پایان نامه الیاف مسلح پلیمری

پایان نامه الیاف مسلح پلیمری

ردیف

نوع

عنوان

موضوع ها

1

پایان نامه

تحلیل غیرخطی اعضای بتن مسلح غشایی Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete Membranes

بتن مسلح Reinforced Concrete / تیرها Beams / مقاومت RESISTANCE / مدل ترک پخش شده Smeared Crack Model / اجزای غشایی Membrane Element / تحلیل اجزای محدود غیرخطی Nonlinear Finite Element Analysis / پاسخ بار - تغییر شکل Load-Deformation Response

2

پایان نامه

مقاوم سازی لرزه ای ستونهای بتن آرمه با FRP Seismic Rehabilitation of Reinforced Concrete Columns with Fiber Reinforcement Polymers (FRP)

مقاوم سازی ستون Column Strengthening / تحلیل بار افزاینده Pushover Analysis / الیاف مسلح پلیمری Fiber Reinforced Polymer(FRP) / بتن آرمه.

3

پایان نامه

مقاوم سازی تیرهای عمیق بتنی با استفاده از ورقهای پلیمری مسلح شده Strengthening Reinforced Concrete Deep Beams Using FRP Systems

الیاف مسلح پلیمری Fiber Reinforced Polymer(FRP) / پلاستیک مسلح به الیاف Fiber Reinforced Plastic (FRP) / مقاومت برشی Shear Strength / تیرهای عمیق بتون مسلح Reinforced Concrete Deep Beams / گسیختگی Debonding

4

پایان نامه

بررسی افزایش مقاومت به خوردگی آرماتورهای فولادی در بتن Investigation Increasing Corrosion Resistance of Reinforcement in Concrete

خوردگی Corrosion / بتن Concrete / رنگ Color / تقویت کنندگی Reinforcement / مواد پوزولانی Pozzolanic Materials

5

پایان نامه

مدل سازی خرابی در سازه های بتن مسلح با استفاده از مدل های پلاستیسیته - خرابی Failure Modeling of Reinforced Concrete Structures Using Plastic–Damage Models

پلاستیسیته Plasticity / خرابی Damage / بتن مسلح Reinforced Concrete / بارهای دینامیکی Dynamic Loads / مدل گرسن Gurson Model

6

پایان نامه

مقاوم سازی تیرهای هم بند بتن آرمه به وسیله FRP Rehabilitation of Reinforced Concrete Coupling Beams With FRP

زلزله Earthquake / مقاوم سازی UPGRADING / تیر همبند فولادی Steel Coupling Beam / الیاف مسلح پلیمری Fiber Reinforced Polymer(FRP) / بتن آرمه.

7

پایان نامه

بررسی عملکرد لرزه ای اتصال تیر فولادی به ستون بتنی Seismic Behavior of Steel Beam to Reinforced Concrete Column Connections

عملکرد لرزه ای Seismic Performance / بستر میان گذر Through Beam / ستون میان گذر Through Column / اتصال تیر فولادی به ستون بتنی Reinforced Concrete Column to Steel Beam (RCS)Connection

8

پایان نامه

مقاوم سازی ساختمان های بتنی مسلح به وسیله بادبندی های فولادی برون محور Seismic Rehabilitation of Reinforced Concrete Structures Using Eccentric Steel Bracing

بتن مسلح Reinforced Concrete / قاب Frame / بهسازی لرزه ای Seismic Rehabilitation / رفتار لرزه ای SEISMIC BEHAVIOR / بادبندی برون محور فولادی Eccentric Steel Brace

9

پایان نامه

کسب خود مختار مهارت در یادگیری تقویتی مبتنی بر خوشه بندی گراف Autonomous Skill Acquisition in Reinforcement Learning Based on Graph Clustering

یادگیری تقویتی Reinforcement Learning / کسب مهارت Skill Acquisition / کشف زیرهدف Subgoal Discovery / خوشه بندی گراف Graph Clustering / مرکزیت بردار ویژه Eigenvector Centrality / چارچوب گزینه Options Framework

10

پایان نامه

تحلیل الاستیک - پلاستیک ساختارهای کامپوزیتی الیافی بستر فلزی Elastic-Plastic Analysis of Fiber Reinforced Metal Matrix Composite Structures

