مقالات بررسی(74)

. ضرورت وجود مقررات تنظیمی در اقتصاد ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: احمد صلاح منش - توفیق بیگی - نورالدین هاشمی
تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۰۲. بررسی رابطه بین حاکمیت قانون و عملکرد بازار بیمه عمر در ایران و کشورهای درحال توسعه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: حمید سپهردوست - سمانه ابراهیم نسب
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۰۳. رویکرد نظریه بازیها برای تحلیل مسئله قیمتگذاریدو دورهای با قرارداد تسهیم درآمد
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسنده: رضا علائی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۰۴. شناسایی پتانسیلهای صادراتی استان آذربایجانشرقی در زمینهصنایع پوست و چرم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: علی رضازاده - خلیل جهانگیری
تعداد صفحات: ۲۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۰۵. تمایزات منطقهای، تمرکز صنعتی و تمرکز جغرافیایی مطالعهموردی صنعت فرش
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: محمدعلی فیضپور - فریبا رمضانی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۰۶. مدل راهبردی توسعه فناوری (تکنولوژی) در صنایع ایران مبتنی بر نظریه سازمان اسکاپESCAP
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: علی دهقانی - محمد رضا رضوانی
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۰۷. طراحی بازار و تسهیل به هم رسانی در بازارهای کار؛چارچوبی تحلیلی و دلالت هایی کاربردی برای اقتصادایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: علی نصیری اقدم - محمدجواد رضائی - مهدی موحدی بکنظر
تعداد صفحات: ۲۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۰۸. پارادوکس ساختار بازار
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: محمدرضا دهقانپور - علی دهقانی - اسماعیل ابونوری
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۰۹. ارتباط بین متغیرهای ساختاری و عملکرد و رفتاری و جهانیشدن
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: اسماعیل ابونوری - علی دهقانی - مرجان ده ابادی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۱۰. تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجیFDI بر تحقیق و توسعه R&Dکشورهای منتخب عضو اپک
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: علی دهقانی - مرضیه مولایی
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۱۱. بررسی تاثیر سیستمهای اطلاعات حسابداری مدیریت بر بهبودعملکرد مالی سازمانها وصنایع
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسنده: مهدی ثقفی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۱۲. استخراج اولویت های صادرات محصولات صنایع فلزی ایران با استفاده از شاخص های مزیت نسبی پسنگرEX–POST
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسنده: مهدی قربانیان
تعداد صفحات: ۲۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۱۳. بررسی عوامل موثر بر سودآوری بنگاههای صنعتی ایران (مطالعه موردی:صنایع چرم، کیف و کفش)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: پرویز محمدزاده - سعیده صمدزاد - ستاره رضایی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۱۴. کیفیت نهادها و رونق بخش صنعت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: پرویز محمدزاده - داود حمیدی رزی - زانا مظفری
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۱۵. بررسی وجود انحصار در صنعت بانکداری و تأثیر آن برسودآوری بانکها در ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: علی اصغر لطفی - حمیدرضا گلچوب فیروزجایی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۱۶. بررسی کارایی صادرات در بنگاههای دارای مقیاسکوچک و متوسط ( SMEs ) بین استانهای ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: کیومرث شهبازی - معصومه پاشا زانوسی
تعداد صفحات: ۲۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۱۷. بررسی رابطه مستمرکیفیت با بقاء بنگاه اقتصادی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسنده: فرناز شجاآفرین
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۱۸. سازماندهی بنگاه و پیچیدگی اقتصادی، مقایسه اقتصاد نئوکلاسیک واقتصاد تکاملی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: علی حسین صمدی - محسن کریمی
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۱۹. اثر سیاستهای مالی برارزش افزوده بخش صنعت با تاکید برمالیات
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: مژده رزمی - حسین پناهی
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۲۰. تأثیر مزیت نسبی صنایع نهگانه صادراتی و متنوع سازی صادرات برارزش افزوده صنایع در ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: همایون رنجبر - افسانه شایسته
