لیست مجلات علمی پژوهشی و ISI وزارت علوم (ISI های داخل ایران)

لیست مجلات علمی پژوهشی و ISI وزارت علوم (ISI های داخل ایران)


لیست مجلات علمی پژوهشی و ISI وزارت علوم (ISI های داخل ایران)

۱٫ haveinfo1.gifAnnals of Functional Analysis   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Annals of Functional Analysis

ISSN 2008-8752

فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)

صاحب امتیاز: گروه پژوهشی ریاضی طوسی دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر مسئول، سردبیر: دکتر محمد صال مصلحیان

محل انتشار: مشهد  سایر مشخصات»     عناوین سال هشتم شماره ۲ »

۲٫ haveinfo1.gifBanach Journal of Mathematical Analysis   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Banach Journal of Mathematical Analysis

ISSN 1735-8787

فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)

صاحب امتیاز: گروه پژوهشی ریاضی طوسی دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر مسئول، سردبیر: دکتر محمد صال مصلحیان

محل انتشار: مشهد  سایر مشخصات»     عناوین سال یازدهم شماره ۲ »

۳٫ haveinfo1.gifCivil Engineerng Infrastructures Journal   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Civil Engineerng Infrastructures Journal

ISSN 2322-2093

دوفصلنامه علمی – پژوهشی (فنی مهندسی)

صاحب امتیاز: دانشکده فنی دانشگاه تهران

مدیر مسئول: دکتر محمود کمره ای

سردبیر: دکتر مسعود تابش

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال چهل و نهم شماره ۲ + متن »

»» این نشریه تا سال ۴۵ شماره ۷ با نام فصلنامه مهندسی عمران و نقشه برداری منتشر شده است و از سال ۴۶ به زبان انگلیسی منتشر می شود.

۴٫ haveinfo1.gifCrescent Journal of Medical and Biological Sciences   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Crescent Journal of Medical and Biological Sciences

ISSN 2148-9696

فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)

صاحب امتیاز: شرکت بین المللی پارت طب ارس

مدیر مسئول، سردبیر: دکتر آرش خاکی

محل انتشار: تبریز  سایر مشخصات»     عناوین سال چهارم شماره ۱ + متن »

»» این مجله بصورت الکترونیکی منتشر می شود.

۵٫ haveinfo1.gifInternational Journal of Molecular and Cellular Medicine   انگلیسی degree1.gifisi.gif

International Journal of Molecular and Cellular Medicine

ISSN 2251-9645

فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بابل

مدیر مسئول: دکتر امرالله مصطفی زاده

سردبیر: دکتر هاله اخوان نیاکی

محل انتشار: بابل  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۰ + متن »

۶٫ haveinfo1.gif International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences   انگلیسی degree1.gifisi.gif

International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences

ISSN 2330-4456

فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)

صاحب امتیاز: شرکت بین المللی پارت طب ارس

مدیر مسئول: دکتر آرش خاکی، دکتر صفا الحسنی

سردبیر: دکتر آرش خاکی، دکتر اوکتای کادایف چی

محل انتشار: تبریز  سایر مشخصات»     عناوین سال پنجم شماره ۱ + متن »

۷٫ haveinfo1.gifJournal of Current Ophthalmology   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Journal of Current Ophthalmology

ISSN 2452-2325

فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)

صاحب امتیاز: انجمن چشم پزشکی ایران

مدیر مسئول: دکتر سیدحسن هاشمی

سردبیر: دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال بیست و هشتم شماره ۴ + متن »

»» این مجله تا شماره زمستان ۹۳ با نام مجله چشم پزشکی ایران (Iranian Journal of Ophthalmology) منتشر شده است.

۸٫ haveinfo1.gif Podoces   انگلیسی isi.gif

Podoces

ISSN 1735-6725

دوفصلنامه

مدیر مسئول: دکتر ساسان فریدونی

سردبیر: دکتر ابوالقاسم خالقی زاده

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال یازدهم شماره ۱۱ + متن »

۹٫ haveinfo1.gif فصلنامه آرشیو رازی   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Archives of Razi Institute

ISSN 0365-3439

فصلنامه علمی – پژوهشی (دامپزشکی)

صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

مدیر مسئول: دکتر حمید کهرام

سردبیر: دکتر رسول مدنی

محل انتشار: کرج  سایر مشخصات»     عناوین سال هفتاد و یکم شماره ۴ + متن »

