واژگان صنعت4

پاراتورمون Parathormone. پاراتیروئید ، غدد پاراتیروئید Parathyroid. See parathyroid glands. بدکاری غدد پاراتیروئید Parathyroid dysfunction. غدد پاراتیروئید Parathyroid glands. هورمون پاراتیروئید ، پاراتورمون Parathyroid hormone. See parathormone. شبه حصبه Parathphoid. فوق محوری Paraxialذرت بوداده Parched corn. استعمال غیرخوراکی Parenteral. فلج ناقص ، فلج کاذب Paresis. جداری ، اطرافی ، آهیانه‌ای ، گیجگاهی Parietal. لایه جداری Parietal layer. جعفری Parsley. Petroselinum hortense. نسبی Partial. انجماد نسبی Partial freezing. نسبتاً خشک ، نیمه خشک Partially dry. air dry; as fed. استخراج نسبی Partially extracted. روغن نارگیل نسبتاً هیدروژن‌افزائی شده Partially hydrogenated coconut oil. See coconut oil. روغن نسبتاً هدروژن‌افزائی شده Partially hydrogenated oil. See hydrogenated vegetable oil. فشار نسبی Partial pressure. ذره Particle. حجم نسبی Partial volume. چگالی ذره‌ای Particle density. ضریب تفکیک ، ضریب سهمی Partition coefficient. روش‌های جداسازی ، روش های قسمت‌بندی ، روش‌های تقسیم سطح Partitioning procedures. قسمت در میلیارد برابر است با میکروگرم در کیلوگرم یا میکرولیتر در لیتر. Parts per billion. ppb. قسمت در میلیون برابر است با میلی‌گرم در کیلوگرم یا میل‌گرم در لیتر. Parts per million. ppm. زایش ، زایمان در پستانداران Parturition. غیرفعال Passive. جذب غیرفعال Passive absorption. هم‌چسبی غیرفعال Passive agglutination. انتشار غیرفعال Passive diffusionانتقال غیرفعال Passive transport. خمیر Paste. چسب ، خمیر ، سریش ، چسباندن Paste. اثر پاستور Pasteur's effect. پاستوره‌ریزه کردن Pasteurization. پاستوریزه کردن Pasteurize. See pasteurization. شیر پاستوریزه Pasteurized milk. پنیر عمل‌آورده مالیدنی پاستوریزه شده Pasteurized process cheese spread. پاستوریزه‌ کننده Pasteurizer. پاستوریزه کردن Pasteurizing. خمیری ، حالت خمیری یا چسبندگی Pastiness. پختنی‌های خمیری Pastry. آرد شیرینی‌پزی Pastry flour. چراگاه ، مرتع ، چرا ، چرانیدن Pasture. لکه Patch. باز ، حالت باز ، باز بودن ، غیرمسدود Patency. آرد درجه یک Patent flour. پات و پاتو (پیشوند) و پاتی (پسوند) بوده و همه به معنی بیماری هستند. Path-, patho-, pathy. مسیر توسعه Path of expansion. بیماری‌زا ، عامل بیماری‌زا Pathogen. آسیب‌زائی ، بیماری‌زائی ، مبحث پیدایش بیماری Pathogenenesis. آسیب‌زائی ، ایجاد آسیب ، بیماری‌زائی ، ایجاد بیماری Pathogenesis. بیماری‌زا ، عامل بیماری‌زا Pathogenic. بیماری‌زائی Pathogenicity. آسیب‌شناختی ، وابسته به آسیب‌شناسی Pathologic. pathologicalعوارض مرضی Pathologic conditions. آسیب‌شناسی ، بیماری‌شناسی Pathology. بیمار ، مریض ، شخص مریض Patient. الگو ، طرح Pattern. شکمبه Paunch. rumen. توقف تولید Pause of production. دورۀ برگشت سرمایه Payback period. پرداخت ، هزینه Payment. پی‌سی‌بی ، پلی‌کلرینیتد بای فنیلز PCB. polychlorinated biphenyls. اختلاف پیش‌بینی شده