تعداد صفحات: ۲۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۲۱. ارایه مدل و بررسی رابطه رشد صنعت با رشد شهر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: بابک صفاری - خسرو بهادری - سحر سپهوند - سهیلا دخیلی
تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۲۲. ارزیابی مزیت رقابتی قطعات تندمصرف خودروهای ایرانیدر بازارهای جهانی طی سالهای 2009-2005
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: علیرضا تمیزی - مهدی زمانزاده
تعداد صفحات: ۲۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۲۳. مالکیت بنگاه و تأثیر آن بر بقای بنگاههای جدیدالورودصنایع تولیدی ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: محمدعلی فیضپور - منصور مهینیزاده - افضل بیک محمدی - حسین حاجیخدازاده
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۲۴. موانع ورود در صنایع تولیدی ایران با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: محمد علی فیضپور - زهرا دهقانی محمودآبادی
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۲۵. شناسایی زیربخشهای پیشرو در صنعت ایران: راهکاریسیاستی برای دوران پساتحریم
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: مهدی فیضی - مرتضی بیرانوند - فاطمه مؤمنی مهمویی
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۲۶. انتقال اثر نرخ ارز بر قیمت داخلی تولیدات صنعتی با تاکید بر سهم واردات (مطالعه موردی صنعت داروسازی)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: علیرضا کازرنی - نسرین فرضی
تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۲۷. بررسی اجزای کارایی در صنعت نساجی با استفاده ازتکنیک تحلیل پوششی داده ها DEA
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: وحید غفاری - مصطفی کامرانی خجسته
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۲۸. بررسی بازدهی تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: نازی محمدزاده اصل - رویا سیفی پور - آزاده محرابیان
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۲۹. بررسی رابطه علی بین شاخص قیمت مصرفکننده و شاخصقیمت تولیدکننده در ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: نادر حکیمیپور - حجت اکبریان - محمدصادق عوضعلیپور
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۳۰. بررسی عوامل مؤثر بر متوسط اندازه راه اندازی بنگاه درزیربخشهای صنعتی ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: زینب داوری اصل - محسن پور عبادالهان کویچ
تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۳۱. بررسی مزیت نسبی بخش صنعت منطقه آزاد تجاری -صنعتی ارس از نظر اشتغال
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: محمدرضا سلمانی بیشک - الهام ذکائی علمداری - محمدرضا فدایی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۳۲. تاثیر مدیریت نرخ ارز بر روند ارزش افزوده بخش صنعت بارویکرد فشار بازار ارز
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: زهره طباطبائی نسب - معین حسنی اسطلخی - مجید علی زاده لداری
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۳۳. تاثیر هدفمندی یارانه ها برتجزیه شدت انرژی در صنعت تأثیر هدفمندی یارانهها بر تجزیه شدت انرژی درصنعت با استفاده از شاخص دیویژیا
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: کامران محمودپور - میلاد سلیمانی - یاسر سیستانی بدوئی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۳۴. بررسی نقش بانکداری الکترونیک در ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: ناصر دهانی - یوسف نوشیروانی - الهام دانشی
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۳۵. بررسی همگرایی سطح قیمتها در صنعت مسکن بیناستانهای ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: بهزاد سلمانی - حسین اصغرپور - خدیجه رضائی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۳۶. بررسی تاثیر فساد مالی بر کارایی اقتصادی کشور های منتخب
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: خیزران خزاییان - مهیندخت کاظمی
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۳۷. بررسی تاثیر استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع دربهبود عملکرد مالی سازمانها و صنایع
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسنده: مهدی ثقفی
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۳۸. اثر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اندازهدولت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: احمد صمیمی - یوسف عیسیزاده روشن - آسیه پارسا
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۳۹. آثار منفی واردات بر اشتغال: مورد مطالعه تجارت با چین
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: سعید عیسی زاده - سعیده سادات حسینی
تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۴۰. بررسی کارایی روشهای هوش مصنوعی( RBF وANFIS ) بر پیشبینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادارتهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: علیرضا فضل زاده - شهاب کاظم پوریگانه
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۴۱. ناکارآیی سرمایه گذاری و ریسک نقدشوندگی سهام
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: مرتضی حشمتی - سیامک عرب زاده
تعداد صفحات: ۲۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۴۲. وضعیت صنعت گردشگری در ایران و مقایسه آن با کشورهای منتخب
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسنده: اسماعیل شعبانی
تعداد صفحات: ۲۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۴۳. تبیین روانشناختی عملکرد شغلی کارآفرینان با توسعه اقتصادمقاومتیبر اساس دیدگاههای حضرت امام خمینی و رهبر معظم حضرت آیت اللهخامنهای دامات برکاته
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: بهروز علم آموز - بختیار علی اف
تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۴۴. بررسی تأثیر ارزش افزوده بخش های اقتصادی بر GDP و مقایسه آن بینکشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: رسول رستمی - المیرا جنگجو تازه کند - خدیجه عبدالکریم صالح - مصطفی پورابراهیم
تعداد صفحات: ۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۴۵. ریسک و تأثیر آن بر امنیت سرمایهگذاری در بازار سهام ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسنده: روح اله سهرابی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۴۶. بررسی کارایی زیست محیطی بخش صنعت در استانهایکشور با استفاده از روشSBM
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: محمدحسین پورکاظمی - فاطمه حسینی
تعداد صفحات: ۲۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۴۷. تجزیه و تحلیل کارآمدی بانک ها با تأکید بر درجه اهرمیدر شبکه بانکی ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: محمد ولی پور پاشاه - علی ارشدی
تعداد صفحات: ۲۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۴۸. تأثیر اقدامات همکاری و شبکهبندی منابع سازمانی بر مزیت رقابتی پایداربا نقش میانجی نوآوری در ارائه خدمات
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: علیرضا فضل زاده - یونس جبارزاده - مسعود وردست
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۴۹. مدیریت سرمایه در گردش و کارایی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: امیدعلی عادلی - فرحناز مرادی
تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۵۰. بررسی بهره وری عوامل تولید معادن کشور طی سال1392-1384
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: فرهاد امیری - امیر جباری - نرگس اکبری - سیف اله امیری
تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۵۱. بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی وعملکرد شرکت(مطالعه ی موردی: شرکت های پذیرفته شده در صنعت خودروی بورساوراق بهادار تهران)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: ابراهیم هوشیار قصبه - پریسا خلیق خیاوی - سینا خردیار
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۵۲. بررسی نقش اعتبارات جاری و سرمایهای بر بهرهوری کل عوامل تولید بخش صنعت به روش ARDL
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: حمید سپهردوست - فتح الله افشاری
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۵۳. بررسی اثر کارایی زیست محیطی بر ارزش افزوده صنایع استانهای ایراندر مصرف گاز طبیعی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: علی دهقانی - فریبا عثمانی - علی مومنی زارع - رسول حاتمی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۵۴. بررسی مقایسه ای تحریم و پساتحریم بر تجارت ایران وشرکای عمده تجاری در صنعت ورزشی: رهیافتداده های تابلویی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: محمدرسول خدادادی - حسین پناهی - مریم فریدفتحی - سارا معصوم زاده
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۵۵. بررسی ارتباط بین ساختار بازار و کارایی در زنجیره تامینروغن نباتی در ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: مسعود فهرستی ثانی - امیر حسین چیذری - گلستان احسنی
تعداد صفحات: ۳۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۵۶. بررسی اعتبارفرضیه ساختار رفتار عملکرد SCP فرضیه ساختار کارا ESH در صنایع موادغذایی و آشامیدنی ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: سعیده صمدزاد - محسن پورعبادالهان کویچ
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۵۷. بررسی تأثیر رقابت بر تبلیغات: آزمون وجود رابطهU معکوس بین تبلیغات و تمرکز در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: سعیده صمدزاد - محسن پورعبادالهان کویچ - فیروز فلاحی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۵۸. تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: قهرمان صمدی - محمد صیامی