۱۰٫ haveinfo1.gif ماهنامه آرشیو پزشکی ایرانی   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Archives of Iranian Medicine

ISSN 1029-2977

ماهنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)

صاحب امتیاز: فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

مدیر مسئول: دکتر ایرج فاضل

سردبیر: دکتر رضا ملک زاده

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال بیستم شماره ۱ + متن »

۱۱٫ haveinfo1.gifنشریه آفات و بیماریهای گیاهی degree1.gifisi.gif

ISSN 1026-5007

دوفصلنامه علمی – پژوهشی (کشاورزی)

صاحب امتیاز: مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

مدیر مسئول: رئیس موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور دکتر جعفر محقق نیشابوری

سردبیر: دکتر منصوره میرابوالفتحی

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال هشتاد و چهارم شماره ۱ + متن » ۱۲٫ haveinfo1.gif مجله ارولوژی   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Urology Journal

ISSN 1735-546X

دوماهنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات بیماریهای اورولوژی و نفرولوژی

مدیر مسئول: دکتر ناصر سیم فروش

سردبیر: دکتر عباس بصیری

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال چهاردهم شماره ۱ + متن »

۱۳٫ haveinfo1.gif مجله بولتن انجمن ریاضی ایران   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Bulletin of Iranian Mathematical Society

ISSN 1017-060X

دوماهنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)

صاحب امتیاز: انجمن ریاضی ایران

مدیر مسئول: دکتر محمدعلی دهقان

سردبیر: دکتر حمیدرضا ابراهیمی ویشکی

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۰۶ + متن »     اشتراک»

۱۴٫ haveinfo1.gif فصلنامه انجمن شیمی ایران   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Journal of the Iranian Chemical Society (JICS)

ISSN 1735-207x

فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)

صاحب امتیاز: انجمن شیمی ایران

مدیر مسئول: پروفسور علی اکبر صبوری

سردبیر: پروفسور مجتبی شمسی پور

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۰ + متن »

»» این نشریه بصورت مجله ادواری منتشر نمیشود، برای مشاهده مقالات به سایت اختصاصی آن مراجعه کنید.

۱۵٫ haveinfo1.gif مجله انگل شناسی ایران   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Iranian Journal of Parasitology (IJP)

ISSN 1735-7020

فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)

صاحب امتیاز: انجمن انگل شناسی ایران

مدیر مسئول: دکتر حسین کشاورز

سردبیر: دکتر غلامحسین ادریسیان

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۴۱ + متن »

۱۶٫ haveinfo1.gif مجله ایرانی بیوسیستماتیک جانوری   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Iranian journal of animal biosystematics

ISSN 1735-434x

دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر مسئول، سردبیر: دکتر جمشید درویش

محل انتشار: مشهد  سایر مشخصات»     عناوین سال دوازدهم شماره ۱ + متن »

۱۷٫ haveinfo1.gifمجله ایرانی علوم زمین   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Iranian Journal of Earth Sciences

ISSN 2008-8779

دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

مدیر مسئول: دکتر حبیب مولایی

سردبیر: دکتر علی اصغر آریایی

محل انتشار: مشهد  سایر مشخصات»     عناوین سال هشتم شماره ۱ + متن »

۱۸٫ haveinfo1.gifمجله ایمنی شناسی ایران   انگلیسی degree1.gifisi.gif

ISSN 1735-1383

فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)

صاحب امتیاز: انجمن ایموئولوژی و آلرژی ایران دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مدیر مسئول: دکتر محمد وجگانی

سردبیر: دکتر عباس قادری

محل انتشار: شیراز  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۵۱ + متن » ۱۹٫ haveinfo1.gif نشریه بهداشت ایران   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Iranian Journal of Public Health

ISSN 2251-6085

ماهنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدیر مسئول، سردبیر: دکتر داریوش دانشور فرهود

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال چهل و ششم شماره ۱ + متن »

۲۰٫ haveinfo1.gif مجله بیماری های کلیه   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Iranian Journal of Kidney Diseases

ISSN 1735-8604

دوماهنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)

صاحب امتیاز: انجمن نفرولوژی ایران

مدیر مسئول: دکتر عزت الله عبدی

سردبیر: دکتر محسن نفر

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۵۲ + متن »

۲۱٫ haveinfo1.gif مجله بیماریهای بند پایان   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Journal of Arthropod-Borne Diseases