PD. See prdicted difference. نخود Pea. ضایعات کنسروسازی نخود Pea cannery waste. قله ، رأس ، اوج ، حداکثر Peak. اوج تولید Peak production. بادام زمینی Peanut-Arachis hypogaea. Also called groundnuts; earth nuts; goobers; goober peas; groundpeas; pindas; monkey nuts;chinese nuts. کنجاله بادام زمینی Peanut meal. peanut oil meal. کنجاله بادام زمینی با پوسته Peanut meal and hulls. روغن بادام زمینی Peanut oi. earthnut oil. نواله بادام زمینی Peanut oil cake. Peanut oil meal. بادام زمینی پوسته‌دار Peanuts in shell. جو نیم‌کوب Pearl barley. فرآورده فرعی جو پوست‌کنی Pearl by product. See pearled. پوست کنده ، سفید شده ، غلات پوست کنده ، غلات سفید شده Pearled. غلات نیم‌کوب Pearled grainsنشاسته مرواریدی ، نشاسته ذرت Pearl starch. corn starch. کاه نخود Pea straw. کود گیاهی ، کود برگ ، تورب Peat. تُردی سنج نخود Pea tenderometer. سیلوی پیچک نخود Peavine silage. اسید پکتیک Pectic acid. ژلاتین گیاهی ، پکتین Pectin. پکتینی ، پکتین‌دار Pectinaceous. پکتیناز ، پکتاز Pectinase. pectase. اسید پکتینیک Pectinic acid. See pectin. آنزیم‌های تجزیه کننده پکتین Pectolytic enzyme. سینه‌ای - مربوط به سینه Pectoral. ضمائم سینه‌ای Pectoral appendages. باله سینه‌ای Pectoral fin. کمربند سینه‌ای Pectoral girdle. عضله سینه‌ای Pectoralis muscle. پکتوز ، پروتوپکتین Pectose. protopectin. پوست ، پوسته Pell. peeling; rind. پوست کندن Peel. پوست کُن ، وسیله پوست کَنی Peeler. پوست ، پوسته Peeling. peel; rind. تیغه پوست‌کَن Peeling iron. ماشین پوست‌کنی Peeling machine. پلاگرا Peelagra. حبّ ، پِلِت Pelletموادحَبّ (پلت) چسبان Pellet binders. پلت شده ، حب شده ، حب یا پلت ، پلت کردن Pelleted. pelleting. خوراک پلت شده Pelleted feed. کارخانه (دستگاه) پلت‌سازی Pellet mill. پلت Pellets. See block; brick. پلت نرم ، پلت پُرملاس Pellets-soft. high molasses pellets. شفاف Pellucid. پوشش پوست Pelt. لگنی Pelvic. نفوذ Penetrance. نافذ ، نفوذ کننده Penetrating. نفوذ Penetration. عمق نفوذ Penetration depth. پنی‌سیلین Penicillin. بقایای پنتاکلورفنل Pentachlorophenol residues. پنتاپتاسیم تری‌فسفات Pentapotassium triphosphate. پنتاسدیم تری‌پلی فسفات Pentasodium tripolyphosphate. پنتوزان Pentosan. (C۵H۱۰O۵)n. پنتوز Pentose. C۵H۱۰O۵. فلفل Pepper. فلفل قرمز Pepper. red. پپسین Pepsin. پپسینوژن Pepsinogen. گوارش ، هضم Pepsis. digestion. گوارشی ، هاضم ، هضم‌کننده ، هضمی ، مربوط به هضم. Pepticپپتیداز Peptidase. پپتید Peptide. پیوند (اتصال) پپتیدی Peptide bond. جایگاه پپتیدی Peptide site. لخته‌زدائی Peptization. پپتون‌ها Peptones. پپتون شاشی Peptonuria. درصد Percent. Percentage; (%). تراوش Percolate. پوستی ، از راه پوست Percutaneous. چندساله ، دائمی ، پایا Perennial. گندم چندساله Perennial wheat. کامل Perfect. رقابت کامل Perfect competition. متخلخل ، مشبک ، سوراخ سوراخ Perforated. رسوخ کننده Perforating. شاخه