تعداد صفحات: ۲۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۵۹. پیش بینی قیمت محصولات کشاورزی با استفاده از شبکههایعصبی و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی قیمت گردو)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: نجف قراچورلو - علی آبکاری
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۶۰. بررسی اقتصادی طرح احداث مولد مقیاس کوچک در نیروگاه برقآبی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: مجتبی بهنام پور - شهرام محبی حیدرلو - عبدالرضا فاتح
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۶۱. بررسی کارایی انتشار دی اکسید کربن بر مبنای مصرف انرژی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: داود بهبودی - اکرم اکبری - فهیمه احمدزاده دلجوان
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۶۲. تأثیر جوامع برند بر وفاداری به برند (رویکرد جوامع برندشکل گرفته از طریق رسانه های اجتماعی)پ
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: فرزانه صادقیان خواجه - محمد فاریابی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۶۳. بررسی مبارزه با پولشویی در صنعت بانکداری: کاربستنظریه بازی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: مسعود منصوری - رضا محمدپور - سارا کتانچیان
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۶۴. پاسخ بازار سهام به سیاست مالی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: سارا چرخی زاده - مه نساء مرندیان حق
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۶۵. بررسی اثر نرخ ارز بر تراز پرداخت صنعت دارویی ایران: رهیافت تصحیح خطای برداری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: سارا معصوم زاده - مینا اشکانی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۶۶. بررسی چگونگی تاثیرگذاری صنعت بیمه (با تاکید بر یارانه بیمه صادرات) برمیزان صادرات در ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: محمد رضا سلمانی بیشک - نازیلا محرم جودی - الهام شهرزاد آذر - نسیم چلبیانلو
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۶۷. اندازه گیری پیچیدگی اقتصادی در تولید محصولاتصنعتی و اثرات آن بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اکو
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: سمانه نورانی آزاد - نسرین منصوری نجف آبادی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۶۸. سنجش تأثیر صنعت فناوری اطلاعات بر رشد اقتصادی(مطالعه موردی: ایران، مالزی و سنگاپور)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: بهزاد پورنقدی - بهمن معینیان
تعداد صفحات: ۲۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۶۹. بررسی فرسودگی شغلی و تأثیر آن بر کیفیت خدمات (مطالعه موردی: کارکنان صف بانک تجارت شهرتبریز)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسنده: بهنام شهیم
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۷۰. تجزیه و تحلیل بانکداری الکترونیکی و اثرات آندر جلب و رضایت مشتری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: سید حسام الدین هدایت زاده - نعیم اسماعیلی
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۷۱. بررسی رابطه بین استقلال هیئت مدیره و سرمایه گذاری دربخش های دانشی در بورس اوراق بهادار تهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: هادی یزدی - سهیلا بیات
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۷۲. تأثیر شاخص سهولت کسب وکار بر جذب سرمایه گذاری خارجیو رشد اقتصادی در هشت کشور اسلامی درحال توسعهD8
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: عبداله شایان زینیوند - فرشته عبدالهی - عبدالخالق غبیشاوی - ابوطالب کاظمی
تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۷۳. بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش برمدیریت سوددر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسنده: علی اکبر بیرونی
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۷۴. اشتغال، انرژی و ستاده بخش صنعت
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: فهیمه احمدزاده دلجوان - لیلا زرشکی نوبر - مینا آسیابان رضایی
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۷۵. عرضه نیروی کار در الگوی شراکتی اقتصاد اسلامی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسنده: محمدرضا آرمان مهر
تعداد صفحات: ۲۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۷۶. تاثیر ارتباطات بر جذب گردشگران با نقش تعدیلگری تصویر برند مکان
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: محمدرضا کوششی - لیلا قاسمی