تحلیل الاستیک - پلاستیک Elastic-Playstic Analysis / ساختار میکروسکوپی Microscopic Structure / سخت شوندگی حرکت شناسی Kinematics Hardening / کامپوزیت الیافی بستر فلزی Fiber Reinforced Metal Matrix Composite / قانون پراگر Prager Rule

11

پایان نامه

بهینه سازی عملکرد سپر هوشمند انرژی برپایه ی روش یادگیری تقویتی Optimizing Smart Energy Hub Operation by Reinforcement Learning Approach

بهینه سازی Optimization / شبکه هوشمند برق Smart grid / یادگیری تقویتی Reinforcement Learning / مدیریت سمت تقاضا Demand Side Mangement / قطب انرژی Energy Hub / سپهر هوشمند انرژی Smart Energy Hub

12

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی عملکرد خمشی دال های بتن آرمه تقویت شده با صفحاتFRP Experimental Investigations on Reinforced Concrete Slabs Strengthening by FRP Sheets

مقاوم سازی UPGRADING / شکل پذیری DUCTILITY / تحلیل اجزای محدود Finite Element Analysis / رفتار خمشی Flexural Behavior / پلیمر تقویت شده با الیاف شیشه Glass Fiber Reinfoced Polymer (GFRP) / دال های بتن آرمه Concrete Reinforced Slabs

13

پایان نامه

بررسی عملکرد ستون بتن مسلح مقاوم سازی شده با مواد کامپوزیت پلیمری تقویت شده با الیاف (FRP)و ژاکت فولادی و ژاکت بتنی مسلح Behavior of RC Concrete Column Strengthened with CFRP, Steel Jacketand Reinforced Concrete Jacket

ژاکت مسلح بتنی Reinforced Concrete Jacket / ستون های بتنی مسلح Reinforced Concrete Columns / جاکت فولادی Steel Jacketing / نرم افزار آباگوس ABAQUS Software / الیاف کربنی مسلح پلیمری Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) / بتن مسلح به الیاف فولادی Steel Fiber Reinforced Concrete / کامپوزیت تقویت شده باالیاف FIBER REINFORCED COMPOSITE

14

پایان نامه

ارزیابی عملکرد عرشه پل بتنی تقویت شده با ورق های FRP Performance Evaluation of Reinforced Concrete Bridge Deck Strengthened with FRP Laminates

تیر بتن مسلح Reinforcement Concrete Beam / ورق های تقویت شده STIFFENED PLATES / الیاف مسلح پلیمری Fiber Reinforced Polymer(FRP) / ارزیابی عملکرد Performance Evaluation / عرشه پل بتن مسلح Reinforced Concrete Bridge Deck

15

پایان نامه

تقویت خمشی تیرهای بتن مسلح بوسیله FRP جهت کاهش تغییر شکلهای ناشی از خزش Flexural Strengthening of Reinforced Concrete Beams by FRP Composites to Reduce Creep Deflection

خزش Creep / الیاف مسلح پلیمری Fiber Reinforced Polymer(FRP) / حالت خرابی Failure Modes / تیر بتن مسلح Reinforcement Concrete Beam / مقاومت خمشی FLEXURAL STRENGTH / الیاف کربنی مسلح پلیمری Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP)

16

پایان نامه

مدل سازی عددی مقاوم سازی برشی تیرهای عمیق بتن مسلح با استفاده از FRP Numerical Modeling of Shear Strengthening of Reinforced Concrete Deep Beams by Using FRP

مدل سازی عددی Numerical Simulation / روش اجزای محدود Finite Element Method / تیرهای عمیق بتون مسلح Reinforced Concrete Deep Beams / الیاف مسلح پلیمری Fiber Reinforced Polymer(FRP) / مقاوم سازی برشی Shear Strengthening

17

پایان نامه

بهبود خواص رفتاری اتصالات تیر به ستون بتنی با استفاده ار صفحات FRP محصورکننده Improvement in Reinforced Concrete Beam-Column Connections Behaviour using FRP Sheets

اتصال تیر به ستون Beam Wall Connection / سازه های بتن مسلح Reinforced Concrete Structures / روش اجزای محدود غیرخطی NONLINEAR FINITE ELEMENT METHOD / بهسازی Rehabilitation / الیاف مسلح پلیمری Fiber Reinforced Polymer(FRP) / مقاوم سازی UPGRADING

18

پایان نامه

طراحی و نصب سیستم حفاظت کاتدی آرماتورهای فولادی در بتن مسلح با آندهای MMO Catodic Protection Design & Installation of Rebars in Reinforced Concrete by MMO Anodes