نفوذی Perforating branch. سوراخ ، سوراخ‌سوراخ ، شبکه‌ای ، مشبک Perforation. عملکرد Performance. ثبت عملکرد Performance recording. آزمایش عملکرد Performance test. غوطه‌وری ، غوطه‌ور سازی Perfusion. غلاف ، برون‌بَر Pericarp. جدول تناوبی Periodic table. periodic chart. فاسد شونده ، فسادپذیر Perishableصفاقی ، مربوط به صفاق Peritoneal. حفره صفاقی ، حفره شکمی ، حفره بطنی Peritoneal cavity. کیسه صفاق Peritoneal sac. صفاق ، آبشامهٔ شکم Peritoneum. دائمی ، پایا Permanent. نفوذ‌پذیری ، تراوائی ، قابلیت نفوذ Permeability. قابل نفوذ ، تراوا Permeable. penetrable. تراوش کردن ، تراویدن Permeate. نفوذ ، تراوش ، ترشح Permeation. مجاز ، دارای مجوز Permittee. کُشنده Pernicious. کم‌خونی کُشنده Pernicious anemia. خوردنی ، خوراکی ، استعمال خوراکی Per oral. خوراکی ، استعمال خوراکی ، خوردنی Per os. پراکسیداز Peroxidase. پراُکسایش Peroxidation. عدد پراکسید Peroxide valve. به‌خودی‌خود ، خودبه‌خود Per se. by, of, or in itself. As such. مقاوم ، پایدار Persistent. تعریق Perspiration. آفت Pest. آفت‌کُش Pesticide. بقایای آفت‌کُش‌ها Pesticide residues. غذای حیوانات دست‌آموز Pet foods. شیر حیوانات دست‌آموز Pet milkپتریدیش Petridish. سنگی شدن ، آهکی شدن Petrifaction. پترولاتوم Petrolatum. نفت خام Petroleum. وازلین Petroleum jelly. موم نفت Petroleum wax. ارزش فیزیولوژیکی سوخت PFV. Physiological fuel value. پی.اچ ، غلظت یون هیدروژن PH. Hydrogen ion concentration. داروئی ، مربوط به دارو Pharmaceutic. داروشناسی ، علم داروشناسی Pharmacology. داروسازی ، داروخانه Pharmacy. حلق ، گلو Pharynx. مرحله ، دوره Phase. میکروسکوپ مرحله‌ای Pase microscope. مرحله سراشیبی Phase of decline. قرقاول Pheasant. فنل ، اسید کاربولیک Phenol. Carbotic acidY C۶H۵OH. فنل فتالئین Phenolphthalein. پدیده ، عارضه Phenomenon. Phenomena. پدیدۀ تشکیل پُل Phenomenon of bridging. مشتقات فنوتیوزن Phenothiozene. فنیل آمین Phenylamine. فنیل اتیل آنترانیلات Phenylethyl anthranilate. فنیل اتیل ایزوبوتیرات Phenylethyl isobutyrate. C۱۲H۱۶O۲. اسید فنیل پیروویک Phenylpyruvic acidحجاب حاجزی Pherenic. فسفاتاز Phosphatase. فسفات Phosphate. آزمایش فسفاتاز Phosphatase test. آرد فسفاته Phosphated flour. سنگ فسفات Phosphate rock. Se apatite. فسفات‌ها Phosphates. فسفاتید Phosphatide. Se phospolipid. فسفات شاشی Phophaturia. فسفولیپید Phospholipid- phospatide. فسفوپروتئین Phophoprotein. اسید فسفریک Phosphoric acid. H۳PO۴. فسفر Phosphorus. P. کمبود فسفر Phosphorus deficiency. فسفات‌دار کردن Phosphorylate. فسفات افزائی Phosphorylation. واکنش نوری - شیمیائی Photochemical reaction. نورساخت Photosynthesis. light building. دستگاه نوری Photosystem. حرارت نوری Photo temperature. نورگرائی Phototropism. فسفر شاشی Photuria. فعالیت‌های فیزیکی Physical activities. تنش فیزیکی Physical stress. فیزیولوژیکی Physiologicalارزش فیزیولوژیکی سوخت