ISSN 2322-1984

فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدیر مسئول: دکتر محمد رضا یعقوبی ارشادی

سردبیر: دکتر حسن وطن دوست

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۲ + متن »

۲۲٫ haveinfo1.gif فصلنامه بیماریهای گیاهی degree1.gifisi.gif

ISSN 0006-2774

فصلنامه علمی – پژوهشی (کشاورزی)

صاحب امتیاز: انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران

مدیر مسئول: جعفر ارشاد

سردبیر: ضیاالدین بنی هاشمی

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال پنجاه و دوم شماره ۳ » ۲۳٫ haveinfo1.gifمجله بیماریهای کودکان ایران   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Iranian Journal of Pediatrics

ISSN 2008-2142

دوماهنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدیر مسئول: دکتر علی ربانی

سردبیر: دکتر غلامرضا ولی زاده

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال بیست و ششم شماره ۶ + متن »

۲۴٫ haveinfo1.gif فصلنامه بین المللی مهندسی عمران   انگلیسی degree1.gifisi.gif

International Journal of Civil Engineering

ISSN 1735-0522

فصلنامه علمی – پژوهشی (فنی مهندسی)

صاحب امتیاز: دانشگاه علم و صنعت ایران

سردبیر: دکتر محمد حسن بازیار

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال پانزدهم شماره ۱ »

۲۵٫ haveinfo1.gif مجله بین المللی تولید گیاهی   انگلیسی degree1.gifisi.gif

International Journal of Plant Production

ISSN 1735-6814

فصلنامه علمی – پژوهشی (کشاورزی)

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مدیر مسئول: علی نجفی نژاد

سردبیر: افشین سلطانی

محل انتشار: گرگان  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۹ + متن »

۲۶٫ haveinfo1.gif مجله بین المللی باروری و ناباروری   انگلیسی degree1.gifisi.gif

International Journal Of Fertiliy and Sterility

ISSN 2008-076x

فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)

صاحب امتیاز: پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی

مدیر مسئول: دکتر احمد وثوق تقی دیزج

سردبیر: دکتر محمد حسین نصر اصفهانی

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال یازدهم شماره ۱ + متن »

۲۷٫ haveinfo1.gif مجله بین المللی تحقیقات محیطی   انگلیسی degree1.gifisi.gif

International Journal Of Environmental Research

ISSN 1735-6865

فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)

صاحب امتیاز: دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

مدیر مسئول: دکتر جعفری

سردبیر: دکتر اردستانی

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال دهم شماره ۴ + متن »

۲۸٫ haveinfo1.gif مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل   انگلیسی degree1.gifisi.gif

International Journal of Reproductive BioMedicine

ISSN 4108-2476

ماهنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزد

مدیر مسئول: دکتر سراج الدین وحیدی

سردبیر: دکتر عباس افلاطونیان

محل انتشار: یزد  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۸۴ + متن »     اشتراک»

»» این نشریه تا شماره ۱۱ سال ۱۳ با نام Iranian Journal of Reproductive Medicine (مجله طب تولید مثل ایران ) منتشر شده است.

۲۹٫ haveinfo1.gifمجله بین المللی کودکان   انگلیسی degree1.gifisi.gif

International Journal of Pediatrics

ISSN 2345-5047

ماهنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

مدیر مسئول، سردبیر: محمد علی کیانی

محل انتشار: مشهد  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۷ + متن »

۳۰٫ haveinfo1.gif مجله بین المللی علوم   انگلیسی degree1.gifisi.gif

International Journal of Science

ISSN 1016-1058

فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)

صاحب امتیاز: دانشگاه تهران

مدیر مسئول: دکتر محمدرضا نوری دلوئی

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۲ + متن »

»» توقف انتشار

۳۱٫ haveinfo1.gifفصلنامه بیوتکنولوژی ایران   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Iranian Journal of Biotechnology

ISSN 1728-3034

فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)

صاحب امتیاز: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

مدیر مسئول: محمدرضا زمانی

سردبیر: علیرضا زمردی پور

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۵۵ + متن »

۳۲٫ haveinfo1.gif مجله بیوتکنولوژی پزشکی ابن سینا   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Avicenna Journal of Medical Biotechnology

ISSN 2008-2835

فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)

صاحب امتیاز: پژوهشکده ابن سینا

مدیر مسئول: دکتر محمد مهدی آخوندی

سردبیر: دکتر شاهین آخوندزاده

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۱ + متن »