بتن مسلح Reinforced Concrete / حفاظت کاتدی Cathodic Protection / پایش سیستم حفاظت کاتدی Cathodic Protection System (CPS)Monitoring

19

پایان نامه

طراحی و مقایسه دال های پیش تنیده - پس کشیده سازه های پارکینگ بتن آرمه در دهانه میان قاب Design and Comparison of Reinforced and Pre-Stressed Interior Span Slabs for Concrete Parking Structures

بتن مسلح Reinforced Concrete / دال ها Slabs / پیش تنیدگی Prestressing / پس کشیدگی Post Tensioning / پارکینگ طبقاتی Multi-Storey Parking

20

پایان نامه

طراحی، ساخت و کنترل یک ربات شش پا با استفاده از الگوریتم یادگیری تقویتی Design, Implementation and Control of A Hexapod Robot Using Reinforcement Learning Approach

یادگیری تقویتی Reinforcement Learning / کنترل هوشمند Intelligent Control / ربات شش پا Hexapod Robot / رباتیک ROBOTICS / تحلیل راه رفتن Gait Analysis

21

پایان نامه

بررسی عملکرد خمشی تیرهای بتنی مسلح به الیاف فولادی با مقادیر بالا Flexural Behavior of Concrete Beams Reinforced with High Volume Steel Fibers

الیاف فولادی Steel Fibers / بتن مسلح Reinforced Concrete / رفتار خمشی Flexural Behavior / آزمایش تجربی Experimental Test / درصد بالای الیاف High Volume

22

پایان نامه

بررسی عملکرد تیرهای بتنی خودمتراکم (SCC)مسلح با الیاف فولادی Behavior Investigation of Self-compacting Concrete (SCC) Beams Reinforced by Steel Fibers

بتن خود متراکم Self Compacting Concrete (SCC) / الیاف فولادی Steel Fibers / کارایی بتن Concrete Workability / خواص مکانیکی Mechanical Properties / تیر مسلح به الیاف Fibers Reinforced Beam

23

پایان نامه

بهبود خواص رفتاری اتصالات تیر به ستون بتنی با استفاده از صفحه فلزی محصورکننده Improvement in Reinforced Concrete Beam-Column Connections Behavior using Steel Plates

اتصال تیر به ستون Beam Wall Connection / سازه های بتن مسلح Reinforced Concrete Structures / روش اجزای محدود غیرخطی NONLINEAR FINITE ELEMENT METHOD / بهسازی Rehabilitation / صفحه فلزی محصورکننده Steel Yacketing

24

پایان نامه

مطالعه عددی سختی موثر جداسازهای الاستومری محصور تسلیح شده با الیاف A Numerical Investigation on Effective Stiffness of Bonded Fiber Reinforced Elastomeric Isolators

جداسازی لرزه ای Seismic Isolation / روش اجزای محدود Finite Element Method / جداسازهای الاستومری الیافی مسلح Fiber Reinforced Elastomeric Isolators / سختی موثر قائم Effective Horizontal Stiffness / سختی موثر افقی Effective Vertical Stiffness / خواص طراحی Design Properties

25

پایان نامه

تولید نانوکامپوزیت با زمینه آلومیناید نیکل و ذرات نانوآلومینایی به روش آلیاژسازی مکانیکی و تف جوشی فعال شده با میدان الکتریکی production of Nickel- Aluminide Nanocomposite Reinforced with Al2O3 Nanoparticles Via Mechanical Alloying Route and Field Activated Sintering Technique

آلیاژسازی مکانیکی Mechanical Alloying / نانوکامپوزیت نیکل - آلومینا Nickel-Alumina Nanocomposite / ذرات تقویت کننده آلومینا Alumina Reinforcement / تف جوشی فعال شده با میدان الکتریکی Electrical Field Activated Sintering

26

پایان نامه

بررسی تاثیر ضخامت دیوار و مقاومت فشاری بتن بر رفتار دیوار برشی بتنی موجدار مسلح شده با الیاف فلزی در قاب فلزی Effects of Thickness and Compressive Strength on The Behavior of Corrugated Fiber-Reinforced Concrete Shear Wall in a Steel Frame