Physiological fuel values . PFV. پاسخ فیزیولوژیکی Physiological response. سرُم فیزیولوژیکی Physiological saline. فیزیولوژی Physiology. فیتات Phytate. اسیدفیتیک Phytic acid. فیتین Phytin. رنگ گیاهی Phytochrome. گیاه‌زاد ، دارای منشأ گیاهی Phytogenic. هورمون‌های گیاهی Phytohormones. استرول گیاهی Phytosterol. مسموم‌کننده گیاهان Phytotoxic. مسمومیت گیاهی Phytotoxicity. سمّ گیاهی Phytotoxin. ترشی یا سرکه ، آب نمک ، نگهداری توسط آب‌نمک یا سرکه Pickle. پیکو Pico. اسید پیکریک Picric acid. خوک Pig. کبوتر Pigeon. خوک کوچک ، بچه خوک ، خوکچه Piglet. A small pig. رنگدانه Pigment. رنگدانه‌ای Pigmentary. رنگی شدن ، رنگ شدن ، رنگ‌دانه‌ای شدن ، رنگ‌دانه‌دار شدن Pigmentation. سلول رنگ‌دانه‌ای Pigment cell. رنگین ، رنگ‌دانه‌دار ، رنگ‌دانه‌دار شده Pigmentedلایه رنگی Pigmented layer. رنگ‌دانه ، دانه رنگی ، دانه مولد رنگ Pigment granule. روی هم انباشتن ، توده کردن ، دپو کردن Piling. حبّ ، قرص Pill. ستون ، ستونک Pillar. انبردست Pincer. ضایعات کمپوت‌سازی آناناس Pineaple Cannery Waste. دندان صورتی Pink tooth. کرم سوزنی ، کرمک Pinworm. عفونت کرمک Pinworm infection. استات پیپرونیل Piperonyl acetate. ایزوبوتیرات پیپرونیل Piperonyl isobutyrate. فرورفتگی هرمی Piriform recess. ماهیان استخوانی Pisces. پرورش ماهی Pisciculture. گودال ، حفره Pit. روش قطع نخاع Pithing procedure. انبار گودالی Pit storage. مخاطی ، بلغمی ، خلطی Pituitous.

۱. نامطلوب ، نامرغوب ۲. ساده ۳. مسطح ، جلگه ، دشت Plain. شیر پس‌چرخ تغلیظ شده ساده Plain condensed skim milk. شیر تغلیظ شده ساده ، شیر تغلیظ شده Plain condensed milk. concentrated milk. شیر کامل تغلیظ شده Plain condensed whole milk. شیر ساده Plain milk. حدّ ، حدّ خاص ، سطح Planeگیاه Plant. کارخانه Plant. طعم گیاهی Plant flavor. سلسله گیاهی Plant kingdom. تغذیه گیاهی Plant nutrition. پروتئین‌های گیاهی Plant proteins. مکمل‌های پروتئین گیاهی Plant protein supplements. See plant proteins. لکه Plaque. پلاسما ، خونابه Plasma. اسید چرب استری نشده پلاسما Plasma nonesterified fatty acid. پلاسمولیز Plasmolyse. پلاسمولیز Plasmolysis. گچ ، مشمّع Plaster. پلاستیک ، خمیری ، شکل‌پذیر ، انعطاف پذیر Plastic. شکل‌پذیر ، انعطاف‌پذیری Plasticity. نرم‌کننده ، بالابرنده قابلیت انعطاف Plasticizer. See softener. حدّ خمیری Plastic limit. ماده نرم‌کننده Plastifier. صفحه ، بشقاب ، لایه پهن Plate. پاستوریزه کننده صفحه‌ای Plate pasteurizer. آزمایش بشقابی Plate test. کفه ، پهنه ، گستره Plateu. چندشکلی ، دارای اشکال متنوع Pleomorphic. شبکه‌ای شکل ، شبکه مانند Plexiform. شبکه Plexusپروتئین ، لاکتوز و مواد معدنی شیر PLM. Protein, lactose and minerals of milk. توپی ، مانع ، رسوب گرفتگی Plug. مسمومیت با سرب Plumbism. توپی ، مسدود کننده Plung. خونسردی Poikilothermic. جانوران خونسرد Poikilotherms. Ectotherms. حالت خونسردی Poikilothermy. ۱. نقطه ، نوک ، رأس ، تارُک ۲. نکته ، موضوع