اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 3

اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 3

Management, Economy, Trade Terms - part 3

 

Halo effect

اثر هاله ای

Hand-off

گردش

Happy child ego state

حالت من کودکی شاد

Head of mission

رئیس هیئت

Hierarchy

سلسله مراتب

Hierarchy of Needs

سلسله مراتب نیازها

Higher order

رده بالا

Hiring specification

مشخصات استخدامی

Hold up

توقیف

Holiday pay

حقوق ایام تعطیل

Horizontal Market

بازار هم سطح

HRM

مدیریت منابع انسانی

HRP

برنامه ریزی نیروی انسانی

Human capital

سرمایه انسانی

Human skills

مهارت های انسانی

Idea

ایده

Idea Marketing

بازاریابی سلایق

IED

راه اندازی داخلی

Imagery

شبیه سازی

IMF

صندوق بین المللی پول

Implementation

عملیاتی شدن

Improve

بهبود بخشیدن

Impulse

محرک آنی

Impulse Goods

تجهیزات فوری

In aware of

آگاه بودن

In put

وارده

Incentive wage plans

تدوین بنامه پاداش کارانه

Income statement

صورت درآمد

Incremental adjustment

اصلاح تدریجی

Independent variable

عامل مستقل

Index

شاخص

Indirect Costs

هزینه های غیر مستقیم

Individual

انفرادی

Individual need

نیازهای فردی

Induction

استقراء

Industrial

صنعتی

Industrial Buyers

خریداران صنعتی

Industrial Goods

کالاهای صنعتی

Industrial Packaging

بسته بندی صنعتی

Industrial relations

روابط صنعتی

Inflation

تورم

Influence

تاثیر

Informal

غیررسمی

Information

اطلاعات

Information Management

مدیریت اطلاعات

Information ownership

مالکیت اطلاعات

Information systems architecture (ISA)

معماری سیستم اطلاعاتی

Informational Label

برچسب اطلاعات

Informational system

سیستم اطلاعاتی

Infrastructure

زیر ساخت

Initiatives

ابتکار عمل

Innovation

خلاقیت

Innovators

مبتکرین

Input

ورودی

Input/output chain

زنجیره ورودی/خروجی

Insight

بینش

Insolvency

ورشکستگی

Installations

تاسیسات

Installed

نصب شده

Institution

موسسه

Integrated manufacturing

تولید یک پارچه

Integrating roles

نقشهای یکپارچه سازی

Integration

ترکیب

Integration role

نقش ترکیبی

Interaction

تعامل

Interest

بهره

Interest rate

نرخ بهره

Interface

تعامل

Internal

داخلی

Internal audit

ممیزی داخلی

Internal costs

هزینه های داخلی

Internal interface

مجرای داخلی

Internal stakeholder

ذی نفع داخلی

Introvert

درونگرا

Intrinsic reward

پاداش درونی

Intuition

درک مستقیم

Inventory

موجودی

Inventory control systems

سیستم کنترل موجودی کالا

Inventory Management

مدیریت موجودی

Inventory Turnover

گردش موجودی

Investor

سرمایه گذار

Investigate

تحقیق

Investing activities     

فعالیتهای سرمایه گذاری

Investment

سرمایه گذاری

Investment center

مرکز سرمایه گذاری

Investor

سرمایه گذار

IQ

ضریب هوش

Division of work

تقسیم کار

Issue

صادر کردن

Job

شغل

Job analysis

تجزیه وتحلیل شغل

Job description

شرح شغل

Job designing

طراحی شغل

Job enlargement

گسترش شغلی

Job enlargement

توسعه شغلی

Job enrichment

غنی سازی شغلی

Job method

روشهای شغلی

Job relations

روابط شغل

Job rotation

گردش کار

Job saticfaction

رضایت شغلی

Job security

امنیت شغلی

Job simplification

ساده سازی کار

Job specialization

تخصص گرایی شغلی

Jobber

توزیع کننده

Joint Demand

تقاضای توام

Joint venture

سرمایه گذاری مشترک

Judgment

قضاوت

Just-In-Time Inventory System

سیستم موجودی بهنگام

Key performance

حوزه های عملکرد کلیدی

Kind

جنس

Labor  

کار

Labor mobility

بازار کار

Lack

فقدان

Latent Demand

تقاضای پنهان

Lateral relationship

ارتباطات جانبی

Lawyer

حقوق دان

Layout

استقرار

Lead

رهبری

Lead time

نرخ تاخیر

Leader

رهبر

Leader member relation

روابط رهبر با اعضا

Leadership

رهبری

Leadership function

نقش رهبری

Leadership styles

سبکهای رهبری

Learning

یادگیری

Learning Curve

منحنی یادگیری

Leasing

لیزینگ

Legal

قانونی

Legitimacy

مشروعیت

Leverage

اهرم

Liaison

رابط سازمانی

Licensing

اعطای مجوز

Lifestyle

سبک زندگی

Lifo

اولین صادره از آخرین وارده

Line and staff

صف و ستاد

Line authority

اختیار صف

Line of business (LOB)

خط شغلی

Line Organization

سازمان خطی

Linear career concept

مفهوم مسیر حرفه ای خطی

Liquidity

نقدینگی

Loading

بارگذاری

Loan

وام

Local

محلی

Local Buy

خرید محلی

Locating

مکان یابی

Lock out

تعطیلی کارخانه

Logistical Costs

هزینه های حمل و نقل

Logistical management

مدیریت پشتیبانی

Logistics

حمل و نقل

Logo

علامت اختصاصی

Long term assessment

پیش بینی بلند مدت

Long term goals

اهداف بلند مدت

Loss

زیان

Lower order

رده پایین

Machine layout

استقرار ماشین آلات

Machine tool

ابزار خودکار

Machinery

دستگاه

Macroeconomic policy

سیاست اقتصادی کلان

Macro marketing

بازاریابی عمده

Mail order

سفارش کالا توسط پست

Maintenance

نگهداری

Maintenance cells

سلول های تعمیراتی

Maintenance Marketing

بازاریابی نگهداری سطح

Maintenance Selling

فروش برای حفظ مشتریان

Major

مهم

Manage

کنترل کردن

Manage ability

قدرت اداره

Management

مدیریت

Management by Objectives(MBO)

مدیریت برمبنای هدف

Management information system

سیستم اطلاعاتی مدیریت

Management science

علم مدیریت

Management system

سیستم مدیریت

Managerial compensation

پاداش مدیریت

Managerial effectiveness

اثربخشی مدیریت

Managerial grid

شبکه مدیریت

Managerial linking roles

نقش های ارتباطی مدیریت

Managerial performance

عملکرد مدیریتی

Managerial structure

ساختار مدیریت

Managerial styles

سبک های مدیریتی

Managing customer support requests

مدیریت نیازهای پشتیبانی

Managing director

مدیر عامل

Manpower planning

برنامه ریزی نیروی انسانی

Manufacture

ساختن

Merchant middleman

بازرگان واسطه

Margin

حاشیه

Marginal Cost

هزینه نهایی

Marginal Profit

حاشیه سود

Market

بازار

Market Development

توسعه بازار

Market Development

گسترش بازار

Market evolution

تکامل بازار

Market Factor

عامل بازار

Market price

قیمت بازار

Market Research

تحقیقات بازار

Market Segmentation

بخش بندی بازار

Market Share

سهم بازار

Market value added

ارزش افزوده بازار

Marketable securities

/ 0 نظر / 75 بازدید