بتن مسلح به الیاف فولادی Steel Fiber Reinforced Concrete / تحلیل بار افزاینده Pushover Analysis / سیستم های لرزه بر Seismic Resistant Systems / دیوارهای برشی SHEAR WALLS / دیوار برشی بتنی موج دار Corrugated Concrete Shear Wall

27

پایان نامه

تحلیل ارتعاشات اتفاقی فرکانس بالای یک صفحه تقویت شده دارای گشودگی به روش اجزای محدود انرژی و ارزیابی تجربی "Energy Finite Element Method for High Frequency Random Vibrations Analysis of a Reinforced Beam-Plate with a Cutout and Experimental Validation "

صفحه های تقویت شده REINFORCED PLATS / ارتعاش فرکانس بالا High Frequency Vibration / تحلیل اجزای محدود انرژی Energy Finite Element Analysis (EFEA) / چگالی انرژی Energy Density / ارتعاش تجربی Experimental Vibration

28

پایان نامه

بررسی فرایند تقسیم امتیاز در سیستم های چندعامله با یادگیری تقویتی A Study on Credit Assignment among Reinforcement Learning Agents

سیستم چندعاملی Multiagent System / یادگیری تقویتی Reinforcement Learning / تقسیم امتیاز Credit Assignment

29

پایان نامه

تولید نانوکامپوزیت زمینه A1 با ذرات تقویت کننده Al3Ti و Al2O3 به کمک فرایندهای آلیاژسازی مکانیکی و پرس و تفجوشی (روش درجا)و بررسی خواص سایشی آن Fabrication of Al Based Nanocomposite with Al2O3 and Al3Ti Reinforcements by Mechanical Milling and Press and Sintering (In situ method) and Investigation of Its Wear Behavior

آلیاژسازی مکانیکی Mechanical Alloying / نانوکامپوزیت زمینه آلومینیوم Aluminum Nanocomposite / پین برروی دیسک Pin-On-Disk / سایش Wear / واکنش درجا In Situ Reaction / ذرات تقویت کننده درجا In-Situ Reinforcement Particles / درصد حجمی ذرات تقویت شده Reinforcement Percentage

30

پایان نامه

مطالعه خواص دینامیکی و مکانیکی عایق های لرزه ای تقویت شده با فیبر کربن و پلی آمید The Study on Dynamic and Mechanical Properties of Carbon and Polyamide Fiber Reinforced Isolators

جداسازهای لرزه ای Vibration Isolators / تحلیل اجزای محدود Finite Element Analysis / پلی آمیدها Polyamides / خصوصیات دینامیکی Dynamic Properties / خواص مکانیکی Mechanical Properties / عایق لرزه ای Seismic Isolator / الیاف کربن Carbon Fibers

31

پایان نامه

سوراخکاری کامپوزیت های الیاف شیشه ای به کمک ارتعاشات التراسونیک Ultrasonic-Assisted Drilling of Glass Fiber Reinforced Composites

مواد مختلط Composite Materials / لایه لایه شدگی Delamination / سوراخ کاری Hole-Drilling / ارتعاشات فراصوتی Ultrasonic-Vibration / مواد مرکب اپوکسی/ شیشه Glass/ Epoxy Composite

32

پایان نامه

بررسی شبیه سازی خوردگی بتن پوزولانی توسط شبکه عصبی Simulatin of Reinforcement Corrosion in Pozzolanic Concrete by Neural Network

خوردگی Corrosion / شبیه سازی Simulation / شبکه عصبی Neural Network / بتن پوزولان Pozzolanic Concrete

33

پایان نامه

تحلیل دینامیکی و ارتعاشی نانوکامپوزیت های حاوی نانولوله های کربنی موجدار Dynamic and Vibration Analysis of Wavy Carbon Nanotube-Reinforced Composites

نانوکامپوزیت Nanocomposite / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / تحلیل ارتعاشی Vibrational Analysis / کمانش BUCKLING / مدول کشسان Elastic Modulus

34

پایان نامه

توسعه منحنی های شکنندگی لرزه ای ساختمان های بلند مرتبه بتن مسلح Development of Seismic Fragility Curves for Reinforced Concrete Tall Buildings

ساختمان های بلند High Buildings / اندرکنش خاک - سازه Soil- Structure Interaction / شاخص خرابی DAMAGE INDEX / منحنی شکنندگی FRAGILITY CURVE / نرم افزار OpenSees OpenSees Software