۳۳٫ haveinfo1.gif مجله بیومدیکال ایران   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Iranian Biomedical Journal

ISSN 1028-852x

دوماهنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)

صاحب امتیاز: انستیتو پاستور ایران

مدیر مسئول، سردبیر: دکتر وحید خلج

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۷۹ + متن »

۳۴٫ haveinfo1.gif مجله پرتوپژوه   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Iranian Journal Of Radiation Research

ISSN 2322-3243

فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)

صاحب امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر: دکتر حسین مزدارانی

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال چهاردهم شماره ۴ + متن »

۳۵٫ haveinfo1.gif مجله پزشکی هلال احمر   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Iranian Red Crescent Medical Journal

ISSN 2074-1804

ماهنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)

صاحب امتیاز: بیمارستان ایرانیان دبی

مدیر مسئول، سردبیر: دکتر سید امیر محسن ضیایی استرآبادی

سایر مشخصات»     عناوین سال نوزدهم شماره ۱ + متن »

۳۶٫ haveinfo1.gif مجله پژوهش در علوم پزشکی   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Journal of Research in Medical Sciences

ISSN 1735-7136

ماهنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

مدیر مسئول: دکتر مهدی نعمت بخش

سردبیر: دکتر مژگان مرتضوی نجف آبادی

محل انتشار: اصفهان  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۴۵ + متن »

»» این مجله بصورت الکترونیک منتشر می شود.

۳۷٫ haveinfo1.gif ماهنامه پلیمر ایران   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Iranian polymer journal

ISSN 1026-1265

ماهنامه علمی – پژوهشی (فنی مهندسی)

صاحب امتیاز: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

مدیر مسئول: مهدی نکومنش حقیقی

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال بیست و یکم شماره ۱۲ »

»» این نشریه بصورت مجله ادواری منتشر نمی شود، برای مشاهده مقالات به سایت اختصاصی آن مراجعه کنید.

۳۸٫ haveinfo1.gif مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Iranian Journal of Veterinary Research

ISSN 1728-1997

فصلنامه علمی – پژوهشی (دامپزشکی)

صاحب امتیاز، مدیر مسئول: معاونت پژوهشی‌ دانشگاه شیراز

سردبیر: عزیزاله خداکرم تفتی

محل انتشار: شیراز  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۵۷ + متن »

۳۹٫ haveinfo1.gifفصلنامه تحقیقات دامپزشکی   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Veterinary Research Forum

ISSN 2008-8140

فصلنامه علمی – پژوهشی (دامپزشکی)

صاحب امتیاز: دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

مدیر مسئول: دکتر حسین تاجیک

سردبیر: دکتر فرشید صراف زاده رضایی

محل انتشار: ارومیه  سایر مشخصات»     عناوین سال هفتم شماره ۴ + متن »

۴۰٫ haveinfo1.gif فصلنامه تحقیقات حشره شناسی   فارسی – انگلیسی isi.gif

ISSN 2008-4668

فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی – واحد اراک

مدیر مسئول: دکتر رضا وفایی شوشتری

سردبیر: دکتر ابراهیم سلیمان نژادیان

محل انتشار: اراک  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۰ + متن » ۴۱٫ haveinfo1.gif مجله تحقیقات علوم دارویی ایران   انگلیسی degree1.gifisi.gif

The Iranian Journal of Pharmaceutical Research

ISSN 1735-0328

فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)

صاحب امتیاز: دانشکده داروسازی- دانشگاه شهید بهشتی

مدیر مسئول: دکتر حسین وحیدی

سردبیر: دکتر نیما نادری

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۵۷ + متن »

۴۲٫ haveinfo1.gif نشریه جهانی علوم و مدیریت محیط زیست   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Global Journal of Environmental Science and Management

ISSN 2383-3572

فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)

صاحب امتیاز: انجمن مهندسی و مدیریت پسماند ایران

مدیر مسئول، سردبیر: پروفسور جعفر نوری

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال سوم شماره ۲ + متن »

۴۳٫ haveinfo1.gif مجله چشم انداز سلامت   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Journal of Health Scope

ISSN 2251-8959

فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

مدیر مسئول: دکتر ادریس بذرافشان

سردبیر: دکتر رمضان میرزایی

محل انتشار: زاهدان  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۰ + متن »

۴۴٫ haveinfo1.gifفصلنامه دارو   انگلیسی degree1.gifisi.gif

DARU, Journal of Pharmaceutical Sciences

ISSN 2008-2231

فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدیر مسئول: دکتر عباس شفیعی، دکتر رسول دیناروند، دکتر محمد شریف زاده

سردبیر: دکتر محمد عبدالهی

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۸۲ »

»» این نشریه بصورت مجله ادواری منتشر نمی شود، برای مشاهده مقالات به سایت اختصاصی آن مراجعه کنید.