مهم ، موضوع قابل بحث ۳. اشاره کردن Point. نقطه عطف ، نقطه رجعت ، نقطه برگشت Point of inflection. سَمّ ، زهر ، زهرابه Poison. طعمهٔ مسموم Poison bait. مسموم کردن یا شدن ، مسمومیت Poisoning. زهرآلود ، سمی ، مسموم‌کننده Poisonous. گیاه سمی Poisonous plant. زهرها ، سم‌ها ، سموم Poisons. قطبی ، مربوط به قطب Polar. جهت‌یافتگی ، قطبیت Polarity. احیاء الکتریکی ، قطبی شدن Polarization. هسته قطبی Polar nucleous. تیره ، پایه ، ستون Pole. جلا دادن ، صیقلی کردن ، برق انداختن Polish. صیقلی ، براق ، جلاداده ، سفید شده Polished. برنج سفید کرده ، برنج سفید شده ، برنج صیقل یافته Polished rice. صیقل برنج Polished rice by product. صیقل برنج Polishingsقارچ لهستانی Polish mushroom. بز بی‌شاخ ، درخت هرس شده ، سبوس ، سبوس آرد‌دار ، گندم سبوس‌دار ، گاو بی‌شاخ ، گوسفند بی‌شاخ Pollard. بریدن ، سرشاخه زدن ، قطع کردن Pollarding. هسته قطبی Pollar nuclei. دانه گرده Pollen. گرده جمع‌کن Pollen collector. دانه گرده Pollen grain. کفک (کپک) گرده Pollen mold. آلوده کننده ، ملوث کننده Pollutant. کنترل آلودگی ، مبارزه با آلودگی Pollution control. پلی‌اتیلن گلیکول Polyethylene glycol. چندمعده‌ای ، حیوان چندمعده‌ای Polygastric. پلی‌گلیسرات ۶۰Polyglycerate ۶۰. See ethoxylated mono and diglycerides. استرهای پلی‌گلیسرول اسیدهای چرب Polyglycerol esters of fatty acids. چندوجهی Polygon. بسپار Polymer. آنزیم بسپارشکن Polymerase. بسپارش Polymerization. چندشکلی Polymorphic. پلی‌میکسین Polymyxin. پلی‌اکسی‌اتیلین ۲۰ منو و دی‌گلیسرید اسیدهای چرب Polyoxyethylene ۲۰ mono and diglycerides of fatty acids- See ethoxylated mono and diglycerides. استر پلی‌اکسی‌اتیلن سوربیتان Polyoxyethylene sorbitan ester- See polyoxyethylenesorbitan fatty acid esters. استرهای پلی‌اکسی‌اتیلن سوربیتان اسیدهای چرب Polyoxyethylene sorbitan fatty acid esters. منواولئات پلی‌اکسی اتیلین ۲۰ سوربیتان ، پلی سوربات ۸۰Polyoxyethylene ۲۰ sorbitan monooleate- polyxorbate ۸۰. منواستئارات پلی‌اکسی‌اتیلن ۲۰ سوربیتان ، پلی‌سوربات ۶۰Polyoxyethylene ۲۰ sorbitan monostearate. polysorbate ۶۰تری‌استئارات پلی‌اکسی‌اتیلن ۲۰ سوربیتان ، پلی سوربات ۶۵Polyoxyethylene ۲۰ sorbitan tristearate. polysorbate ۶۵. استئارات پلی‌اکسیل ۴۰ یک ترکیب شیمیائی افزودنی به‌مواد غذائی است که به‌عنوان یک امولسیون کننده و ضدّکف در تولید برخی از غذاهای فرآوری شده ، ژله‌های میوه و سُس‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. Polyoyl ۴۰ stearate. پلی‌پپتید Polypeptide. پلی‌فسفات‌ها Polyphosphates. پلی‌پروپیلن Polyprophylene. پُرقندی‌ها Polysaccharides. پُریبوزوم ، مجموع چند ریبوزوم Polysome. پلی‌سوربات‌ها Polysorbates. See polyoxyethylene sorbitan fatty acid esters. پلی‌سوربات ۶۰Polysorbate ۶۰. See polyoxyethylene ۲۰ sorbitan monostearate. پلی‌سوربات ۶۵Polysorbate ۶۵. See polyoxyethylene ۲۰ sorbitan tristearate. پلی‌سوربات ۸۰Polysorbate ۸۰. polyoxyethylene ۲۰ monooleate. پلی‌استیرن Polystyrene. چربی اشباع نشده با چند پیوند مضاعف Polyunsaturated fat. اسیدهای چرب اشباع نشده با چند پیوند مضاعف Polyunsaturated fatty acids. اسفنج پلی‌یورتان Polyurethane foam. چندارزشی Polyvalent. کلرور پلی‌وینیل Polyvinyl chloride. تفاله میوه Pomace. pulp from fruit. See pulp. شفت Pome. میوهٔ دانه‌دار ، شفت Pome fruit. کنجاله نارگیل Poonae. coconut meal; copra meal. حیوان کُندرشد ، حیوان کم‌رشد Poor feeder. بازده کم تبدیل غذا Poor food conversion. رشد کم ، رشد ضعیف Poor growth. ضعف ، سستی ، فقر Poornessذرت بودادنی ، ذرت بوداده Popcorn. دریچه هواگیری Pop off valve. ترکیدن ، ترکیده Popped. خشخاش Poppy. Papaver somniferum. دانه خشخاش Poppy seed. توده ، جمعیت Population. تنظیم جمعیت Population control. پراکندگی جمعیت Population dispersal. معادل جمعیت Population equivalent. خوکی ، مربوط به خوک Porcine. Pertaining to swine. خُلل و فُرج ، سوراخ ، منفذ Pore. فشار منفذی Pore pressure. فضای خلل و فرج ، فضای تخلخل Pore space. گوشت خوک Pork. the meat of swine. خوک جوان Porker. Ayoung hog or pig. خلل و فرج‌دار ، متخلخل ، پُرمنفذی Porose. porous. تخلخل ، پُرمنفذی Porosity. متخلخل ، خلل و فرج‌دار ، پُرمنفذ Porous. آرد یولاف Porridge. oatmeal. خروجی ، مجراء خروجی Port. مجموعه نیمه‌ثابت Portable solid sets. جنس خرفه Portulaca. خرفه P. oleracea. اثر موقعیت Position effect. پتانسیل متعاقب مثبت Positive after potentialکنترل مثبت Positive control. تلمبه (پمپ) جابه‌جائی مثبت Positive displacement pump. پسخوراند مثبت Positive feedback. یون مثبت Positive ion. بُعد محوری Postaxial. بخش عقبی ، بخش خلفی ، بخش پشتی Posterior. dorsal. دیررسی ، دیربلوغی Postmaturity. کالبدگشائی پس از مرگ Postmortem. necropsy. خودهضمی پس از مرگ Postmortem autodigestion. تغئیرات پس از مرگ. Postmortem changes. معاینه پس از مرگ Post mortem inspection. جراحت کالبدگشائی Postmortem lesion. پس از غذا Post prandial. خارج منطقه‌ای Postzone. پتاسیم Potassium. K; Kalium. اسید پتاسیم تارترات Potassium acid tartrate. See cream of tartar. آلژینات پتاسیم Potassium alginate. (C۶H۷O۶K)n. بی‌کربنات پتاسیم Potassium bicarbonate. KHCO۳. بی‌تارترات پتاسیم Potassium bitartrate. See cream of tartar. برومات پتاسیم Potassium bromate. KBrO۳. کربنات پتاسیم Potasium carbonate. K۲KO۳. کاراگینان پتاسیم Potassium carrageenan. See carrageenan. کلرور پتاسیم Potassium chloride. KCL. سیترات پتاسیم Potassium citrate. C۶H۵K۳O۷. H۲O. اورتوفسفات پتاسیم دی‌هیدروژن Potassium dihydrogen orthophosphate. See monopotasium phosphateتارترات پتاسیم هیدروژن Potassium hydrogen tartrate. هیدروکسید پتاسیم Potassium hydroxide. KOH. ممانعت پتاسیمی Potassium inhibition. یدات پتاسیم Potassium iodate. KIO۳. یدور پتاسیم Potassium iodide. KI. متابی سولفیت پتاسیم Potassium metabisulfite. K۲S۲O۵. نیترات