تعداد صفحات: ۱۱ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۷۷. تحلیل و بررسی اثرات توسعه انسانی بر ارزش افزوده بخش صنعتکشورهای در حال توسعه منتخب
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: محمدرضا ناهیدی - آرش کتابفروش بدری - مصطفی پور ابراهیم
تعداد صفحات: ۱۴ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۷۸. بررسی رابطه بین مقدار مصرف برق و ارزش افزوده بخشصنعت در ایران: مطالعه موردی کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: علی دهقانی - زهرا مختاری
تعداد صفحات: ۱۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۷۹. بررسی رابطه بین صنعتی شدن، مصرف انرژی و کیفیت محیط زیست
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور - سارا فرهنگ دوست - عطیه شجاعی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۸۰. بررسی همگرایی منطقه ای، زیر ساخت جاده ای و تنوعصنعتی در ایران: رهیافت اقتصاد سنجی فضایی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: مینا اشکانی - سارا معصوم زاده - محسن پورعبادالهان کویچ
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۸۱. تحلیل عناصر بازار خوشه قطعات خودرو تبریز وانتخاب بازار هدف
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: ستاره رضائی - ناصر انزلی چی
تعداد صفحات: ۲۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۸۲. اثر بهره وری کل عوامل تولید بر تجارت درون صنعتدارویی کشورهای منتخب
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: سعید راسخی - سیده سهیلا میری لداری - زهرا علمی
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۸۳. تحلیلی بر رابطه اعتبارات بانکی به بخش خصوصی با رشداقتصادی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: سید جلال طباطبائی - مهدی نجفی
تعداد صفحات: ۲۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۸۴. بررسی رابطه علیت بین مصرف برق و درآمد سرانه ملی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: منیره دیزجی - سولماز غلامی نژاد دیزگاه
تعداد صفحات: ۱۸ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۸۵. بررسی تأثیر یکپارچگی مالی بر توسعه بخش صنعت(مطالعه موردی: کشورهای منتخب درحال توسعه)
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: سید علی پایتختی اسکوئی - لاله طبقچی اکبری - لیلا حاصلی - مریم سرفراز محمدیار
تعداد صفحات: ۱۶ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۸۶. بررسی اثر نرخ ارز بر تراز پرداخت صنعت ورزش در ایران: رهیافت تصحیح خطای برداری
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: محمدرسول خدادادی - سارا معصوم زاده - مریم فریدفتحی
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۸۷. ساختار اشتغال زنان در صنایع تولیدی ایران: سالهایبرنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: محمدرضا دهقانپور - اسماعیل ابونوری - علی دهقانی
تعداد صفحات: ۱۳ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۸۸. تأثیرICT بر روی کسری تجاری در کشورهای عضو اکو
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: نسرین جوانی - علی ستاری - علی شاهینپور
تعداد صفحات: ۱۰ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۸۹. اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی گیاهان دارویی با رویکردFAHP
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: نفیسه روحی - مهدی محمودی - محمود صبوحی صابونی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۹۰. بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطاتICT بر عملکرد صنعت توریست در کشورهای منتخب و ایران
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: نیر بنی محمد تقی - حسین قره بیگلو - علی شاهین پور
تعداد صفحات: ۱۲ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۹۱. نقش ماطق ازاد تجاری - صنعتی در توسعه اقتصادی کشور از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: خیزران خزاییان - محمود هوشمند
تعداد صفحات: ۱۹ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۹۲. بررسی تاثیر فساد (رشوه) بر حجم تجارت کشورهای در حالتوسعه و توسع یافته ی منتخب با روش دااده های تابلویی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: محمود هوشمند - خیزران خزاییان
تعداد صفحات: ۲۵ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۹۳. تحلیلی بر خصوصی سازی اقتصاد آموزش عالی
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: زهرا کهرودی - هامون اسدی
تعداد صفحات: ۱۷ | زبان ارائه مقاله: فارسی
مشاهده خلاصه و دریافت مقاله

مقاله کنفرانسی

۷۰۰۹۴. بررسی کارایی نصب کنتورهای سه زمانه بر رفتار مصرفی برق در بخش خانگیاز دیدگاه مدیریت مصرف
(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
نویسندگان: مجتبی بهنام پور - شهرام محبی حیدرلو - عبدالرضا فاتح
تعداد صفحات: ۱

/ 0 نظر / 45 بازدید