۴۵٫ haveinfo1.gif دو فصلنامه رستنیها degree1.gifisi.gif

ISSN 1608-4306

دوفصلنامه علمی – پژوهشی (کشاورزی)

صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

مدیر مسئول: رییس موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

سردبیر: دکتر سعید شیرزادیان

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال هفدهم شماره ۱ + متن » ۴۶٫ haveinfo1.gifمجله روانپزشکی و علوم رفتاری ایران   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences

ISSN 1735-8639

فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مدیر مسئول، سردبیر: دکتر مهران ضرغامی

محل انتشار: ساری  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۶ + متن »

۴۷٫ haveinfo1.gif مجله ساینتیا ایرانیکا   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Scientia Iranica

ISSN 1026-3098

دوماهنامه علمی – پژوهشی (فنی مهندسی)

صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف

مدیر مسئول: دکتر علی اکبر صالحی

سردبیر: دکتر ابوالحسن وفائی

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال بیست و سوم شماره ۶ + متن »

۴۸٫ haveinfo1.gif مجله سلامت دهان و اپیدمیولوژی دهان و دندان   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Journal of Oral Health and Oral Epidemiology

ISSN 2322-1372

فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

مدیر مسئول: دکتر آرش شهروان

سردبیر: دکتر مسعود پریرخ

محل انتشار: کرمان  سایر مشخصات»     عناوین سال پنجم شماره ۴ + متن »

۴۹٫ haveinfo1.gif مجله سلولی (یاخته)   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Cell Journal (Yakhteh)

ISSN 2228-5806

فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)

صاحب امتیاز: پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی

مدیر مسئول: دکتر حمید گورابی

سردبیر: دکتر احمد حسینی

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال نوزدهم شماره ۱ + متن »

۵۰٫ haveinfo1.gif مجله سیستم های فازی ایران   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Iranian journal of fuzzy systems

ISSN 1735-0654

دوماهنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)

صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان

سردبیر: پروفسور ماشااله ماشین چی

محل انتشار: زاهدان  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۵۳ + متن »

۵۱٫ haveinfo1.gif مجله شیمی و مهندسی شیمی ایران   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE)

ISSN 1022-7768

فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)

صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی – پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران

مدیر مسئول: مهندس میرعلی اصغر زینالی دانالو

سردبیر: دکتر جعفر توفیقی داریان

محل انتشار: کرج  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۸۰ + متن »

۵۲٫ haveinfo1.gif مجله علوم پایه پزشکی ایران   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Iranian Journal of Basic Medical Sciences

ISSN 2008-3866

ماهنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)

صاحب امتیاز: دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ مشهد

مدیر مسئول: دکتر بی‌بی‌ صدیقه‌ فضلی‌ بزاز

سردبیر: دکتر بی بی صدیقه فضلی بزاز

محل انتشار: مشهد  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۰۹ + متن »

۵۳٫ haveinfo1.gif فصلنامه علوم دانشگاه تهران   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran

ISSN 1016-1104

فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)

صاحب امتیاز: دانشگاه تهران

مدیر مسئول: دکتر محمدرضا نوری دلویی

سردبیر: دکتر محمدرضا نوری دلویی

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال بیست و هشتم شماره ۱ + متن »     اشتراک»

۵۴٫ haveinfo1.gifفصلنامه علوم زمین degree1.gifisi.gif

ISSN 1023-7429

فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)

صاحب امتیاز: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

مدیر مسئول: مهندس محمدتقی کره ای

سردبیر: دکتر منوچهر قرشی

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۰۱ + متن » ۵۵٫ haveinfo1.gifدو فصلنامه علوم زیستی پیشرفته   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Progress in Biological Sciences

ISSN 1016-1058

دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)

صاحب امتیاز: دانشگاه تهران

مدیر مسئول: دکتر بهنام زینالی

سردبیر: دکتر شاهین زارع

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال ششم شماره ۱ + متن »