پتاسیم Potassium nitrate. KNO۳. See nitrate. نیتریت پتاسیم Potassium nitrite. KNO۲. See nitrite. اولئات پتاسیم Potassium oleate. اورتوفسفات پتاسیم Potassium orthophosphate. پالمیتات پتاسیم Potassium palmitate. Potassium phospate dibasic. See dipotassium phosphate. Potassium phosphate monobasic. See monopotassium phosphate. Potassium phosphate tribasic. See tripotassium phosphate. Potassium pyrophosphate. See tetrapotassium pyrophosphate. نمک‌های پتاسیم Potassium salts. سوربات پتاسیم Potassium sorbate. C۶H۷KO۲. استئارات پتاسیم Potassium stearate. سولفیت پتاسیم Potassium sulfite. K۲SO۳. تری‌پلی‌فسفات پتاسیم Potassium tripolyphosphate. K۵P۳O۱۰. سیب‌زمینی Potato. پس‌مانده خشک تقطیر الکلی سیب‌زمینی Potato distiller's dried residue. چیپس سیب‌زمینی Potato flakes. آرد سیب‌زمینی Potato flour. نشاسته سیب‌زمینی Potato starchسیب‌زمینی شیرین Potato. sweet. Ipomoea batatas. جو پوست کنده Pot barley. hulled barley. پنیر کوزه‌ای Potcheese. قوی ، نیرومند ، قوی‌بنیه ، پُرظرفیت ، توانمند Potent. استعداد Potential. اسیدیته بالقوه Potential acidity. انرژی بالقوه ، انرژی ذخیره ، انرژی نهفته Potential energy. تبخیر و تعرق بالقوه ، تبخیر و تعرق مطلق Potential evapotranspiration. شیب بالقوه Potential gradient. تعرق بالقوه Potential transpiration. تقویت ، قوت بخشیدن ، نیرومندسازی Potentiation. پنیر دیگی یا قابلمه‌ای Potted cheese. جیب ، کیسه Pouch. نیمچه Poulet. بوقلمون نابالغ ، جوجه بوقلمون Poult. طیور Poultry. پودر فرآورده‌های فرعی طیور ، پودر ضایعات طیور Poultry by product meal. بیماری‌های طیور Poultry diseases. مدفوع طیور ، فضولات طیور Poultry excreta. خوراک طیور Poultry feed. مرغداری ، سالن مرغداری Poultry house. کود مرغی بستر ، کود بستر طیور (فضولات طیور + بستر) Poultry house litter. مرغداری ، پرورش طیور Poultry husbandry. کود مرغی بستر ، کود بستر طیور Poultry litter. Poultry house litter. مرغدار Poultrymanفضولات طیور Poultry manure. صنعت گوشت مرغ Poultry meat industry. آماده‌سازی لاشه طیور (برای بسته‌بندی) Poultry meat preparation. فرآورده‌های گوشت طیور Poultry meat products. علم مرغداری Poultry science. خوراک بین‌راه طیور Poultry shipping feed. کود مرغی ، فضولات طیور Poultry wastes. پوند Pound. یُد پوویدون Povidone Iodine. پودر ، گرد Powder. پودر شیر پس‌چرخ ترش Powdered buttermilk. dry buttermilk. شیرخشک ، شیرخشک کامل Powdered milk. See nonfat dry milk. پودر سیب‌زمینی Powdered potatoes. See nonfat dry milk. پودر شیر پس‌چرخ ، شیرخشک بدون چربی Powdered skim milk. See nonfat dry milk. شکر گرد شده Powdered sugar. توان Power. قسمت در میلیون Ppm. parts per million. قبل از گل ، قبل از به گل نشستن Prebloom. ۱. رسوب ، رسوب کردن ۲. نزولات آسمانی ، فروریختن نزولات آسمانی Precipitate. ۱. رسوب کرده ، نهشته ، جدا شده ۲. فروریخته (باران ، برف ، تگرگ و غیره) Precipitated.

