پایان نامه های شبکه عصبی(1)

شبیه‌سازی بارهیدرولیکی و شوری آب زیرزمینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه‌سازی ذرات (مطالعه موردی: کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی)
Comments ()
Like ()
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - انتخاب کنید . 1395 . کارشناسی ارشد
موضوع: کشاورزی >
استاد راهنما: عبدعلی ناصری . امیر سلطانی محمدی | استاد مشاور: علی مختاران | دانشجو: عاطفه صیادی شهرکی
دسترسی به فایل تمام‌متن پیشینه‌هایی (رکوردهایی) که نشانه «پی.دی.اف.» Pdf_note ندارند، شدنی نیست.
در این پژوهش از مدل شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و الگوریتم بهینه‌سازی تجمع ذرات (PSO+ANN) برای پیش‌بینی بارهیدرولیکی و شوری آب زیرزمینی استفاده شده است. بدین منظور مزرعه R9-11از مزارع نیشکر دعبل خزاعی خوزستان انتخاب گردید و از اطلاعات بارهیدرولیکی و شوری آب زیرزمینی پیزومترهایی که در فواصل و اعماق مختلف از جمع‌کننده زهاب این واحد از آبان 1391 تا مهر 1392 به‌صورت روزانه برداشت شده بود، استفاده شد. همچنین مقادیر حجم و شوری آب آبیاری، شوری زهاب و دبی زهکش‌ها در این بازه زمانی انداز ...
نمایه ها: 
الگوریتم بهینه‌سازی تجمع ذرات Rss |
بارهیدرولیکی Rss |
شبکه عصبی مصنوعی Rss |
شوری Rss |
استفاده از تحلیل مولفه های اصلی به منظور تعیین وزن در شبکه عصبی مصنوعی و کاربرد آن در پیش بینی سری های زمانی
Comments ()
Like ()
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه خوارزمی - دانشکده علوم مالی . 1395 . کارشناسی ارشد
موضوع: >
استاد راهنما: خسرو منطقی | استاد مشاور: وحید رضایی تبار | دانشجو: شبنم سلطانیه
دریافت فایلPdf
در بسیاری از مسئله‌های موجود در دنیای واقعی، پدیده‌هایی وجود دارند که نیازمند بررسی داده‌های گذشته آن‌ها به منظور شناسایی و تعیین ماهیتشان می‌باشند. در واقع انتخاب روشی مناسب و دقیق در پیش‌بینی پدیده‌ها، که بتواند تصمیمات فرد را در آینده تضمین کند از مباحث چالش ‌برانگیز در حوزه‌های مختلف به‌خصوص بازارهای مالی است. شبکه‌های عصبی مصنوعی ابزاری بسیار مفید و هوشمند است که اخیراً کاربردهای فراوانی در این زمینه یافته‌است. در این رابطه تعیین وزن یا یادگیری شبکه‌های عصبی مصنوعی از م ...
نمایه ها: 
تحلیل مولفه های اصلی Rss |
شبکه عصبی مصنوعی Rss |
الگوریتم یادگیری (وزن دهی) Rss |
مدل سازی منحنی تولید شیر در گاوهای شیری هلشتاین با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک
Comments ()
Like ()
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی . 1395 . کارشناسی ارشد
موضوع: >
استاد راهنما: علی اسماعیلی زاده | دانشجو: زهرا علی جعفری
دریافت فایلPdf
چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی پتانسیل روش های هوش مصنوعی( شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک ) در برآورد تولید شیر نخستین و دومین دوره شیردهی در گاوهای نژاد هلشتاین با استفاده از رکوردهای روزآزمون می‌باشد. از تعداد 1626 رکورد مربوط به دوره اول شیردهی و 923 رکورد مربوط به دوره دوم شیردهی یک گله استفاده شد. پس از مرتب سازی داده ها در نرم افزار اکسل، داده ها به نرم افزار متلب برای طراحی شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک منتقل شد. در این تحقیق از یک جعبه ابزار قوی در زمینه الگوریتم ...
نمایه ها: 
الگوریتم ژنتیک Rss |
شبکه عصبی مصنوعی Rss |
گاو هلشتاین Rss |
دوره شیردهی Rss |
پیش بینی بازده سهام با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی، شبکه عصبی فازی و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
Comments ()
Like ()
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس - دانشکده اقتصاد و حسابداری . 1395 . کارشناسی ارشد
موضوع: >
استاد راهنما: سعید محرابیان | استاد مشاور: زهرا امیر حسینی | دانشجو: زهرا امینی آرش
دریافت فایلPdf
در تحقیق حاضر به دنبال آن هستیم تا دقت سه مدل شبکه عصبی مصنوعی، شبکه های عصبی فازی و الگوریتم ژنتیک را سنجیده و بهترین معیار پیش بینی بازده شرکت ها را انتخاب نماییم. جامعه آماری این تحقیق کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. این پژوهش دارای چندین مرحله است که در مرحله نخست داده ها به دو دسته داده های تست و آموزش تقسیم بندی شدند. سپس از الگوریتم های شبکه عصبی مصنوعی ، شبکه عصبی فازی و الگوریتم ژنتیک برای پیش بینی بازده سهام استفاده گردید . در مرحله ...
نمایه ها: 
پیش بینی بازده سهام با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی، شبکه عصبی فازی و الگوریتم ژنتیک Rss |
پیش بینی Rss |
برآورد بار معلق رودخانه زرینه رود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
Comments ()
Like ()
Folder_heart  
Printer
Email_attach
پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه لرستان - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی. 1395 . کارشناسی ارشد
موضوع: >
استاد راهنما: امیرحمزه حقی آبی | استاد مشاور: حسن ترابی . حجت اله یونسی | دانشجو: خالد عزیزی موشاندره
/ 0 نظر / 75 بازدید