35

پایان نامه

توسعه ی منحنی های شکنندگی برای ساختمان های بتنی دارای عایق لرزه ای Developing Fragility Curves for Seismic Isolated Reinforced Concrete Structures

جداسازی لرزه ای Seismic Isolation / منحنی شکنندگی FRAGILITY CURVE / تحلیل دینامیکی غیرخطی Nonlinear Dynamic Analysis / شاخص خرابی DAMAGE INDEX / پارامتر شدت لرزه ای Seismic Intensity Parameter

36

پایان نامه

مدل سازی تحلیلی و عددی اتصالات تیر - ستون بتن مسطح تقویت شده با الیاف پلیمری Analytical and Numerical Modeling of Reinforced Concrete Beam-Column Joints Strengthened with FRP Wrapping

رفتار لرزه‌ای SEISMIC BEHAVIOR / مقاومت جانبی. / شکل پذیری DUCTILITY / الیاف مسلح پلیمری Fiber Reinforced Polymer(FRP) / اتصال تیر به ستون Beam Wall Connection

37

پایان نامه

ارزیابی رفتار لرزه ای قاب های بتنی بهسازی شده با تسمه های فولادی پیش تنیده Seismic Behavior of Reinforced Concrete Frames Retrofitted by Pre-Stressed Steel Strips

بهسازی Rehabilitation / قاب بتنی مسلح Reinforced Concrete Frame / رفتار لرزه ای SEISMIC BEHAVIOR / تحلیل تاریخچه زمانی Time History Analysis / تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis / تحلیل بار افزاینده Pushover Analysis / نوارهای فولادی پیش تنیده Prestressed Steel Strips

38

پایان نامه

عملکرد لرزه ای قاب های مرکب متشکل از ستون های بتن مسلح و تیر فولادی Seismic Performance of Composite Frames Consisting of Reinforced Concrete Columns and Steel Beams

قاب مرکب INFILLED FRAME / عملکرد لرزه ای Seismic Performance / تحلیل غیرخطی Nonlinear Analysis / اتصال تیر فولادی به ستون بتنی Reinforced Concrete Column to Steel Beam (RCS)Connection / سازه های مقاوم در برابر زلزله Earthquake Resistant Structures

39

پایان نامه

ساخت لحیم نرم نانوکامپوزیتی بدون سرب Sn-Ag-Cu/Al2O3 به روش آلیاژسازی مکانیکی و مشخصه‌یابی آن Fabrication and Characterization of Sn-Ag-Cu Solder Reinforced with Al2O3 Nano Particles Employing Mechanical Alloying

لحیم های نرم بدون سرب Lead Free Solders / آلیاژسازی مکانیکی Mechanical Alloying / نانوذرات اکسید آلومینیوم Aluminum Oxide Nanoparticle / لحیم نانوکامپوزیتی Nanocomposite Solder / نانوذرات تقویت کننده اکسید آلومینیوم Aluminium Oxide Reinforcement Nanoparticles / لحیم قلع - نقره - مس Tin-Silver-Copper Solder

40

پایان نامه

بررسی خوردگی آرماتور بتن با فیبر کربنی و سلولزی در محیط خلیج فارس Corrosion Resistance of Steel Reinforcement in Concrete Using Cellulose and Carbon Fiber Materials in Persian Gulf Water

بتن آرمه. / الیاف سلولزی Lignocellulosic Fibers / الیاف کربن Carbon Fibers / خلیج فارس Persian Gulf / خوردگی فولادی Steel Corrosion

41

پایان نامه

مدل سازی و تحلیل گسیختگی چسب از تیر (Debonding)در مقاوم سازی تیر فولادی به CFRP Analytical Modeling of Debonding in Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP)Strengthened Steel Beams

مقاوم سازی UPGRADING / مدل سازی MODELING / الیاف پلیمری کربن Carbon Fiber Polymer / تیر همبند فولادی Steel Coupling Beam / بهسازی لرزه ای Seismic Rehabilitation / انفصال در انتهای الیاف End Debonding

42

پایان نامه

بررسی ریزساختار و رفتار تغییر شکل داغ نانو کامپوزیت آلومینیوم تقویت شده با نانو ذرات کاربید سیلیسیم Study of Microstructure and Hot Deformation Behavior of Aluminum Nanocomposites Reinforced with SiC Nanoparticles

نانوکامپوزیت Nanocomposite / آلومینیوم Aluminum / سیلیسیم Silicon / فشار داغ HOT COMPERESSION / ساختار فوق ریزدانه Ultra Fine Grain Structure / آلیاژ آلومینیوم - سیلیسیم Aluminum Silicon Alloy