۵۶٫ haveinfo1.gif مجله علوم شیلات ایران   انگلیسی degree1.gifisi.gif

IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES

ISSN 1562-2916

فصلنامه علمی – پژوهشی (کشاورزی)

صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات شیلات ایران

مدیر مسئول: دکتر محمد پورکاظمی

سردبیر: دکتر نیما پورنگ

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال پانزدهم شماره ۴ + متن »

۵۷٫ haveinfo1.gif مجله علوم محیطی خزر   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Caspian Journal of Environmental Sciences

ISSN 1735-3033

دوفصلنامه علمی – پژوهشی (کشاورزی)

صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان

مدیر مسئول: دکتر تیمور رستمی

سردبیر: دکتر مسعود ستاری

محل انتشار: صومعه سرا  سایر مشخصات»     عناوین سال چهاردهم شماره ۳ + متن »

۵۸٫ haveinfo1.gif مجله علوم و تکنولوژی – مهندسی برق   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Electrical Engineering

ISSN 2228-6179

دوفصلنامه علمی – پژوهشی (فنی مهندسی)

صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز

سردبیر: دکتر مسندی شیرازی، سردبیر افتخاری: دکتر یعقوبی

محل انتشار: شیراز  سایر مشخصات»     عناوین سال سی و نهم شماره ۲ + متن »

»» این مجله از سال ۲۰۱۲ از مجله علوم و تکنولوژی (شاخه مهندسی) تکفیک شده است.

۵۹٫ haveinfo1.gif مجله علوم و مهندسی بهداشت محیط   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Iranian Journal of Environmental Health Science and Engineering

ISSN 2052-336X

فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدیر مسئول: دکتر علیرضا مصداقی نیا

سردبیر: دکتر سیمین ناصری

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۱ + متن »

»» این نشریه بصورت مجله ادواری منتشر نمیشود، برای مشاهده مقالات به سایت اختصاصی آن مراجعه کنید.

۶۰٫ haveinfo1.gif مجله علوم و تکنولوژی – مهندسی مکانیک   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Mechanical Engineering

ISSN 2228-6187

دوفصلنامه علمی – پژوهشی (فنی مهندسی)

صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز

مدیر مسئول: دکتر عریان

سردبیر: دکتر یعقوبی، دکتر اقتصاد

محل انتشار: شیراز  سایر مشخصات»     عناوین سال سی و نهم شماره ۲ + متن »

»» این مجله از سال ۲۰۱۲ از مجله علوم و تکنولوژی (شاخه مهندسی) تکفیک شده است.

۶۱٫ haveinfo1.gif مجله علوم و تکنولوژی – مهندسی عمران   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Civil Engineering

ISSN 2228-6160

دوفصلنامه علمی – پژوهشی (فنی مهندسی)

صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز

مدیر مسئول: دکتر سعادت

سردبیر: دکتر طالب بیدختی، سردبیر افتخاری: دکتر یعقوبی

سایر مشخصات»     عناوین سال سی و نهم شماره ۲ + متن »

»» این مجله از سال ۲۰۱۲ از مجله علوم و تکنولوژی (شاخه مهندسی) تفکیک شده است.

۶۲٫ haveinfo1.gif مجله علوم و تکنولوژی (شاخه مهندسی)   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Iranian Journal of science and Technology (B: Engineering)

ISSN 2228-6160

دوماهنامه علمی – پژوهشی (فنی مهندسی)

صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز

مدیر مسئول: دکتر سعادت

سردبیر: محمدعلی مسندی شیرازی

محل انتشار: شیراز  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۵۶ + متن »

۶۳٫ haveinfo1.gifنشریه بین المللی علوم و تکنولوژی محیط زیست   انگلیسی degree1.gifisi.gif

International Journal of Environmental Science and Technology

ISSN 1735-1472

ماهنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات با همکاری انجمن محیط زیست ایران

سردبیر: دکتر عباس پور

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۵۹ »

۶۴٫ haveinfo1.gif فصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Iranian Journal of Veterinary Science and Technology

ISSN 2008-465X

دوفصلنامه علمی – پژوهشی (دامپزشکی)

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر مسئول: دکتر ابوالقاسم نقیبی

سردبیر: دکتر احمدرضا موثقی

محل انتشار: مشهد  سایر مشخصات»     عناوین سال هفتم شماره ۲ + متن »

