های تنش افقی به عمودی 4/0, 55/0 و 7/0 مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی زمین شناسی و بدون در نظر گرفتن سد, میانگین جابجایی عمودی سالیانه در روی پی برای مدل ها با K های 4/0, 55/0 به ترتیب 40, 55, 75 سانتیمتر رو به بالا به دست آمد که بیانگر ادامه روند تاقدیسی در محل سد است. همین طور با مدل کردن بدنه سد و بررسی جابجایی های خزشی, تاثیر وزن سد بر رفتار خزشی پی بررسی شد. علاوه بر این نتایج, در هر دو بررسی, میزان جابجایی ها از کناره ها به سمت لولای چین در بستر رودخانه افزایش می یابد. تاثیر این رفتار بر روی پرده آببند در حالت سه بعدی به وسیله نرم افزار FLAC3D آنالیز شد. در این مرحله ابتدا بر اثر ساخت سد نشست پی در نقاط مختلف بستر به دست آمد که ماکزیمم مقدار آن 40 سانتیمتر برآورد شد. برای بررسی صرف جابجایی های پی بر اثر خزش روی پرده آب بند, از جابجایی های حاصل از نشت چشم پوشی گردید. با بررسی تنش ها روی سطوح و داخل پرده آب بند نتیجه گیری شد که تنش های برشی ایجاد شده روی سطح تماس پرده و سنگ های اطراف کمتر از مقاومت برشی سنگ است, لذا شکستگی برشی در آن پدیدار نخواهد شد. به دلیل متصل بودن پرده و سنگ های اطراف, پرده همراه با جابجایی های خزشی پی, جابجا خواهد شد. ولی جابجایی ها در اعماق مختل

 

In this research, The time- dependant behavior of Gotvand dam foundation and its effect on grout curtain is investigated. Gotvand earth dam, whose is a rock fill one, and its powerhouse are located in north on Gotvand city. It is constructed on Aghajary formation whose deformability is high. Furthermore, in this formation and in the base of the dam, a local anticline has been created via unloading caused by river flood washed of and tectonic loading. The deformations will continue during life of the dam which can have destructive affects on grout curtain and injection gallery. In this thesis. creep parameters of rock samples of Aghajary formation (sandstone and mudstone) are determined. The tests are performed under constant loads. After that, creep behavior of foundation caused by weight of the dam and its imbasements were stu

/ 0 نظر / 15 بازدید