43

پایان نامه

بهسازی ستون های بتن آرمه با نوارهای فولادی پیش تنیده Seismic Retrofit of Reinforced Concrete Columns With Post-Tensioned Metal Strips

بتن Concrete / بهسازی لرزه ای Seismic Rehabilitation / ستون ها (تکیه گاهها) Columns (Supports) / بتن آرمه. / تسمه های فلزی Metal Strips / طول مهاری Lap-Splice Length

44

پایان نامه

آنالیز عددی تیرهای کوپله فولادی تعویض پذیر در دیوارهای برشی بتنی Finite Element Modeling of Replaceable Steel Coupling Beam in Reinforced Concrete Shear Wall

دیوارهای برشی SHEAR WALLS / طراحی لرزه ای SEISMIC DESIGN / مقاومت برشی Shear Strength / نرم افزار آباگوس ABAQUS Software / رفتار هیسترزیس HYSTERESIS BEHAVIOR / تیر همبند فولادی Steel Coupling Beam / اتصال تیر به ستون Beam Wall Connection

45

پایان نامه

بررسی نقش الیاف بر کارایی مواد اصطکاکی پایه ی لاستیک Investigation of the Role of Fiber Reinforcement on the Performance of Rubber Based Friction Material

الیاف کربن Carbon Fibers / الیاف سلولزی Lignocellulosic Fibers / الیاف آرامید Aramid Fiber / مواد اصطکاکی Frictional Material / پاسخ ویسکوالاستیک Viscoelastic Response / پدیده فید Fade Phenomenon / پشم فولاد Steel Wool

46

پایان نامه

بررسی تجربی و تحلیلی رفتار الاستیک - پلاستیک کامپوزیت های زمینه پلیمری با الیاف شیشه ای Experimental and Analytical Investigation of Elastic-Plastic Behavior of Glass Fiber Reinforced Polymer Composites

کامپوزیت COMPOSITE / پلی پروپیلن Polypropylene / پلاستیسیته Plasticity / کشسانی Elasticity / الیاف شیشه ای Glass Fibers

47

پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی تعمیر بتن نامرغوب یا تخریب شده در ستون های بتن مسلح پل ها Exprimental Study of Repair of Low Quality and Damaged Concrete in Reinforced Concrete Bridge Columns

تعمیر Repairing / ستون بتنی Concrete Column / آزمایش فراصوتی Ultrasonic Test / مواد شیمیایی پایه سیمانی Cement Base Chemical Materials / بتن نامرغوب Low Quality Concrete

48

پایان نامه

بررسی رفتار مکانیکی نانوکامپوزیت های حاوی نانولوله های کربنی با استفاده از تئوری الاستیسیته سطحی Investigation of Mechanical Behavior of Short Carbon Nanotubes Reinforced Metal Matrix Nanocomposites Using Surface Elasticity Theory

نانوکامپوزیت زمینه فلزی Metal Matrix Nanocomposite / کشسانی سطح Surface Elasticity / نانولوله کربنی کوتاه Short Carbon Nanotube / اجزای نماینده حجمی Representative Volume Element

49

پایان نامه

بررسی رفتار قاب های بتنی با استفاده از آرماتور هوشمند در محل مفاصل پلاستیک An Investigation on Concrete Frames Reinforced with Shape Memory Alloys in Plastic Hinge Zones

قاب بتنی Concrete Frame / آرماتور هوشمند Smart Rebar / جابجایی پسماند Permanent Displacement / آلیاژ حافظه دار Shape Memory Alloy

50

پایان نامه

مطالعه ساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت آلیاژ نشاسته ترموپلاستیک/پلی اتیلن تقویت شده با نانورس The study of Structure and Mechanical Properties of Thermopelastic Starch/Polyethylene alloy Nanocomposite Reinforced by Nanoclay

نانوکامپوزیت Nanocomposite / نشاسته ترموپلاستیک Thermoplastic Starch / پلی اتیلن Polyethylene / خواص مکانیکی Mechanical Properties / بسته بندی Packaging / تجزیه پذیری زیستی Biodegradability / نانوخاک رس Nanoclay