۶۵٫ haveinfo1.gif مجله بین المللی علوم و فناوری کشاورزی   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Journal of Agricultural Science and Technology

ISSN 1680-7073

دوماهنامه علمی – پژوهشی (کشاورزی)

صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس

مدیر مسئول: دکتر ابراهیم پورجم

سردبیر: دکتر کاظم پوستینی

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال نوزدهم شماره ۱ + متن »

۶۶٫ haveinfo1.gif مجله گیاه شناسی ایران   انگلیسی degree1.gifisi.gif

The Iranian Journal of Botany

ISSN 1029-788x

دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)

صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

مدیر مسئول: عادل جلیلی

سردبیر: زیبا جم زاد

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال بیست و دوم شماره ۲ + متن »     اشتراک»

۶۷٫ haveinfo1.gifمجله آلرژی، آسم و ایمونولوژی ایران   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology

ISSN 1735-1502

دوماهنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدیر مسئول: دکتر مصطفی معین

سردبیر: دکتر محمد باقر اسلامی

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۶۵ + متن »

۶۸٫ haveinfo1.gif مجله ایرانی مطالعات مدیریت   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Iranian Journal of Management Studies

ISSN 2008-7055

فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)

صاحب امتیاز: پردیس فارابی دانشگاه تهران

مدیر مسئول: دکتر سیدمحمود میرخلیلی

سردبیر: دکتر غلامرضا جندقی

محل انتشار: قم  سایر مشخصات»     عناوین سال نهم شماره ۴ + متن »

۶۹٫ haveinfo1.gif فصلنامه رادیولوژی ایران   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Iranian Journal of Radiology

ISSN 1735-1065

فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن رادیولوژی

مدیر مسئول: دکتر حسین قناعتی

سردبیر: دکتر کریم وصال، دکتر کاوس فیروزنیا

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۵۲ + متن »

۷۰٫ haveinfo1.gifمجله علوم و فناوری (شاخه علوم)  degree1.gifisi.gif

ISSN 1028-6276

فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)

صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز

سردبیر: دکتر مر

محل انتشار: شیراز  سایر مشخصات»     عناوین سال سی و نهم شماره ۴ + متن » ۷۱٫ haveinfo1.gif مجله مکانیک سیالات کاربردی   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Journal Of Applied Fluid Mechanics

ISSN 1735-3572

دوماهنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)

صاحب امتیاز: انجمن فیزیک ایران

مدیر مسئول: پروفسور ابراهیم شیرانی

سردبیر: پروفسور ابراهیم شیرانی

محل انتشار: اصفهان  سایر مشخصات»     عناوین سال دهم شماره ۱ + متن »

۷۲٫ haveinfo1.gif مجله میکروبیولوژی جندی شاپور   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Jundishapur Journal of Microbiology

ISSN 2008-3645

ماهنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

سردبیر: دکتر علی زارعی محمودآبادی

محل انتشار: اهواز  سایر مشخصات»     عناوین سال دهم شماره ۱ + متن »

۷۳٫ haveinfo1.gifنشریه نامه انجمن حشره شناسی ایران   فارسی – انگلیسی degree1.gifisi.gif

ISSN 0259-9996

فصلنامه علمی – پژوهشی (کشاورزی)

صاحب امتیاز: انجمن حشره شناسی ایران

مدیر مسئول: دکتر عزیز خرازی پاکدل

سردبیر: دکتر شهاب منظری

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال سی و ششم شماره ۲ + متن » ۷۴٫ haveinfo1.gifمجله نوزادان ایران   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Iranian Journal of Neonatology

ISSN 2251-7510

فصلنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مدیر مسئول: دکتر سید علی رضا مرندی

سردبیر: دکتر رضا سعیدی

محل انتشار: مشهد  سایر مشخصات»     عناوین سال هفتم شماره ۴ + متن »

۷۵٫ haveinfo1.gifماهنامه هپاتیت   انگلیسی degree1.gifisi.gif

Hepatitis Monthly

ISSN 1735-143X

ماهنامه علمی – پژوهشی (پزشکی)

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»

مدیر مسئول: دکتر کامران باقری لنکرانی

سردبیر: دکتر سید موید علویان

محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال هفدهم شماره ۱ + متن »

»» این مجله بصورت الکترونیکی منتشر می شود.

/ 0 نظر / 47 بازدید