فسفات کلسیم ترسیبی Precipitated calcium phosphate. See tricalcium phosphate. نزولات آسمانی Precipitation. زودرسی Precocity. پیش آغوز Precolostrum. پیش‌آماده سازی Preconditioningسرد کردن اولیه ، پیش سرد سازی Precooling. پیش کشت ، کشت مقدماتی Preculturing. پیش‌ماده Precursor. پیش‌مادۀ ویتامین آ Precursor of vitamin A. جسم پیش‌ماده Precursor substance. عاج آهکی نشده ، عاج اولیه Predentin. برنامه از پیش تنظیم شده ، برنامه پیش ساخته Predetermined program. پیش‌بینی کردن Predict. قابل پیش‌بینی Predictable. اختلاف پیش‌بینی شده Predicted difference. PD. اخباری ، مربوط به پیش‌بینی Predictive. مستعد‌کننده اولیه Predisposant. عامل مستعد کننده اولیه Predisposing factor. قبل از سبز شدن Pre emergence. پیشتاز Pre emptor. غده چربی Preen gland. rump gland; oil gland; uropygial gland. نشاسته ژلاتینه شده Pregelatinized starch. ریزش پیش از برداشت Pre harvest drop. پیش‌گرم ‌کُن Pre heater. پیش‌گرم سازی Preheating. پیش‌فشار ، پیش‌فشردگی ، فشردگی اولیه ، پیش‌پرس Preliminary pressing. بار قبلی Preload. زودرس ، نارس Premature. پیش‌مخلوط Premix. پیش‌مخلوط شده ، پیش‌مخلوط Premixedپیش‌مخلوط کردن Premixing. قبل از مرگ Premortal. اقدام ، تدارک ، آماده سازی ، هر چیز آماده شده یا تهیه شده Preparation. روش‌های تدارک ، روش‌های تهیه ، روش‌های آماده سازی Preparation methods. روغن‌کشی شده با حلال بعد از فشردن Prepressed solvent extracted. ارزش حال ، قیمت کنونی Present value. محافظت ، نگهداری ، حفاظت ، ذخیره Preservation. انجماد حفاظتی Preservation freezing. روش‌های نگهداری ، روش‌های ذخیره‌سازی Preservation methods. فن‌آوری‌های ذخیره‌سازی ، فن‌آوری‌های نگهداری یا حفاظت Preservation technologies. نگهدارنده ، ماده نگهدارنده ، ماده محافظ ، ماده کمک ذخیره Preservative. مواد نگهدارنده ، مواد محافظ ، مواد کمک ذخیره Preservatives. محافظت کردن ، نگهداری کردن ، ذخیره کردن یا شدن ، حفظ کردن یا شدن ، ذخیره Preserve. نگهداری ، محافظت ، حفاظت Preserving. عملیات قبل از کشتار Preslaughter handling. معاینه بهداشتی قبل از کشتار Preslaughter health inspection. فشردن ، فشار دادن ، متراکم کردن Press. نواله فشرده Press cake. آرد نواله Press cake meal. متراکم ، متراکم شده ، فشرده ، فشرده شده Pressed. متراکم کردن ، فشردن Pressin

/ 0 نظر / 20 بازدید