51

پایان نامه

راهبرد کاهش ضایعات میلگرد در مرحله‌ی طراحی سازه‌های بتنی در راستای توسعه پایدار Practices of Minimizing Steel Reinforcement Bars’ Waste During the Design Phase of Sustainable Projects

توسعه پایدار SUSTAINABLE DEVELOPMENT / تزویج کننده ها Couplers / مدیریت پسماند Waste Management / میلگرد Rebar / کاهش ضایعات میلگرد Rebar's Waste Reduction / وصله مکانیکی Mechanical Splices

52

پایان نامه

تولید نانوکامپوزیت بر پایه مس تقویت شده با ذرات اکسیدکروم و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی The Fabrication of Copper base Chromium Oxide Reinforced Nanocomposite and Investigation of its Mechanical and Physical Properties

نانوکامپوزیت Nanocomposite / آلیاژسازی مکانیکی Mechanical Alloying / مقاومت الکتریکی ویژه Specific Electrical Resistivity / مقاومت سایشی WEAR RESISTANCE / اکسایش داخلی Internal Oxidation / نانوکامپوزیت بر پایه مس تقویت شده با اکسید کروم Copper Base Chromium Oxide Nanocomposite

53

پایان نامه

بررسی تحلیلی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های پایه فلزی حاوی نانولوله های کربنی با استفاده از تئوری الاستیسیته غیرموضعی Theoretical Analysis of Mechanical Properties for Metal Matrix Nanocomposites Reinforced by Carbon Nanotubes Using Nonlocal Elasticity

مواد نانومتخلخل Nanoporous Materials / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / نظریه کشسانی غیرموضعی Nonlocal Elasticity Theory / نانوکامپوزیت زمینه فلزی Metal Matrix Nanocomposite / ناهمگنی دایروی Circular inclusion

54

پایان نامه

الکتروریسی الیاف کیتوسان حاوی سلولز باکتریایی و نانوذره الماس به منظور استفاده در مهندسی بافت پوست Fabrication and Chracatization of Novel Electrospun Chitosan Fibers Reinforced with Bacterial Cellulose and Nanodiamond for Wound Dressing Applications

کیتوسان CHITOSAN / نانوذرات الماس Diamond Nanoparticle / الکتروریسی Electrospinning / روش خشک کردن انجمادی Freeze Drying Method / ترمیم زخم Wound Healing / مهندسی بافت Tissue Engineering / سلولز باکتریایی Bacterial Cellulose / زخم بند Wound Dressing

55

پایان نامه

طراحی طبقه نرم در سازه ی بتنی به علت حذف دیوار پرکننده آجری Design of Soft Story in Reinforced Concrete Structures Due to Removal of Masonry Infill Walls

طراحی طبقه نرم Soft Story Design / دیوار پرکننده آجری Masonry Infilled Walls / ضریب فرامقاومت ستون Overstrength Factor of Column / قاب خمشی بتنی متوسط Intermediate Concrete Moment Frame

56

پایان نامه

ارزیابی کمی آسیب پذیری لرزه ای پایه ی پل های بتن مسلح با استفاده از تئوری های پلاستیسیته ی توزیع یافته، مفاصل پلاستیک و روش ظرفیت به تقاضا و مقایسه ی نتایج آنها Quantitative Evaluation of Seismic Vulnerability of Reinforced Concrete Bridges Pier's Using the Theory of Distributed Plasticity, Plastic Hinges and C/D Methods and Compare their

آسیب پذیری لرزه ای Seismic Vulnerability / تحلیل بار افزاینده Pushover Analysis / مفصل های پلاستیک Plastic Hinges / سطح های عملکردی Performance levels / نسبت ظرفیت به تقاضا Capacity to Demend Ratio / پلاستیسیته توزیع شده Distributed Plasticty / پل های بتن مسلح Reinforced Concrete Bridges

57

پایان نامه

تولید کامپوزیت های زمینه مسی تقویت شده با ذرات سرامیکی اکسید آلومینیوم به وسیله روش های درجا (آلیاژسازی مکانیکی و اکسید شدن داخلی) و غیردرجا Production of Copper Matrix Composites Reinforced with Aluminum Oxide Particles by In-Situ (Mechanical Alloying and Internal Oxidation) and Ex-Situ Methods

آلیاژسازی مکانیکی Mechanical Alloying / مواد گرادیان ترکیبی Functionally Graded Materials (FGM) / تف جوشی به روش قوس پلاسما Spark Plasma Sintering / کامپوزیت زمینه فلزی درجا In-situ Metal Matrix Composite (MMCs) / نانوکامپوزیت مس - آلومینا Cupper Alumina Nanocomposite / کامپیوزیت های مس - آلومینا تولیدی به روش غیردرجا Ex-Situ Copper-Alumina Composites

58

پایان نامه

تولید کامپوزیت های زمینه مسی/ذرات اکسید زیرکونیم میکرونی و نانویی پایدار شده با اکسید ایتریا YSZ)P)و بررسی ریزساختار، برخی خواص فیزیکی و مکانیکی آن Production and Investigation of Microstructure and Some Physical and Mechanical Properties of Copper Matrix Composites Reinforced with Micro-nano Yttria Stabilized Zirconium Oxide (YSZ) Particles

زیرکونیای پایدار شده با ایتریا Yttria-Stabilized Zirconia (YSZ) / مقاومت الکتریکی ویژه Specific Electrical Resistivity / تف جوشی به روش قوس پلاسما Spark Plasma Sintering / رفتار سایشی Wear Behavior / نانوکامپوزیت های زمینه مسی Copper Matrix Nanocomposites

59

پایان نامه

ارتباط بین ریزساختار و خواص مکانیکی در نانوکامپوزیت های زمینة آلومینیمی تقویت شده با فازهای Al3Ti و MgO تولیدی به روش اصطکاکی اغتشاشی واکنشی آلیاژ AA5052 با نانوذرات اولیة TiO2 Microstructure-Mechanical Properties Relationships in Aluminum Metal Matrix Nanocomposites Reinforced via Al3Ti and MgO phases Prepared by Reactive Friction stir Processing of AA5052 alloy with Initial TiO2 Nanoparticles

نانوکامپوزیت Nanocomposite / ریزساختار Microstructure / خواص مکانیکی Mechanical Properties / آلیاژ آلومینیوم - منیزیم Aluminum-Magnesium Alloy / جوشکاری اصطکاکی - تلاطمی Friction Stir Welding / دی اکسید تیتانیم Titanium Dioxide

60

پایان نامه

ساخت و شناسایی فوم های هیبریدی فنولیک Hybrid Fiber Reinforced Composite Phenolic Foam

پانل ساندویچی Sandwich Panel / فوم فنلی Phenolic Foam / رزین رزول Resole Resin

61

پایان نامه

Through-thickness thermal conductivity improvement of carbon fiber reinforced composites by using a heterogeneously structured resin matrix [electronic resource]

Applied sciences. / Industrial engineering. / Carbon fiber. / Composites. / Materials science. / Heterogeneous. / Silver. / Thermal conductivity. / Through-thickness.

62

پایان نامه

توانبخشی قابهای بتن مسلح با استفاده از سیستم های بادبندی شکل پذیر Rehabilitation of Reinforced Concrete Frames using Ductile Bracing Systems

بهسازی لرزه ای Seismic Rehabilitation / ساختمان بتنی Concrete Building / سیستم مهاربندی کمانش ناپذیر Buckling Restrained Braces Frame (BRBF)System

63

پایان نامه

ساخت و بررسی خواص فوم های پلی یورتال تقویت شده با نانولوله های کربنی Preparation and Characterization of Polyurethane Foam Reinforced With Carbon Nanotube

پلی یورتان Polyurethane / نانولوله های کربنی Carbon Nanotubes / فوم FOAM / اصلاح سطحی Surface Functionality

64

پایان نامه

بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت پلی پروپیلن/ پلی اتیلن ترفتالات بازیافتی تقویت شده با الیاف فلکس (FLAX) Study of Mechanical Properties of PP/r-PET Composite Reinforced with Flax Fiber

پلی پروپیلن Polypropylene / پلی اتیلن ترفتالات Polyethylene Terephthalate / سازگارکننده Compatibilizer / الیاف فلاکس FLax Fiber

65

پایان نامه

بهینه سازی پخت قطعات ضخیم کامپوزیتی با کمک شبکه عصبی Prediction and Optimization of Cure Cycle of Thick Fiber Reinforced Composite Parts Using Artificial Neural Networks

بهینه سازی Optimization / پخت Induration / دینامیک سیالات محاسباتی Computational Fluid Dynamics (CFD) / شبکه عصبی مصنوعی Artificial Neural Network / شبکه عصبی دینامیک Dynamic Neur

/ 0 نظر / 93 بازدید